Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
21780z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup kontenera medycznego

Przedmiot:

Zakup kontenera medycznego

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: ROB-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wilczak 45/47
61-623 Poznań
powiat: Poznań
d.rydzynski@rob-tech.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/113939
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe kontener medyczny
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-2371/20 - Zaprojektowanie i wykonanie automatycznego, robotycznego systemu pobierania wymazów

Część 1
Zakup kontenera medycznego

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Kontener medyczny - 1 szt.
Minimalne parametry techniczne:
- jako baza kontener ładunkowy 20'hc nowy, nie starszy niż 2021 rok
- zgodny wymiarowo z załączonym rysunkiem poglądowym kontenera (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego)
- rozmieszczenie drzwi i ścianek działowych wewnątrz kontenera zgodnie z załączonym rysunkiem poglądowym (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego)
- kolor zewnętrzny malowania: RAL7035
- oryginalne wrota wymontowane, zastąpione blachą trapezową typu corten
- drzwi zewnętrzne aluminiowe, o wym.100x200cm, przesuwne, napęd ręczny - 1szt
- drzwi zewnętrzne stalowe, pełne, o wym. 90x200cm, zamek antypaniczny - 1szt
- drzwi wewnętrzne stalowe, pełne, o wym. 90x200cm, zamek antypaniczny - 1szt
- podłoga wykonana ze sklejki o grubości 26-30mm, nośność minimalna 1500kg/m2
- podłoga od wewnątrz pokryta natryskiem z polimocznika, grubość powłoki 2mm
- dodatkowa konstrukcja stalowa do montażu systemu wentylacji - 1 kpl.
- dodatkowa konstrukcja stalowa do montażu ścianek działowych - 2 kpl.
- montaż szyn instalacyjnych o wym. 45x45x2,5mm - 40mb
- Instalacja elektryczna naścienna, ułożona na ścianach od wewnętrznej strony:
o Zewnętrzne przyłącze elektryczne 400V CEE 32A, wtyka 5 bolców.
o Wewnętrzna rozdzielnia elektryczna z zabezpieczeniami nadprądowymi i
różnicowymi.
o Włącznik oświetlenia - 3 szt.
o Gniazdo 230V podwójne - 3 szt.
- system wentylacyjny:
o 2 x wentylatory kanałowe + sterowanie
o czerpnie ścienne, kanały wentylacyjne, przepustnice, nawiewniki,
o filtr HEPA (potrzebne jest duże pole filtracji)
o materiały montażowe
o wydajność: 900m3/godz.
Uwaga:
Po podpisaniu umowy (w okresie do 3 tygodni) wymagane jest przedstawienie Zamawiającemu pełnej dokumentacji 2D (.pdf, .dxf) i 3D (step). Realizacja zamówienia po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego pełnego projektu 3D.
W przypadku, gdy w opisie lub wymogach podano do zastosowania nazwy ze wskazaniem określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów lub specyficznego pochodzenia, mogą być one zastąpione rozwiązaniami równowartościowymi lub lepszymi, o parametrach technicznych i użytkowych nie gorszych niż podane.

CPV: 44211100-3

Dokument nr: 2022-36740-113939

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-06-22

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
wielkopolskie
Powiat
Poznań
Gmina
Poznań-Nowe Miasto
Miejscowość
Poznań

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia Zapytania Ofertowego, w następujących przypadkach:
a) w wyniku zaistnienia przyczyn, niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy (przy dochowaniu przez niego należytej staranności) skutkujących niemożliwością lub znacznymi opóźnieniami w realizacji zamówienia a w szczególności czasowy brak dostępności na rynku zasobów potrzebnych do realizacji przedmiotu zamówienia,
b) wystąpienie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach określonych w umowie. ,,Siła wyższa" oznacza wydarzenia zewnętrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolą Stron, występujące po podpisaniu Umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z Umowy,
c) w przypadku zmian w harmonogramie realizacji projektu, w szczególności w przypadku wystąpienia konieczności wydłużenia/przesunięcia terminów realizacji poszczególnych zadań i etapów, spowodowana obiektywnymi czynnikami, niezależnymi od Zamawiającego i Wykonawcy, uniemożliwiającymi realizację zamówienia w pierwotnie określonych terminach, mającymi wpływ na jakość realizacji przedmiotu umowy,
d) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona
e) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, o czas niezbędny do wprowadzenia tych zmian.
f) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,
g) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony, przy jednoczesnym braku zmiany charakteru umowy;
h) zmiana nie będzie prowadzić do zmiany charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne i zarazem jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na roboty budowlane,
i) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
c. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
j) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
k) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:
a. na podstawie postanowień umownych, o których mowa powyżej,
b. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
c. w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców; w przypadku zmiany podwykonawcy, zamawiający może zawrzeć umowę z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia lub zagwarantowanie podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia lub zagwarantowanie podwykonawców dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantowanie podwykonawców dysponujących osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówień we wskazanym terminie.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Złożenie oświadczeń na ofercie o braku występowania powiązań.
Złożenie specyfikacji pozwalającej ocenić spełnianie wymaganych parametrów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia (pkt 1)
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia następujących dokumentów:
1) Złożenie na ofercie oświadczeń o następującej treści:
o Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
o Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
o Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie lub zapewni pod-wykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
o Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia lub zagwarantuje podwykonawców dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.
o Wykonawca oświadcza, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantuje podwykonawców dysponujących osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
o Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.
o Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, po-legające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3) Złożenie specyfikacji pozwalającej ocenić spełnianie wymaganych parametrów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia (pkt 1).

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-06-14
Data ostatniej zmiany
2022-06-14 23:39:27

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
cena netto za cały przedmiot zamówienia (podana w PLN/waluta obca*): waga: 100%, maks. l. p 100
punkty przyznawane wg. formuły:
A n = Cmin /Cr x 100 x 100%
C min - cena minimalna w zbiorze
C r - cena oferty rozpatrywanej
A n - ilość punktów przyznana ofercie

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Damian Rydzyński
tel.:
e-mail: d.rydzynski@rob-tech.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.