Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1041z dziś
6112z ostatnich 7 dni
22791z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usługa polegających na opracowaniu prototypu i dostawie urządzenia HYDRON

Przedmiot:

Usługa polegających na opracowaniu prototypu i dostawie urządzenia HYDRON

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie
ul. Władysława Trylińskiego 2
10-683 Olsztyn
powiat: Olsztyn
tel. 89 612 05 00
sekretariat@opnt.olsztyn.eu
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 89 612 05 00
Termin składania ofert: 2022-06-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Usługa polegających na opracowaniu prototypu i dostawie urządzenia HYDRON - powtórka.
III. Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest Usługa polegających na opracowaniu prototypu i dostawie urządzenia HYDRON na potrzeby projektu pt. ,,Startup Heroes - platforma startowa dla nowych pomysłów" realizowanego w ramach ,,Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020" (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie dla inkubowanego przedsiębiorstwa typu startup.

2. Przedmiotowe zamówienie nie zostało podzielone na części. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 3.1.stworzenie prototypu urządzenia które: 3.1.1. pozwala magazynować energię wyprodukowaną z OZE za pomocą zgromadzonego wodoru w postaci wodorków metali. 3.1.2. będzie miało za zadanie konwersję zgromadzonego w butli z wodorkiem metalu wodoru na energię elektryczną. 3.2.Urządzenie powinno realizować następujące procesy: 3.2.1. pobór nadwyżki energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej za pomocą elektrolizera z membraną PEM o wydajności 300 ml H2/min. 3.2.2. transfer wodoru poprzez separator wilgoci do butli z proszkiem metalu o pojemności 50l i ciśnieniu w przedziale 0,1-0,7 MPa 3.2.3. zmagazynowanie wodoru w butli w stanie stałym w postaci wodorku metalu. 3.2.4. połączenie butli z ogniwem paliwowym o mocy nominalnej 200W. Ogniwo powinno być chłodzone powietrzem, i wykorzystywać w procesie produkcji energii reaktanty: wodór i tlen pobierany z powietrza. Minimalna wydajność ogniwa paliwowego powinna wynosić 40%. 3.2.5. połączenie ogniwa paliwowego z przetwornicą DC-DC, mającą za zadanie dostosowanie parametrów prądowych z wyjścia z ogniwa paliwowego do baterii oraz kontrolę nad stanem naładowania baterii litowo-jonowej o pojemności minimum 8 Ah i napięciu znamionowym 12V tak aby bateria się nie przeładowała. 3.2.6. połączenie baterii z falownikiem fotowoltaicznym a dalej z siecią elektryczną w budynku. 3.3. Przetestowanie urządzenia w celu oszacowania parametrów: 3.3.1. Ilość wyprodukowanego wodoru w jednostce czasu 3.3.2. Moc ogniwa paliwowego 3.3.3. Pojemność magazynowanej energii. 4. Urządzenie należy przekazać protokołem zdawczo-odbiorczym pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Usługa musi być przetestowana, na co należy dostarczyć raport z testów urządzenia zawierający podstawowe informacje dotyczące uzyskanych wyników. W raporcie należy zawrzeć pomiary wartości napięcia, natężenia na wyjściu z ogniwa paliwowego oraz ilość zmagazynowanej energii elektrycznej ujętą w kilowatach.

CPV: 72244000-7

Dokument nr: 8/2020/ZO/OPNT/SH

Otwarcie ofert: 8. Sesja otwarcia ofert rozpocznie się w tym samym dniu o godz. 14:30.
9. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
10. Złożenie oferty traktowane jest, jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach niniejszego postępowania.

Składanie ofert:
7. Ofertę należy złożyć do dnia 21 czerwca 2022r. do godz. 14.00.

Miejsce i termin realizacji:
V. Termin wykonania zamówienia :
60 dni od daty podpisania umowy.

