Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1041z dziś
6112z ostatnich 7 dni
22791z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

DOSTAWA KRUSZYW

Przedmiot:

DOSTAWA KRUSZYW

Data zamieszczenia: 2022-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW, KANALIZACJI I ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O. O
1 Maja 6
18-200 Wysokie Mazowieckie
powiat: wysokomazowiecki
86 275 08 88
zwkiec@ceti.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Wysokie Mazowieckie
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 86 275 08 88
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA KRUSZYW
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa kruszyw na bieżące potrzeby Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Wysokiem Mazowieckiem. Szacowana ilość kruszyw: 1. Piasek (frakcja 0-2) płukany - 500 ton, 2. Żwir (frakcja (2-8) - 100 ton, 3. Kruszywo naturalne (frakcja 0-31,5) - 5.000 ton, 4. Piach na podsypkę - 12.000 ton, 5. Kruszywo łamane o ciągłym uziarnieniu 0-31,5 kategorii C90/3 - 1.500 ton, 6. Kruszywo łamane o ciągłym uziarnieniu 0-31,5 kategorii C50/30 - 5.000 ton

CPV: 14212200-2, 14210000-6, 14211000-3

Dokument nr: 2022/BZP 00209359, ZP-1/2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-06-22 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.zwkiec.pl, zwkiec.zetopzp.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zwkiec.zetopzp.pl, www.zwkiec.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się drogą elektroniczną przy użyciu platformy https://zwkiec.zetopzp.pl. Wykonawca zamierzający
wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na platformie
ZETOPZP. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Wykonawca posiadający konto ma dostęp do
formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z platformy zakupowej pod
adresem https://zwkiec.zetopzp.pl. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z platformy zakupowej, określone w
Regulaminie platformy oraz zobowiązuje się korzystając z platformy przestrzegać postanowień tego
regulaminu.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO" informujemy, że: - administratorem danych osobowych jest Zakład
Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Wysokiem Mazowieckiem, Ul. 1 Maja 6, tel.
086 275 08 88, e-mail: zwkiecwm@ceti.pl; - dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00045074/01 z dnia 2021-04-30
2021-04-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę
elementów betonowych prowadzonym w trybie podstawowym;- odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp; - dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.
78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;-
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp; - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;- posiada Pani/Pan:? na podstawie art. 15
RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;? na podstawie art. 16 RODO
prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania
od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o
których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; ? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;? nie przysługuje Pani/Panu:? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO
prawo do usunięcia danych osobowych;? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa
w art. 20 RODO;? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-06-22 10:00
Miejsce składania ofert: https://zwkiec.zetopzp.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-1/2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa kruszyw na bieżące potrzeby Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Wysokiem Mazowieckiem. Szacowana ilość kruszyw: 1. Piasek (frakcja 0-2) płukany - 500 ton, 2. Żwir (frakcja (2-8) - 100 ton, 3. Kruszywo naturalne (frakcja 0-31,5) - 5.000 ton, 4. Piach na podsypkę - 12.000 ton, 5. Kruszywo łamane o ciągłym uziarnieniu 0-31,5 kategorii C90/3 - 1.500 ton, 6. Kruszywo łamane o ciągłym uziarnieniu 0-31,5 kategorii C50/30 - 5.000 ton
4.2.6.) Główny kod CPV: 14212200-2 - Kruszywo
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

14210000-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

14211000-3 - Piasek
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym - Wykonawca powinien być wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeśli rejestry w kraju siedziby lub zamieszkania są
prowadzone (w Polsce KRS lub CEiDG)
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Pełnomocnictwo do reprezentowania, o ile ofertę lub dokumenty podpisuje pełnomocnik
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-07-21

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.