Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1041z dziś
6112z ostatnich 7 dni
22791z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zagospodarowanie zielenią

Przedmiot:

Zagospodarowanie zielenią

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg i Miejskich w Kaliszu
ul. Złota 43
62-800 Kalisz
powiat: Kalisz
tel. (62) 59 85 206, tel. (62) 59 85 209, +48 62 59 85 200 +48 62 59 85 201
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kalisz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (62) 59 85 206,
Termin składania ofert: 2022-06-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zaprasza do złożenia oferty cenowej na zagospodarowanie zielenią
ul. Lipowej w Kaliszu na odc. od Ul. Staszica do Ul. Zgodnej.
1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
1/ roboty przygotowawcze,
2/ wykonanie nasadzeń,
3/ pielęgnację wykonanej zieleni.
2. Szczegółowy zakres prac określony jest w załącznikach do zaproszenia obejmujących: szczegółowe
specyfikacje techniczne, przedmiar robót, kosztorys ofertowy (ślepy) i plan sytuacyjny.
3. Wykonawca zapewni odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót.
4. Wykonawca zapewni wykonanie prac porządkowych terenu (w tym ewentualny wywóz nadmiaru
gruntu).
5. Wszelkie koszty związane z transportem pokrywa Wykonawca.
6. Wykonawca zapewni podlewanie i pielęgnację roślin w okresie obowiązywania gwarancji,
tj. 24 miesiące od daty bezusterkowego odbioru końcowego.

Dokument nr: ZP.271.10.38.2022

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.06.2022r. o godz. 10:05.

Składanie ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego Ul. Złota 43, 62-800 Kalisz - SEKRETARIAT
do dnia 21.06.2022r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia ustala się: w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Wymagania:
7. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym przedmiotem zamówienia
w celu dokładnego oszacowania zakresu robót.
9. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wyłącznie oferenci, którzy:
1/ udzielą rękojmi za wady i gwarancji jakości na okres 24 miesiące od daty bezusterkowego
odbioru końcowego,
2/ wykażą w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonanie minimum dwóch zadań
obejmujących wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem zielenią (sadzenie drzew,
krzewów, bylin, traw, itp.).
10. Termin związania z ofertą określa się na 20 dni od dnia składania ofert.
11. Kryterium oceny ofert - cena 100%.
11.1. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto.
11.2. Oferta najkorzystniejsza (z najniższą ceną) otrzyma 100 pkt., każda następna oferta otrzyma
liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku),
liczoną według wzoru:
Cena oferty najniższej x 100
Liczba punktów oferty badanej = ---------------------------------------
Cena oferty badanej
1ZP.271.10.38.2022
12. Oferta winna zawierać:
- formularz ofertowy (wypełnić załączony druk),
- kosztorys ofertowy (wypełnić załączony druk),
- doświadczenie zawodowe (wypełnić załączony druk),
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
13. Pisemną ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy,
opatrzonej napisem: ,,Oferta na zagospodarowanie zielenią ul. Lipowej w Kaliszu na odc.
od ul. Staszica do ul. Zgodnej".
15. Z Oferentem, który złoży ofertę najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa na wykonanie
przedmiotowego zadania - w załączeniu projekt umowy.
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zaproszenia, na każdym
jego etapie, bez podania przyczyny.

Kontakt:
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
1/ Agnieszka Witczak tel. (62) 59 85 206
2/ Małgorzata Maciołek tel. (62) 59 85 209
3/ Donata Gadzinowska tel. (62) 59 85 209

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.