Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
21780z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Przedmiot:

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Przeworno
ul. Kolejowa 4A
57-130 Przeworno
powiat: strzeliński
tel. 748 102 052 fax 748 102 002
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Przeworno
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 748 102 052 fax
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: ,,Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przewornie".
Zakres zamówienia obejmuje:
1. Opracowanie koncepcji przebudowy, rozbudowy oczyszczalni (dwa warianty).
2. Opracowanie KIP na podstawie wybranego wariantu koncepcji.
3. W przypadku nałożenia obowiązku - opracowanie raportu oddziaływania na środowisko projektowanej oczyszczalni ścieków.
4. Opracowanie operatu wodno-prawnego i uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego.
5. Opracowanie projektu PZT i architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego w tym:
- uzyskanie mapy do celów projektowych,
- wykonanie projektu budowlanego przebudowy, rozbudowy oczyszczalni ścieków,
- sporządzenie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego,
- sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
- uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień,
- zgłoszenie zamiaru przebudowy, rozbudowy w imieniu Zamawiającego i uzyskanie wymaganego przepisami prawa pozwolenia na wykonanie prac.

Dokument nr: Rl.271.9.2022 RI.KW-0139/22

Składanie ofert:
w terminie do dnia 22.06.2022 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu) w formie:
- pisemnej (osobiście, listownie), na adres: Ul. Kolejowa 4A, 57-130 Przeworno
w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: ,,Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przewornie".

Miejsce i termin realizacji:
a. termin wykonania zamówienia: do dnia 31 maja 2023 r.
b. miejsce wykonania zamówienia: siedziba Zamawiającego

Wymagania:
Wszyscy Wykonawcy
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PROPOZYCJI CENOWYCH
na wykonanie dostawy, usługi7 roboty budowlanej* poniżej 130 000 zł netto
c. kryterium oceny: wartość propozycji cenowej Ranga 100% (1% - lpkt.)
Ocena propozycji cenowej w zakresie przyjętego kryterium zostanie dokonana wg następujących zasad:
- kryterium cena: Rn = C min/Cn x 100
gdzie: Rn - ranga propozycji
C min - najniższa cena spośród ważnych propozycji Cn - cena propozycji badanej
Zamawiający do oceny punktowej przyjmie łączną wartość brutto propozycji cenowej za wykonanie dokumentacji.
d. warunki płatności: do 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wystawionej po uzyskaniu w imieniu Zamawiającego pozwolenia na wykonanie prac, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.
III. FORMA ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ
Propozycję cenową należy złożyć na Formularzu (załącznik nr 1) załączonym do niniejszego zaproszenia wraz z następującymi dokumentami:
a) aktualnym odpisem z właściwego rejestru albo aktualnym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
b) oświadczeniem Wykonawcy o:
- posiadanych uprawnieniach do wykonywania działalności lub czynności
- niezaleganiu z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne
- posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia
- posiadanym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
c) wykazem min. 2 usług polegających na wykonaniu dokumentacji projektowej dotyczącej budowy, przebudowy, rozbudowy oczyszczalni ścieków potwierdzonych referencjami bądź innymi równoważnymi dokumentami.
UWAGA:
1. Wszystkie kserokopie i odpisy dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
2. W przypadku braku załączenia do propozycji cenowej oświadczeń lub dokumentów wskazanych w niniejszym zaproszeniu lub braku poświadczenia za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy któregokolwiek z dokumentów załączonych do propozycji cenowej, Zamawiający jednokrotnie wzywa Wykonawcę do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli oświadczenia lub dokumenty nie zostaną uzupełnione, propozycja cenowa Wykonawcy zostanie odrzucona.
3. Zamawiający informuje potencjalnych Wykonawców, że w przypadku, gdy w wymaganym terminie nie wpłynie żadna ważna propozycja cenowa Zamawiający ma prawo odstąpić od ponownego przeprowadzenia procedury wyłonienia Wykonawcy. W tym przypadku wyboru Wykonawcy dokonuje się na podstawie rozeznania cen rynkowych, pisemnie, e-mailowo lub telefonicznie.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.