Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
666z dziś
5567z ostatnich 7 dni
20348z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa kruszywa na potrzeby utrzymania dróg leśnych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Dostawa kruszywa na potrzeby utrzymania dróg leśnych

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Nadleśnictwo Pisz
Gdańska 24
12-200 Pisz
powiat: piski
pisz@bialystok.lasy.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/627428
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Pisz
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA kruszywa na potrzeby utrzymania dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Pisz
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa na potrzeby bieżącego utrzymania dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Pisz.
3.2. Zakres zadania:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa we wskazane miejsca na terenie leśnictw Zamawiającego - 1800 ton pospółki 0-31,5 mm i 2700 ton kruszywa łamanego 0-31,5 mm (procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej kategoria nie niższa niż C 50/30) z transportem do leśnictw położonych na terenie Nadleśnictwa Pisz wg wskazań Zamawiającego. Kruszywo musi spełniać wymagania WT-4 2010 dla mieszanki kruszywa do nawierzchni z kruszywa naturalnego 0/31,5 - rys. 6 w pkt 2.2.4 w Załączniku nr 3 do Zarządzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r. Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych WT-4 2010 Wymagania Techniczne oraz powinno posiadać deklarację zgodności z normą PN- EN 13242 lub równoważną, które należy dostarczyć Zamawiającemu przed rozpoczęciem dostaw.
3.3. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Pisz. Lokalizacje dostaw / miejsca rozładunku nie są na utwardzonych placach.
3.4. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania wapienia dolomitycznego oraz chalcedonitu. Kruszywa z grupy osadowych skał węglanowych oprócz spełnienia wymagań PN-EN 13242 powinny cechować się zawartością dolomitu (węglanu wapnia i magnezu) powyżej 90%.

CPV: 14210000-6

Dokument nr: 2022/BZP 00209572, SA.270.19.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-06-22 09:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_pisz
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_pisz
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w niniejszym postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
8.2. Komunikacja ustna jest nie dopuszczalna.
8.3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu platformy zakupowej Open Nexus - platformazakupowa.pl (dalej: Platforma): https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_pisz.
8.4. Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące w szczególności logowania, składania ofert, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz innych informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w instrukcji korzystania z Platformy https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje, w zakładce ,,Instrukcje dla Wykonawców" oraz w Regulaminie korzystania z Platformy dostępnym pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin,.
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod wskazanym wyżej linkiem w zakładce ,,Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, a ponad to powinien zapoznać się z Instrukcją składania ofert/wniosków dostępną pod wskazanym wyżej linkiem i stosować się do niej.
8.5. Limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu a także innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą wynosi 10 plików lub spakowanych folderów (pliki można skompresować zgodnie z rekomendacjami Zamawiającego ust. 8.9.), przy maksymalnej wielkości pojedynczego pliku 150 MB. Podczas komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
8.6. Za datę złożenia oferty, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu a także innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą przyjmuje się datę ich złożenia na Platformie https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_pisz Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów, oświadczeń lub ich kopii oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na Platformie https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_pisz.
8.7. Zamawiający zgodnie z § 11 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), niniejszym określa wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z udostępnionej przez Zamawiającego Platformy https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_pisz tj
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalna wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Wymagania techniczne zostały szczegółowo opisane w rozdziale 8 SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 21.1. W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), stosownie do wymogów wynikających z art. 13 ust. 1 i ust. 2 tego aktu prawnego informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Nadleśnictwo Pisz, 12-200 Pisz, Ul. Gdańska 24. Przedstawicielem administratora jest: Nadleśniczy - Robert Trąbka.
21.2. Z administratorem można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej e-mail pod adresem: pisz@bialystok.lasy.gov.pl.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
e-mail: jarosław.rudawski@formica.com.pl.
21.3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest dokonywane w celu prawidłowej realizacji obowiązków ustawowych tj. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy z wybranym wykonawcą. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy.
21.4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy PZP.
21.5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do organów państwowych (np. Policja, prokuratura) prowadzących postępowania (np. karne, o wykroczenia). Dane mogą być również przekazywane kancelarii prawnej prowadzącej obsługę prawną Nadleśnictwa, jak również do jednostek nadrzędnych Lasów Państwowych w szczególności do RDLP w Białymstoku oraz DGLP. Ponadto dane osobowe będą udostępniane łącznie z dokumentacją dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przypadkach składania wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
21.6. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz elektronicznie za pomocą Systemu Informatycznego Lasów Państwowych. Dane osobowe są i będą przetwarzane przez okres czasu wyznaczony przepisami o rachunkowości - nie dłużej niż 6 lat licząc od wystawienia ostatniej faktury, jak również wyznaczony przepisami kodeksu cywilnego o przedawnieniu roszczeń - podstawowy termin 6 lat od wymagalności roszczenia, jak również przez okres czasu wyznaczony przepisami (w tym wewnętrznymi) o archiwizacji dokumentów - w zależności od tego, który z tych okresów będzie najdłuższy.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 21.7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
1) żądania od Administratora, na podstawie art. 15 RODO, dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
2) żądania od Administratora, na podstawie art. 16 RODO, sprostowania Pani/Pana danych osobowych.
3) żądania od Administratora, na podstawie art. 18 RODO, ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
21.8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu nie przysługuje Państwu prawo do:
1) żądania od Administratora, na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, usunięcia Pani/Pana danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych o którym mowa w art. 20 RODO;
3) prawo sprzeciwu, na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych , gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
21.9. Stosownie do wymogów wynikających z przepisu art. 19 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że:
1) W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679 (art. 74 ust. 3 PZP);
2) Udostępnianie protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w ust. 3 i art. 18 ust. 3-6, stosuje się odpowiednio (art. 74 ust. 4 PZP);
3) W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia (art.75 PZP);
4) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników (art. 76 PZP);
5) Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania (art. 19 ust. 3 PZP);
6) W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do zamawiającego (art. 269 ust. 2 PZP).

