Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
21780z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie kompleksowej usługi w zakresie demontażu, odbioru, czasowego magazynowania,...

Przedmiot:

Wykonanie kompleksowej usługi w zakresie demontażu, odbioru, czasowego magazynowania, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych zawierających azbest

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Stara Biała
ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała
powiat: płocki
tel. 24 366 87 29, fax: 24 365 61 65
a.kozlowska@starabiala.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Biała
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 24 366 87 29, f
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
przeprowadzenie:
,,Kompleksowej usługi w zakresie demontażu, odbioru, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych elementów zawierających azbest z terenu Gminy Stara Biała"
IV. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi w zakresie demontażu, odbioru, czasowego magazynowania, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych zawierających azbest z zabudowań indywidualnych i wspólnot mieszkaniowych z terenu Gminy Stara Biała. Przewidywana ilość odpadów zawierających azbest, przeznaczonych do unieszkodliwienia - ok. 100,00 Mg, w tym Demontaż, transport i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest - ok. 2,25 Mg, Transport i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest - ok. 97,75 Mg.
V. Zakres przedmiotu zamówienia
Szczegółowe informacje dot. zamówienia zawiera Projekt Umowy (Załącznik Nr 2 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert - § 1).

CPV: 90.65.00.00-8, 45.26.26.60-5, 90.51.20.00-9

Dokument nr: RGK.GO.6232.1.30.2022

Składanie ofert:
3. Ofertę cenową należy złożyć w formie pisemnej, wybierając jeden z niżej wymienionych sposobów: pocztą tradycyjną lub osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, opisanej w następujący sposób ,,Oferta na wykonanie w 2022 r. Kompleksowej usługi w zakresie demontażu, odbioru, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych elementów zawierających azbest z terenu Gminy Stara Biała"
Adres do korespondencji:
Gmina Stara Biała, Ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, pok. 5
tel. (24) 366-87-29, www.starabiala.pl
e-mail: a.kozlowska@starabiala.pl, fax: 24 365 61 65
w terminie do dnia do dnia 22.06.2022 r. do godz. 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji zamówienia
Zamówienie będzie realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 15.09.2022r.

