Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
19685z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Uporządkowanie drzewostanu

Przedmiot:

Uporządkowanie drzewostanu

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Częstochowie
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-217 Częstochowa
powiat: Częstochowa
tel. 34 322 91 00, tel. 34 3229126, (34) 3229 189
przetargi@czestochowa.powiat.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Częstochowa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 34 322 91 00, t
Termin składania ofert: 2022-06-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest ,,Uporządkowanie drzewostanu na terenie Zespołu Pałacowo - Parkowego w Złotym Potoku" zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest uporządkowanie drzewostanu na terenie Zespołu Pałacowo - Parkowego w Złotym Potoku położonego przy Ul. Kościuszki 9, gm. Janów. Zamówienie polega na wykonaniu czynności takich jak: usunięcie drzew, wykarczowanie samosiewów i odrostów, wykoszenie trawnika oraz zakup i nasadzenia sadzonek krzewów.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienie obejmuje następujące zadania: Zadanie I - Usunięcie drzew - 17 szt. drzew.
Zadanie II - Karczowanie jednorocznych samosiewów i odrostów - 8,37 ha. Zdanie ITJ - Karczowanie wielorocznych samosiewów i odrostów - 0,30 ha. Zadanie IV - Wykoszenie trawnika - 0,56 ha.
Zadanie V - Karczowanie obszaru zajętego przez pęcherznicę kalinolistną pod nasadzenia
krzewów hortensji bukietowej -pow. 10m2 Zadanie VI - Zakup sadzonek krzewów hortensji bukietowej w pojemnikach min. 3 1 (odmiana
limelight) - 10 szt.
Zadanie VII - Nasadzenie zakupionych sadzonek krzewów hortensji bukietowej wraz ze ściółkowaniem - 10 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Zadanie I
Zadanie polega na usunięciu (ścinka sekcyjna przy gruncie bez frezowania) 17 drzew. Drzewa przeznaczone do usunięcia w terenie zaznaczone są numerami oraz na mapie kolorem czerwonym wskazana została ich lokalizacja. Wykaz drzew zawiera Tabela 2. Po dokonanej wycince należy pociąć grubizny na odcinki 1 metrowe lub 2 metrowe i ułożyć w stosy o jednakowej długości, wyrównane do czoła na legarach z pozyskanego drewna, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego znajdującym się na terenie Zespołu Pałacowo -Parkowego. Zadaniem Wykonawcy jest także zrąbkować gałęzie po dokonanej wycince, a pozyskany materiał pozostawić w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz uprzątnąć teren.
Oferta powinna wskazywać:
- cenę brutto za całość usługi,
- cenę jednostkową brutto za usunięcie 1 drzewa.
Zadanie II
Zadanie polega na karczowaniu jednorocznych samosiewów i odrostów na łącznym obszarze ok. 8,37 ha, a następnie zrąbkowaniu pozyskanego materiału jak również zalegającego na tym obszarze posuszu (połamanych gałęzi) oraz uprzątnięciu terenu. Pozyskany ze zrąbkowania materiał należy pozostawić w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Obszary przeznaczone do karczowania wskazane są na mapie kolorem czerwonym. Oferta powinna wskazywać:
- cenę brutto za całość usługi,
- cenę jednostkową brutto za wycinkę 1 m2 samosiewów i odrostów. Zadanie III
Zadanie polega na karczowaniu wielorocznych samosiewów i odrostów na łącznym obszarze ok. 0,30 ha, a następnie zrąbkowaniu pozyskanego materiału jak również zalegającego na tym obszarze posuszu (połamanych gałęzi) oraz uprzątnięciu terenu. Pozyskany ze zrąbkowania materiał należy pozostawić w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Obszary przeznaczone do karczowania wskazane są na mapie kolorem niebieskim. Oferta powinna wskazywać:
- cenę brutto za całość usługi,
- cenę jednostkową brutto za wycinkę 1 m2 samosiewów i odrostów. Zadanie IV
Zadanie polega na wykoszeniu trawnika (obszaru na skraju części parku porośniętej drzewostanem, z którego w roku 2021 była koszona trawa) o pow. 0,56 ha, a następnie wywiezieniu pozyskanego z koszenia materiału jak również ewentualnego zalegającego na tym obszarze posuszu oraz uprzątnięciu terenu. Obszar przeznaczony do koszenia wskazany jest na mapie kolorem zielonym. Oferta powinna wskazywać:
- cenę brutto za całość usługi,
- cenę jednostkową brutto za koszenie 1 m2 obszaru.
Zadanie V
Zadanie polega na karczowaniu obszaru o pow. ok. 10m2 zajętego przez pęcherznicę kalinolistną pod nasadzenia krzewów hortensji bukietowej. Obszar przeznaczony do karczowania zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie budynku Pałacu Raczyńskich (z prawej strony). Oferta powinna wskazywać:
- cenę brutto za całość usługi,
- średnią cenę jednostkową brutto za karczowanie 1m2 obszaru. Zadanie VI
Zadanie polega na zakupie 10 szt. krzewów hortensji bukietowej w pojemnikach min. 3 (odmiana limelight).
Oferta powinna wskazywać:
- cenę brutto za całość usługi,
- cenę jednostkową brutto za zakup 1 szt. sadzonki.
Zadanie VII
Zadanie polega na nasadzeniu zakupionych sadzonek krzewów wraz ze ściółkowaniem, w miejscu po wykarczowanej pęcherznicy, a następnie uprzątnięciu terenu. Oferta powinna wskazywać:
- cenę brutto za całość usługi,
- cenę jednostkową brutto za nasadzenie wraz ze ściółkowaniem 1 szt. sadzonki.