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/627428
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-06-22 09:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_pisz

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.19.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa na potrzeby bieżącego utrzymania dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Pisz.
3.2. Zakres zadania:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa we wskazane miejsca na terenie leśnictw Zamawiającego - 1800 ton pospółki 0-31,5 mm i 2700 ton kruszywa łamanego 0-31,5 mm (procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej kategoria nie niższa niż C 50/30) z transportem do leśnictw położonych na terenie Nadleśnictwa Pisz wg wskazań Zamawiającego. Kruszywo musi spełniać wymagania WT-4 2010 dla mieszanki kruszywa do nawierzchni z kruszywa naturalnego 0/31,5 - rys. 6 w pkt 2.2.4 w Załączniku nr 3 do Zarządzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r. Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych WT-4 2010 Wymagania Techniczne oraz powinno posiadać deklarację zgodności z normą PN- EN 13242 lub równoważną, które należy dostarczyć Zamawiającemu przed rozpoczęciem dostaw.
3.3. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Pisz. Lokalizacje dostaw / miejsca rozładunku nie są na utwardzonych placach.
3.4. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania wapienia dolomitycznego oraz chalcedonitu. Kruszywa z grupy osadowych skał węglanowych oprócz spełnienia wymagań PN-EN 13242 powinny cechować się zawartością dolomitu (węglanu wapnia i magnezu) powyżej 90%.
4.2.6.) Główny kod CPV: 14210000-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
23. Opcja
23.1. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ilości. Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne dostawy), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w Ofercie.
23.2. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy. Podstawą określenia wartości dostaw zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będzie cena jednostkowa zawarta w Ofercie.
23.3. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 16. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
16.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) (C) Cena - 60 %,
2) (R) Samodzielna realizacja zamówienia -40%.
16.2. 2. W ramach każdego z powyższych kryteriów można otrzymać maksymalnie 100 pkt, co po przeliczeniu przez odpowiednią wagę procentową oznacza, że w kryterium ,,Cena" można otrzymać maksymalnie 60 pkt, natomiast w kryterium ,,Samodzielna realizacja zamówienia" można otrzymać maksymalnie 40 pkt.
16.3. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Ocena ofert będzie się odbywać według zasad opisanych w ust. 16.4. poniżej.
16.4. Oferty będą oceniane wg następującego wzoru:
1) W ramach kryterium ,,Cena" oceniana będzie cena łączna brutto podana w formularzu oferty. Ocena ofert w tym kryterium zostanie dokonana przy zastosowaniu poniższego wzoru:

