Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
77z dziś
5148z ostatnich 7 dni
21828z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usługa przeglądów i konserwacji systemów ppoż

Przedmiot:

Usługa przeglądów i konserwacji systemów ppoż

Data zamieszczenia: 2022-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: PROKURATURA OKRĘGOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWO-ADMINISTRACYJNY
ul. Hetmańska 45 d
35-078 RZESZÓW
powiat: Rzeszów
Tel. 17 50 61 200 Fax. 17 50 61 203
zamowienia@rzeszow.po.gov.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: RZESZÓW
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 17 50 61 200 Fa
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE
o zamówieniu publicznym, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł
1. Zamawiający - Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie, Ul. Hetmańska 45d, 35-078 Rzeszów,
zaprasza do złożenia oferty na ,,Przegląd i konserwacja systemów ppoż., oświetlenia
ewakuacyjnego oraz sprawdzenie działania Przeciwpożarowego Głównego Wyłącznika
Prądu w obiektach Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie".
2. Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:
1) Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów i konserwacji systemów ppoż.,
oświetlenia ewakuacyjnego oraz sprawdzenie działania Przeciwpożarowego Głównego
Wyłącznika Prądu w obiektach Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.
Zamawiający przewiduje udzielanie zamówienia w II częściach tj.:
Część I - Przegląd i konserwacja systemów ppoż., oświetlenia ewakuacyjnego oraz
sprawdzenie działania Przeciwpożarowego Głównego Wyłącznika Prądu
w obiektach Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.
Część II - Przegląd i konserwacja Systemu Centralnej Baterii typu NETLIGHT sterującego
pracą opraw oświetlenia ewakuacyjnego i oznakowania ewakuacyjnego
w budynku Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.
1. Część I - Przegląd i konserwacja systemów ppoż., oświetlenia ewakuacyjnego oraz
sprawdzenie działania Przeciwpożarowego Głównego Wyłącznika Prądu w obiektach
Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.
1. Przegląd i konserwacja systemu sygnalizacji pożaru SAP w budynku Prokuratury
Okręgowej w Rzeszowie Ul. Hetmańska 45d
Zakres czynności przeglądu i konserwacji systemu sygnalizacji pożaru SAP winien
obejmować przeprowadzenie prób zalecanych dla obsługi codziennej, miesięcznej
i kwartalnej w tym, co najmniej:
1) Sprawdzenie stanu jednostki centralnej
2) Sprawdzenie działania jednostki centralnej w warunkach ,,Alarm" i ,,Awaria" wraz
z niezbędnymi testami działania jej elementów
3) Sprawdzenie dopływu prądu
4) Sprawdzenie działania urządzeń rejestrujących
5) Sprawdzenie działania urządzeń sygnalizacyjnych (zamawiający dopuszcza
sprawdzenie kolejnych 25% czujek w odstępach kwartalnych )
6) Sprawdzenie poprawności przekazywania sygnałów do urządzeń zewnętrznych
7) Sprawdzenie poprawności działania detektorów
8) Alarmowa aktywacja nieautomatycznych przycisków alarmowych
UWAGA: WYKAZ URZĄDZEŃ WCHODZĄCYCH W SKŁAD SYSTEMU
SYGNALIZACJI POŻARU STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPROSZENIA.
2. Przegląd i konserwacja systemu oddymiania w budynku Prokuratury Okręgowej
w Rzeszowie Ul. Hetmańska 45d
Zakres czynności przeglądu i konserwacji systemu oddymiania winien obejmować
w szczególności:
1) Sprawdzenie poprawności działania klap i okien dymowych
2) Sprawdzenie instalacji elektrycznej
W budynku zainstalowano system SAP Cerberus Pro firmy SIEMENS oraz system
oddymiania D+H Mechatronik, centrala oddymiania typu RZN 44XX-4/-KS/-M/-M RZN
43xx-E. W skład systemu oddymiania wchodzą ręczne przyciski oddymiania (RT45) i
przewietrzania (RT45-LT), 3 klapy oddymiające każda z 1 siłownikiem.
3. Przegląd i konserwacja systemu oddymiania w budynku Prokuratury Rejonowej
w Rzeszowie i Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów, Ul. Lisa Kuli 20
Zakres czynności przeglądu i konserwacji systemu oddymiania winien obejmować
w szczególności:
1) Sprawdzenie poprawności działania okien dymowych, drzwi i bram
przeciwpożarowych
2) Sprawdzenie instalacji elektrycznej
W skład systemu odymiania wchodzi: centrala oddymiania RZN 4404, akumulatory
12V/3 Ah, czujki DUR, przyciski ROP, sygnalizator SAK, gniazdo G-40, centrala
zamknięć ogniowych BAZ, elektrotrzymacze, siłowniki KA 32/800, przycisk
