Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
21780z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Podczyszczanie rowków odpływowych oraz utrzymanie drożności przepustów na szlakach i...

Przedmiot:

Podczyszczanie rowków odpływowych oraz utrzymanie drożności przepustów na szlakach i ścieżkach edukacyjnych

Data zamieszczenia: 2022-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Świętokrzyski Park Narodowy w Bodzentynie
ul. Suchedniowska 4
26-010 Bodzentyn
powiat: kielecki
tel./fax. 0-41 - 311 51 06 wew.50, lub 690 055 667
zamowienia@swietokrzyskipn.org.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Bodzentyn
Wadium: ---
Nr telefonu: tel./fax. 0-41 - 311
Termin składania ofert: 2022-06-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Podczyszczanie rowków odpływowych oraz utrzymanie drożności przepustów na szlakach i ścieżkach edukacyjnych
w okresie od 27 czerwca 2022 r. do 30 listopada 2022 r.
Opis przedmiotu zamówienia.
A. Podczyszczanie rowków odpływowych na szlakach i ścieżkach edukacyjnych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do
niniejszego ogłoszenia o zapytaniu.
Zamówienie będzie wykonywane za pomocą narzędzi ręcznych, niezbędnych do prawidłowego
wykonania prac (łopata, rękawiczki, kilof, grabie, kamizelka odblaskowa itp.). Wykonawca będzie
zobowiązany do zapewnienia narzędzi oraz materiałów eksploatacyjnych.
Rowki odpływowe znajdują się na szlakach pieszych. Wykonane są pod kątem 45 stopni do przebiegu
linii szlaku lub równolegle do linii szlaku, zachowując naturalny spadek terenu. Podczyszczanie rowków
odpływowych będzie polegać na usunięciu w głąb lasu zalegającej biomasy w postaci liści, gałęzi oraz
luźnych fragmentów skał i namulonej ziemi, znajdujących się w zagłębieniu, zachowując minimalną 30
cm szerokość dna rowu oraz 30 cm głębokość. Prace zostaną wykonane na głównym szlaku
turystycznym, oznaczonym kolorem czerwonym na odcinku Św. Katarzyna - Łysica - Kakonin, Święty
Krzyż - Trzcianka oraz na odcinku szlaku niebieskiego Nowa Słupia - Św. Krzyż tzw. "Droga Królewska".
Łączna ilość tj. 1500 mb rowków zaplanowanych do konserwacji wynika z inwentaryzacji
przeprowadzonej przez pracowników terenowych Służb Parku.
Lp. Odcinek szlaku Obwód Ochronny Ilość [mb.]
1
Odcinek szlaku czerwonego Święta
Katarzyna - Kapliczka św. Mikołaja
O.O. Święta Katarzyna
1500
2
Odcinek szlaku czerwonego Kapliczka
św. Mikołaja - Kakonin
O.O. Jastrzębi Dół
3
Odcinek szlaku czerwonego Święty Krzyż
- Trzcianka
O.O. Święty Krzyż
4
Odcinek szlaku niebieskiego Nowa Słupia
- Święty Krzyż tzw. ,,Droga Królewska"
O.O. Święty Krzyż
Przed przystąpieniem do wykonywania prac leśniczy danego Obwodu Ochronnego lub osoba
zastępująca go w pracy, na terenie którego będą wykonywane prace konserwacyjne, w obecności
Wykonawcy wyznaczy w terenie odcinek rowu przeznaczonego do udrożnienia, określając dokładnie
długość w mb.
2
B. Utrzymanie drożności przepustów na szlakach i ścieżkach edukacyjnych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do
niniejszego ogłoszenia o zapytaniu.
Przegląd i konserwacja przepustów, pod kątem sprawdzenia drożności, będzie wykonywany za
pomocą narzędzi ręcznych, niezbędnych do prawidłowego wykonania prac, dwa razy w czasie
obowiązywania umowy. Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia narzędzi oraz materiałów
eksploatacyjnych. Udrożnienie przepustu będzie polegało na usunięciu zalegającej biomasy, gałęzi,
konarów, luźnych fragmentów skał, namulonej ziemi znajdujących się w świetle przepustu
(w przypadku zatoru) oraz zalegającej biomasy oraz namulonej ziemi w jego bezpośrednim sąsiedztwie
(w odległości 3 mb. po lewej i prawej stronie od wlotu przepustu oraz 3 mb. od wylotu przepustu).
Przepusty znajdują się na ścieżce edukacyjnej "Śladem kolejki wąskotorowej" oraz na odcinku szlaku
czerwonego Kapliczka św. Mikołaja - Huta Szklana. Ilość przepustów przeznaczonych do konserwacji
wynosi 113 szt. o łącznej długości 440 mb. Na jednorazowy przegląd oraz udrożnienie jednego
przepustu przewidziane jest 0,5 rbg. Łączna ilość rbg. (dla dwukrotnego przeglądu oraz udrożnienia)
wynosi 113.
Lp.
Odcinek szlaku, ścieżki
edukacyjnej
Obwód
Ochronny
Zakładana częstotliwość
wykonania usługi w ciągu
trwania umowy
Liczba
przepustów
(szt.)
Długość
poszczególnych
przepustu (mb)
1
Ścieżka edukacyjna
"Śladem kolejki
wąskotorowej"
Święta
Katarzyna
2 9 4
2
Podgórze 2 5 4
2 1 11
3
Dąbrowa 2 13 4
2 1 11
4 Dębno 2 56 4
5 Święty Krzyż 2 15 4
6
Odcinek szlaku
czerwonego ,,Kapliczka
św. Mikołaja - Huta
Szklana"
Jastrzębi Dół
2 13 2
Razem 113
Przed przystąpieniem do wykonywania prac leśniczy danego Obwodu Ochronnego lub osoba
zastępująca go w pracy, na terenie którego będą wykonywane prace konserwacyjne, w obecności
Wykonawcy wskazuje dokładną lokalizację przepustów przewidzianych do przeglądu i konserwacji.
Przedstawiona częstotliwość prac ma charakter szacunkowy. Jeżeli zajdzie taka potrzeba Zamawiający
może zlecić dodatkowe wykonanie usługi, jednak nie więcej niż 20 % wartości brutto całej umowy, za
stawkę 1 rbg./1mb podaną w ofercie.

