Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
19685z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa energii elektrycznej

Przedmiot:

Dostawa energii elektrycznej

Data zamieszczenia: 2022-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina i Miasto Przysucha
Plac Kolberga 11
26-400 Przysucha
powiat: przysuski
486752106
inwestycje@gminaprzysucha.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/de7ce0e7-8c7b-4c0e-9ecf-c6be5e3fa492
Województwo: mazowieckie
Miasto: Przysucha
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 486752106
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA energii elektrycznej dla punktów poboru energii elektrycznej Gminy i Miasta Przysucha (Nr postępowania: ZPI.271.46.2022.MM)
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie energii elektrycznej na potrzeby Gminy Przysucha do wszystkich obiektów wymienionych w załączniku nr 6 do SWZ (Lista obiektów objętych zamówieniem) w okresie od dnia skutecznego przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy dla poszczególnych punktów poboru energii (dalej również jako: ,,PPE"), nie wcześniej jednak niż od 01.08.2022r. do dnia 31.07.2023 r.
2. DOSTAWA energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych w:
1) ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj.: Dz. U. 2021, poz. 716 ze zm.);
2) ustawie z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 2538 ze zm.);
3) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623 ze zm.);
4) Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. 2019, poz. 503 ze zm.);
5) taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Taryfie OSD),
oraz ogólnie obowiązujących przepisach prawnych.
3. Zamawiający informuje, że nie posiada aktualnie kompleksowej umowy na sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji:
1) obecnym sprzedawcą energii elektrycznej dla punktów poboru energii objętych przedmiotowym postępowaniem jest: innogy Polska S.A., Ul. Włodarzewska 68, 02-384 Warszawa.
2) obecnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD), z którym Zamawiający posiada zawartą umowę na dystrybucję energii elektrycznej jest: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna.
4. Wykonawca winien posiadać zawartą aktualną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajdują się miejsca dostarczania energii lub w przypadku braku takiej umowy zobowiązany jest zawrzeć taką umowę do czasu podpisania umowy na sprzedaż energii (dotyczy Wykonawcy nie będącego właścicielem sieci dystrybucyjnej).
5. Najpóźniej w dniu podpisania umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy w wersji elektronicznej (Excel) dane niezbędne do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru.
6. Wykonawca, z którym Zamawiający zawrze umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia, zobowiązany będzie w imieniu i na rzecz Zamawiającego (Zamawiający udzieli w tym celu Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa) wykonać następujące czynności w odniesieniu do punktów poboru energii elektrycznej:
1) rozwiązać lub wypowiedzieć istniejące umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczenia usług dystrybucyjnych;
2) zgłosić właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartą w ramach niniejszego postępowania umowę sprzedaży energii elektrycznej;
3) zawrzeć w imieniu i na rzecz Zamawiającego umowy o świadczenie usług dystrybucji z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego lub przedsiębiorstwem świadczącym usługi dystrybucyjne.
7. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:
1) niniejszą SWZ wraz ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ;
2) ustawą Prawo energetyczne;
3) zasadami określonymi w koncesjach.
8. Zamawiający jest odbiorcą końcowym w świetle zapisów ustawy Prawo energetyczne.
9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 6 do SWZ. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla obiektów Zamawiającego w okresie 01.08.2022 r. do 31.07.2023 r. wynosi 1 054 087 kWh.
10. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik 5 do SWZ.
11. DOSTAWA energii będzie się odbywała na podstawie umowy zawartej przez: Przysuską Służbę Komunalną, ul .Skarbowa 3, 26-400 Przysucha, NIP: 7991874760, REGON: 670932555.

CPV: 09310000-5

Dokument nr: 2022/BZP 00209350, ZPI.271.46.2022.MM

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-06-22 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.gminaprzysucha.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2) Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
w sprawach merytorycznych (dot. przedmiotu zamówienia):
Zbigniew Augustyniak - Dyrektor Przysuskiej Służby Komunalnej: tel. (48) 375-78-85
w sprawach formalnych (dot. zamówień publicznych):
Maria Majewska - Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji Urząd Gminy i Miasta Przysucha: tel. (48) 675-28-23 wew. 123
3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji".
4) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.
6) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7) Identyfikator postępowania dostępny na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy i Miasta Przysucha jest: Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha, Plac Kolberga 11, 26-400 Przysucha.
2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Przysucha jest Pani Paula Słowik, e-mail: inspektor@cbi24.pl, poczta tradycyjna na adres: Gmina i Miasto Przysucha, Plac Kolberga 11, 26-400 Przysucha.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: DOSTAWA energii elektrycznej dla punktów poboru energii elektrycznej Gminy i Miasta Przysucha, numer referencyjny postępowania: ZPI.271.46.2022.MM, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 1.2. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, a także w trakcie realizacji umowy.
10) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-06-22 10:00
Miejsce składania ofert: drogą elektroniczną za pośrednictwem (URL): https://miniportal.uzp.gov.pl na adres ePUAP zamawiającego: EPUAP:/3669smskek