Wymagania:
II. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego oraz zasady
1. Podstawą prawną do udzielenia zamówienia w formie zapytania ofertowego jest art.2 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm. ) - postępowanie poniżej 130 tys. złotych.
2. Przeprowadzenie niniejszego postępowania oraz wybór oferty nastąpi z pełnym poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania, efektywności, jawności i przejrzystości oraz przy dołożeniu wszelkich starań w celu zapewnienia bezstronności i obiektywności wyboru.
3. Zamówienie będzie udzielone w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zamieszczone na stronie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/42886/Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_19.pdf
VI. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania oraz podstawy wykluczenia Wykonawcy:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wyłącznie Wykonawcy, którzy:

1.1. Nie są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym (znaczenie i zakres powiązania, ujęty jest w Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania). 1.2. Realizowali min. 3 usługi odpowiadając rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. realizacja projektów związanych z pracami elektrycznymi w zakresie instalacji OZE o wartości nie mniejszej niż 15 000,00 PLN brutto każda. 1.3. Dysponują min. 1 osobą posiadającą uprawnienia SEP E do 2kV, 1.4. Dysponują sprzętem niezbędnym do zrealizowania zamówienia tj. multimetrem cyfrowym z dokładnością pomiaru do 2 miejsc po przecinku.
2. Z postępowania o zamówienie Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
2.1. powiązanego kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym (znaczenie i zakres powiązania, ujęty jest w Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania).
2.2. który nie wykaże realizacji usług wskazanych w ppkt. 1.2. (Załącznik nr 3 do Zaproszenia) 2.3. który nie wykaże dysponowania osobą wskazaną w ppkt.1.3. (Załącznik nr 4 do Zaproszenia). 2.4. Który nie wykaże dysponowania sprzętem wskazanym w ppkt. 1.4. (Załącznik nr 5 do Zaproszenia).
VII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
1. Wykonawca określi cenę zamówienia w walucie PLN cyfrowo uwzględniając należny podatek VAT, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Cena podana przez Wykonawcę musi zawierać wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia, szczegółowo opisanego w Zaproszeniu.
3. Cena określona przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianom.
4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.
VIII. Pytania i odpowiedzi:
1. W przypadku wszelkich wątpliwości związanych z realizacją usługi, Zamawiający dopuszcza możliwość składania wniosków o wyjaśnienie treści Zaproszenia.
2. Wnioski należy składać nie później niż do końca dnia 15 czerwca 2022r. za pośrednictwem platformy zamówień publicznych, na której prowadzone jest przedmiotowe postępowanie pod adresem https://zamowienia.olsztyn.eu/ .
IX. Kryteria oceny ofert:
1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczonych w oparciu o kryteria wymienione, poniżej, gdzie waga kryterium równa się ilości przyznanych punktów.
Lp.
Nazwa kryterium
Waga
1.
Cena
60%
2.
Ocena parametrów technicznych
40%
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów.
2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:
2.1. Kryterium ceny
Cena oferty najtańszej
Cena oferty badanej x 60 %
2.2. Kryterium oceny parametrów technicznych
Oferta oceniana
Oferta z najwyższą ilością pkt. x 40 %
Parametry oceniane:
a) moc wyjściowa ogniwa paliwowego większa lub równa 250W:
Tak - 10 pkt.
Nie - 0 pkt
b) wydajność elektrolizera większa lub równa 300 ml/min
Tak - 10 pkt.
Nie - 0 pkt
Uwaga: ocena nastąpi na podstawie deklaracji zawartych w Formularzu ofertowym.
3. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium Cena) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
4. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosował wyłącznie zasady i kryteria określone w niniejszym Zaproszeniu.
X. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają złożyć Wykonawcy w ramach oferty:
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy sporządzony wg Załącznika nr 1.
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym sporządzone wg Załącznika nr 2 do Zaproszenia.
3. Wypełnione Załączniki nr 3, 4 i 5 (wykaz usług, osób i sprzętu).
4. Porozumienie o zachowaniu poufności wg Załącznika nr 6.
5. Wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez osobę upoważniona w dokumencie rejestrowym do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku podpisywania dokumentów przez osobę posiadająca pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy, do oferty należy dołączyć PEŁNOMOCNICTWO powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
XI. Termin związania ofertą:
1. Termin związania złożoną ofertą wynosi 30 dni.
2. Wykonawca samodzielnie może przedłużyć termin związania ofertą o czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
XII. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty:

