Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
488z dziś
5389z ostatnich 7 dni
20170z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie dokumentacji budowlano-technicznej sieci wodociągowej rozdzielczej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji budowlano-technicznej sieci wodociągowej rozdzielczej

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA PRZEMYŚL
ul. Borelowskiego 1
37-700 Przemyśl
powiat: Przemyśl
tel. 16 888 94 29
jlapinska@gminaprzemysl.home.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Przemyśl
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 16 888 94 29
Termin składania ofert: 2022-06-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Określenie przedmiotu zamówienia:
,,PROJEKT BUDOWLANO - TECHNICZNY SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ w m. Witoszyńce
Szacunkowy zakres i lokalizacja planowanej sieci wodociągowej przedstawia załącznik graficzny nr 1-Witoszyńce dołączony do przedmiotowego zapytania ofertowego.
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Opracowanie dokumentacji budowlano-technicznej sieci wodociągowej rozdzielczej o szacunkowa długość około 1200-1500 metrów.
Wersja elektroniczna:
tekstowa - w formacie PDF z możliwością przeszukiwania tekstu (czcionka-Calibri),
tabelaryczna - w formacie PDF z możliwością przeszukiwania tekstu (czcionka-Calibri),
graficzna i kartograficzna - w formacie PDF.
Zamawiający dostarcza mapy do celów projektowych (posiada w skali 1:1000).
Zamawiający nie zapewnia mapy z ewidencji gruntów i wypisów z ewidencji gruntów.
Należy zaprojektować sieć wodociągową rozdzielczą (z możliwością dalszej rozbudowy) bez przyłączy do budynków.
W ramach niniejszego zadania należy:
1) opracować projekt do otrzymania decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych w ilości: 3 egzemplarzy w wersji papierowej + 1 egzemplarza wersja elektroniczna,
2) opracować projekt techniczny (wykonawczy) w ilości: 3 egzemplarzy w wersji papierowej + 1 egzemplarza wersja elektroniczna,
3) opracować przedmiar robót, kosztorys inwestorski oraz ofertowy w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej + wersja elektroniczna (w przedmiarach robót i kosztorysach nie będzie używał nazw własnych wyrobów, nazw producentów materiałów czy urządzeń ani też nie będzie podawał typów, nazw fabrycznych, źródeł i innych oznaczeń mogących jednoznacznie wskazywać na dany wyrób, a jedynie szczegółowe parametry techniczne takich materiałów czy urządzeń określające ich standardy jakościowe. W przypadku, gdy nie jest możliwe jednoznaczne określenie jakości danego wyrobu poprzez podanie szczegółowych parametrów technicznych, dopuszcza się podanie typu lub producenta, lecz z wyraźnym zaznaczeniem, iż jest to rozwiązanie przykładowe, służące jedynie do określenia jakości urządzenia czy materiału, o którym mowa. Dopuszcza się stosowanie wyrobów o równoważnych parametrach),
4) opracować specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej + wersja elektroniczna,
5) opracować projekt przełożenia istniejących urządzeń i sieci obcych kolidujących z realizacją przedmiotowego zadania, jeżeli wyniknie konieczność ich przebudowy,
6) uzyskać wszelkie wymagane prawem decyzje, uzgodnienia i opinie niezbędne do realizacji inwestycji (wraz z przygotowaniem odpowiednich wniosków i niezbędnych załączników),
7) przygotowanie wniosku do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z niezbędnymi załącznikami oraz wykazem stron postępowania administracyjnego w formie pisemnej i elektronicznej (tj. imię i nazwisko właściciela nieruchomości i adres zamieszkania. Zamawiający udostępni powyższe dane w swojej siedzibie do wglądu),
8) przygotowanie i podpisanie umów wejścia w teren nieruchomości.

Dokument nr: IG.7013.10.2022.JŁ

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę pisemną sporządzoną na załączonym formularzu i podpisaną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Przemyśl, Ul. Borelowskiego 1, przesłać faxem na nr 16 6705277 lub e-mailem: jlapinska@gminaprzemysl.home.pl
Termin złożenia oferty - do dnia 20 czerwca 2022 r. do godz. 1000

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: do 20.12.2022 r. z możliwością aneksowania z uwagi na nieuzyskanie decyzji lokalizacyjnej i pozwolenia wodnoprawnego.

Wymagania:
5. Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem powinna być wykonana zgodnie z przepisami, Polskimi Normami, wymaganiami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji, które pozwolą na fizyczne wykonanie zadania w sposób nadający się do eksploatacji.
6. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
7. Podstawą wyboru oferty będzie kryterium cenowe: 100 %.
8. Warunki płatności: przelew.
Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w zapytaniu ofertowym, nie będą rozpatrywane. Zamawiający zwróci je niezwłocznie oferentom.
10. Zamawiający oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter
sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym i ewentualnie innych kryteriów.
11. Złożenie oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.
12. Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym informacja o wyniku postępowania będzie dostępna dla składających ofertę tylko na ich wniosek.

Kontakt:
Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami jest: Joanna Łapińska tel. 16 888 94 29

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.