Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
21780z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wymiana przykanalika

Przedmiot:

Wymiana przykanalika

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg i Miejskich w Kaliszu
ul. Złota 43
62-800 Kalisz
powiat: Kalisz
tel. (62) 59 85 206, tel. (62) 59 85 209, +48 62 59 85 200 +48 62 59 85 201
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kalisz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (62) 59 85 206,
Termin składania ofert: 2022-06-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zarząd Dróg i Miejskich w Kaliszu zaprasza do złożenia oferty cenowej na wymianę przykanalika
w Ul. Piłsudskiego w Kaliszu.
1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
1/ roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
2/ roboty ziemne,
3/ demontaż istniejącego przykanalika,
4/ montaż nowego przykanalika,
5/ odtworzenie konstrukcji jezdni,
6/ opracowanie i wdrożenie projektu tymczasowej organizacji ruchu, uwzględniającego utrzymanie
ruchu dwukierunkowego w trakcie prowadzenia robót.
2. Szczegółowy zakres prac określony jest w załącznikach do zaproszenia obejmujących: szczegółowe
specyfikacje techniczne, przedmiar robót, kosztorys ofertowy (ślepy) i plan sytuacyjny.

Dokument nr: ZP.271.10.36.2022

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.06.2022r. o godz. 10:10.

Składanie ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego Ul. Złota 43, 62-800 Kalisz - SEKRETARIAT
do dnia 21.06.2022r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia ustala się: w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy, w tym roboty
budowlane - 7 dni.

Wymagania:
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym przedmiotem zamówienia.
5. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wyłącznie oferenci, którzy:
1/ udzielą rękojmi za wady i gwarancji jakości na roboty budowlane - 36 miesięcy od daty
bezusterkowego odbioru końcowego,
2/ wykażą w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonanie minimum dwóch zadań
obejmujących roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie kanału deszczowego
min. ? 200 długości min. 10 m każde.
3/ wskażą osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, legitymujące się
kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem
odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na funkcję wymienioną
poniżej, wskaże osobę, która musi być dostępna na etapie realizacji zamówienia i spełniać
następujące wymagania:
- kierownika robót branży sanitarnej, który poosiada uprawnienia budowlane w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w
tym zakresie,
- kierownika robot branży drogowej, który posiada uprawnienia budowlane w specjalności
drogowej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie.
6. Termin związania z ofertą określa się na 20 dni od dnia składania ofert.
1ZP.271.10.36.2022
7. Opis sposobu obliczenia ceny.
7.1.
Cena ofertowa, podana w ,,Formularzu oferty", powinna być wyliczona w oparciu o kosztorys
ofertowy (ślepy). Zaleca się obliczenie ceny metodą kalkulacji uproszczonej, polegającą na
obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych kosztorysem ofertowym (ślepym) jako sumy
iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych i ich cen jednostkowych bez
podatku od towarów i usług, według wzoru:
W k = ?L x Cj
gdzie:
W k - oznacza wartość kosztorysową robót,
L - oznacza liczbę jednostek przedmiarowych robót,
Cj - oznacza cenę jednostkową dla ustalonych jednostek
przedmiarowych.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.
Podatek od towarów i usług /VAT/ należy doliczyć do końcowej wartości kosztorysowej robót
kosztorysu, a następnie łączną wartość brutto należy wpisać w pkt 1 ,,Formularza oferty".
Kosztorys ofertowy (ślepy) określa opis robót i wskazuje czynności, które należy uwzględnić
w cenach jednostkowych oferty, jednostki przedmiarowe i ilości jednostek przedmiarowych
robót wynikające z obliczeń.
Przywołane w kosztorysie ofertowym (ślepym) podstawy wycen katalogowych służą jedynie
uszczegółowieniu opisu pozycji przedmiaru i nie są podstawą do wyceny robót.
Oferowane ceny jednostkowe robót muszą uwzględniać wszystkie koszty wykonania zadania, w
tym m.in.: koszty robocizny, materiałów, pracy sprzętu, roboty towarzyszące i tymczasowe,
koszty zorganizowania i utrzymania placu budowy oraz ew. koszty oczyszczenia, segregacji
i palet niezbędnych do składowania materiałów z rozbiórki nadających się do ponownego
wbudowania.
W kosztorysie ofertowym nie mogą występować dodatki i upusty oraz ewentualnie inne
składniki kalkulacyjne poza tymi, które wynikają z formuły kalkulacyjnej.
W kosztorysie ofertowym muszą być wycenione wszystkie pozycje, co oznacza podanie ceny
jednostkowej i obliczenie wartości dla każdej pozycji kosztorysów.
Ceny jednostkowe należy podać z dokładnością jedynie do dwóch miejsc po przecinku,
dokonując ewentualnych zaokrągleń według zasad matematycznych.
Koszty związane z oznakowaniem robót zgodnie ze opracowanym projektem tymczasowej
organizacji ruchu, uwzględniającym utrzymanie ruchu dwukierunkowego w trakcie prowadzenia
robót i oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z tym projektem należy określić w formie
ryczałtu i wpisać w odpowiednią pozycję formularza ofertowego.
Na cenę oferty składa się suma wartości robót budowlanych wyliczona na podstawie kosztorysu
ofertowego oraz koszty związane z opracowanym projektem tymczasowej organizacji ruchu,
uwzględniającym utrzymanie ruchu dwukierunkowego w trakcie prowadzenia robót i
oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z tym projektem.
8. Kryterium oceny ofert - cena 100%.
8.1. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto.
8.2. Oferta najkorzystniejsza (z najniższą ceną) otrzyma 100 pkt., każda następna oferta otrzyma
liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku),
liczoną według wzoru:
Cena oferty najniższej x 100
Liczba punktów oferty badanej = ---------------------------------------
Cena oferty badanej
2ZP.271.10.36.2022
9. Oferta winna zawierać:
- formularz ofertowy (wypełnić załączony druk),
- kosztorys ofertowy (wypełnić załączony druk),
- doświadczenie zawodowe (wypełnić załączony druk),
- potencjał osobowy (wypełnić załączony druk),
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
Pisemną ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy,
opatrzonej napisem: ,,Oferta na wymianę przykanalika w ul. Piłsudskiego w Kaliszu.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zaproszenia, na każdym
jego etapie, bez podania przyczyny.

