Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
21780z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa, instalacja i uruchomienie publicznej sieci Wi-Fi

Przedmiot:

Dostawa, instalacja i uruchomienie publicznej sieci Wi-Fi

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Reczu
ul. Ratuszowa 17
73-210 Recz
powiat: choszczeński
tel. (95) 765 44 61
informatyk@recz.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Recz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (95) 765 44 61
Termin składania ofert: 2022-06-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA, instalacja i uruchomienie publicznej sieci Wi-Fi
tj. kompleksowej realizacji projektu budowy sieci HotSpot'ów w ramach instrumentu ,,Łącząc Europę" (CEF) - WiFi4EU, działanie ,,Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych - WiFi4EU" w gminie Recz
3. Opis przedmiotu zamówienia
l. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie publicznej sieci WiFi tj. kompleksowa realizacja projektu budo wy sieci HotSpot'ów w ramach instrumentu ,,Łącząc Europę (CEF) - WiFEU, działanie ,,Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych - WiFi4EU" w gminie Recz.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

4. Opis wymagań ogólnych i istniejącego stanu technicznego
1. Zamawiający oczekuje kompleksowej realizacji zamówienia zgodnie z przedstawionym w niniejszym dokumencie zakresem, przepisami techniczno - budowlanymi i zasada mi wiedzy technicznej. Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i wykonawczy m oraz osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
2. Zamawiający wskazuje planowane lokalizacje do budowy HotSpot'ów zgodnie z tabelą nr 1 w dalszej części dokumentu. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej we wszystkich lokalizacjach, celem szczegółowego zapoznania się zakresem koniecznym do wykonania prac instalacyjno montażowych oraz warunkami technicznym i jak również możliwości doprowadzenia łącz internetowych do HotSpot'ów. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę braku możliwości uruchomienia punktu dostępowego oraz dostarczenia łącza internetowego, spełniającego wymogi w zakresie jakości usług planowanej lokalizacji, Zamawiający wskaże nowe miejsce instalacji punktu dostępowego.
3. Zamawiający wskazuje, że nie posiada własnej infrastruktury sieci szerokopasmowej, pracującej w oparciu o technologie przewodowe i bezprzewodowe. Analiza wykorzystania posiadanej infrastruktury sieci do celów zapewnienia usług transmisji danych z Węzłów Dystrybucyjnych do lokalizacji punktów dostępowych (HotSpot'ów) pod warunkiem, że przewidziana infrastruktura sieci może na to pozwolić - analiza tych możliwości leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający na wniosek Wykonawcy - udostępni dokumentację posiadanej sieci oraz przekaże kontakt do Operatora Infrastruktury w celu przeprowadzenia ew. konsultacji.
4. Zamawiający dopuszcza ewentualną możliwość rozbudowy czy
4. Zamawiający dopuszcza ewentualną możliwość rozbudowy czy modernizacji sieci Gminnej, jednak koszty z tym związane będą po stronie Wykonawcy.
5. Wykonanie odpowiedniej instalacji dla każdej z wytypowanych lokalizacji pod budowę sieci WiFi4EU i włączenie urządzeń do zasilania, leży po stronie Wykonawcy.
Uwaga!
Ewentualne wykorzystanie infrastruktury sieci Gminnej nie jest obligatoryjne, należy je traktować jako alternatywę. Wykonawca może zapewnić usługę dostępu do Internetu dla HotSpot'ów w każdy inny możliwy sposób, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w poniższym opisie.
