Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
10z dziś
5082z ostatnich 7 dni
21761z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Szlifowanie torowisk tramwajowych

Przedmiot:

Szlifowanie torowisk tramwajowych

Data zamieszczenia: 2022-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Miasta Krakowa
Centralna 53
31-586 Kraków
powiat: Kraków
sekretariat@zdmk.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Szlifowanie torowisk tramwajowych na terenie Miasta Krakowa
Krótki opis przedmiotu zamówienia

a) Przedmiot niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na szlifowaniu torowisk tramwajowych na terenie Miasta Krakowa.
Przedmiotowa usługa polega na szlifowaniu szyn w torowiskach tramwajowych w celu usunięcia zużycia falistego na powierzchni tocznej szyn o łącznej długości 19 100 mtp. Zestawienie odcinków do szlifowania:
o Rondo Mogilskie 9od zwrotnicy 1795) - Plac Centralny (do zwrotnicy 3302) - 11 600 mtp.
o Węzeł ,,Lubicz/Rakowicka (od zwrotnicy 1801) - Pętla ,,Rakowice" (włącznie) - 2400 mtp.
o Cmentarz Podgórski (bez przystanku - Węzeł ,,Wielicka Estakada" (do zwrotnicy 5603) - 2000 mtp.
o Wadowicka (od przystanku Rondo Matecznego włącznie) - do granicy naprawy torowiska w ciągu Ul. Zakopiańskiej - 1700 mtp.
o Węzeł Łagiewniki (od zwrotnicy 1705) - Węzeł ,,Grota-Roweckiego" (do zwrotnicy 5403) - 1400 mtp.
b) Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą:
o Projektowanych Postanowień Umowy (PPU) stanowiących załącznik nr 2 do SWZ,
o Zakresu rzeczowego stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ,
o Cennika ofertowego stanowiącego załącznik nr 9.
c) W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SWZ nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.
d) Wymagany okres gwarancji jakości na Przedmiot umowy, w tym w szczególności na wykonane roboty, użyte materiały i zabudowane urządzenia:
o Minimalny okres wynosi 12 miesięcy,
o Maksymalny okres wynosi 24 miesiące,
licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy.
e) Termin wykonania zamówienia: 150 dni licząc od daty zawarcia umowy.
f) Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, powinna być zgodna z załącznikiem nr 2 do SWZ, tj. Projektowanymi postanowieniami umowy. Niespełnienie danego warunku spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu.
g) Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia tj. szlifowania w torowiskach tramwajowych.
h) Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2269 z późn. zm.). Szczegółowy opis wymagań w tym zakresie zawiera SWZ.

CPV: 50000000-5, 50225000-8

Dokument nr: 2022/BZP 00209229, 1/VI/2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-06-22 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zdmk.krakow.pl/informacje/tryb-podstawowy-art-275-pkt-1-znak-sprawy-1-vi-2022/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/ ; https://epuap.gov.pl/wps/portal ;
sekretariat@zdmk.krakow.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: a) W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty
elektronicznej.
b) Zamawiający informuje, iż przekazywanie oferty oraz dokumentów
i oświadczeń składanych wraz z ofertą odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal (za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez
miniPortal - Formularz do komunikacji).
c) Przekazywanie pozostałych dokumentów i oświadczeń może nastąpić w sposób określony powyżej w lit. b) lub za pośrednictwem
e-mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania przesłanego za
pośrednictwem e-mail pisma lub dokumentu lub wiadomości
d) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz
Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP
e) W przypadku składania oferty w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, Wykonawca musi dysponować profilem
zaufanym, który jest środkiem identyfikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie podpisu zaufanego. Profil zaufany to potwierdzony
zestaw danych, które jednoznacznie identyfikują jego posiadacza w usługach podmiotów publicznych. Profil zaufany można założyć
na stronie https://pz.gov.pl/pz/index .
f) W przypadku składania oferty w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym, Wykonawca musi dysponować
edowodem,
posiadającym certyfikat podpisu osobistego, który potwierdza prawdziwość danych posiadacza. Ponadto do używania podpisu z
wykorzystaniem e-dowodu konieczne jest posiadanie odpowiedniego czytnika kart zbliżeniowych
g) W przypadku składania oświadczeń i dokumentów w formie elektronicznej, należy je podpisać kwalifikowanym podpisem
elektronicznym;
h) Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących korespondencji elektronicznej zawiera
SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuje, że:
o administratorem Pani/Pana (Wykonawcy) danych osobowych jest: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, Ul. Centralna 53, 31-586 Kraków,
centrala tel. +48 12 61 67 000, fax: +48 12 61 67 417, email: sekretariat@zdmk.krakow.pl
o inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa jest Pan Leszek Marmon, e-mail: iod@zdmk.krakow.pl.
o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji.
o odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1129 z późn.
zm.), dalej ,,ustawa Pzp";
o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i ust. 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje
cały okres obowiązywania umowy;
o obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
o w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
o posiada Pani/Pan:
-na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
-na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
-na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-06-22 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