Wymagania:
zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 130 000 tys. zł w celu wyboru najkorzystniejszej oferty
VI. Warunki udziału w postępowaniu
1. Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi posiadać:
1) Ważne zezwolenie na zbieranie oraz transport odpadów niebezpiecznych zawierających
azbest, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1972 z późn. zm.) oraz niektórych innych ustaw.
2) Dysponować środkami transportu przeznaczonymi do zbiórki i transportu odpadów
zawierających azbest, które spełniają warunki ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku
o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 756, z późn. zm.).
3) Umowę z instalacjami, w których będą unieszkodliwione odpady azbestowe, posiadające
aktualne pozwolenie uprawniające do przyjmowania i unieszkodliwiania odpadów
zawierających azbest.
4) Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego
Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
składek oraz opłat lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.
5) Świadectwo legalizacji wagi przewoźnej o udźwigu min. 3 Mg.
6) Udokumentuje wykonanie minimum dwóch usług w zakresie demontażu, odbioru,
załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiana oraz unieszkodliwiana wyrobów
zawierających azbest z zabudowań indywidualnych oraz inwentarskich w ilości łącznie
co najmniej 84,00 Mg (6 000 m?).
7) Przeszkoloną kadrę z uprawnionymi do wykonywania czynności objętych przedmiotem
zamówienia, które posiadają szkolenie z zakresu BHP przy pracach w kontakcie
z azbestem oraz badania dopuszczające do prac na wysokości oraz kierownikiem robót
posiadającym uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót.
2. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy wykonania przedmiotu niniejszego
zamówienia zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1972 z późn.
zm.) oraz niektórych innych ustaw;
2) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1079);
3) Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1680, z późn. zm.);
4) Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych
(Dz. U. z 2021 r. poz.756, z późn. zm.);
5) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów
zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania
takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824);
6) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia
2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania
wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649, z późn.zm.);
7) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz. 819);
8) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333);
9) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy do dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnienie ww. warunków.
4. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli wykonywania umowy przedmiotu zamówienia za pośrednictwem wyznaczonych osób reprezentujących Zamawiającego. Zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentacji, dot. Wykonywanej usługi, na każdym etapie realizacji zamówienia.
VII. Waluta
1. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zaproszenia do przedstawienia oferty cenowej to PLN.
2. Cena oferty zostanie podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego. (Dz. U. z 1994 r. Nr 84 poz. 386).
VIII. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Ofertę należy złożyć na Formularzu Ofertowym - stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert.
2. Dołączenia do oferty dokumentów potwierdzających spełnienie warunków określonych w Dziale VII niniejszego Zaproszenia do składania ofert.
4. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania.
X. Kryteria wyboru oferty
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:
1) Cena jednostkowa (A) z podatkiem od towarów i usług (VAT) za wykonanie usługi za jedną tonę demontowanych, wyrobów zawierających azbest wraz z ich utylizacją i transportem - 50%;
2) Cena jednostkowa (B) z podatkiem od towarów i usług (VAT) za wykonanie usługi za jedną tonę utylizowanych wyrobów zawierających azbest wraz z ich transportem (bez demontażu) - 50%.
2. Sposób obliczenia oceny punktowej:
Cena jednostkowa (A) Cena jednostkowa (B)
najtańszej oferty najtańszej oferty
Ocena punktowa = ------------------------------ x 50 + ----------------------------- x 50
Cena jednostkowa (A) Cena Jednostkowa (B)
oferty badanej oferty badanej
3. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ocenę punktową.
4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, aby zawarł z nim umowę na wykonanie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert.
5. Przed podpisaniem umowy Zamawiający wymaga złożenia:
1) Podpisanej umowy z instalacjami, w których będą unieszkodliwione odpady azbestowe, posiadające aktualne pozwolenie uprawniające do przyjmowania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest;
2) Świadectwa legalizacji wagi przewoźnej o udźwigu min. 3 Mg.;
3) Dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia z zakresu BHP przy pracach w kontakcie z azbestem oraz badania dopuszczającego do prac na wysokości oraz dokumenty potwierdzające uprawnienia do kierowania i nadzoru robót;
XI. Tryb oceny ofert i ogłoszenia wyników:
1. Wykonawcy przedstawią ofertę, której teść musi odpowiadać treści Zaproszenia do składania ofert.
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
3. Zamawiający dopuszcza negocjacje oferty w celu doprecyzowania jej szczegółów, warunków realizacji, w tym ustalenia ostatecznej ceny usługi, w szczególności gdy cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. O terminie i miejscu przeprowadzenia negocjacji wybrany oferent zostanie powiadomiony telefonicznie.
4. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwym Oferentem w celu uzupełnienia lub doprecyzowania złożonych ofert.
5. Składając ofertę Oferent akceptuje warunki określone w niniejszym Zaproszeniu do składania ofert oraz w Projekcie Umowy (Załącznik Nr 2).
6. Niniejsze Zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.
7. Oferent jest związany ofertą przez 30 dni. Zawarcie umowy następuje z chwilą jej podpisania.
8. Wyjaśnienia treści i poprawienie oczywistych omyłek:
1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnień (jeżeli nie naruszy to konkurencyjności) i wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2) Może również zwracać się z prośbami o poprawienie oczywistych omyłek i błędów rachunkowych.
9. Sprawdzenie wiarygodności ofert:
1) Razem z ofertą Zamawiający prosi o przesłanie wykazu wykonanych wcześniej usług tożsamych z tym zamówieniem. Warunkiem udziału w składaniu ofert jest przedstawienie przez Wykonawcę minimum 2 poświadczeń należytego wykonania tożsamych zamówień;
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.
10. Ogłoszenie wyników postępowania.
Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie (a w przypadku jego braku, faxem lub adres wskazany do korespondencji) niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.
11. Unieważnienie postępowania
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
12. Pozostałe informacje:
1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zaproszenia do składania ofert, przed upływem terminu na składanie ofert.
2) Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zaproszenia do składania ofert będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.
3) Zamawiający zawrze umowę (projekt umowy stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert) z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą oraz, który spełni wymogi określone w Zaproszeniu do składania ofert. O terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą e-mailową wraz z informacją o wynikach postępowania.
13. Warunki płatności
Szczegółowy opis zawarty jest w Projekcie Umowy (Załącznik Nr 2, § 8 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert).

Kontakt:
IX. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:
Aleksandra Kozłowska, tel. (24) 366 87 29, e-mail: a.kozlowska@starabiala.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.