Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
603z dziś
5504z ostatnich 7 dni
20284z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup emulsji asfaltowej

Przedmiot:

Zakup emulsji asfaltowej

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie
ul. Krańcowa 6
21-100 Lubartów
powiat: lubartowski
tel.: (081) 854 33 00, tel. 781 804 801
sekretariat@zdp.lubartow.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Lubartów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: (081) 854 33 0
Termin składania ofert: 2022-06-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup emulsji asfaltowej:
- C69B3PU w ilości około 10,001
odbieranej transportem Zamawiającego, loco baza Wykonawcy - punkt odbioru emulsji znajdujący się w odległości do 30 km od siedziby Zamawiającego.
Emulsja ma odpowiadać PN-EN 13808:2013-10E ,,Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych"

Dokument nr: ZDP.B.373.36.2022

Otwarcie ofert: 8. Termin otwarcia ofert: 20.06.2022 r. o godz. 10:05, pokój nr 17

Składanie ofert:
7. Miejsce i termin złożenia oferty: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie,
ul. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów, pokój nr 14 Termin złożenia oferty: 20.06.2022 r. do godz. 10:00.
Ofertę w formie pisemnej należy złożyć osobiście albo za pośrednictwem kuriera lub poczty.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie w ciągu roku do dnia 29.07.2022 r.

Wymagania:
3. Warunki płatności - przelew w terminie do 30 dni po dostarczeniu faktury wystawionej na: POWIAT LUBARTOWSKI
Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie 21-100 Lubartów, ul. Krańcowa 6 NIP 714-18-91-281
do siedziby Zamawiającego, po dokonaniu dostawy każdej partii.
4. Kryteria wyboru ofert:
a) Cena 95 %
b) Odległość od Obwodu Drogowego w Lubartowie ul. Nowodworska 7 - 5 % -do 10 km-100 pkt.
- od 10 km do 20 km - 50 pkt.
- od 20 km do 30 km - 0 pkt.
5. Sposób przygotowania oferty:
a) ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim na załączonym druku,
b) do oferty należy dołączyć:
- zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczany produkt odpowiada określonym normom lub specyfikacjom technicznym.
- odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
c) ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem o treści: ,, Oferta na sprzedaż emulsji asfaltowej"
Nie otwierać przed 20.06.2022 r. godz.10:05"
6. Zamawiający informuje, iż oferty składane w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. 2018.419), jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących nazwy firmy oraz adresu wykonawców a także informacji dotyczących ceny , terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa, były przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem "tajemnica przedsiębiorstwa", lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
9. Poprawienie oferty: Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
10. Odrzucenie oferty:
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli treść oferty nie odpowiada treści zapytania cenowego.
11. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
13. Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, zostanie podpisana umowa.

Kontakt:
12. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami: p. Monika Krawczyk tel. 781 804 801.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.