a) Wykonawca musi być zarejestrowany na portalu WiFi4EU dostępnym pod adresem https://wifi4eu.eu/. Po wykonaniu instalacji będzie zobowiązany złożyć w portalu WiFi4EU oświadczenie, że instalacja sieci została prawidłowo wykonana zgodnie z wymogami programu i działa prawidłowo tj. oświadczenie obejmuje następujące informacje: nazwę sieci WiFi4EU oraz nazwę domeny.
b) dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do przekazania pełnej listy zainstalowanych punktów dostępu.
c) w odniesieniu do każdego punktu dostępu przekazuje się następujące obowiązkowe informacje:
? rodzaj miejsca (np.: szkoła, park itp.). w portalu wifi4eu dostępna będzie lista rozwijana;
? nazwa miejsca (np.: korytarz);
? geolokalizacja punktu dostępu;
? rodzaj urządzeń: wewnętrzne lub zewnętrzne;
? marka urządzeń;
? model urządzenia;
? numer seryjny urządzenia;
? adres mac urządzenia.
5. Wymagania techniczne i funkcjonalne
1. Do każdego punktu dostępowego wymagane jest zapewnienie łącza Internetowego o przepustowości min. 30Mb/s (prędkość pobierania danych). Dopuszcza się również dostarczenie łącza hurtowego do jednej wybranej lokalizacji (jako Węzła Głównego), a następnie doprowadzenie Internetu na bazie usługi transmisji danych do pozostałych lokalizacji HotSpot'ów.
Wymagania:
- przepustowość łącza dostępu do Internetu nie mniejsza niż 30Mb/s dla każdego HotSpota;
- brak limitu transferu danych;
- wykonawca w ramach usługi zapewni wszelkie możliwe dodatkowe urządzenia, niezbędne do uruchomienia i świadczenia transportu (router, modemy itp.) - jeśli będą wymagane.
2. Zestawienie lokalizacji planowanych do budowy punktów WiFi:
Tabela nr 1 Zestawienie lokalizacji planowanych do budowy punktów WiFi
Lp.
Nazwa lokalizacji
Adres lokalizacji
Rodzaj HotSpota
1.
Recz
Recz, ul, Ratuszowa 27
wewnętrzny
2.
Recz
Recz, Ul. Ratuszowa 17
wewnętrzny
3.
Recz
Recz, Ul. Staromiejska
zewnętrzny
4
Recz
Recz, Ul. Murarska
zewnętrzny
5.
Recz
Recz, Ul. Staromiejska
zewnętrzny
6.
Recz
Recz, Ul. Słoneczna
zewnętrzny
7.
Recz
Recz, Ul. Ratuszowa
zewnętrzny
8.
Recz
Recz, Ul. Rynek
zewnętrzny
9.
Pomień
Pomień 12
zewnętrzny
10.
Lubieniów
Lubieniów 28
zewnętrzny
11.
Nętkowo
Nętkowo 13
zewnętrzny
Strona 4 z 15
3. Wymagania funkcjonalne dla sieci WiFi4EU:
1. Autoryzacja użytkowników do sieci bezprzewodowej musi odbywać się poprzez portal autoryzacji https. Portal autoryzacji musi zapewniać możliwość implementacji fragmentu kodu śledzenia (snippet). W celu liczenia liczby użytkowników łączących się z sieci WiFi4EU, załadowania identyfikatora wizualnego WiFi4EU i sprawdzania czy jest on poprawnie wyświetlany;
2. Portal autoryzacji ustala okres automatycznego rozpoznawania uprzednio połączonych użytkowników, tak aby portal nie był ponownie wyświetlany przy ponownym połączeniu. Powyższy okres jest automatycznie resetowany codziennie o godz. 00:01 lub przynajmniej ustawiony na maksymalnie 12 godzin;
3. Portal autoryzacji musi zawierać identyfikację wizualną WiFi4EU;
4. Rozgłaszana sieć z identyfikatorem SSID ,,WiFi4EU" będzie siecią otwartą (nie będzie wymagać informacji uwierzytelniających takich jak hasło). Po połączeniu użytkownika z siecią będzie wyświetlał się portal autoryzacji przez autoryzację połączenia użytkownika z Internetem;
5. Sieć bezprzewodowa będzie zapewniała bezpłatny dostęp do Internetu bez odnośnego wynagrodzenia w postaci bezpośrednich płatności czy też innego rodzaju świadczeń, a w szczególności bez konieczności oglądania reklam handlowych lub udostępniania danych osobowych w celach komercyjnych;
