Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
21780z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup materiałów i wyposażenia do produkcji ortez

Przedmiot:

Zakup materiałów i wyposażenia do produkcji ortez

Data zamieszczenia: 2022-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: MEDIPRINTIC SP. Z O.O
PIOTRA BARDOWSKIEGO 4
35-005 Rzeszów
powiat: Rzeszów
665815830
a.zakrecki@mediprintic.eu
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/113880
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: 665815830
Termin składania ofert: 2022-06-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2022 Zakup materiałów i wyposażenia do produkcji ortez
Powstaje w kontekście projektu
POPW.01.01.02-18-0084/20 - Zastosowanie spersonalizowanych ortez, nastawiacza oraz skanera 3D w zmodyfikowanej metodzie leczenia urazów przedramienia

Część 1
DOSTAWA materiałów i wyposażenia do produkcji ortez

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i wyposażenia do produkcji ortez, zgodnie z specyfikacją opisaną w Załączniku nr 1 do Zapytania Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

CPV: 33190000-8, 42940000-7, 43800000-1, 44512000-2

Dokument nr: 2022-23413-113880, 4/2022

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-06-21

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2022-06

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podkarpackie
Powiat
mielecki
Gmina
Mielec
Miejscowość
Mielec

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Nie przewiduje się
Warunki zmiany umowy
Zostały określone w wzorze umowy - Załączniku nr 4 do zapytania.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą i posiadają niezbędną wiedzę, kwalifikacje w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia. Za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia na załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i posiadają uprawnienia do wykonywania działalności opisanej w zapytaniu ofertowym - za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu istnienia konfliktu interesów ze względu na powiązania kapitałowe lub osobowe z Zamawiającym, przez co rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem niniejszego postępowania a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
o posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
o pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Spełnienie niniejszego warunku będzie weryfikowane na podstawie podpisanego oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie prawidłowo wypełnionej i podpisanej oferty zawierającej wszelkie elementy oraz zgodnej z wymaganiami wymienionymi w niniejszym zapytaniu ofertowym. W przypadku braku dokumentów, złożenia nieprawidłowych, niekompletnych, nieprawidłowo opisanych lub niepodpisanych dokumentów, składających się na ofertę, oferta będzie odrzucona.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1.Oferta przygotowana na załączniku nr 2 Formularzu ofertowym musi zawierać:
1.1. Pełną nazwę Wykonawcy,
1.2. Adres lub siedzibę wykonawcy, numer NIP,
1.3. Numer telefonu,
1.4. Adres e-mail,
1.5. Wynagrodzenie za realizację zamówienia przedstawione jako wynagrodzenie netto i brutto - wynagrodzenie brutto zawiera podatek VAT, który wykonawca jest zobowiązany obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena musi zawierać wszystkie wymagania określone w Zapytaniu oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji zamówienia. Cena musi być podana w PLN.
1.6. Datę przygotowania i termin ważności oferty,
1.7. Podpis osoby reprezentującej podmiot składający ofertę.
2. Każdy Oferent może przedstawić tylko jedną ofertę sporządzoną na formularzu ofertowym.
3. Termin związania ofertą: 90 dni od terminu składania ofert.
4. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
5. Składana oferta musi zawierać:
5.1. Prawidłowo wypełniony formularz ofertowy zgodnie z wzorem w Załączniku nr 2.
5.2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku powiązań osobowych i kapitałowych - zgodnie ze wzorem w Załączniku 2.
5.3. Oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania poufności - zgodnie ze wzorem w Załączniku 3.
5.4. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeśli nie wynika to bezpośrednio ze złożonych dokumentów (jeśli dotyczy).
5.5. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątkami imiennymi.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-06-14
Data ostatniej zmiany
2022-06-14 15:27:06

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena - 100%
Waga punktowa - 100 punktów,
Liczba punktów = (Cmin/Cof)*100 *100%
gdzie
Cmin - najniższa cena netto spośród wszystkich ofert (spełniających warunki określone w zapytaniu ofertowym)
Cof - cena netto podana w ocenianej ofercie

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Andrzej Zakręcki
tel.: 665815830
e-mail: a.zakrecki@mediprintic.eu

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.