oddymiania RT-42, przycisk przewietrzania LT-43U, okna oddymiające, drzwi
przeciwpożarowe dwuskrzydłowe, bramy przeciwpożarowe /PENEDER/
4. Przegląd i konserwacja Stałego Urządzenia Gaśniczego SUG PLISZKA na FE-36
w budynku Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie i Prokuratury Rejonowej dla miasta
Rzeszów, Ul. Lisa-Kuli 20 (IV piętro).
Zakres czynności przeglądu i konserwacji Stałego Urządzenia Gaśniczego SUG
PLISZKA na FE-36, centrala Automatycznego Gaszenia IGNIS 5120M winna
obejmować:
1) drożność dysz, przewodów (czy nie są zapchane przez ciała obce)
2) przewody, zbiorniki, połączenia - czy nie są uszkodzone
3) sprawdzenie ciśnienia w zbiornikach (poprzez wykręcenie manometru i wkręcenie
nowego)
4) sprawdzenie stanu centrali i plomb
5) wywołanie testu konserwatora
6) sprawdzenie stanu okablowania
7) wykonanie testu czujników dymu
8) wykonanie testu przycisków
9) wykonanie testu sygnalizatorów
10) sprawdzenie zgodności instrukcji
11) sprawdzenie zasilania podstawowego
12) sprawdzenie zasilania awaryjnego
13) sprawdzenie stanu akumulatorów
14) sprawdzenie przesyłania sygnałów do systemów zewnętrznych
Zestawienie zbiorcze urządzeń Stałego Urządzenia Gaśniczego Pliszka na FE-36:
1) zbiorniki ze środkiem gaśniczym o poj. 7,83 l (typu CA 6F),
2) uchwyty do mocowania zbiorników,
3) łączniki butlowe z manometrem,
4) zawory elektromagnetyczne,
5) krańcowe wyłączniki ciśnieniowe (presostaty),
6) dysze dozujące,
7) rurki miedziane,
8) układ sterowania SUG z centralą automatycznego gaszenia - IGNIS 1520M,
9) czujka optyczna z gniazdem,
10) okablowanie
Zamawiający wymaga posiadania przez osoby wykonujące czynności przeglądów
technicznych certyfikaty dla personelu zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 maja
2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych
gazach cieplarnianych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2065).
UWAGA: WYKAZ URZĄDZEŃ WCHODZĄCYCH W SKŁAD SYSTEMÓW
OBEJMUJE ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPROSZENIA.
5. Sprawdzenie działania Przeciwpożarowego Głównego Wyłącznika Prądu oraz dwóch
wyłączników UPS w budynku Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie Ul. Hetmańska 45d.
- przez osobę posiadająca uprawienia eklektyczne SEP E i D.
6. Przegląd i konserwacja oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Prokuratury Rejonowej
w Rzeszowie i Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów, Ul. Lisa Kuli 20 (III, IV, V
piętro).
Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne w obiekcie obejmuje oświetlenie wybranych pomieszczeń
i dróg ewakuacyjnych tj. 36 sztuk lamp oraz 8 znaków ewakuacyjnych. Wybrane oprawy
oświetlenia podstawowego zostały wyposażone w elektroinwertery o czasie podtrzymania 1h.
System posiada dodatkowo odświetlenie znakami ewakuacyjnymi kierunkowymi
usytuowanymi na wysokości powyżej 2 m od posadzki. Czas działania w/w opraw min. 1 h
Zakres czynności przeglądu i konserwacji oświetlenia ewakuacyjnego winien
obejmować w szczególności:
? Sprawdzenie poprawności działania lamp i znaków ewakuacyjnych
? Sprawdzenie podtrzymania czasu działania opraw
? Sprawdzenie instalacji
2. Część II - Przegląd i konserwacja Systemu Centralnej Baterii typu NETLIGHT
sterującego pracą opraw oświetlenia ewakuacyjnego i oznakowania ewakuacyjnego
w budynku Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.
Przegląd i konserwacja systemu Centralnej Baterii obejmuje wszystkie prace, które
są związane ze sprawnością opraw i urządzeń, a w szczególności:
? pomiar praca w sieci / praca awaryjna / przełączanie urządzeń
? kontrola mechaniczna urządzeń
? kontrola prądu ładowania i ustawienie prądu ładowania
? pomiar napięcia baterii na początku obciążenia wzgl. pomiar napięcia ogniw
? kontrola funkcji pozostałych elementów elektronicznych urządzeń
? kontrola źródeł światła tylko w oprawach z modułem adresowym
? interpretacja wyników wskazanych przez urządzenie CB
? sporządzenie protokołu z przeglądu technicznego wraz z wypisaniem usterek
i zaleceń
? w zakres prac związanych z przeglądem systemu nie wchodzi wymiana
uszkodzonych elementów elektronicznych lub źródeł światła
Cały system składa się z 121 sztuk lamp oraz 27 znaków ewakuacyjnych.
Usługa winna zostać wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719 z późn. zm.). Wszystkie
wykonane czynności winny zostać odnotowane w książkach pracy systemów oraz
potwierdzone pisemnymi protokołami przeglądów okresowych.