Wymagania:
Przystępując do postępowania wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 14 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
b) Wadium może być wnoszone w pieniądzu, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz.299).
c) Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na konto depozytowe w PKO BP - nr rachunku: 52 1020 2892 0000 5902 0590 8415.
d) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego zamawiającego.
e) W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w lit. b) powyżej, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązane wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Wadium należy załączyć do zaszyfrowanej zgodnie z zapisami części VIII pkt 1 SWZ oferty wykonawcy.
f) Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 98 Pzp.
g) Zamawiający zatrzymuje wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 98 ust. 6 Pzp.2
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 1/VI/2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

a) Przedmiot niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na szlifowaniu torowisk tramwajowych na terenie Miasta Krakowa.
Przedmiotowa usługa polega na szlifowaniu szyn w torowiskach tramwajowych w celu usunięcia zużycia falistego na powierzchni tocznej szyn o łącznej długości 19 100 mtp. Zestawienie odcinków do szlifowania:
o Rondo Mogilskie 9od zwrotnicy 1795) - Plac Centralny (do zwrotnicy 3302) - 11 600 mtp.
o Węzeł ,,Lubicz/Rakowicka (od zwrotnicy 1801) - Pętla ,,Rakowice" (włącznie) - 2400 mtp.
o Cmentarz Podgórski (bez przystanku - Węzeł ,,Wielicka Estakada" (do zwrotnicy 5603) - 2000 mtp.
o Wadowicka (od przystanku Rondo Matecznego włącznie) - do granicy naprawy torowiska w ciągu ul. Zakopiańskiej - 1700 mtp.
o Węzeł Łagiewniki (od zwrotnicy 1705) - Węzeł ,,Grota-Roweckiego" (do zwrotnicy 5403) - 1400 mtp.
b) Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą:
o Projektowanych Postanowień Umowy (PPU) stanowiących załącznik nr 2 do SWZ,
o Zakresu rzeczowego stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ,
o Cennika ofertowego stanowiącego załącznik nr 9.
c) W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SWZ nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.
d) Wymagany okres gwarancji jakości na Przedmiot umowy, w tym w szczególności na wykonane roboty, użyte materiały i zabudowane urządzenia:
o Minimalny okres wynosi 12 miesięcy,
o Maksymalny okres wynosi 24 miesiące,
licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy.
e) Termin wykonania zamówienia: 150 dni licząc od daty zawarcia umowy.
f) Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, powinna być zgodna z załącznikiem nr 2 do SWZ, tj. Projektowanymi postanowieniami umowy. Niespełnienie danego warunku spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu.
g) Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia tj. szlifowania w torowiskach tramwajowych.
h) Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2269 z późn. zm.). Szczegółowy opis wymagań w tym zakresie zawiera SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50225000-8 - Usługi w zakresie konserwacji torów kolejowych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

C - cena brutto - 60%

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę spośród ofert spełniających wymagania, otrzyma 60 punktów, natomiast pozostali wykonawcy - odpowiednio mniej punktów, według wzoru określonego w SWZ.

G - długość oferowanego okresu gwarancji - 40%

Sposób oceny:
Zaproponowany okres gwarancji 12 miesięcy - 0 pkt
Zaproponowany okres gwarancji 18 miesięcy - 20 pkt
Zaproponowany okres gwarancji 24 miesiące - 40 pkt

Oferty zawierające okres gwarancji krótszy niż 12 miesięcy zostaną odrzucone
jako nie spełniające wymagań SWZ.
Za nie wskazanie w formularzu oferty okresu gwarancji, wykreślenie wszystkich wskazanych w formularzu oferty okresów gwarancji lub tylko jednego wskazanego okresu, oferta nie otrzyma dodatkowych punków w tym kryterium oceny ofert. W takim przypadku Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca zaproponował najkrótszy okres gwarancji tj. okres 12 miesięcy

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania określone w SWZ oraz otrzyma największą liczbę punktów.
Zamawiający przyjmuje że: 1 pkt = 1 %
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość oferowanego okresu gwarancji jakości na przedmiot umowy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie.
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
1) posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali :
- co najmniej dwie usługi z których każda polega na szlifowaniu korekcyjnym szyn w torach tramwajowych (samojezdną maszyną szlifierską o parametrach i funkcjonalności nie gorszej od opisanej w zakresie rzeczowym zadania) o długości minimum 8 000 metrów bieżących pojedynczego toru przez nieprzerwany okres maksymalnie 2 miesięcy (Szlifowanie początkowe/prewencyjne wykonane przy okazji budowy, przebudowy lub remontu torowiska tramwajowego nie będzie zaliczane jako spełnienie wymogu doświadczenia),

2) dysponują potencjałem technicznym tj. następującymi urządzeniami technicznymi:

co najmniej jedną maszyną szlifierską (zespołem szlifierskim) wykonującą zadanie likwidacji falistego zużycia główki szyny oraz zapewniającą precyzyjne i stale kontrolowane ustawienie ściernic (pneumatyczny docisk) jak również wydajne usuwanie pyłu i opiłków metalowych. Stosowane urządzenie (zespół szlifierski) powinno być samojezdne i umożliwiać samodzielny szybki wjazd oraz zjazd z torowiska. Konstrukcja maszyny szlifującej powinna zapewniać wykonywanie prac we wszystkich rodzajach torowisk Miasta Krakowa (torowiska w zabudowie ulicznej oraz wydzielone). Maszyna 9 szlifierska ma posiadać wydajność nie mniejszą niż 80 metrów bieżących pojedynczego toru na 1 godzinę pracy oraz zapewniać pełną likwidację występującej falistości na główce szyny. Maszyna szlifierska ma być wyposażona w min. 6 kamieni szlifierskich (po 3 na każdą z szyn).
Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w niniejszej części specyfikacji nastąpi na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów, których wykaz został określony w części IV SWZ.