6. Portal autoryzacji będzie zwierał zastrzeżenia prawne, w których wyraźnie informuje się użytkowników o tym, że WiFi4EU jest publiczną siecią otwartą. Zastrzeżenie powinno również zawierać zalecenia dotyczące środków ostrożności, które są zwykle przekazywane w przypadku dostępu do Internet u za pośrednictwem takich sieci.
4. Wymagania techniczne i funkcjonalne dla urządzeń HotSpot - Wykonawca zapewnia następujące możliwości w przypadku każdego punktu dostępu:
1. obsługa współbieżnego wykorzystania dwóch pasm (2,4GHz-5 GHz);
2. cykl wsparcia powyżej 5 lat;
3. średni czas pomiędzy awariami (MTBF) wynoszący co najmniej 5 lat;
4. posiadanie specjalne go i scentralizowanego pojedynczego punktu zarządzania przynajmniej dla wszystkich punkt ów dostępu w ramach każdej sieci Wymagania funkcjonalne dla sieci WiFi4EU;
5. obsługa IEEE 802.11x;
6. zgodność ze standardem IEEE 802.11ac Wave I;
7. obsługa IEEE 802.11r;
8. obsługa IEEE 802.11k;
9. obsługa IEEE 802.11v;
10. możliwość obsługi co najmniej 50 użytkowników jednocześnie bez pogorszenia funkcjonowania;
11. posiadanie co najmniej 2x2 nadajników i odbiorników (system wieloantenowy MIMO);
12. zgodność z programem HotSpot 2.0 (program certyfikacji Passpoint organizacji Wi-Fi Alliance).
16. Wymagania w zakresie serwisu technicznego (opieki serwisowej):
Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania, serwisowania oraz opieki serwisowej sieci HotSpot'ów w następującym zakresie:
? bieżące monitorowanie infrastruktury i wykrywanie awarii (monitoring funkcjonowania HotSpot'ów);
Strona 7 z 15
? podjęcie działań serwisowych w celu usunięcia awarii uszkodzeń w ciągu maksymalnie następnego dnia roboczego licząc od dnia zaistnienia lub zgłoszenia awarii;
? w przypadku braku możliwości naprawy lub usunięcia awarii w ciągu 2 dni roboczych, zapewnienie urządzeń zastępczych na czas naprawy w celu zachowania ciągłości pracy sieci;
? sporządzenie dla Zamawiającego raportu po zakończeniu usunięcia awarii;
? administrowanie i zarządzanie aktywnymi sieciami (bezprzewodowymi punktami dostępu, urządzeniami dostępowymi i innymi);
? aktualizacja oprogramowania urządzeń sieciowych, w tym aktualizacja firmware'ów oraz wykonywanie upgrade'ów i update'ów urządzeń aktywnych sieci tj. przełączników, urządzeń radiowych;
? bieżąca archiwizacja plików systemowych urządzeń aktywnych;
? administrowanie i zarządzanie zasobami i wydajnością sieci HotSpot'ów;
- kontrola wykorzystania zasobów;
- kontrola wykorzystania dostępnego pasma.
? wykonywanie okresowych przeglądów infrastruktury i konserwacji infrastruktury co najmniej raz w roku;
? nadzór nad prowadzeniem (w imieniu Zamawiającego) procedur napraw gwarancyjnych w szczególności rejestrowanie i przekazywanie sprzętu i urządzeń, wymagających napraw do Gwaranta (Wykonawcy systemu) lub bezpośrednio do autoryzowanego serwisu;
? zachowanie tajemnicy wszelkich informacji związanych z realizacją umowy, z wyłączeniem tych informacji, których obowiązek udostępniania wynika z obowiązujących przepisów prawa.
? Minimalny okres serwisu technicznego (opieki serwisowej) wynosi 36 miesięcy.
Uwaga!
l. Infrastruktura sieci WiFi (sieci HotSpot'ów) nie może być niedostępna (wyłączona) dłużej niż 60 dni kalendarzowych w ciągu roku.
2. Wykonawca zobowiązuje się do jednorazowego wykonania usługi rekonfiguracji sieci WiFi4EU w celu podłączenia jej do rozwiązania na potrzeby bezpiecznego uwierzytelnienia i monitorowania w pełnej zgodności z wymogami określonymi w programie WiFi4EU - w przypadku uruchomienia przez Agencję Zarządzającą Programem takiej funkcjonalności.