CPV: 50.70.00.00-2, 50.71.10.00-2

Dokument nr: 3036-7.262.72.2022

Składanie ofert:
9) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Ofertę na załączonym formularzu należy złożyć w terminie do dnia 22 czerwca 2022 r.,
w wersji elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@rzeszow.po.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
2) Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od daty podpisania umowy

Wymagania:
3) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków:
1. W postępowaniu wziąć mogą udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki
dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej jeżeli wykaże, że
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
4) zdolności technicznej lub zawodowej
1) Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli
wykaże, że: dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą posiadającą:
a) odpowiednie dla rodzaju instalacji uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne wydane
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019
r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i
konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności
zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1008 z późn. zm.) oraz
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w
sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące
się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89 z 2003 r. poz. 828 z późn. zm.) -
uprawnienia elektryczne E i D do 1kV instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych. - dotyczy części I zamówienia.
b) certyfikaty dla personelu zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 maja 2015 r.
o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach
cieplarnianych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2065) - dotyczy części I zamówienia.
2) Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże,
że posiada certyfikat dla przedsiębiorców zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 maja 2015
r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach
cieplarnianych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2065) - dotyczy części I zamówienia.
2. Zamawiający zbada obecność i prawidłowość każdego wymaganego dokumentu
i oświadczenia, a także czy wymagany dokument i oświadczenie potwierdza spełnianie
warunku nie później niż na dzień zawarcia umowy. Zamawiający dokona formalnej oceny
spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o analizę oświadczeń lub dokumentów
załączonych do oferty.
4) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Na potwierdzenie powyższego należy przedłożyć:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 3
do Ogłoszenia.
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
c) aktualną polisę odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
d) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z niezbędnymi
informacjami i oświadczeniem Wykonawcy dotyczących tych osób, zgodnego z formularzem
stanowiącym załącznik nr 4 do Ogłoszenia - dotyczy części I zamówienia.
e) aktualny certyfikat dla przedsiębiorców zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 maja
2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach
cieplarnianych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2065) - dotyczy części I zamówienia.
5) Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami:
1.Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną na adres: zamowienia@rzeszow.po.gov.pl
2. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są:
1) w zakresie procedury - Pan Damian Skrobacz, nr telefonu: 17 50 61 267, adres mailowy:
zamowienia@rzeszow.po.gov.pl
2) w zakresie przedmiotu zamówienia - Pani Dawid Rojek, nr telefonu: 17 50 61 254
adres mailowy: zamowienia@rzeszow.po.gov.pl
6) Wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
7) Termin związania ofertą: Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od daty upływu terminu
składania ofert.
8) Opis sposobu przygotowywania ofert:
1. Zamawiający zaprasza Wykonawcę do złożenia oferty w postępowaniu zgodnie
z załączonym formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
2.Oferta musi zawierać kolejno :
1) formularz ofertowy
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 3
do Ogłoszenia

12) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
Niezwłocznie po wyborze oferty zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
o wyborze najkorzystniejszej oferty.
13) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli
Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia:
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
14) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy,
jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę
w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:
Wzór umowy stanowi załącznik nr 5A część I, załącznik 5B część II do Ogłoszenia.
15) Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami
Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 zł , oraz
przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2020, poz. 1740).
3) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz
z niezbędnymi informacjami i oświadczeniem Wykonawcy dotyczących tych osób,
zgodnego z formularzem stanowiącym załącznik nr 4 do Ogłoszenia.
4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
5) aktualną polisę odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
6) aktualny certyfikat dla przedsiębiorców zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 maja
2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych
gazach cieplarnianych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2065).
3. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dokumentów określonych w ust.8 pkt 2 ppkt. 3-6
najpóźniej w dniu wyznaczonym jako data zawarcia umowy.
17) Załącznikami do niniejszego Ogłoszenia, stanowiącymi jego integralną część, są
dokumenty wymienione w jego treści.

