Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
21780z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Sporządzenie projektu zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania...

Przedmiot:

Sporządzenie projektu zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Supraśl
ul. J. Piłsudskiego 58
16-030 Supraśl
powiat: białostocki
tel. 85 713 27 23
Województwo: podlaskie
Miasto: Supraśl
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 85 713 27 23
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Sporządzenie projektu zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Supraśl
II. Nazwa przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Supraśl:
Część 1 - część obrębu ewidencyjnego Henrykowo Część 2 - część obrębu ewidencyjnego Ogrodniczki Część 3 - część miasta Supraśl, przy Ul. Cegielnianej
2. Projekt MPZP należy wykonać zgodnie z:
1) Część 1 - Uchwałą Nr XXXIV/434/2022 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Supraśl (część obrębu ewidencyjnego Henrykowo) Część 2 - Uchwałą Nr XXXIV/439/2022 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Supraśl (część obrębu ewidencyjnego Ogrodniczki) Część 3 - Uchwałą Nr XXXV/449/2022 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Supraśl (część miasta Supraśl, przy Ul. Cegielnianej).
2) przepisami prawa mającymi zastosowanie do przedmiotu zamówienia, a w szczególności przepisami zawartymi w:
a) ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503), zwanej dalej ,,p.z.p.",
b) ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1301 z późn. zm.),
c) rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2404), "
d) rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2022 r., poz. 2405),
e) ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029),
f) ustawach i przepisach odrębnych odnoszących się do planowania i zagospodarowania przestrzennego.
3) zleceniem Zamawiającego, zasadami wiedzy i przy zachowaniu należytej staranności.
3. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
1) Obszar opracowania obejmuje część gminy Supraśl, wskazaną na załączniku graficznym do ww. uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu Studium.
Przybliżona powierzchnia obszarów objętych zmianą Studium wynosi: Część 1 - około 4,2 ha Część 2 - około 0,8 ha Część 3 - około 9,5 ha
2) W ramach zadania Wykonawca pozyska we własnym zakresie i na koszt własny wszelkie materiały i dane niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym m.in.:
- niezbędne opinie i uzgodnienia,
- wykonania prognozy oddziaływania na środowisko,
3) W toku realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do udziału w posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej, sesjach Rady Miejskiej, spotkaniach z Burmistrzem Supraśla i innych spotkaniach, których konieczność wyniknie w trakcie procedury planistycznej.
4. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu
wskazane poniżej dokumenty:
1. część opisową w formie projektu uchwały Rady Miejskiej w Supraślu - 4 egz. oraz w wersji elektronicznej
2. tekst zmiany Studium uwarunkowań rozwoju i kierunków zagospodarowania przestrzennego -4 egz. oraz w wersji elektronicznej
3. rysunki zmiany Studium w skali 1:25 000 - 4 egz. - kolor oraz w wersji elektronicznej, a także w postaci cyfrowej reprezentacji z nadaną georeferencją w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych, w tym 1 ezg. z podziałem rysunku planu na formaty A-3
4. rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu nieuwzględnionych przez Burmistrza Supraśla - 2 egz. oraz w wersji elektronicznej
5. analizy ekonomiczne, środowiskowe, społeczne wraz z prognozą demograficzną oraz bilansem terenów - 2 egz. oraz w wersji elektronicznej
6. prognoza oddziaływania na środowisko - 2 egz. oraz w wersji elektronicznej
7. dokumentacja formalno-prawna - teczka - 2 egz.
5. Do obowiązków Wykonawcy pracy należy wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do
sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Supraśl, zwanego dalej ,,Studium", w tym między innymi:
1) przeprowadzenie analizy warunków realizacji przedmiotu zamówienia oraz wstępnych uzgodnień z Zamawiającym,
2) przeprowadzenie wszystkich wymaganych czynności formalnoprawnych w ramach procedury planistycznej zgodnie z ustawą p.z.p., a w szczególności z art. 11 tej ustawy zapewniając prawidłowość, terminowość i kompletność procedury prowadzącej do uchwalenia planu, z uwzględnieniem ewentualnych zmian przepisów prawa,
3) wykonanie projektu ogłoszeń, zawiadomień, obwieszczeń o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium wraz z wykazem właściwych organów i instytucji do uzgodnienia i opiniowania zmiany Studium z adresami;
4) przeprowadzenie analizy uzyskanych wniosków,
5) wykonanie projektu zmiany Studium, składającego się z projektu uchwały, załącznika stanowiącego treść Studium, rysunku Studium w skali 1:25 000 - analiz ekonomicznych, środowiskowych, społecznych wraz z prognozami demograficznymi oraz bilansu terenów i pozostałymi niezbędnymi elementami wynikającymi z art. 10 p.z.p.,
6) opracowanie projektu prognozy oddziaływania na środowisko uwzględniającej wymagania zawarte w przepisach ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
7) opracowanie wykazu wniosków wraz z uzasadnieniem uwzględnienia lub nieuwzględnienia w projekcie zmiany Studium,
8) udział w posiedzeniu Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej i sporządzenie protokołu z posiedzenia,
9) wprowadzenie do projektu zmiany Studium korekt wynikających z uzyskanej opinii Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej,
10)przekazanie Zamawiającemu projektu zmiany Studium do uzgodnień i opiniowania,
11) wykonanie projektu zawiadomień o przystąpieniu do uzgadniania i opiniowania projektu zmiany Studium wraz z wykazem właściwych organów i instytucji z adresami,
12) wprowadzenie do projektu zmiany Studium i projektu prognozy oddziaływania na środowisko korekt wynikających z uzyskanych uzgodnień i opinii oraz o ile zajdzie taka konieczność ponowienie procedury uzyskania uzgodnień i opinii,
13) opracowanie wykazu uwag organów uzgadniających i opiniujących wraz z uzasadnieniem uwag uwzględnionych i nieuwzględnionych,
14) wykonanie projektu ogłoszeń i obwieszczeń o wyłożeniu projektu zmiany Studium do publicznego wglądu,
15)udział w dyskusjach publicznych nad założeniami wyłożonego do publicznego wglądu
projektu zmiany Studium, 16) opracowanie analizy uwag wniesionych do projektu zmiany Studium wraz z propozycją ich
uwzględnienia i uzasadnieniem nieuwzględnienia, 17)przedstawienie proponowanych rozstrzygnięć Zamawiającemu i uzyskanie stanowiska
Zamawiającego,
18) sporządzenie wykazu uwag,
19) wprowadzenie do projektu zmiany Studium korekt wynikających z rozpatrzenia uwag,
20) ewentualne ponowienie uzgodnień i opiniowania w niezbędnym zakresie,
21) wprowadzenie do projektu zmiany Studium korekt wynikających z ponownych uzgodnień i opiniowania,
22) ewentualne ponowienie procedury związanej z wyłożeniem projektu zmiany Studium do publicznego wglądu i dyskusji publicznej,
23) opracowanie ostatecznej wersji projektu zmiany Studium wraz z wymaganymi załącznikami do uchwalenia:
- część opisowa w formie projektu uchwały Rady Miejskiej w Supraślu
- tekst zmiany Studium: uwarunkowania rozwoju i kierunki zagospodarowania przestrzennego
- rysunki zmiany Studium w skali 1:25 000
- projekt rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu Studium nieuwzględnionych przez Burmistrza Supraśla
- analizy ekonomiczne, środowiskowe, społeczne wraz z prognozą demograficzną oraz bilansem terenów
- prognoza oddziaływania na środowisko
- przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej,
24)udział w posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej oraz w sesji Rady Miejskiej w Supraślu poprzez:
- przedstawienie projektu zmiany Studium wraz z załącznikami Radzie Miejskiej w Supraślu do uchwalenia
- wprowadzenia zmian do projektu zmiany Studium wniesionych przez Radę Miejską w Supraślu i udział w czynnościach ponowionej w niezbędnym zakresie procedury planistycznej,
25) dostarczenie opracowania w terminie 5 dni od daty uchwalenia przez Radę Miejską w Supraślu:
- część opisowa w formie projektu uchwały Rady Miejskiej w Supraślu - 4 egz. oraz w wersji elektronicznej
- tekst zmiany Studium: uwarunkowania rozwoju i kierunki zagospodarowania przestrzennego
- 4 egz. oraz w wersji elektronicznej
- rysunki zmiany Studium w skali 1:25 000 - 4 egz. - kolor oraz w wersji elektronicznej, a także w postaci cyfrowej reprezentacji z nadaną georeferencją w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych
- rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu nieuwzględnionych przez Burmistrza Supraśla - 2 egz. oraz w wersji elektronicznej
- analizy ekonomiczne, środowiskowe, społeczne wraz z prognozą demograficzną oraz bilansem terenów - 2 egz. oraz w wersji elektronicznej
- prognoza oddziaływania na środowisko - 2 egz. oraz w wersji elektronicznej
- dokumentacja formalno-prawna - teczka - 2 egz.
26)przygotowanie dokumentacji prac planistycznych do przedstawienia Wojewodzie w celu stwierdzenia zgodności z przepisami prawa,
27) udział w czynnościach niezbędnych do ewentualnego doprowadzenia zmiany Studium do zgodności z przepisami prawnymi w sytuacji stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie opracowania zmiany Studium, w tym do udzielania pomocy merytorycznej w formie analiz, wyjaśnień i informacji niezbędnych do prowadzenia spraw przed sądami.

