Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1041z dziś
6112z ostatnich 7 dni
22791z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup wraz z dostawą profilu nośnego ze stopu aluminium z miedzią

Przedmiot:

Zakup wraz z dostawą profilu nośnego ze stopu aluminium z miedzią

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Italmetal Sp. z o.o
Zachodnia 22
55-220 Jelcz-Laskowice
powiat: oławski
+48 515 061 960
aleksandra.adaszewska@italmetal.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/113774
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Jelcz-Laskowice
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 515 061 960
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-02-0028/21 - Opracowanie i walidacja automatycznego systemu do nadzorowania narzędzi do formowania blachy na zimno w stacjach obróbki plastycznej

Część 1
Zakup profilu nośnego 180x320mm ze stopu aluminium z miedzią

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Zakup wraz z dostawą 12 metrów profilu nośnego 180x320mm ze stopu aluminium z miedzią
Okres gwarancji
Minimum 12 miesięcy

CPV: 44334000-0

Dokument nr: 2022-8388-113774

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-06-22
Oferta musi być złożona na jeden z poniższych sposobów:
a) w formie elektronicznej na adres: aleksandra.adaszewska@italmetal.com
b) w formie elektronicznej poprzez Bazę Konkurencyjności (funkcja

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2022-06

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
dolnośląskie
Powiat
oławski
Gmina
Jelcz-Laskowice
Miejscowość
Jelcz-Laskowice
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2022-06-30
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Zakup wraz z dostawą 12 metrów profilu nośnego 180x320mm ze stopu aluminium z miedzią (kod CPV - 44334000-0)
Termin realizacji umowy (dostawa): do 30.06.2022 r.

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwości zmiany warunków umowy zawartej w wyniku przedmiotowego postępowania w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru, z następującymi zastrzeżeniami:
a) W umowie dopuszcza się zmiany wartości objętych kryteriami ocen, pod warunkiem przedstawienia przez oferenta w trakcie negocjacji handlowych korzystniejszych warunków w stosunku do przedstawionej oferty.
b) Wybór najkorzystniejszej oferty nie stanowi zawarcia umowy i w tym zakresie wyłącza się przepisy K.C dotyczące przyjęcia oferty, może jednak stanowić zaproszenie do udziału w negocjacjach dotyczących warunków przyszłej umowy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
1.1 nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo;
1.2 złożą ofertę zgodną z warunkami niniejszego zapytania ofertowego;
1.3 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
1.4 dysponują potencjałem technicznym i osobowym umożliwiającym wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego.
Weryfikacja powyższych wymagań zostanie przeprowadzona przez Zamawiającego na podstawie następujących załączników, stanowiących integralną część oferty:
a) Załącznik nr 1 - Oświadczenie o braku powiązań;
b) Załącznik nr 2 - Pozostałe oświadczenia.
2. Oferta musi zawierać:
2.1. Dane oferenta (pełna nazwa i adres pocztowy).
2.2. Specyfikację techniczną przedmiotu dostawy.
2.3. Datę sporządzenia oraz termin ważności oferty (minimum 14 dni).
2.4. Cenę całkowitą netto (UWAGA: transport po stronie dostawcy).
2.5. Warunki płatności.
2.6. Termin realizacji - dostawa (UWAGA: wymagany termin realizacji: do 30 czerwca 2022 r.; planowany termin podpisania umowy: do 24 czerwca 2022 r.).
2.7. Okres gwarancji (UWAGA: wymagany okres gwarancji minimum 12 miesięcy).
2.8. Dokumenty o których mowa w punkcie "Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy".
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia postępowania konieczności bez podania przyczyny,
b) unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
c) przeprowadzenia z wybranym Oferentem negocjacji handlowych w zakresie wartości objętych kryteriami ocen.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Oferta
2. Oświadczenia wg załączników nr 1 i 2 przedmiotowego zapytania ofertowego
W celu uniknięcia konfliktu interesów, z udziału w postępowaniu wyklucza się podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
c) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-06-15
Data ostatniej zmiany
2022-06-15 10:11:01

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
1. Cena netto
Waga kryterium: 80%
Sposób oceny: najniższa cena/cena ocenianej oferty x 80 = liczba punktów.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
2. Termin realizacji
Waga: 10%
Sposób oceny: Najkrótszy termin realizacji/termin realizacji wskazany w ocenianej ofercie x 10 = liczba punktów.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
3. Okres gwarancji
Waga: 10%
Sposób oceny: (okres gwarancji wskazany w ocenianej ofercie/najdłuższy okres gwarancji) x 10 = liczba punktów.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Aleksandra Adaszewska
tel.: +48 515 061 960
e-mail: aleksandra.adaszewska@italmetal.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.