Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
19685z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wymiana 5-przystankowego dźwigu szpitalnego

Przedmiot:

Wymiana 5-przystankowego dźwigu szpitalnego

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Grupa Nowy Szpital Holding S.A
ul. Zbożowa 4
70-653 Szczecin
powiat: Szczecin
tel.: 41 240 30 03; tel. kom.: 661 959 185, tel.: 512 085 568
mduda@nowyszpital.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: nie żąda
Nr telefonu: tel.: 41 240 30 03;
Termin składania ofert: 2022-06-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Warunki Przetargu

,,Wymiana 5-przystankowego dźwigu szpitalnego (windy) w istniejącym szybie dźwigowym w Budynku Głównym ,,B" w Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr nauk medycznych Radzimira Śmigielskiego Sp. z o.o. w Skwierzynie"
Zadanie inwestycyjne realizowane z dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Lubuskiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze.
4) Opis przedmiotu zamówienia:
a) Przedmiotem zamówienia jest: Wymiana 5-przystankowego dźwigu szpitalnego (windy) w istniejącym szybie dźwigowym w Budynku Głównym ,,B" w Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr nauk medycznych Radzimira Śmigielskiego Sp. z o.o. w Skwierzynie. Szczegółowy opis [przedmiotu zamówienia zawarty został z w załączniku nr 5 do niniejszych Warunków - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.
b) W przypadku zastosowania przez Zamawiającego w jakimkolwiek dokumencie Warunków Przetargu, w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia odniesień lub nazw specyfikacji technicznych, aprobat, technologii, funkcjonalności lub norm, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań, co najmniej równoważnych z opisywanymi. Wykonawca, który w celu realizacji Zamówienia powołuje się na rozwiązania, co najmniej równoważne z opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez Wykonawcę rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
c) Jeżeli w jakimkolwiek dokumencie Warunków Przetargu, w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia znajduje się jakikolwiek znak towarowy, znak handlowy jakiegoś wyrobu, nazwa własna (handlowa), patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń, sprzętu i wyposażenia, o co najmniej równoważnych parametrach technicznych w odniesieniu do parametrów podanych pod pojęciem typu. Wykonawca, który w celu realizacji Zamówienia powołuje się na rozwiązania, co najmniej równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez Wykonawcę rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Dokument nr: 2022-972

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy Ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w dniu 21.06.2022 r. o godz.: 12:30.

Specyfikacja:
Zaproszenie do składania ofert jest do pobrania w siedzibie Organizatora przetargu: Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy Ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin lub na stronie www.nowyszpital.pl .

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy Ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia 21.06.2022 r. do godz.: 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia:
a) 30 listopad 2022r.

Wymagania:
2) Sposób prowadzenia postępowania:
a) Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, wybranemu w drodze przetargu
na podstawie przepisów art. 701 - art. 705 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z niniejszymi Warunkami Przetargu, zwanymi w dalszej części ,,Warunkami".
b) Postępowanie odbędzie się z podziałem na część: jawną i niejawną. Oferenci mogą uczestniczyć w części jawnej.

c) W części jawnej postępowania Organizator przetargu:
i) dokonuje otwarcia ofert;
ii) ogłasza wyniki postępowania;

d) W części niejawnej postępowania Organizator przetargu:
i) stwierdza ważność złożonych ofert;
ii) odrzuca oferty w przypadku niespełnienia przez Oferentów wymogów niniejszego postępowania;
iii) w toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących złożonych przez nich ofert;
iv) przeprowadza negocjacje z Oferentami.

e) Wyniki niniejszego postępowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora przetargu - https://www.nowyszpital.pl/przetargi/ a ponadto o wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie, drogą elektroniczną, poinformowani zostaną wszyscy Oferenci.
f) Organizator przetargu zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu
w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru żadnej oferty. W przypadku skorzystania przez Organizatora przetargu z wymienionych uprawnień informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej Organizatora przetargu, ponadto wszyscy Oferenci zostaną poinformowani drogą elektroniczną.

g) Organizator zastrzega sobie możliwość organizacji II etapu konkursu w formie negocjacji z Oferentami. W takim przypadku negocjacje polegały będą na zaproszeniu do rozmów w toku, których zaproszeni Oferenci zobowiązani będą przedstawić dalsze oferty, których warunki nie będą gorsze niż oferty już złożone w postępowaniu.

h) Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych Oferentów uczestniczących w niniejszym postępowaniu zakupowym zawarte zostały w Klauzuli informacyjnej RODO stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszych Warunków.
3) Wadium:
a) Organizator przetargu nie żąda wniesienia wadium w prowadzonym postępowaniu.
5) Opis warunków udziału w postępowaniu:
a) W postępowaniu wziąć mogą udział Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
i) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
ii) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia.
iii) posiadają doświadczenie w wymianie , co najmniej 1 dźwigu rodzajowo podobnego do przedmiotu zamówienia, wymiany dźwigu osobowego do przewozu, co najmniej 12 osób, w czynnym obiekcie użyteczności publicznej kategorii IX lub XI w rozumieniu ustawy prawo budowlane, zakończonej pozytywną decyzją dopuszczającą dźwig do eksploatacji Inspektora Dozoru Technicznego.
b) W celu potwierdzenia, że Oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. Organizator przetargu żąda, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta w obrocie gospodarczym, następujących dokumentów:
i) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
ii) zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym postępowaniem, jeśli jest wymagane - uprawnienia w zakresie przedmiotu zamówienia nadane zgodnie z ustawą o dozorze technicznym
iii) dokument potwierdzający uprawnienia w zakresie przedmiotu zamówienia nadane zgodnie z ustawą o dozorze technicznym,
c) Warunkiem uznania przez Zamawiającego, iż sytuacja ekonomiczna i finansowa Oferenta zapewnia należyte wykonanie zamówienia jest złożenie oświadczenia zawartego w Formularzu Ofertowym.
d) Warunkiem uznania przez Zamawiającego, iż Oferent spełnia warunek dotyczący wymaganego doświadczenia w realizacji robót budowlanych rodzajowo podobnych jest dołączenie do oferty:
i) Opis doświadczenia zawodowego w wymianie, co najmniej 1 wymiany dźwigu osobowego do przewozu, co najmniej 12 osób, w czynnym obiekcie użyteczności publicznej kategorii IX lub XI w rozumieniu ustawy prawo budowlane, zakończonej pozytywną decyzją dopuszczającą dźwig do eksploatacji Inspektora Dozoru Technicznego (wymaganego w ust. 5) a) iii) Warunków) - przykładowy wykaz zrealizowanych zadań stanowi załącznik nr 7) do niniejszych Warunków,
e) Dopuszcza się złożenie oferty przez konsorcjum. Formularz Ofertowy musi zostać zatwierdzony, a dokumenty, o których mowa w ust. 5) lit. b) i c) złożone przez wszystkich uczestników konsorcjum.

f) Oferent może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Oferent w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. O ile Oferent polegał będzie na zasobach podmiotu trzeciego i podmiot ten będzie uczestniczył w realizacji zamówienia Oferta zawierać musi dokumenty wskazane w ust. 5) lit. b), c) i d) dotyczące sytuacji podmiotu trzeciego.
g) Ocena spełnienia warunków określonych w ust. 5) lit. a) dokonana zostanie zgodnie
z formułą ,,spełnia - nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach
i dokumentach wyszczególnionych w ust. 5) lit. b), c) i d). Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie czy wymienione w ust. 5) lit. b), c) i d) oświadczenia i dokumenty spełniają wymogi określone przez Organizatora przetargu. Nie złożenie chociażby jednego z w/w dokumentów i oświadczeń oraz udzielenie informacji nieprawdziwej skutkować będzie wykluczeniem Oferenta z postępowania. Ofertę Oferenta wykluczonego uznaje się za odrzuconą z uwzględnieniem ust. 5) lit. h)

h) Organizator ma prawo wezwać Oferentów, którzy w określonym terminie nie złożą wymaganych przez Organizatora oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 5) lit. b), c) i d), lub którzy nie złożą pełnomocnictw, albo, którzy złożą wymagane przez Organizatora oświadczenia i dokumenty, o których mowa w ust. 5) lit. b), c) i d), zawierające błędy lub którzy złożą wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich złożenia oferta Oferenta podlegałaby odrzuceniu.

6) Opis sposobu przygotowywania oferty:
a) Oferta musi być trwale zszyta i sporządzona czytelnie w języku polskim. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.

b) Wszystkie strony oferty wraz ze wszystkimi załącznikami muszą być odpowiednio ponumerowane i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta.
c)
d) Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika
z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.
e)
f) Wszelkie zmiany w ofercie dokonane przez Oferenta, muszą być podpisane
i opieczętowane przez Oferenta lub osoby przez niego upoważnione.
g)
h) Oferent składa tylko jedną ofertę.

