Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
19685z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup, dostawa i montaż aeratorów do baterii umywalkowych oraz ograniczników przepływu...

Przedmiot:

Zakup, dostawa i montaż aeratorów do baterii umywalkowych oraz ograniczników przepływu dla armatury natryskowej

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne Św. Jana Chrzciciela
ul. Krakowskie Przedmieście 52/54
00-322 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 55 66 100
biuro@dobremiejsce.eu
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 22 55 66 100
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1) Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż aeratorów do baterii umywalkowych oraz ograniczników przepływu dla armatury natryskowej w budynkach A i B Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego Św. Jana Chrzciciela w Warszawie w ramach projektu pt.: ,,Poprawa efektywności Energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w zespole budynków Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie przy Ul. Dewajtis 3", który został wybrany do dofinansowania w formie dotacji, w ramach podpisanej Umowy dotacji, zmienionej aneksem z dnia 18.11.2020r.
3) Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziale II niniejszej SIWZ.
Rozdział II Określenie przedmiotu zamówienia
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż aeratorów do baterii umywalkowych oraz ograniczników przepływu dla armatury natryskowej w budynkach w budynkach A i B Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego Św. Jana Chrzciciela w Warszawie w ramach projektu pt.: ,,Poprawa efektywności Energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w zespole budynków Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie przy Ul. Dewajtis 3", który został wybrany do dofinansowania w formie dotacji, w ramach podpisanej Umowy dotacji, zmienionej aneksem z dnia 18.11.2020r.
Szczegółowy przedmiot zamówienia
1. DOSTAWA 244 szt. aeratorów do baterii umywalkowych o wydatku poniżej 2 l/min oraz 136 szt. ograniczników przepływu dla armatury natryskowej o wydatku 6 l/min, zgodnie ze specyfikacją przedmiotu zamówienia;
2. Montaż 244 szt. aeratorów do baterii umywalkowych o wydatku poniżej 2 l/min oraz 136 szt. ograniczników przepływu dla armatury natryskowej o wydatku 6 l/min w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego w budynkach A i B;
3. Sprawdzenie ilościowe i jakościowe montażu oraz prawidłowości działania zamontowanych aeratorów oraz ograniczników przepływu.

CPV: 45332400-7

Składanie ofert:
Termin złożenia oferty upływa w dniu 22.06.2022 r. o godz. 10:00
Ofertę należy elektronicznie na adres e-mail: biuro@dobremiejsce.eu.

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin realizacji zamówienia: do 31.07.2022r.

Wymagania:
2. TRYB POSTĘPOWANIA
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w trybie porównania ofert z zachowaniem zasad gwarantujących zachowanie równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy PzP.
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
o Posiadanie dobrej sytuacji finansowej pozwalającej na realizację przedmiotu zamówienia:
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty finansowe potwierdzające posiadanie przychodów za jeden z trzech ostatnich zamkniętych lat obrotowych na poziomie nie mniejszym niż 200 000,00 zł oraz dodatniego wyniku finansowego prowadzonej działalności.
W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum firm, opisany powyżej warunek ,,dobrej sytuacji finansowej" musi być spełniony i udokumentowany przez każdego uczestnika konsorcjum osobno.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia - na podstawie analizy złożonych przez Wykonawcę potwierdzeń w tym zakresie.
o Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia - na podstawie analizy złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w tym zakresie.
o Brak powiązania kapitałowego lub osobowego: Zamawiający wyklucza możliwość złożenia oferty przez podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą polegające na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia - na podstawie analizy złożonego przez Wykonawcę oświadczenia. Z treści oświadczenia mającego na celu potwierdzenie spełniania przez niego warunku jak wyżej, wynikać ma jednoznacznie, iż Wykonawca ten warunek spełnia.
W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu.
Nie spełnienie chociażby jednego z warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia. Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą. Zamawiający nie będzie wzywać Wykonawców do uzupełnienia dokumentów, przedkładanych w ramach wykazania spełnienia warunków dopuszczających udział w postępowaniu (co najwyżej do wyjaśnienia informacji w nich podanych).
W przypadku braku któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 5 lub w przypadku załączenia ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, oferta wniesiona z takimi wadami będzie odrzucona.
Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.
6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania dobrej sytuacji finansowej pozwalającej na realizację przedmiotu zamówienia, Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest złożyć rachunek zysków i strat za ostatni rok obrotowy. Dokument musi być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(e) do reprezentacji Wykonawcy.
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego powiązania kapitałowego lub osobowego, Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym na formularzu zgodnym ze wzorem zawartym w Rozdziale III SIWZ. Oświadczenie musi być podpisane przez osobę/osoby uprawnioną(e) do reprezentacji Wykonawcy.
6a. PODWYKONAWCY
W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców, Zamawiający od Wykonawcy wymaga złożenia wykazu podwykonawców z określeniem, jaką część zamówienia będzie wykonywać podwykonawca.
7. KRYTERIA WYBORU