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany w ofercie adres e-mail.
2. Wraz z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający przekaże Wykonawcy informacje o nazwie inkubowanego przedsiębiorstwa typu start-up.
3. Płatnikiem wykonanej usługi pozostaje Zamawiający.
XIII. Odrzucenie oferty:
1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a) została złożona po terminie;
b) jest niezgodna z ustawą;
c) jej treść nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego,
d) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
e) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny których nie można poprawić;
g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, polegającej na niezgodności oferty z wymaganiami Zamawiającego niepowodującej zmiany treści oferty;
h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
XIV. Omyłki pisarskie oraz rachunkowe:
Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe i inne niepowodujące zmiany treści oferty.
XV. Inne zastrzeżenia Zamawiającego:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. O wszelkich zmianach będzie informował zawiadomieniami umieszczanymi na stronie: https://zamowienia.olsztyn.eu/ pod dokumentacją dla przedmiotowego zapytania ofertowego.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania ofertowego na każdym jego etapie, podając przy tym obiektywną przyczynę unieważnienia. Przyczynami unieważnienia mogą być m.in. błędy w zapytaniu ofertowym; wystąpienie okoliczności uniemożliwiających realizację zamówienia przez Zamawiającego; zmiana wytycznych horyzontalnych; wystąpienie okoliczności powodujących, że prowadzenie lub wykonania zamówienia nie leży w interesie publicznym; brak wpływu jakiejkolwiek oferty od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu; sytuacja, w której cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez wyboru ofert.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego z przedłożoną ofertą, w tym również poprzez wezwanie Wykonawcy do wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów. W szczególności Zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień w przypadku podejrzenia rażąco niskiej ceny.
7. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.
8. Oferta Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, nie będzie dalej rozpatrywana.
XVI. Termin i sposób składania ofert:
1. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty przez Wykonawcę, jest platforma zamówień publicznych Gminy Olsztyn, dostępna pod adresem https://zamowienia.olsztyn.eu/ . Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
2. Wykonawca posiadający konto na platformie przetargowej https://zamowienia.olsztyn.eu/ ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także do funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach. UWAGA: przy zakładaniu konta wymagane jest uzupełnienie informacji w zakładce ,,Strefa Wykonawcy".
3. Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów opisane zostały w Instrukcjach korzystania z Platformy, dostępnych pod adresem https://zamowienia.olsztyn.eu/#/help
3.1. regulamin korzystania z Platformy ZETO PZP,
3.2. PZP Zeto Lublin - instrukcja dla Wykonawcy.
4. Wymagania podstawowe:
4.1. każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje jej odrzucenie;
4.2. oferta powinna być podpisana podpisem elektronicznym (należy przez to rozumieć kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty e-dowód) przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w formie scanu oryginału podpisanych dokumentów.
4.3. upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa, określającego jego zakres i wystawionego przez osoby do tego upoważnione;
4.4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
4.5. zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
5. Forma oferty:
5.1. Zamawiający ustala wzór formularza ofertowego;

5.2. Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami za pośrednictwem platformy przetargowej. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski;
5.3. oferta oraz dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane tylko w postaci dokumentów elektronicznych lub kopii poświadczonych elektronicznie przez Wykonawcę;
5.4. pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym; pełnomocnictwo do złożenia oferty powinno mieć taką samą formę co oferta, do której się odnosi, czyli postać elektroniczną podpisaną podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do udzielenia pełnomocnictwa; w myśl art. 99 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie.
5.5. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:
5.5.1. Wykonawca może zastrzec w ofercie stosownym oświadczeniem, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności;
5.5.2. w sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty;
5.5.3. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł oraz wykazał stosowym oświadczeniem, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa;
5.5.4. Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
6.1. muszą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do r eprezentowania poszczególnych Wykonawców i w formie oryginału lub w kopii poświadczonej notarialnie musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności: - łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument),
- oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców);
6.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za podpisanie umowy oraz jej wykonanie;
6.3. w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, łącznie muszą spełnić postawione przez Zamawiającego warunki.
XVII. Klauzula informacyjna RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1. administratorem danych osobowych jest Olsztyński Park Naukowo Technologiczny z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 2, 10 - 683 Olsztyn, telefon + 48 89 612 05 00, e-mail: sekretariat@opnt.olsztyn.eu
2. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i d RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem;
3. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust.1 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej ,,ustawa Pzp";
4. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
5. zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż związanym z przedmiotowym postępowaniem. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż określono powyżej, przed dalszym przetwarzaniem poinformuje osobę, której dane dotyczą oraz udzieli jej informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO;
6. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:
- obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego;
- obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego;
7. w celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenie zgodnie z treścią wynikającą z Formularza ofertowego;

8. obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
9. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
10. w zakresie danych osobowych wykonawca posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
11. w zakresie danych osobowych wykonawcy nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.

Kontakt:
3. Osobą do kontaktu jest Stanisława Masłowska - Specjalista ds. zamówień publicznych maslowska.stanislawa@opnt.olsztyn.eu

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.