Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
21780z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie dokumentacji projektowej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2022-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Sępólno Krajeńskie
ul. Tadeusza Kościuszki 11
89-400 Sępólno Krajeńskie
powiat: sępoleński
tel.: + 48 52 389 42 00, fax: + 48 52 389 42 20
zamowienia@gmina-sepolno.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Sępólno Krajeńskie
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: + 48 52 389 42
Termin składania ofert: 2022-06-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Nazwa zamówienia
Opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę drogi gminnej Ul. Więcborskiej w miejscowości Sępólno Krajeńskie
V. Opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest:
Opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę drogi gminnej Ul. Więcborskiej w miejscowości Sępólno Krajeńskie 2) Opis przedmiotu zamówienia:
2.1 Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na Budowę drogi gminnej Ul. Więcborskiej w miejscowości Sępólno Krajeńskie
1) Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót i obowiązków Wykonawcy określono w Załączniku nr 4.
2) Zaleca się aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej terenu realizacji przedmiotu zamówienia oraz jego otoczenia, w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego oraz pozyskania wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania dokumentacji projektowej.
2.2 Pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji objętej niniejszym zamówieniem
1) Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski według potrzeb wynikających z realizacji robót oraz na każde wezwanie Zamawiającego dokonane telefonicznie lub pisemnie na 7 dni przed wymaganym spotkaniem.
Obowiązki Wykonawcy w zakresie nadzoru autorskiego obejmować będą w szczególności:
a) Nadzór nad zgodnością wykonawstwa robót budowlanych z dokumentacją projektową;
b) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych o wszelkich dostrzeżonych błędach w realizacji inwestycji, a w szczególności o powstałych w trakcie budowy rozbieżnościach z dokumentacją projektową;
c) Wyjaśnianie wątpliwości powstałych w toku realizacji robót budowlanych, dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań technicznych poprzez dodatkowe informacje i opracowania oraz ewentualne uszczegóławianie dokumentacji projektowej, uzupełnianie rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji projektowej;
d) Poprawianie błędnych rozwiązań projektowych w ramach przedmiotowej umowy;
e) Nanoszenie poprawek lub uzupełnień na wszystkich egzemplarzach projektu w ramach przedmiotowej umowy;
f) Uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej;
g) Przedstawianie propozycji rozwiązań zamiennych w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy
technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych rozwiązań nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być uprzednio zatwierdzone przez Zamawiającego;
h) W przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego, w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej - kontrolowanie parametrów tych materiałów i urządzeń;
i) Czuwania w toku realizacji inwestycji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materialnych i użytkowych z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;
j) Udział, na każde wezwanie Zamawiającego, w komisjach, naradach
technicznych, odbiorach robót związanych z realizacją przedmiotowego projektu;
k) Udział w odbiorach częściowych oraz w odbiorze końcowym robót budowlanych, po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o odbiorze;
l) Zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji.
3) Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 2.
4) W zakresie postanowień nie uregulowanych zapisami niniejszego Rozdziału, uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia stanowią projektowane postanowienia umowy (Załącznik nr 2 do SWZ) oraz Załączniki nr 4-6.
5) Wymagania stawiane Wykonawcy:
a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
b) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
c) Ustalenia i decyzje wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
d) Wykonawca określa telefony kontaktowe, adresy e-mail oraz inne niezbędne ustalenia dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
e) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę/Podwykonawców, podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
f) Zobowiązaniem Wykonawcy jest udzielenie na wykonaną dokumentację projektowo-kosztorysową rękojmi za wady przedmiotu umowy i gwarancji na przedmiot umowy na okres wskazany w ofercie, tj. (min.) 48 miesięcy - (max.) 72 miesięcy, obejmującej również niekompletność opracowania objętego niniejszą umową lub rozwiązania projektu niezgodne z obowiązującymi normami i przepisami.
