Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
705z dziś
5606z ostatnich 7 dni
20387z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie dokumentacji technicznej wewnętrznej instalacji gazowej w celu zamontowania...

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji technicznej wewnętrznej instalacji gazowej w celu zamontowania dwufunkcyjnego kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania wraz z dobudową etażowej instalacji C.O., oraz budową instalacji C.W.U

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach
Dolnych Wałów 11
44-100 Gliwice
powiat: Gliwice
tel./fax (32) 33-92-959, tel./fax (32) 33 92 953
malgorzata.barczewska@zbmgliwice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Gliwice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel./fax (32) 33-92-
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Wykonanie dokumentacji technicznej wewnętrznej instalacji gazowej w celu zamontowania dwufunkcyjnego kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania w lokalu mieszkalnym nr 3 w budynku przy Ul. Szybowcowej 3 w Gliwicach wraz z dobudową etażowej instalacji C.O., oraz budową instalacji C.W.U.

Dokument nr: 092/PZ/2022/ZBM

Składanie ofert:
Forma oraz termin i miejsce składania ofert:
1. Oferty należy składać w postaci elektronicznej. Skan w formacie *.pdf podpisanej i opatrzonej formułą ,,za zgodność z oryginałem" oferty należy spakować w formacie *.zip i przesłać w wymaganym terminie na adres: malgorzata.barczewska@zbmgliwice.pl.
3. Termin przesyłania ofert do dnia 22.06.2022r., do godz. 10.00.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
zgodnie z odpowiednio pkt 4. Wymagań Zamawiającego co do zawartości dokumentacji technicznej.
5. Umowa winna zostać podpisana w terminie do 3 dni od daty zaproszenia.

Wymagania:
do udzjelenia której nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych - wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130 000 ,00 netto.
Podstawa prawna zastosowania trybu: Art.2 ust.l pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019, z późn. zm.), zwaną dalej ,,PZP".
Zawartość oferty:
1. Oferta cenowa według własnego wzoru ze wskazaniem łącznej ceny brutto za całe zamówienie
2. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność aktualny wydruk z CEIDG; w przypadku spółek odpis z KRS.
3. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację umowy, posiadającej odpowiednie uprawnienia, (numer i rodzaj uprawnień) wraz z informacją o podstawie dysponowania tą osobą - oświadczenie według własnego wzoru.
4. Zaparafowany wzór umowy.
5. Minimum 2 dowody (referencje, protokoły odbioru, etc.) potwierdzający prawidłowe zrealizowanie w ciągu ostatnich 5 lat usług projektowych w zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia.
6. Potwierdzenie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
7. Oświadczenie Wykonawcy o braku zaległości podatkowych (druk własny Wykonawcy).
8. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (druk własny Wykonawcy).
9. Informacja o podwykonawcach (jeśli występują).
10. Oświadczenie o braku zaległości z tytułu zobowiązań wobec Miasta Gliwice.
11. Oświadczenie w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę.
Kryteria oceny ofert:
Najniższa cena.
Dodatkowe informacje:
1. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie ,,wymagania Zamawiającego co do zawartości dokumentacji technicznej" wraz z załącznikami, które stanowią integralną część niniejszego ogłoszenia.
2. Rozliczenie ryczałtowe, płatność częściowa 70% po złożeniu dokumentacji na pozwolenie na budowę w UM, 30% po uzyskaniu pozwolenia na budowę.
3. Płatność do 30 dni od daty złożenia faktury.
2. W tytule, lub/treści wiadomości należy wskazać numer referencyjny zamówienia i tytuł zamówienia.
4. Zamawiający dokona otwarcia (rozpakowania) wszystkich złożonych ofert niezwłocznie, jednak nie wcześniej niż w terminie ich składania.
5. Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy z wnioskiem o uzupełnienie braków lub wyjaśnienia treści złożonej oferty.
6. Zamawiający opublikuje na własnej stronie internetowej zawiadomienie z otwarcia i oceny Złożonych ofert.

Uwagi:
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (kod pocztowy 44-100) przy ul. Dolnych Wałów 11;
b) w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Dolnych Wałów 11 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@zbmgliwice.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019r. Pzp (Dz.U. z 2019 z późn.zm.).
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.l lit.c RODO.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust.5 RODO.

Kontakt:
Osoby odpowiedzialne:
Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia po stronie Zamawiającego (kontakt formalny) jest Małgorzata Barczewska, tel./fax (32) 33-92-959, email: malgorzata.barczewska@zbmgliwice.pl
Zapytania merytoryczne należy kierować do osoby odpowiedzialnej: Pani Justyna Kijas tel./fax (32) 33 92 953, email.: justyna.kijas@zbmgliwice.pl

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.