Uwagi:
Klauzula informacyjna RODO.
Administrator danych osobowych.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzonym postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego będzie Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu działający w imieniu
zarządcy drogi - Prezydenta Miasta Kalisza. Z administratorem można kontaktować się: listownie
kierując korespondencję na adres 62-800 Kalisz ul. Złota 43, e-mailowo: sekretariat@zdm.kalisz.pl
lub telefonicznie: 62 / 598 52 00.
Inspektor ochrony danych.
Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych. Z Inspektorem można skontaktować się:
listownie kierując korespondencję na adres 62-800 Kalisz ul. Złota 43, e-mailowo: iod@zdm.kalisz.pl
lub telefonicznie: 62 / 598 52 00.
Cel i podstawa prawna przetwarzania danych.
Przekazane dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawa prawną ich przetwarzania jest wyrażona poprzez akt
uczestnictwa w postępowaniu zgoda wykonawcy (osoby działającej w imieniu wykonawcy) tj. art. 6 ust.
1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej ,,RODO" oraz wypełnienie obowiązków prawnych
ciążących na Administratorze wynikających z przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo
zamówień publicznych, wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz ustawy z dnia 14
lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
Odbiorcy danych osobowych.
Pozyskane w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dane mogą
być udostępnione podmiotom (osobom) uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów
prawa. Ponieważ co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne dane
mogą być udostępnione wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom. Ograniczenie dostępu do
Państwa danych może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną
3ZP.271.10.36.2022
prywatności zgodnie z art. 18 ust 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych lub
art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej o ile ich udostępnienie
nie wynika z przepisów prawa. Ponadto odbiorcami danych zawartych w dokumentach związanych z
postępowaniem o zamówienie publiczne mogą być podmioty z którymi Administrator zawarł umowy
lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie
przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest
jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług
wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności
pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.
Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane mogą być
przekazywane do państw z poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego o ile dostęp do nich nie
podlega ograniczeniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 roku Prawo
zamówień publicznych lub art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej.
Okres przechowywania danych.
Przekazane dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania niniejszego postępowania, a
następnie przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach i obowiązującego u Administratora ,,Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt" tj.
5 lat. W przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres w jakim Zamawiający
zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji w związku z uzyskaniem dofinansowania ze
środków UE.
Prawa osób, których dane dotyczą.
W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego, osobie której dane dotyczą przysługują następujące prawa:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, przy czym zamawiający może żądać od
osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
2) prawo do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych, z tym że skorzystanie z tego
prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani
zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą
Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz
jego załączników;
3) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym wystąpienie z żądaniem
ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Informacja o wymogu podania danych.
Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Zamawiający
może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie
Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy.

Kontakt:
14. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
1/ Agnieszka Witczak tel. (62) 59 85 206
2/ Małgorzata Maciołek tel. (62) 59 85 209
3/ Donata Gadzinowska tel. (62) 59 85 209

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.