o Bieg okresu gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna się w dniu następnym licząc od
daty uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub informacji z odpowiedniego organu, że nie zgłasza sprzeciwu wykonania robót, jeśli wymagane jest tylko zgłoszenie robót budowlanych.
o Okres gwarancji na przedmiot umowy i rękojmi za wady przedmiotu umowy, w
przypadku wad ujawnionych ulega wydłużeniu o czas usunięcia wad.
o Za wady obiektu powstałe na skutek wady projektu Wykonawca odpowiada według
zasad określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 6) W oparciu o przedmiotową dokumentację projektową prowadzone będzie
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, a więc jej treść nie może pozostawać w sprzeczności z art. 99-103 ustawy Pzp.
a) W dokumentacji projektowej zabrania się opisywania materiałów i urządzeń za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny" - w takich przypadkach Wykonawca sporządza szczegółowy opis, w jaki sposób równoważność może być zweryfikowana przez Zamawiającego.
Powyższe wymagania wynikają z:
- art. 99 ust. 4 ustawy Pzp, cyt.: ,,Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.",
- art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, cyt.: ,,Przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny".
- art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, cyt.: ,,Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany w sposób, o którym mowa w ust. 5, zamawiający wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności".
b) Dokumentacja projektowa, stanowiąca przedmiot zamówienia winna uwzględniać wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz
projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ustawy Pzp.
Powyższe wymagania wynikają z:
- art. 100 ust. 1 ustawy Pzp, cyt.: ,,W przypadku zamówień przeznaczonych do użytku osób fizycznych, w tym pracowników zamawiającego, opis przedmiotu zamówienia sporządza się, z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, chyba że nie jest to uzasadnione charakterem przedmiotu zamówienia.",
- art. 100 ust. 2 ustawy Pzp, cyt.: ,,Jeżeli wymagania, o których mowa w ust. 1, wynikają z aktu prawa Unii Europejskiej, przedmiot zamówienia, w zakresie wymagań dotyczących dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, opisuje się przez odesłanie do tego
aktu.".
W związku z powyższym Wykonawca jest obowiązany wskazać akty prawa Unii Europejskiej, z których wynikają wymagania, o których mowa w art. 100 ust. 1 ustawy Pzp, a w przypadku gdy dla przedmiotu umowy nie ma takich przepisów, winien złożyć oświadczenie informujące o ich braku. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykonał dokumentację projektową zgodnie ze standardami i obowiązującymi przepisami prawa w zakresie dostępności dla wszystkich użytkowników a w szczególności z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych. 7) Wykonawca podczas realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do
przestrzegania zasad wynikających ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j Dz. U. z 2020 r., poz. 1062) -zwana dalej ,,ustawą o dostępności".
Zgodnie z dyspozycją art. 4 ust. 3 ustawy o dostępności, cyt.: ,,W przypadku zlecania lub powierzania, na podstawie umowy, realizacji zadań publicznych finansowanych z udziałem środków publicznych lub udzielania zamówień publicznych podmiotom innym niż podmioty publiczne, podmiot publiczny jest obowiązany do określenia w treści umowy warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie tych zadań publicznych lub zamówień publicznych, z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6."
Zgodnie z dyspozycją art. 4 ust. 4 ustawy o dostępności, cyt.: ,,Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach umowy, o której mowa w ust. 3, następuje, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania.". Zgodnie z dyspozycją art. 4 ust. 3 ustawy o dostępności Zamawiający poniżej określa warunki służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:
1) w zakresie dostępności architektonicznej:
- należy zapewnić dojazd/dojście osób niepełnosprawnych do posesji bez barier architektonicznych,
- przejścia dla pieszych należy wyposażyć w płytki fakturowane, tzw. faktura guzkowa, kolor kontrastujący,
- obniżenie krawężników na przejściach dla pieszych do wysokości max. 2 cm na przejazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- przy wyznaczonych miejscach parkingowych dla niepełnosprawnych zastosować obniżone krawężniki tak aby osoba niepełnosprawna na wózku mogła przedostać się na chodnik bez konieczności poruszania się po jezdni,
2) w zakresie dostępności cyfrowej:
- wszystkie dokumenty przekazane Zamawiającemu służące do przeprowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych winny być dostępne cyfrowo, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 848).

