Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
488z dziś
5389z ostatnich 7 dni
20170z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie, transport oraz montaż trybun zewnętrznych

Przedmiot:

Wykonanie, transport oraz montaż trybun zewnętrznych

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: URZĄD MIASTA I GMINY JARACZEWO
ul. Jarocińska 1
63-233 Jaraczewo
powiat: jarociński
tel. 62 740 93 98, tel. +48 62 747 41 02 tel./fax +48 62 747 31 02
inwestycje@jaraczewo.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Jaraczewo
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 62 740 93 98, t
Termin składania ofert: 2022-06-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Jaraczewo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.:
Wykonanie, transport oraz montaż 2 szt., trybun zewnętrznych 4 rzędowych na 100 miejsc
siedzących każda o następujących parametrach
- konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo,
- podłoga z krat stalowych o szerokości 80 cm i wysokości nie mniejszej niż 3 cm,
- barierki ochronne cynkowane ogniowo,
- siedziska plastikowe z oparciem w kolorze zielonym o głębokości co najwyżej 35 cm,
wysokość oparcia siedziska nie mniejsza niż 35 cm,
- ilość miejsc: 100 x 2 szt.,
- ilość rzędów: 4,
- szerokość trybuny: 1400 cm,
- głębokość trybuny: 287 cm,
- szerokość wejścia: 200 cm,
- szerokość przejść między rzędami 50 cm,
- ilość wejść w trybunie: 1.

Dokument nr: Z.271.4.5.2022

Składanie ofert:
1. TERMIN SKŁADANIA ofert: 20.06.2022 r.
2. Miejsce składania ofert: Ofertę na załączonym formularzu ofertowym (zgodnie z
załącznikiem nr 1) należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo,
pok. Nr 2, drogą pocztową na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu do urzędu) lub
mailowo na adres inwestycje@jaraczewo.pl.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce montażu: boisko sportowe w Noskowie, Ul. Sportowa, 63 - 233 Jaraczewo
Termin realizacji zamówienia: 08.07.2022 r.

Wymagania:
3. Forma składania ofert: Wykonawca powinien sporządzić ofertę według załącznika nr 1 do
zapytania ofertowego. Oferta winna zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis osoby
uprawnionej lub upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy. Oferta powinna być
napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym, w sposób czytelny. Poprawki w
ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
Warunki udziału w postępowaniu: Zamawiający nie stawia warunków udziału w
postępowaniu.
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: Cena - 100 %
Inne postanowienia: Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i
złożeniem oferty.
A.F.Dla porównania ofert pod względem kryterium cenowego zamawiający przyjmuje cenę
ofertową brutto za całość zamówienia. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę o
najniższej cenie.
Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej
ofert uzyska taką samą liczbę punktów (przedstawią taki sam bilans ceny), zamawiający
wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia, w terminie określonym przez
zamawiającego, ofert dodatkowych.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich --
PLN.
Warunki płatności: przelew - 14 dni od daty dostarczenia faktury.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą bez zbędnej zwłoki.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy,
Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.
Jeżeli cena oferty będzie budziła wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania
przedmiotu zamówienia zgodnie w wymaganiami określonymi przez Zamawiającego,
Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Wykonawcy o udzielenie w
określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty, mających wpływ na
wysokość ceny. Zamawiający zastrzega sobie w takiej sytuacji prawo żądania złożenia
kalkulacji obliczenia.
W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień
potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, oferta
taka zostanie odrzucona.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania ofertowego
na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości
nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 złotych netto, stanowiącego zał. nr 1 do Zarządzenia nr
195/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.
W związku ze zmianami w przepisach dotyczących ochrony i przetwarzania danych
osobowych informuję, że w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy
Jaraczewo oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu zostały zamieszczone stosowne
obowiązki informacyjne.

Kontakt:
. Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są: w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy Jaraczewo, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo, osoba uprawniona do kontaktów
z wykonawcami:
Agnieszka Fingas - tel. 62 740 93 98, inwestycje@jaraczewo.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.