Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
10z dziś
5082z ostatnich 7 dni
21761z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usługa weryfikacji i walidacji organizacji w systemie ekozarządzania i audytu

Przedmiot:

Usługa weryfikacji i walidacji organizacji w systemie ekozarządzania i audytu

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp
ul. Jagiellończyka 13
66-400 Gorzów Wielkopolski
powiat: Gorzów Wielkopolski
dawid.gierkowski.gorzowlkp@rdos.gov.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Gorzów Wielkopolski
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
usługa weryfikacji i walidacji organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie EMAS
2. PRZEDMIOT i OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa weryfikacji, o której mowa w art. 18 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1), przeprowadzanej w celu odnowienia rejestracji w rejestrze krajowego systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) 16 regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska.
2. Opis przedmiotów zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa weryfikacji, o której mowa w art. 18 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), przeprowadzanej w celu odnowienia rejestracji w rejestrze krajowego systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) w 16 Regionalnych Dyrekcjach Ochrony Środowiska, tj. w:.
1. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku,
2. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,
3. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku,
4. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.,
5. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach,
6. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach,
7. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie,
8 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie,
9. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lodzi,
10. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie,
11. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu,
12. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu
13. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
14. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie,
15. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie,
16. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu.
3. Główne produkty w ramach zamówienia:
a) Harmonogram i program weryfikacji i walidacji dla 16 regionalnych dyrekcji ochrony środowiska,
b) 16 raportów z weryfikacji i walidacji dla każdej z 16 Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska,
c) Wydane oświadczenia weryfikatora środowiskowego w sprawie czynności weryfikacyjnych i walidacyjnych, o których mowa w art. 25 ust. 9 rozporządzenia EMAS, w przypadku decyzji o pozytywnej weryfikacji i walidacji w zakresie każdego z 16 RDOŚ, w terminie zapewniającym ciągłość rejestracji w rejestrze EMAS,
d) Wydanie potwierdzenia weryfikatora środowiskowego o spełnieniu warunków odstępstwa dla małych organizacji w przypadku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia EMAS, dla każdego z 16 RDOS, w terminie, o którym mowa w punkcie c).
e) Sprawozdanie z realizacji zamówienia.
4. Każda z regionalnych dyrekcji ochrony środowiska będzie przystępowała do weryfikacji i walidacji jako mała organizacja zgodnie z art. 2 pkt. 28 rozporządzenia EMAS, z zamiarem kontynuowania korzystania z odstępstwa, o którym mowa w art. 7 rozporządzenia EMAS.
5. OFERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

CPV: 79212000-3

Dokument nr: WOF-261.4.2022.DG)

Składanie ofert:
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
Ofertę na druku stanowiącym załącznik do zapytania złożyć można w:
a) siedzibie Zamawiającego - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Ul. Jagiellończyka 13, 66-400 Gorzów Wlkp.,
b) elektronicznie na adres dawid.gierkowski.gorzowlkp@rdos.gov.pl TERMIN SKŁADANIA ofert: do dnia 22 czerwca 2022 r.

Miejsce i termin realizacji:
6. PRZEWIDYWANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
30 czerwca 2022 r. - 30 września 2022 r.
8. MIEJSCE I SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Usługa realizowana będzie na terenie kraju.