Uwagi:
10) Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Cena musi być podana w PLN i w takiej walucie będzie rozliczane zamówienie pomiędzy
Zamawiającym i Wykonawcą.
2. W cenie ofertowej winny zostać ujęte przewidywane koszty związane z realizacją
zamówienia.
3. Cena powinna być podana cyfrowo i słownie zgodnie z załączonym formularzem ofertowym.
4. Oferowane ceny są stałe przez cały okres obowiązywania umowy.
11) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
1. Jedynym kryterium oceny oferty jest cena - waga 100%
Oferty, które nie podlegają odrzuceniu z postępowania zostaną ocenione wg wzoru:
PC= CN/CB x 100 ,
gdzie: PC - ilość punktów w kryterium cena, CN - cena najniższa, CB - cena badana
2. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

16) Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie informuje:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie z
siedzibą przy ul. Hetmańskiej 45d, 35-078 Rzeszów, REGON 000000402, NIP 813-270-35-
18, tel. 17 50 61 200, fax 17 50 61 203, e-mail: sekretariat@rzeszow.po.gov.pl.
2. Inspektorem Ochrony Danych osobowych w Prokuraturze Okręgowej w Rzeszowie jest Pan
Wojciech Pieniążek. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się za
pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod@rzeszow.po.gov.pl, a także pocztą
tradycyjną pod adresem: Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie - Inspektor Ochrony Danych,
ul. Hetmańska 45d, 35-078 Rzeszów.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
a.art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego na Przegląd i konserwacja systemów ppoż., oświetlenia ewakuacyjnego oraz
sprawdzenie działania Przeciwpożarowego Głównego Wyłącznika Prądu w obiektach
Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie, sygnatura 3036-7.262.72.2022, prowadzonym w
oparciu o Regulamin udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 zł
w Prokuraturze Okręgowej w Rzeszowie;
b. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu podjęcia działań przed zawarciem tej umowy i jej
wykonaniem;
c. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze
zgodnie z przepisami szczegółowymi.
d. art. 6 ust. 1 lit f RODO, w celu zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń
Zamawiającego w umowie z Wykonawcą, jako prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Zamawiającego.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust.1 ustawy z dnia 11
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.poz.1129 ze zm.), dalej
,,ustawa Pzp";
5. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu związanym z zawarciem,
wykonaniem i archiwizacją niniejszej umowy. Ponadto informuje się, że dane osobowe
dotyczące Wykonawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, osób
upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oraz dane dotyczące podmiotów na zasoby, na które Wykonawca się powołuje
w tym postępowaniu, będą przetwarzane zgodnie z treścią art. 13 RODO;
6. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów
związanych z nawiązaniem i przebiegiem współpracy. Wynika to bezpośrednio
z przepisów ustawy Pzp i jest związane z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają również z ustawy
Pzp;
8. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów
prawa oraz powierzone podmiotom współpracującym na podstawie umowy powierzenia
zawartej na piśmie;
9. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
10. Wykonawca ma prawo dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, usunięcia
danych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z
obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej
oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych przy czym przepisy odrębne mogą
wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa, prawa do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy Wykonawca uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
RODO.
11. W związku z RODO, każda ze Stron oświadcza, że pozyskała od osób, których dane
osobowe przywołała w niniejszej umowie oraz innych osób reprezentujących ją w procesie
realizacji umowy, niezbędne zgody (jako administrator danych) na przekazanie tych
danych drugiej ze Stron w związku z wykonaniem niniejszej umowy.
12. Przekazanie tych danych jest równoznaczne ze złożeniem przez Stronę przekazującą
oświadczenia, że jest uprawniona do: przetwarzania danych tych osób, przekazania danych
drugiej Stronie umowy i upoważnienia drugiej Strony umowy do przetwarzania tych
danych na zlecenie Strony przekazującej w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej
umowy. Strona otrzymująca dane będzie przetwarzała otrzymane dane tylko w zakresie
niezbędnym do wykonania niniejszej umowy.
13. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z powyższą klauzulą informacyjną i ją zrozumiał.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.