CPV: 32412110-8

Składanie ofert:
1. Ofertę należy przesłać na adres e-mail: informatyk@recz.pl , do dnia 21 czerwca 2022r.

Miejsce i termin realizacji:
6. Termin wykonania zamówienia:
Okres realizacji przedmiotu umowy określa się od daty podpisania umowy do 06 sierpnia 2022 r.
Przez termin wykonania przedmiotu zamówienia, rozumie się datę podpisania protokołu odbioru przedmiotowego zamówienia.

Wymagania:
2. Tryb udzielania zamówienia
1. Zamówień o wartości wyższej niż 30.000 złotych netto a nieprzekraczającej kwoty 130.000 złotych netto dokonuje się z przestrzeganiem zasad efektywności, celowości, legalności i gospodarności, zgodnie z zasadami art. 44 ustawy o Finansach Publicznych.
2. Wydatki publiczne powinny być dokonywane:
? w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:
? uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
? optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;
? w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;
? w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
3. Postępowanie prowadzi się bezstronnie, obiektywnie, starannie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, rozeznanie, zakwalifikowanie oraz przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Zapytanie ofertowe obejmuje podanie całkowitego kosztu opisanego w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania.
8. Warunki płatności:
? Warunki płatności za dostawę, instalacje i uruchomienie publicznej sieci WiFi w ramach projektu WiFi4EU zamówienia określają zapisy za warte w Umowie o udzielenie dotacji, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego opisu.
? Pozostałe koszty niekwalifikowane (wykraczające poza zakres finansowany przez bon), pokrywane będą w ramach odrębnej umowy między Wykonawcą a Gminą.
9. Warunki wykluczenia:
Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu w przypadku istnienia powiązań osobowych lub kapitałowych. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą lub osobami upoważnionym i do zaciągania zobowiązań w ich imieniu, lub osobami wykonującymi w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą polegające na:
1) uczestniczeniu jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej;
Strona 5 z 15
2) posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadni one wątpliwości, co do bezstronności tych osób - ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
10. Informacja o przesłankach odrzucenia oferty:
Zamawiający odrzuci oferty:
1) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego oraz zaoferowane urządzenia nie spełniają parametrów technicznych i funkcjonalnych określonych w umowie o udzielenie dotacji, stanowiącej załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego;
2) złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu ofertowym;
3) złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych;
4) które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert.
11. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów. Forma dokumentów.
1) Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzem oferty stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego w języku polskim.
2) W ofercie należy podać cenę brutto za całość przedmiotu zamówienia oraz termin realizacji zamówienia. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy.
3) W przypadku, gdy ofertę pod pis uje osoba inna niż wynika to z dokumentów rejestrowych do oferty należy dołączyć w oryginale pełnomocnictwo, zgodne z wymaganiami Kodeksu cywilnego upoważniające do wykonania tej czynności.
4) Wszystkie załącznik i do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę.
5) Do oferty należy dołączyć:
- oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia z udziału w postępowaniu - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
Wymagane dokumenty powinny być przedstawione
w formie skanu podpisanych dokumentów przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
Wykonawca może złożyć w prowadzony m postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane niezachowaniem powyższych wymogów dotyczących zaadresowania koperty .
12. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
1. Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto dla przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Cena powinna obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca związane z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Cena ofertowa jest to wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w określonym terminie wraz z podatkiem VAT.
4. Jeżeli ofertę złoży osoba fizyczna nieprowadząca działalność i gospodarczej w cenie oferty należy wliczyć składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy, które to Zamawiający, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zobowiązany byłby naliczyć i odprowadzić.
5. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen. Ponadto zamawiający przy dokonywaniu wy boru wykonawcy będzie się kierował zasadami:
1) zachowania uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców i przejrzystości;
2) racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, w tym zasady wydatkowania środków publicznych w sposób celowy, oszczędny oraz umożliwiający terminową realizację zadań, a także zasady optymalnego do boru metod i środków w celu uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów;
Wybór zostanie dokonany w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościowo ofertę.
6. Cenę oferty należy podać w PLN. Cena musi być wyrażona w jednostkach nie mniejszych niż grosze
Strona 6 z 15
(nie dopuszcza się podania jednostek w tysięcznych częściach złotego).
2. Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca,
3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu .
14. Kryteria oceny oferty.
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów przyznaną wg wzoru:
Lp.
Kryterium
Waga [%]
Maks. liczba
Znaczenie procentowe kryterium
l.
Cena ofertowa brutto
Co
100
100
Cena oferty zawierającej
najniższą cenę
Co = X 100 pkt.
Cena badanej oferty
l. Zamawiający może przyznać Wykonawcy maksymalnie 100 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.
2. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans punktacji w kryterium oceny ofert, Zamawiający wzywa Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych w terminie nie krótszym, niż 5 dni.
3. Ocena ofert dokonywana będzie na podstawie informacji przedstawionych przez Wykonawców na formularzu ofertowym.
15. Gwarancja urządzeń
l. Okres gwarancji rozpocznie się od dnia podpisania protokołu odbioru jakościowo-ilościowego dostarczonego przedmiotu zamówienia we wskazane miejsce, bez uwag.
2. Jakiekolwiek dokumenty gwarancyjne wydane przez Wykonawcę, sprzeczne z warunkami niniejszej umowy albo nakładające na Zamawiającego większe, obowiązki niż wynikające z umowy nie wiążą Zamawiającego.
3. Wszelkie konieczne gwarancje należy wydać Zamawiającemu w języku polskim.
4. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zapewni naprawę urządzenia w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia.
5. Koszty transportu lub inne związane z przewiezieniem reklamowanego urządzenia ponosi
Wykonawca.
6. Zgłoszenia awarii lub usterek przyjmowane będą przez serwis gwarancyjny na wskazany przez Wykonawcę nr faks u lub adres e-mail.
7. Okres gwarancji zostanie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy.
8. W przypadku, gdy w okresie gwarancyjnym wystąpi konieczność trzykrotnej naprawy tego samego produktu (przedmiotu Umowy), Wykonawca zobowiązany jest do wymiany tego dwukrotnie uszkodzonego na nowy, całkowicie sprawny i o parametrach zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia.
9. W przypadku, gdy do części przedmiot u Umowy zostanie dołączona określona karta gwarancyjna lub inny dokument, który przewiduje odmienne aniżeli określone niniejszą Umową warunki gwarancji, stosuje się warunki korzystniejsze dla Zamawiającego. W przypadku wątpliwości, które warunki są korzystniejsze, wybór należy do Zamawiającego.
10. Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesięcy. Oferty deklarujące okres gwarancji poniżej tego okresu zostaną odrzucone.