Dokument nr: UZ.282.11.2022.SR

Składanie ofert:
7. Ofertę według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 20.06.2022 r. do godz. 12.00
w formie pisemnej w języku polskim. Oferta winna zawierać całość kosztów realizacji zamówienia
wraz z wszelkimi narzutami, kosztami materiałów i opłatami dodatkowymi.
8. Ofertę można:
Przesłać na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, Ul. Suchedniowska 4.
przesłać e-mail na adres: zamowienia@swietokrzyskipn.org.pl
przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres: Bodzentyn, Ul. Suchedniowska 4, 26 - 010
Bodzentyn, w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem ,,UZ.282.11.2022.SR Ogłoszenie
o zapytaniu ofertowym z dnia 14.06.2022 r."

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia:
w okresie od 27 czerwca 2022 r. do 30 listopada 2022 roku.

Wymagania:
2. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od Wykonawcy:
należy zapoznać się z opisem prac będących przedmiotem zamówienia;
należy zapoznać się z lokalizacją oraz warunkami terenowymi miejsc wykonywania prac;
Wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
pracownicy wykonujący usługę powinni być w przedziale wiekowym i sprawności fizycznej
odpowiedniej do trudności pokonywanego odcinka szlaku. Z uwagi na trudności związane
z pracą w terenie leśnym oraz pracą w zmiennych warunkach atmosferycznych, nie dopuszcza
się do wykonywania usługi przez osoby, których stan zdrowia, wiek lub kondycja fizyczna mogą
spowodować wystąpienie zagrożenia zdrowia lub życia w związku z wykonywaną pracą;
w przypadku wyboru oferty Wykonawca zarejestruje działalność gospodarczą o profilu
zgodnym z przedmiotem zamówienia. Jeśli Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za
najkorzystniejszą nie zarejestruje działalności gospodarczej, umowa nie będzie mogła być
podpisana (dotyczy osób fizycznych, które w chwili składania oferty nie prowadzą działalności
gospodarczej).
Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
5. Sposób obliczenia ilości punktów - nie dotyczy.
Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) jest niższa
od kwoty 130 000,00 zł. Niniejsze ogłoszenie o zapytaniu ofertowym nie stanowi zobowiązania

Kontakt:
6. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:
Szymon Rak, gł. specjalista ds. udostępniania parku tel./fax. 0-41 - 311 51 06 wew.50, lub
690 055 667 pokój nr 105
(imię, nazwisko, stanowisko, tel.)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.