Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
10z dziś
5082z ostatnich 7 dni
21761z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa kruszywa łamanego kamiennego (sortowanego) o frakcji 4÷31,5 mm wraz z rozmieszczeniem

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Dostawa kruszywa łamanego kamiennego (sortowanego) o frakcji 4÷31,5 mm wraz z rozmieszczeniem

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA WARKA
Plac Stefana Czarnieckiego 1
05-660 Warka
powiat: grójecki
+48 48 665 12 00
um@warka.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ee542d4f-c42a-47fd-8a19-61f7b3141c58
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warka
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: +48 48 665 12 00
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA kruszywa łamanego kamiennego (sortowanego) o frakcji 4÷31,5 mm wraz z rozmieszczeniem
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa kruszywa łamanego kamiennego (sortowanego) o frakcji 4÷31,5 mm wraz z rozmieszczeniem na drogi i tereny należące do Gminy Warka znajdujące się na terenie gminy Warka w miejsca wskazane przez Zamawiającego w ilości co najmniej 3 000 ton.
Dostarczone kruszywa muszą być zgodne z normą PN-EN 13043:2004 ,,Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu" oraz PN-EN 13242:2004 ,,Kruszywa do niezwiązanych
i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym".

Zamówienie obejmuje:
1) Dostarczenie i rozmieszczenie kruszywa na drogi i place na terenie gminy Warka wskazane przez Zamawiającego.
2) Koszt zakupu, załadunku, transportu i rozładunku.
3) Rozmieszczenie we wskazanych miejscach w ilości sumarycznej do 70% faktycznej ilości dostaw poprzez:
3.1. Przygotowanie podłoża pod rozmieszczenie materiału poprzez profilowanie podłoża równiarką wraz z zagęszczeniem walcem ogumionym.
3.2. Rozładunek dostarczonego kruszywa na wskazanych drogach (przy użyciu układarki do kruszywa lub równiarki), a następnie zagęszczenie mechaniczne (walec stalowy) na całej szerokości odcinka drogi.

Wykonawca dostarczone kruszywo zobowiązany jest rozładować w miejsce wskazane przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby rozładunek kruszywa odbywał się w sposób kontrolowany polegający na rozłożeniu na szerokości drogi warstwą grubości około 10 cm. Dopuszczalna grubość warstwy kruszywa nie powinna przekraczać 15 cm.
Kruszywo nie może zawierać elementów szkodliwych dla środowiska (np. azbest, popioły itp.) oraz niebezpiecznych dla użytkowników dróg (metal, drut itp.). Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonego kruszywa. W przypadku dowozu kruszywa niespełniającego określonych norm (frakcji) oraz zawierających elementy szkodliwe i niebezpieczne Wykonawca na własny koszt usunie wysypane kruszywo z drogi w terminie wskazanym przez Zamawiającego i dostarczy na własny koszt kruszywo spełniające warunki określone w SWZ. Kruszywo powinno spełniać obowiązujące normy i posiadać odpowiedni atest.

Zamawiający żąda, aby w dniu podpisania Umowy Wykonawca dostarczył Zamawiającemu dokument potwierdzający dopuszczenie kruszywa do stosowania, np. certyfikat (certyfikaty) z badań jakościowych na dostarczane kruszywo lub deklarację zgodności z normą.
Dla dostaw kruszywa konieczne będzie każdorazowe dostarczanie aktualnego dokumentu WZ dla którego Wykonawca dostarczył certyfikat z badań jakościowych bądź deklarację zgodności.
DOSTAWA materiału w godz.ch pracy urzędu tj. w poniedziałek w godz.ch 8.30-16.30, od wtorku do piątku w godz.ch 7.30-15.30. Dostawy mogą być realizowane w innych terminach po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (intensywnych opadów deszczu) Zamawiający ma prawo do zawiadomienia Wykonawcy o wstrzymaniu odbioru kruszywa drogowego do odwołania.
Wykonawca dostosuje tonaż środków transportowych do warunków terenowych, możliwości przejazdu oraz ograniczeń tonażowych dla każdej z kategorii dróg. Przy doborze środka transportowego Wykonawca winien uwzględnić konieczność rozładunku przywiezionego materiału. Samochody muszą być wyposażone w plandeki w celu zapewnienia nierozsypywania się materiałów podczas transportu. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia każdorazowo ważenia dostarczonego materiału. Ważenie materiału będzie się odbywać w Warce przy Ul. Fabrycznej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia do 6 (sześciu) sztuk badań laboratoryjnych dostarczonych materiałów na koszt Wykonawcy w przypadku podejrzenia, iż dostarczony materiał nie spełnia warunków określonych normą PN-EN dla kruszyw.
Wykonawca zobowiązany jest uzyskać informacje administratora sieci wod-kan o lokalizacji studni, zaworów, zasuw itp., a w przypadku ich uszkodzenia w trakcie prowadzenia robót drogowych, ponoszenia kosztów ich naprawy.
Za dostarczone kruszywo niespełniające wymagań normy Wykonawca nie ma prawa żądać zapłaty i zobowiązany jest dostarczyć właściwy materiał w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Uwaga: Przewidziane ilości kruszywa posłużą jedynie do obliczenia ceny oferty. Do umowy zostanie zapisana ilość kruszywa wynikająca z ilorazu ilości środków jakie zamawiający będzie mógł przeznaczyć na realizację zadania i oferowanej ceny jednostkowej.