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-07-31

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZPI.271.46.2022.MM
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie energii elektrycznej na potrzeby Gminy Przysucha do wszystkich obiektów wymienionych w załączniku nr 6 do SWZ (Lista obiektów objętych zamówieniem) w okresie od dnia skutecznego przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy dla poszczególnych punktów poboru energii (dalej również jako: ,,PPE"), nie wcześniej jednak niż od 01.08.2022r. do dnia 31.07.2023 r.
2. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych w:
1) ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj.: Dz. U. 2021, poz. 716 ze zm.);
2) ustawie z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 2538 ze zm.);
3) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623 ze zm.);
4) Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. 2019, poz. 503 ze zm.);
5) taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Taryfie OSD),
oraz ogólnie obowiązujących przepisach prawnych.
3. Zamawiający informuje, że nie posiada aktualnie kompleksowej umowy na sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji:
1) obecnym sprzedawcą energii elektrycznej dla punktów poboru energii objętych przedmiotowym postępowaniem jest: innogy Polska S.A., ul. Włodarzewska 68, 02-384 Warszawa.
2) obecnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD), z którym Zamawiający posiada zawartą umowę na dystrybucję energii elektrycznej jest: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, al. Marsz. J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna.
4. Wykonawca winien posiadać zawartą aktualną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajdują się miejsca dostarczania energii lub w przypadku braku takiej umowy zobowiązany jest zawrzeć taką umowę do czasu podpisania umowy na sprzedaż energii (dotyczy Wykonawcy nie będącego właścicielem sieci dystrybucyjnej).
5. Najpóźniej w dniu podpisania umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy w wersji elektronicznej (Excel) dane niezbędne do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru.
6. Wykonawca, z którym Zamawiający zawrze umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia, zobowiązany będzie w imieniu i na rzecz Zamawiającego (Zamawiający udzieli w tym celu Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa) wykonać następujące czynności w odniesieniu do punktów poboru energii elektrycznej:
1) rozwiązać lub wypowiedzieć istniejące umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczenia usług dystrybucyjnych;
2) zgłosić właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartą w ramach niniejszego postępowania umowę sprzedaży energii elektrycznej;
3) zawrzeć w imieniu i na rzecz Zamawiającego umowy o świadczenie usług dystrybucji z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego lub przedsiębiorstwem świadczącym usługi dystrybucyjne.
7. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:
1) niniejszą SWZ wraz ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ;
2) ustawą Prawo energetyczne;
3) zasadami określonymi w koncesjach.
8. Zamawiający jest odbiorcą końcowym w świetle zapisów ustawy Prawo energetyczne.
9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 6 do SWZ. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla obiektów Zamawiającego w okresie 01.08.2022 r. do 31.07.2023 r. wynosi 1 054 087 kWh.
10. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik 5 do SWZ.
11. Dostawa energii będzie się odbywała na podstawie umowy zawartej przez: Przysuską Służbę Komunalną, ul .Skarbowa 3, 26-400 Przysucha, NIP: 7991874760, REGON: 670932555.
4.2.6.) Główny kod CPV: 09310000-5 - Elektryczność
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zakres zamówienia realizowany na podstawie prawa opcji (o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp) wraz z określeniem okoliczności, w których nastąpi realizacja prawa opcji:
1) Zamawiający dopuszcza zmianę przewidywanej ilości energii elektrycznej będącej przedmiotem dostawy w przedziale: -20/+20%, w następujących okolicznościach:
a) zmniejszenia liczby punktów poboru energii;
b) zwiększenia liczby punktów poboru energii;
c) zmiany zapotrzebowania na energię elektryczną.
2) Wszystkie wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji.
3) Zamawiający dopuszcza wykonanie zamówienia przy zastosowaniu prawa opcji w terminie od 01.08.2022 r. do 31.07.2023 r..
4) O zastosowaniu prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie nie później niż 7 dni kalendarzowych przed realizacją.
5) Zaistnienie okoliczności, o której mowa w pkt 10.1), spowoduje odpowiednie zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Ewentualna zmiana szacunkowego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii elektrycznej wg cen określonych w umowie zawartej w ramach niniejszego zamówienia.
6) Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-07-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (art. 112. ust 2 pkt 1 ustawy Pzp):
Opis warunku: Zamawiający odstępuje od opisu warunku określonego w tym punkcie.
b) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (art. 112. ust 2 pkt 2 ustawy Pzp):
Opis warunku: w ramach tego warunku, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokument, o którym mowa w rozdz. V.3 SWZ (l.p. 1 tabeli - Aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą Prawo energetyczne);
c) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej (art. 112. ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp):
Opis warunku: Zamawiający odstępuje od opisu warunku określonego w tym punkcie;
d) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (art. 112. ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp):
Opis warunku: Zamawiający odstępuje od opisu warunku określonego w tym punkcie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą Prawo energetyczne)
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) Formularz ofertowy (wg zał. nr 1 do SWZ).
2) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (wg zał. nr 2 do SWZ).
3) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu (wg zał. nr 3 do SWZ).
4) Oświadczenie Wykonawcy, składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy - dot. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wg. zał. nr 4 do SWZ).
5) Oryginał pełnomocnictwa w wersji elektronicznej lub elektroniczna kopia pełnomocnictwa poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu określającego status prawny Wykonawcy.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy Pzp.
1) W takim przypadku zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu lub do reprezentowania i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty. Zamawiający będzie prowadzić korespondencję wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych.
2) Warunki określone w art. 57 pkt 1 ustawy Pzp, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi spełniać samodzielnie.
3) Warunki określone w art. 57 pkt 2 ustawy Pzp, w zakresie opisanym przez Zamawiającego, powinien spełniać co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.
4) Oferta składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana i oznaczona w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie te podmioty.
5) W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane (jeżeli dotyczy).
6) W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (umowy konsorcjum).
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Warunki i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Dopuszczalne zmiany zostały opisane w §10 wzoru umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-07-21

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.