? Minimalny okres serwisu technicznego (opieki serwisowej) wynosi 36 miesięcy. Oferty deklarujące okres serwisu poniżej tego okresu zostaną odrzucone.
17. Zawarcie umowy:
1. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana przed zwarciem Umowy zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kserokopię dowodu osobistego (dotyczy Wykonawcy będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej).
18. Wynik postępowania:
Zamawiający niezwłocznie po zakończeniu postępowania w sprawie wyboru Wykonawcy udostępnia przez zamieszczenie na stronie internetowej: www.bip.recz.pl
Wyborze Wykonawcy, albo
a) odrzuceniu złożonych wszystkich ofert, albo
b) niezłożeniu żadnej oferty, albo
c) zakończeniu tego postępowania bez wyboru żadnej z ofert.
Zamawiający wskaże Wykonawcy, którego oferta została wybrana termin i miejsce podpisania umowy. W terminie wskazanym w zawiadomieniu wybrany Wykonawca powinien przybyć we wskazane miejsce celem podpisania umowy.
19. Inne zastrzeżenia:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo pozostawienia zapytania bez wyboru oferty.
3. Zakazana jest zmiana treści ofert w zakresie elementów podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert (w tym w szczególności wysokości zaoferowanej ceny).
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
5. Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych.
6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Umowa zawarta z wybranym Wykonawcą może być zmieniona, jeżeli zmiana ta nie spowoduje zmniejszenia albo zwiększenia zakresu świadczenia.
8. Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z warunkami zamówienia lub złożone przez wykonawców podlegających wykluczeniu.

Kontakt:
7. Osoba upoważniona do kontaktu:
Kontakt: Oskar Grabarczyk, informatyk@recz.pl Tel. (95) 765 44 61

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.