CPV: 14210000-6, 14212200-2

Dokument nr: 2022/BZP 00209378, IR.271.3.10.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-06-22 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://warka.pl/pad/p,3,przetargi oraz https://miniportal.uzp.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal, strony www.warka.pl oraz poczty elektronicznej um@warka.pl.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów
oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany i wycofania oferty
oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: - administratorem Pani/Pana danych osobowych
jest:Burmistrz Warki, Pl. Stefana Czarnieckiego 105-660 Warka um@warka.pl- inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Warka jest Pani Karolina Sałyga, tel. 48 665 12 50, email: daneosobowe@warka.pl.- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną do ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym;- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy pzp; - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;- posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; - nie przysługuje Pani/Panu: - w
związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 2.Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których
dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-06-22 10:30
Miejsce składania ofert: Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem internetowym: miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-10-31

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IR.271.3.10.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa kruszywa łamanego kamiennego (sortowanego) o frakcji 4÷31,5 mm wraz z rozmieszczeniem na drogi i tereny należące do Gminy Warka znajdujące się na terenie gminy Warka w miejsca wskazane przez Zamawiającego w ilości co najmniej 3 000 ton.
Dostarczone kruszywa muszą być zgodne z normą PN-EN 13043:2004 ,,Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu" oraz PN-EN 13242:2004 ,,Kruszywa do niezwiązanych
i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym".

Zamówienie obejmuje:
1) Dostarczenie i rozmieszczenie kruszywa na drogi i place na terenie gminy Warka wskazane przez Zamawiającego.
2) Koszt zakupu, załadunku, transportu i rozładunku.
3) Rozmieszczenie we wskazanych miejscach w ilości sumarycznej do 70% faktycznej ilości dostaw poprzez:
3.1. Przygotowanie podłoża pod rozmieszczenie materiału poprzez profilowanie podłoża równiarką wraz z zagęszczeniem walcem ogumionym.
3.2. Rozładunek dostarczonego kruszywa na wskazanych drogach (przy użyciu układarki do kruszywa lub równiarki), a następnie zagęszczenie mechaniczne (walec stalowy) na całej szerokości odcinka drogi.

Wykonawca dostarczone kruszywo zobowiązany jest rozładować w miejsce wskazane przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby rozładunek kruszywa odbywał się w sposób kontrolowany polegający na rozłożeniu na szerokości drogi warstwą grubości około 10 cm. Dopuszczalna grubość warstwy kruszywa nie powinna przekraczać 15 cm.
Kruszywo nie może zawierać elementów szkodliwych dla środowiska (np. azbest, popioły itp.) oraz niebezpiecznych dla użytkowników dróg (metal, drut itp.). Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonego kruszywa. W przypadku dowozu kruszywa niespełniającego określonych norm (frakcji) oraz zawierających elementy szkodliwe i niebezpieczne Wykonawca na własny koszt usunie wysypane kruszywo z drogi w terminie wskazanym przez Zamawiającego i dostarczy na własny koszt kruszywo spełniające warunki określone w SWZ. Kruszywo powinno spełniać obowiązujące normy i posiadać odpowiedni atest.