CPV: 71240000-2, 71220000-6

Dokument nr: IRG.271.1.14.2.2022

Składanie ofert:
XV. Miejsce oraz termin składania ofert 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub e-mailem w terminie do dnia 20.06.2022 r.
do godz. 12:30.
a) forma pisemna: Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim, Ul. Tadeusza Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, pokój pod numerem 10 - Sekretariat;
b) e-mail: zamowienia@gmina-sepolno.pl.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu oferty papierowej lub wiadomości e-mail).
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie lub rachunkowe, o czym zawiadomi Wykonawcę.

Miejsce i termin realizacji:
XIII. Termin realizacji zamówienia Termin realizacji zamówienia: 5 m-cy od dnia zawarcia umowy.

Wymagania:
III. Informacja o procedurze udzjelenia zamówienia
1. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr Or 0050.1.125.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł netto.
Do niniejszego zapytania ofertowego zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) przepisów ww. ustawy nie stosuje się.

VI. Informacja dotycząca możliwości składania ofert częściowych
1. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części, tym samym nie dopuszcza składania ofert częściowych.
VII. Warunki zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania 1. Warunki zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania
określono w § 14 Projektowanych postanowień umowy (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
IX. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym
1. Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w charakterze projektanta w branży drogowej, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646), lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1117) w specjalności drogowej.
2. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów stanowiących załącznik nr 3.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej (umowa zlecenie).
X. Przesłanki odrzucenia oferty
1. Odrzuceniu podlegają oferty:
1) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
2) złożone przez Wykonawcę niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym;
3) złożone po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
XI. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić ofertę w języku polskim.
2. Oferta musi być czytelna i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
3. Jeżeli osoba lub osoby podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Wszelkie poprawki dokonane w ofercie powinny być czytelne oraz podpisane przez Wykonawcę w taki sam sposób jak oferta.
6. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
XII. Modyfikacja treści zapytania ofertowego
1. Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia treści zapytania ofertowego, kierując swoje zapytania w formie pisemnej lub e-mailem na adres Zamawiającego wskazany w Rozdziale XV pkt 1 lit. a) i b).
2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień na złożone zapytania, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże Wykonawcom bez ujawniania źródła zapytania zamieszczając je na stronie internetowej http://www.bip.gmina-sepolno.pl, na której dostępne jest niniejsze zapytanie ofertowe.
5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom udostępniając ją także na stronie internetowej, na której dostępne jest zapytanie.
XIV. Podstawy wykluczenia Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi okoliczność wskazana w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, na czas trwania tych okoliczności.
XVI. Warunki płatności:
Według zapisów umowy.
XVIII. Do oferty należy przedłożyć:
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1);
2. Wykaz osób, wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia posiadających uprawnienia budowlane w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; architektonicznej bez ograniczeń; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń, elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (załącznik nr 3).
3. oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) stanowiące załącznik nr 7.
4. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli w imieniu podmiotu działa osoba, której umocowanie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (dokumentów rejestrowych), to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.
XIX. Wynik postępowania
1. Protokół z przeprowadzonego postępowania zostanie przekazany Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu oraz zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.bip.gmina-sepolno.pl/.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty z ceną brutto przewyższającą kwotę jaka została przewidziana w budżecie Gminy Sępólno Krajeńskie na realizację zamówienia lub
kiedy nie wpłynie żadna oferta lub wszystkie oferty, które wpłyną będą podlegać odrzuceniu.

Uwagi:
VIII. Kryteria oceny oferty oraz informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty
1. Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:
1) cena (C): znaczenie - 60%;
2) gwarancja (G): znaczenie - 40%.
2. Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad: 1) Kryterium cena (waga 60%) - według poniższego wzoru:
najniższa cena spośród złożonych ofert
C = _ x 60
cena badanej oferty
C = liczba punktów oferty ocenianej w ramach kryterium ,,cena". Największą liczbę punktów (60,00 pkt) otrzyma oferta z najniższą ceną.
Podstawą przyznania punktów w kryterium ,,cena" będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.
Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 2) Kryterium gwarancja (waga 40%) - wg poniższego wzoru:
okres gwarancji oferty badanej G = _ x 40
najdłuższy okres gwarancji spośród ocenianych ofert G = liczba punktów oferty ocenianej w ramach kryterium ,,gwarancja". Największą liczbę punktów (40,00 pkt) otrzyma oferta z najdłuższym okresem gwarancji spośród ocenianych ofert.
Do oceny ofert w kryterium ,,gwarancja" Zamawiający przyjmuje maksymalnie 72 miesięczną gwarancję (minimalny okres gwarancji to 48 miesięcy).
W związku z powyższym udzielenie przyjętej przez Zamawiającego maksymalnej długości okresu gwarancji (tj. 72 miesięcznej) lub dłuższej, skutkować będzie przyznaniem maksymalnej liczby punktów w tym kryterium, tj. 40,00 pkt. Wpisanie dłuższego okresu gwarancji niż 72 miesiące nie spowoduje zwiększenia ilości punktów w tym kryterium i będzie wynosić 40,00 pkt. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniejszą liczbę punktów (obliczoną zgodnie z powyższym wzorem).
Wykonawca określi gwarancję w pełnych miesiącach.
3. O wyborze oferty zdecyduje największa liczba uzyskanych punktów.
Lp = C+G,
gdzie:
Lp - liczba punktów uzyskanych przez ofertę;
C - liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium ,,cena";
G - liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium ,,gwarancja".
4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą liczbę punktów ze wszystkich kryteriów. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę.
5. Wykonawca w formularzu ofertowym oferuje okres gwarancji na przedmiot zamówienia. Okres gwarancji nie może być krótszy niż 48 miesięcy. W przypadku pozostawienia w formularzu ofertowym w miejscu oferowanej gwarancji pustego miejsca, oznacza to, że dla danej części wykonawca oferuje minimalny okres gwarancji, tj. 48 miesięcy.
XXI. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,Rozporządzenie", informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Sępólno Krajeńskie reprezentowana przez Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z siedzibą przy ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, tel. /52/ 389 42 30, e-mail: sekretariat@gmina-sepolno.pl.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iodo@gmina-sepolno.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem prowadzonym z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 pełnych lat kalendarzowych, licząc od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym nastąpiło zakończenie sprawy (6 lat) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.).
6. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - dostawcy usług poczty mailowej, strony BIP, dostawcy usług informatycznych w zakresie programów księgowo-ewidencyjnych.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych związanym z udziałem w postępowaniu; konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w postępowaniu.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.
10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy.
12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.
13. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu,
Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.
14. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
15. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
16. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.

Kontakt:
XVII. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami W zakresie merytorycznym:
- Marcin Koniszewski - Inspektor w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego, tel. +48 52 389 42 55
W zakresie proceduralnym:
- Jolanta Tryk, tel.: +48 52 389 42 52

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.