Cmin
C = ------------------ x 100 pkt x 60%
Co
gdzie:
C - liczba punktów w ramach kryterium ,,Cena"
Cmin - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
2) W ramach kryterium ,,Samodzielna realizacja zamówienia - R" oceniane będzie przyjęcie przez Wykonawcę zobowiązania umownego do wykonania zamówienia, określonych przez Zamawiającego w SWZ, samodzielnie przez Wykonawcę składającego ofertę, tj. bez udziału podwykonawców. Zasady realizacji tego zobowiązania oraz zasady odpowiedzialności za jego niewykonanie zostały opisane we wzorze umowy (stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ). We wzorze umowy zobowiązanie do wykonania zamówienia określonych przez Zamawiającego w SWZ, samodzielnie przez Wykonawcę składającego ofertę, tj. bez udziału podwykonawców jest określone jako ,,Obowiązek Samodzielnej Realizacji".
Wykonawca zamieści informację o przyjęciu na siebie zobowiązania umownego do samodzielnej realizacji zamówienia w Ofercie (załącznik nr 1 do SWZ). Brak wskazania w Ofercie przyjęcia przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie uznane jako nieprzyjęcie takiego zobowiązania, a Oferta Wykonawcy uzyska 0 pkt w ramach niniejszego kryterium oceny ofert. Oferta Wykonawcy, który zaciągnie takie zobowiązanie otrzyma 40 pkt.
16.5. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem:
O = C + R
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
16.6. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
16.7. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
16.8. Jeżeli zostanie złożona przez Wykonawcę oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć i tak uzyskaną cenę porówna z cenami innych ofert.
16.9. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będą przedstawiać taki sam bilans ,,Ceny" i ,,Samodzielna realizacja zamówienia", Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymają taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty w opisany powyżej sposób, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.
5.1.1. W zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje do opisu tego warunku żadnych wymagań, ponieważ przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień do wykonywania działalności, natomiast uprawnienia do wykonywania czynności zostaną opisane łącznie z warunkami dotyczącymi osób zdolnych do wykonania zamówienia.
5.1.2. W zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje do opisu tego warunku udziału w postępowaniu żadnych wymagań, ponieważ przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień do wykonywania działalności, natomiast uprawnienia do wykonywania czynności zostaną opisane łącznie z warunkami dotyczącymi osób zdolnych do wykonania zamówienia.
5.1.3. W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający nie precyzuje do opisu tego warunku udziału w postępowaniu żadnych wymagań, ponieważ przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania przez Wykonawcę zdolności ekonomicznej lub finansowej do realizacji zadania.
5.1.4. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
1) W zakresie doświadczenia, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty, co najmniej 2 dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia (przez dostawę rozumie się wykonywanie dostaw kruszywa na podstawie 1 umowy o wartości nie mniejszej niż 120.000,00 zł (brutto) każda;
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający żąda:a) oświadczenie Wykonawcy w zakresie przepisu art. 108 ust. 1 pkt 5) PZP o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy, należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ)
b) odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
c) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w Oświadczeniu
o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w:
- art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP,
- art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP,
- art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170)
- art. 109 ust. 1 pkt 4 i 7 PZP
- art. 7 ust. 1 pkt 1 - pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r., poz. 835)
(wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ)
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda:
a) Wykazu dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, określonego w rozdziale 5 niniejszego SWZ (wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ)
Uwaga: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa w lit. a) dotyczy dostaw, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
13.1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję cenową. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
13.2. Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej
(w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
13.3. Wszystkie oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą muszą być sporządzone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (formie elektronicznej) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
13.4. Oferta musi być napisana w języku polskim oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Zamawiający wymaga, aby ofertę oraz wszystkie dokumenty składane wraz z ofertą podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoby podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi obejmować uprawnienie do podpisania oferty.
13.5 Oferta musi być złożona w oryginale.
13.6. Oferta musi być sporządzona zgodnie z treścią formularza ,,Oferta Wykonawcy" (wzór formularza oferty stanowi załącznik nr 1 do SWZ).
13.7. Wraz z ofertą musi zostać złożone Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ).
13.8. Do oferty należy załączyć, jeżeli dotyczy:
1) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ),
2) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w rozdziale 7 ust. 7.2. pkt 2) niniejszego SWZ, potwierdzające oddanie Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do SWZ),
3) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru - w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
4) pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy,
5) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
13.9. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone
w języku obcym Wykonawca przekazuje wraz z tłumaczeniem na język polski.
13.10. Szczegółowe informacje co do sposobu sporządzania i formy dokumentów elektronicznych, w tym oferty, Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów oraz pełnomocnictw, zostały zawarte w rozdziale 9 SWZ.
13.11. Ofertę należy złożyć zgodnie z przepisami prawa oraz niniejszą specyfikacją, tj. zgodnie z treścią formularza oferty, z podaniem ceny netto, stawki i wartości podatku VAT oraz ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
13.12. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.
13.13. Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek dołączyć do oferty ,,Oświadczenie, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy" - jeżeli w odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia polegają na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonują dostawy do realizacji których zdolności są wymagane (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ).
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, ma obowiązek złożyć wraz z ofertą ,,Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia" lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - jeżeli w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia polegają na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonują dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do SWZ)
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa wyżej, potwierdza,
że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami, udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu, udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot, udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy, m.in. w zakresie:
a) przedłużenia terminu realizacji zamówienia. Przedłużenie terminu realizacji zamówienia może być spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi lub wynikać z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
b) w przypadku zmiany prawa podatkowego w zakresie wysokości podatku VAT na dostawy objęte umową.
2. Zmiany umowy mogą być wprowadzane wyłącznie na podstawie pisemnego aneksu od umowy (forma zastrzeżona pod rygorem nieważności).
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 16. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
16.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) (C) Cena - 60 %,
2) (R) Samodzielna realizacja zamówienia -40%.
16.2. 2. W ramach każdego z powyższych kryteriów można otrzymać maksymalnie 100 pkt, co po przeliczeniu przez odpowiednią wagę procentową oznacza, że w kryterium ,,Cena" można otrzymać maksymalnie 60 pkt, natomiast w kryterium ,,Samodzielna realizacja zamówienia" można otrzymać maksymalnie 40 pkt.
16.3. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Ocena ofert będzie się odbywać według zasad opisanych w ust. 16.4. poniżej.
16.4. Oferty będą oceniane wg następującego wzoru:
1) W ramach kryterium ,,Cena" oceniana będzie cena łączna brutto podana w formularzu oferty. Ocena ofert w tym kryterium zostanie dokonana przy zastosowaniu poniższego wzoru:

Cmin
C = ------------------ x 100 pkt x 60%
Co
gdzie:
C - liczba punktów w ramach kryterium ,,Cena"
Cmin - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
2) W ramach kryterium ,,Samodzielna realizacja zamówienia - R" oceniane będzie przyjęcie przez Wykonawcę zobowiązania umownego do wykonania zamówienia, określonych przez Zamawiającego w SWZ, samodzielnie przez Wykonawcę składającego ofertę, tj. bez udziału podwykonawców. Zasady realizacji tego zobowiązania oraz zasady odpowiedzialności za jego niewykonanie zostały opisane we wzorze umowy (stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ). We wzorze umowy zobowiązanie do wykonania zamówienia określonych przez Zamawiającego w SWZ, samodzielnie przez Wykonawcę składającego ofertę, tj. bez udziału podwykonawców jest określone jako ,,Obowiązek Samodzielnej Realizacji".
Wykonawca zamieści informację o przyjęciu na siebie zobowiązania umownego do samodzielnej realizacji zamówienia w Ofercie (załącznik nr 1 do SWZ). Brak wskazania w Ofercie przyjęcia przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie uznane jako nieprzyjęcie takiego zobowiązania, a Oferta Wykonawcy uzyska 0 pkt w ramach niniejszego kryterium oceny ofert. Oferta Wykonawcy, który zaciągnie takie zobowiązanie otrzyma 40 pkt.
16.5. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem:
O = C + R
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
16.6. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
16.7. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
16.8. Jeżeli zostanie złożona przez Wykonawcę oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć i tak uzyskaną cenę porówna z cenami innych ofert.
16.9. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będą przedstawiać taki sam bilans ,,Ceny" i ,,Samodzielna realizacja zamówienia", Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymają taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty w opisany powyżej sposób, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-07-21

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.