Zamawiający żąda, aby w dniu podpisania Umowy Wykonawca dostarczył Zamawiającemu dokument potwierdzający dopuszczenie kruszywa do stosowania, np. certyfikat (certyfikaty) z badań jakościowych na dostarczane kruszywo lub deklarację zgodności z normą.
Dla dostaw kruszywa konieczne będzie każdorazowe dostarczanie aktualnego dokumentu WZ dla którego Wykonawca dostarczył certyfikat z badań jakościowych bądź deklarację zgodności.
Dostawa materiału w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek w godzinach 8.30-16.30, od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30. Dostawy mogą być realizowane w innych terminach po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (intensywnych opadów deszczu) Zamawiający ma prawo do zawiadomienia Wykonawcy o wstrzymaniu odbioru kruszywa drogowego do odwołania.
Wykonawca dostosuje tonaż środków transportowych do warunków terenowych, możliwości przejazdu oraz ograniczeń tonażowych dla każdej z kategorii dróg. Przy doborze środka transportowego Wykonawca winien uwzględnić konieczność rozładunku przywiezionego materiału. Samochody muszą być wyposażone w plandeki w celu zapewnienia nierozsypywania się materiałów podczas transportu. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia każdorazowo ważenia dostarczonego materiału. Ważenie materiału będzie się odbywać w Warce przy ul. Fabrycznej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia do 6 (sześciu) sztuk badań laboratoryjnych dostarczonych materiałów na koszt Wykonawcy w przypadku podejrzenia, iż dostarczony materiał nie spełnia warunków określonych normą PN-EN dla kruszyw.
Wykonawca zobowiązany jest uzyskać informacje administratora sieci wod-kan o lokalizacji studni, zaworów, zasuw itp., a w przypadku ich uszkodzenia w trakcie prowadzenia robót drogowych, ponoszenia kosztów ich naprawy.
Za dostarczone kruszywo niespełniające wymagań normy Wykonawca nie ma prawa żądać zapłaty i zobowiązany jest dostarczyć właściwy materiał w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Uwaga: Przewidziane ilości kruszywa posłużą jedynie do obliczenia ceny oferty. Do umowy zostanie zapisana ilość kruszywa wynikająca z ilorazu ilości środków jakie zamawiający będzie mógł przeznaczyć na realizację zadania i oferowanej ceny jednostkowej.
4.2.6.) Główny kod CPV: 14210000-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

14212200-2 - Kruszywo
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-10-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena (C) - 60 pkt
Termin końcowy dostawy (Tk) - 20 pkt
Termin częściowy dostaw (Tc) - 20 pkt
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin końcowy dostawy
4.3.6.) Waga: 20,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin częściowy dostaw
4.3.6.) Waga: 20,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie jakim zostały określone przez Zamawiającego i dotyczą:
1. 1. Zdolności technicznej lub zawodowej
1.1.1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub wykonuje należycie co najmniej jedną dostawę kruszywa łamanego kamiennego, o wartości min. 300 000,00 zł brutto każda.
Powyższe winno być udokumentowane przez Wykonawców zgodnie z Rozdziałem IX ust. 4 pkt c) SWZ.
1.1.2. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej następującym sprzętem:
Wymagany sprzęt to:
o trzy samochody do przewozu materiałów sypkich o ładowności co najmniej 25t,
o dwa samochody samowyładowcze o ładowności co najmniej 15 ton,
o równiarka samojezdna o mocy min. 120kW,
o układarka do kruszywa szerokości stołu roboczego 5m,
o walec stalowy min. 10 ton,
o walec ogumiony min. 10 ton.

Powyższe winno być udokumentowane przez Wykonawców zgodnie z Rozdziałem IX ust. 4 pkt d) SWZ.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
a) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SWZ).
b) Odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż
5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
a) Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (wg załącznika nr 4 do SWZ - Wykaz dostaw).
b) Wykaz narzędzi, wyposażenie zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wg załącznika nr 5 do SWZ - Wykaz narzędzi).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz oświadczenie, z którego wynika, które prace wykonają poszczególni Wykonawcy. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiana umowy może nastąpić:
a) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
b) z powodu wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót - fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w protokole konieczności i musi być potwierdzony przez Zamawiającego,
c) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpieniem zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
d) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,
e) wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.
Warunki dokonywania zmian:
- inicjowanie zmian na wniosek wykonawcy lub zamawiającego,
- uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy,
- forma pisemna pod rygorem nieważności w formie aneksu do umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena (C) - 60 pkt
Termin końcowy dostawy (Tk) - 20 pkt
Termin częściowy dostaw (Tc) - 20 pkt
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin końcowy dostawy
4.3.6.) Waga: 20,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin częściowy dostaw
4.3.6.) Waga: 20,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-07-21

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.