Dokument nr: OK.272.36.2022

Składanie ofert:
Oferty należy składać w kancelarii ogólnej Starosta Powiatowego w Częstochowie Ul. Sobieskiego 9, pokój 3 (parter) lub e- mailem na podany w załączniku nr 1 adres.
Proszę o wypełnienie i podpisanie formularza oferty w 1 egzemplarzu oraz złożenia go do dnia 20 czerwca 2022r.
przetargi@czestochowa.powiat.pl

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin wykonania zamówienia dla poszczególnych zadań:
- dla zadania II, ITT i IV najpóźniej do 1 sierpnia 2022 r.
- dla zadania I, V, VI i VII najpóźniej do 30 września 2022 r.

Wymagania:
Zamówienie o wartości poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamówienie należy wykonać zgodnie z poniższym opisem przedmiotu zamówienia. Zapraszamy do złożenia oferty.
UWAGA! Zaleca się, aby przed złożeniem oferty Wykonawcy zapoznali się z przedmiotem zamówienia w terenie w celu wykonania prawidłowej kalkulacji oferty.
Zgodnie z powyższym płatność nastąpi po wykonaniu poszczególnych zadań w dwóch transzach tj. po wykonaniu zadań numer U, IU i IV, a następna po wykonaniu zadań I, V, VI i VII oraz na podstawie przedstawionej faktury/rachunku za faktycznie wykonane prace.
3. Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną usługę (pracę) polegającą na wykonaniu czynności związanych z zielenią parkową w parku wpisanym do rejestru zabytków.
W związku z powyższym najkorzystniejszy wykonawca po wyborze oferty, a przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu na potwierdzenie, że prace zostały wykonane należycie Wykaz usług wraz z dokumentami - referencjami bądź inne dokumenty (np. protokoły odbioru) sporządzonymi przez podmiot, na rzecz którego prace zostały wykonywane.
4. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w załączonym projekcie umowy -Załącznik nr 2.
Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy spowodowaną okolicznościami, których nie mógł przewidzieć, w tym okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy. Warunki takiej zmiany: częściowa zmiana zakresu wykonania prac spowodowana stanem drzewostanu i innej roślinności na terenie parku w okresie realizacji umowy, zmiany wynikające ze zdarzeń losowych - choroba Wykonawcy, pogoda uniemożliwiająca realizację zadania.
Przewiduje się możliwość udzjelenia zamówień, w zakresie wynikłym w trakcie realizacji umowy, niezbędnych do prawidłowego jej zakończenia, których nie można było przewidzieć w trakcie zlecenia prac.
5. Kryterium wyboru oferty:
Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena oferty - 100%.
1) Wykonawca określi cenę brutto każdego zadania, ceny jednostkowe zgodnie z drukiem oferty podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku) oraz całkowitą cenę wykonania całego zamówienia.
2) Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty, koszty transportu, dojazdu.
3) Cena oferty powinna uwzględniać wszelkie poniesione koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
4) Oferta powinna zawierać jedną jednoznacznie opisaną propozycję cenową. Złożenie większej liczby ofert lub zawierającej alternatywne propozycje spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcy.
6 Informacje dodatkowe:
- Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy tj. składania oświadczeń woli zgodnie z KRS lub decyzją o działalności gospodarczej przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opatrzne pieczątkami imiennymi.
- Na wykonania zamówienia zostanie podpisana jedna umowa, która obejmuje wykonanie siedmiu zadań - zgodnie z załączonym projektem umowy.

Kontakt:
- Wykonawcy zainteresowani realizacją zamówienia mogą uzyskać szczegółowe informacje w Starostwie Powiatowym w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9: tel. 34 3229126 lub (34) 3229 189.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.