Dokument nr: ZP.271.2.17.2022

Składanie ofert:
1. Złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 22.06.2022 r. (pisemnie - osobiście, listem) na formularzu Oferty zaadresowanej do Zamawiającego z
zaznaczeniem nr Sprawy: ZP.271.2.17.2022 z dopiskiem na kopercie ,,Sporządzenie projektu zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Supraśl"
2. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.
V. Tryb postępowania : ROZPOZNANIE CENOWE

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania - realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na okres do 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
Za dzień wykonania zamówienia uznaje się dzień dostarczenia Zamawiającemu kompletu dokumentów wymienionych w pkt II ppkt 4.
Zamawiający przekaże Wykonawcy wskazane przez niego materiały, niezbędne do realizacji przedmiotu umowy niezwłocznie po jej podpisaniu, nie później niż w terminie 21 dni od dnia jej podpisania.

Wymagania:
2. Warunki płatności wynagrodzenia Wykonawcy
Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w czterech ratach:
1) pierwsza rata w wysokości 10% wynagrodzenia - po zebraniu i rozpatrzeniu wniosków złożonych do projektu zmiany Studium oraz wykonania projektu zmiany Studium, składającego się z projektu uchwały, załącznika stanowiącego treść Studium, rysunku Studium w skali 1:25 000 - analiz ekonomicznych, środowiskowych, społecznych wraz z prognozami demograficznymi oraz bilansu terenów i przekazanie Zamawiającemu do akceptacji,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.