Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
21780z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup materiałów potrzebnych do wykonania prototypu

Przedmiot:

Zakup materiałów potrzebnych do wykonania prototypu

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: TC med sp. z o.o
Samuela Huldczyńskiego 16a
42-400 Zawiercie
powiat: zawierciański
602746634
jach62@wp.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/113938
Województwo: śląskie
Miasto: Zawiercie
Wadium: ---
Nr telefonu: 602746634
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup materiałów potrzebnych do wykonania prototypu
Powstaje w kontekście projektu
RPSL.01.02.00-24-0128/21 - Innowacyjne rozwiązania w zakresie zdalnego monitorowania i rehabilitacji wad postawy

Część 1
Zakup materiałów potrzebnych do wykonania prototypu

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Zakup materiałów potrzebnych do wykonania prototypu

CPV: 14622000-7, 19510000-4, 31643100-6, 31680000-6, 31711000-3, 31711100-4, 31712110-4, 44100000-1

Dokument nr: 2022-38393-113938

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-06-22

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2022-06

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
zawierciański
Gmina
Zawiercie
Miejscowość
Zawiercie

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
brak
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy
w przypadku:
a) wystąpienia siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy. Jako siłę wyższą rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od dobrej woli i intencji którejkolwiek ze stron umowy.
b) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które mają wpływ na realizację przedmiotu umowy;
c) innych zdarzeń zewnętrznych lub sytuacji, których Zamawiający ani Wykonawca nie mogli przewidzieć, ani im zapobiec, a które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z umową;
d) zmian decyzji jednostki udzielającej dofinansowania;
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Z postępowania wykluczone będą osoby/podmioty powiązane z Wyższą Szkołą Techniczną w Katowicach ul. Rolna 43, 40-555 Katowice osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem niniejszego postępowania, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
o posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-06-14
Data ostatniej zmiany
2022-06-14 23:52:35

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Punktacja zostanie przyznana wg wzoru:
C = Cmin/Co x 100 pkt.
C - liczba punktów dla badanej oferty
Cmin - najniższa cena netto spośród uzyskanych ważnych ofert
Co - cena netto badanej oferty

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Jarosław Chłosta
tel.: 602746634
e-mail: jach62@wp.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.