Uwaga!
Wykonawca, który dysponuje sprzętem (bez operatora) jako np. użytkownik,
najemca, dzierżawca czy leasingobiorca dysponuje nim jak właściciel. W związku z tym nie jest to dysponowanie potencjałem podmiotu trzeciego. W takim przypadku Wykonawca nie musi wykazywać w ofercie podmiotu który np. użyczył lub wynajął mu sprzęt jako podmiotu udostępniającego mu zasoby a co się z tym wiąże nie musi przedkładać wraz z ofertą zobowiązania takiego podmiotu i oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu (wzór) - wg. zał. nr 12 do SWZ
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: b) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - wg zał. nr 6 do SWZ
Uwaga!
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wówczas w powyższym wykazie usług zobowiązany jest podać jedynie te usługi, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
c) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami - wg zał. nr 7 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie żąda załączenia przez Wykonawcę do oferty przedmiotowych środków dowodowych
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
a) wypełniony formularz oferty - wg zał. nr 1 do SWZ (wzór),
b) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wg zał. nr 3 do SWZ (wzór),
c) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu - wg zał. nr 4 do SWZ (wzór),
d) oświadczenie wykonawcy o zakresie wykonania zamówienia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - wg zał. nr 5 do SWZ (wzór),
e) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby własne - wg. zał. nr 10 do SWZ (wzór),
f) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby własne o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wg. zał. nr 11 do SWZ,
g) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej,
h) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. ,,konsorcja oraz spółek cywilnych"),
i) ) Oryginał gwarancji lub poręczenia - jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż w pieniądzu.
j) Cennik ofertowy - wg zał. nr 9 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Przystępując do postępowania wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 14 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
b) Wadium może być wnoszone w pieniądzu, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz.299).
c) Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na konto depozytowe w PKO BP - nr rachunku: 52 1020 2892 0000 5902 0590 8415.
d) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego zamawiającego.
e) W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w lit. b) powyżej, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązane wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Wadium należy załączyć do zaszyfrowanej zgodnie z zapisami części VIII pkt 1 SWZ oferty wykonawcy.
f) Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 98 Pzp.
g) Zamawiający zatrzymuje wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 98 ust. 6 Pzp.2
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W toku prowadzonego postępowania komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia następować będzie za pośrednictwem lidera (pełnomocnika) o którym mowa w pkt. 1 w części V SWZ.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, każdy z wykonawców wraz z ofertą składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu wg zał. nr 4 do SWZ (wzór).
4. Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu wg zał. nr 4 do SWZ (wzór).
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (wspólnicy spółki cywilnej) składają wraz z ofertą oświadczenie o zakresie wykonania zamówienia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - wg zał. nr 5 do SWZ (wzór).
6. Zgodnie z zapisami w części IV pkt 3 SWZ, Zamawiający będzie żądał od Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie/ wspólników spółki cywilnej, dokumentu
wymienionego w części IV w punkcie 3 lit. a) SWZ.
7. Wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy i wniesienie należytego wykonania umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich wykonawców łącznie lub od każdego z osobna.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy zgodnie z przesłankami określonymi w Projektowanych
Postanowieniach Umowy - załącznik nr 2 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

C - cena brutto - 60%

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę spośród ofert spełniających wymagania, otrzyma 60 punktów, natomiast pozostali wykonawcy - odpowiednio mniej punktów, według wzoru określonego w SWZ.

G - długość oferowanego okresu gwarancji - 40%

Sposób oceny:
Zaproponowany okres gwarancji 12 miesięcy - 0 pkt
Zaproponowany okres gwarancji 18 miesięcy - 20 pkt
Zaproponowany okres gwarancji 24 miesiące - 40 pkt

Oferty zawierające okres gwarancji krótszy niż 12 miesięcy zostaną odrzucone
jako nie spełniające wymagań SWZ.
Za nie wskazanie w formularzu oferty okresu gwarancji, wykreślenie wszystkich wskazanych w formularzu oferty okresów gwarancji lub tylko jednego wskazanego okresu, oferta nie otrzyma dodatkowych punków w tym kryterium oceny ofert. W takim przypadku Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca zaproponował najkrótszy okres gwarancji tj. okres 12 miesięcy

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania określone w SWZ oraz otrzyma największą liczbę punktów.
Zamawiający przyjmuje że: 1 pkt = 1 %
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość oferowanego okresu gwarancji jakości na przedmiot umowy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-07-21

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.