a) Rozpatrywane będą jedynie oferty spełniające warunki dopuszczające udział w postępowaniu określone w pkt. 5.
b) Kryteria wyboru ofert i ich waga:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się poniższymi kryteriami:
KRYTERIUM CENA:
Cena łączna brutto - 90 pkt.
Sposób oceny ofert:
Zamawiający dokona oceny poszczególnych ofert w oparciu o kryterium CENA, z zastosowaniem poniższego wzoru oraz poniższych zasad (gdzie C - ilość punktów oferty badanej w rozpatrywanym kryterium):
najniższa oferowana cena łączna brutto
C = -------------------------------------------------- x 90 pkt.
cena łączna brutto oferty badanej
Oferta w kryterium CENA może uzyskać maksymalnie 90 punktów.
Wszystkie obliczenia dokonywane są z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
KRYTERIUM OKRES GWARANCJI:
Okres udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia - 10 pkt.
Sposób oceny ofert:
Zamawiający dokona oceny poszczególnych ofert w oparciu o kryterium OKRES GWARANCJI, z zastosowaniem poniższych zasad:
- dla Wykonawcy, który przedstawił najdłuższy okres gwarancji na przedmiot zamówienia - 10 pkt.;
- dla wszystkich pozostałych Wykonawców - 0 pkt.
Oferta w kryterium OKRES GWARANCJI może uzyskać maksymalnie 10 punktów.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w kryterium CENA i OKRES GWARANCJI uzyska największą liczbę punktów, ze wszystkich ofert, które spełnią warunki dopuszczające udział w postępowaniu określone w pkt. 5. Z Wykonawcą, który uzyska najwyższą liczbę punktów zostanie podpisana umowa, której wzór zawarty jest w Rozdziale V niniejszej SIWZ.
8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1.Wymagania podstawowe:
a) Oferta powinna być sporządzona na druku FORMULARZ OFERTOWY, którego wzór zawarty jest w Rozdziale IV niniejszej SIWZ.
b) Oferent powinien załączyć do oferty Harmonogram rzeczowo-finansowy, w którym uwzględni, zarówno terminy wykonywania poszczególnych etapów prac, jak i harmonogram płatności dla realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji załączonego do oferty harmonogramu rzeczowo- finansowego w dalszym toku postępowania
c) Ofertę należy sporządzić w sposób czytelny i przejrzysty, w formie pisemnej.
d) Oferent ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
e) Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami Zapytania Ofertowego oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami, a w szczególności oferta musi zawierać wszystkie informacje i dane, o których mowa w pkt. 5 zapytania ofertowego.
f) Oferta powinna być ważna co najmniej 60 dni od dnia jej wystawienia.
g) Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
h) Wykonawca może złożyć jedną ofertę (tylko z jedną ostateczną ceną); złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub wariantowe (w tym tzw. oferty wariantowe), a także nie wypełnienie specyfikacji w zakresie wskazanym we wzorze formularza ofertowego - spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Wykonawcę.
i) W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum firm do oferty należy załączyć umowę konsorcjum wskazującą lidera konsorcjum i podział obowiązków konsorcjantów przy realizacji przedmiotu zamówienia

2.Cena.
Cena oferty powinna być podana w polskich złotych (PLN) i musi zawierać cenę netto oraz brutto.
Cena określona w ofercie powinna zawierać pełny koszt dla Zamawiającego.
3.Tryb udzielania wyjaśnień do oferty.
Każdy Oferent ma prawo zwrócić się w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści przedmiotowego zapytania ofertowego na adres e-mail: biuro@dobremiejsce.eu. Zamawiający niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 2 dni udzieli wyjaśnień oraz dodatkowo zamieści je wraz z pytaniem, bez ujawniania danych pytającego na stronie internetowej: https://wmsd.waw.pl/.
4.Oferta musi być oznaczona co do nazwy i adresu Wykonawcy oraz podpisana przez Wykonawcę (wskazane by była również opieczętowana pieczęcią firmową), tj. przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
Przez osobę uprawnioną należy rozumieć odpowiednio:
- Osobę (z zastrzeżeniem zapisów o reprezentacji łącznej, jeżeli dotyczy), która zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowym oraz odpowiednimi przepisami jest uprawniona do reprezentowania Wykonawcy, w obrocie gospodarczym;
- Pełnomocnika lub pełnomocników Wykonawcy, którzy posiadają Pełnomocnictwo (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) musi zostać załączona do oferty.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
10. INFORMACJA O UPUBLICZNIENIU ORAZ WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
a) Informacja o niniejszym zapytaniu zamieszczona została na stronie internetowej: https://wmsd.waw.pl/ b) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej: https://wmsd.waw.pl/ c) Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.
12. SPOSÓB UZYSKANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: biuro@dobremiejsce.eu.
12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
a) Niniejsze postępowanie na wybór Wykonawcy Zamawiający może unieważnić w każdym czasie bez podania przyczyny.
b) Unieważnienie postępowania nie stanowi dla Oferenta podstawy do żądania od Zamawiającego zwrotu jakichkolwiek kosztów przygotowania złożonej oferty, która jest sporządzana na ryzyko Oferenta.
c) Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o Ustawę z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych ustawą.
Uwaga!
Przed złożeniem oferty na przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do umówienia i odbycia wizji lokalnej na obiekcie, celem wskazania przez Zamawiającego zakresu planowanego montażu aeratorów do baterii umywalkowych oraz ograniczników przepływu dla armatury natryskowej w budynkach A i B.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.