Wymagania:
3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
1. Wymagane jest, aby Wykonawca był weryfikatorem środowiskowym, o którym mowa w art. 2 pkt. 20 rozporządzenia EMAS, posiadającym aktualną akredytację Polskiego Centrum Akredytacji dla weryfikatora środowiskowego w zakresie kodu Klasyfikacji działalności gospodarczej NACE dla administracji publicznej: kod 84.
2. Wymagane jest, aby Wykonawca posiadał udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu weryfikacji, o której mowa w art. 18 ust. 7 rozporządzenia EMAS, w jednostkach sektora finansów publicznych, w ostatnich 3 latach,
3. Wykonawca gwarantuje terminową realizację zamówienia.
7. ZAMÓWIENIA PODOBNE
Zamawiający nie przewiduje udzjelenia wybranemu wykonawcy, w okresie 5 lat od udzjelenia zamówienia podstawowego, przewidzianych w zapytaniu ofertowym zamówień na usługi, polegających na powtórzeniu podobnych usług.
9. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2021 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.
10. KRYTERIA OCENY OFERT:.
Ocena ofert nastąpi na podstawie jednego kryterium:
Cena usługi - cena brutto - waga 100%.
o Weryfikacja na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę załącznika nr 1 uwzględniającego cenę brutto.
Przyznaje się punkty według następującego wyliczenia:
1. Cena usługi - cena brutto
CU= Cmin x100/Co
CU -Cena Usługi wartość punktowa
Cmin - cena brutto wg najniższej złożonej oferty
Co - cena brutto wg ocenianej oferty
100 - waga kryterium
12. SPOSÓB SPORZĄDZENIA OFERTY
1. Ofertę można składać wyłącznie na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Wraz z ofertą konieczne jest złożenie następujących dokumentów:
a) Dokument potwierdzający, że Wykonawca był weryfikatorem środowiskowym, o którym mowa w art. 2 pkt. 20 rozporządzenia EMAS, posiadającym aktualną akredytację Polskiego Centrum Akredytacji dla weryfikatora środowiskowego w zakresie kodu Klasyfikacji działalności gospodarczej NACE dla administracji publicznej: kod 84
b) Dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada doświadczenie w prowadzeniu weryfikacji, o której mowa w art. 18 ust. 7 rozporządzenia EMAS, w jednostkach sektora finansów publicznych, w ostatnich 5 latach. Przez dokument potwierdzający posiadane doświadczenie należy rozumieć referencje, kopię umowy poświadczonej za zgodność z
oryginałem lub inny dokument potwierdzający wykonanie tożsamego zadania z przedmiotem niniejszego zamówienia
c) załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego o braku powiązań kapitałowych i osobowych.
13. ODRZUCENIE OFERTY
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a. jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego
b. zostanie złożona po terminie
c. zostanie złożona na niewłaściwym formularzu
d. informacje (i oświadczenia) złożone przez Wykonawcę w złożonej ofercie będą nieprawdziwe
14.INFORMACJE DODATKOWE
1. Zamawiający zastrzega, iż warunki ogłoszenia mogą być zmienione lub ogłoszenie może zostać anulowane, o czym Wykonawcy zostaną powiadomieni. Nabór ofert może zostać zamknięty bez wybrania najkorzystniejszej oferty.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania, jeśli kwoty podane w ofertach będą przekraczały środki budżetowe Zamawiającego przeznaczone na ten cel.
3. Zamawiający informuje, że zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia w zakresie ilości jednostek RDOŚ dla których zostanie wykonany przedmiot zamówienia. Tym samym Zamawiający informuje, że zmniejszeniu ulegnie wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca wyłoniony do realizacji zamówienia będzie zobligowany do dostarczenia oryginałów lub poświadczonych za zgodność złożonych dokumentów w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania informacji o wynikach wyboru (dotyczy ofert złożonych mailowo). Niezłożenie oryginałów dokumentów we wskazanym terminie upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od podpisania umowy.
5. Płatności w ramach zawartej umowy dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie do 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby poszczególnych jednostek RDOŚ, dla których wykonywany jest przedmiot zamówienia.
6. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim posiada certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskiem zgodny z EMAS. W związku z tym zaleca się, aby Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zapoznali się z treścią Polityki Środowiskowej zamieszczonej na stronie http://gorzow.rdos.gov.pl/.
7. Dopuszczalną i akceptowalną formą korespondencji na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia jest forma elektroniczna. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną na wskazany w formularzu ofertowym adres poczty e-mail.
15. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych) Zamawiający informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z siedzibą przy ul. Jagiellończyka 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim możliwy jest pod adresem email iod.gorzowwlkp@rdos.gov.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora związane z realizacją celów przetwarzania lub organy państwowe.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów, w których są przetwarzane, w tym przez wymagany okres archiwizacji zgodny z kategorią archiwalną, wynikającą z Jednolitego rzeczowego wykazu akt.
6) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora uniemożliwi udział w postępowaniu i zawarciu umowy.
9) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
10) Pani/Pana dane mogą być przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
11) Pani/Pana dane mogą być przekazane dla Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz dalszym podmiotom przetwarzającym.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Kontakt:
Osoba do kontaktów:
1) Imię i nazwisko: Dawid Gierkowski
Adres e-mail: dawid.gierkowski.gorzowwlkp@rdos.gov.pl

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.