i) Oferent ponosi wszelkie koszty związane z udziałem w niniejszym postepowaniu zakupowym, w szczególności związane z przygotowaniem i złożeniem oferty bez względu na wynik postępowania.
j)
k) Oferent jest zobowiązany umieścić ofertę w kopercie, która musi być zaadresowana
na adres Organizatora i zawierać oznaczenie:
Oferta dotycząca:
,,Wymiana 5-przystankowego dźwigu szpitalnego (windy) w istniejącym szybie dźwigowym w Budynku Głównym ,,B" w Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr nauk medycznych Radzimira Śmigielskiego Sp. z o.o. w Skwierzynie"
nie otwierać przed 21.06.2022r. przed godz. 12:30

l) Oferent może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę
przed terminem składania ofert. W przypadku wycofania oferty, Oferent składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje. W przypadku zmiany oferty, Oferent składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając jednocześnie zakres i rodzaj tych zmian; a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów - Oferent winien dokumenty te złożyć. Powyższe oświadczenie i ewentualne dokumenty należy zamieścić w zamkniętej kopercie, oznaczonej jak w ust. 6 lit. g., przy czym powinna ona mieć dopisek ,,zmiany".

m) W przypadku, gdy Oferent, jako załącznik do oferty, zamiast oryginału dołącza kopię dokumentu, musi być ona poświadczona przez niego za zgodność z oryginałem.

n) Wymaga się złożenie oferty i załączników do oferty w następującej kolejności:
i) Formularz ofertowy
ii) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych
iii) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oparafowany;
iv) dokumenty i zaświadczenia wymagane w ustępie 5);
v) dokument pełnomocnictwa, dla osoby podpisującej ofertę, jeżeli z przedstawionych dokumentów wynika, że osoba ta nie jest uprawniona do reprezentacji Oferenta w obrocie gospodarczym. Załączyć należy dokument pełnomocnictwa wystawionego w sposób określony przepisami prawa cywilnego. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa lub notariusza;
vi) inne dokumenty których załączenie Oferent uzna za stosowne (np. informacja o firmie, nagrody itp.).

o) Oferenci przedstawią oferty ściśle z wymaganiami niniejszego postępowania. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

p) Oferta oraz wszelkie dokumenty składane w trakcie postępowania są jawne,
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a także w odniesieniu do tych informacji, co do których Oferent zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. Zastrzeżeniu nie może podlegać składany przez Oferenta wypełniony Formularz Ofertowy.

q) Oferent nie może wycofać oferty ani wprowadzić do niej zmian po upływie terminu składania ofert.

7) Informacja o sposobie porozumiewania się Organizatora przetargu z Oferentami:
a) W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Organizator przetargu i Oferent przekazują w formie elektronicznej (e-mail). Organizator przetargu dopuszcza możliwość przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji za pomocą faksu lub poczty, przy czym każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania, z tym zastrzeżeniem, że oferta winna zostać złożona wyłącznie w formie pisemnej.
b)
c) Organizator przetargu zastrzega sobie, że zmiany dotyczące postępowania
- w szczególności: zmiana terminu, miejsca składania, otwarcia ofert umieszczał będzie wyłącznie na stronie internetowej www.nowyszpital.pl
8) Wyjaśnienia treści Warunków przetargu:
a) Oferent może zwrócić się na piśmie do Organizatora przetargu o wyjaśnienie treści postanowień Warunków niniejszego postępowania. Organizator przetargu przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Oferentom, na stronie internetowej, na której ukazało się ogłoszenie o postępowaniu. Organizator przetargu udzieli wyjaśnień Oferentowi, jeżeli wniosek wpłynie do niego nie później niż do 17.06.2022r.
12) Termin związania z Ofertą:
a) Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni od otwarcia ofert.

13) Kryteria oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty:
a) Organizator przetargu dokona badania ofert w celu stwierdzenia czy Oferenci
nie podlegają wykluczeniu. Następnie Organizator przetargu dokona oceny, czy oferty Oferentów niewykluczonych z postępowania nie podlegają odrzuceniu.
b) Z postępowania wyklucza się:
i) Oferentów, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Oferentów, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
ii) Oferentów, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik przetargu;
iii) Oferentów, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
iv) Oferentów, którzy w odpowiedzi na wezwanie dotyczące treści złożonych ofert i dokumentów nie przedstawili wyjaśnień lub nie przedstawili dokumentów.
v) Oferentów, którzy w odpowiedzi na wezwanie dotyczące treści złożonych ofert i dokumentów nie przeprowadzili demonstracji oferowanego asortymentu w siedzibie Zamawiającego.

c) W toku badania i oceny ofert Organizator przetargu może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

d) W toku badania i oceny ofert Organizator przetargu może zażądać od Oferentów przeprowadzenia demonstracji oferowanego asortymentu w siedzibie Zamawiającego, w terminie wyznaczonym przez Organizatora przetargu, w celu potwierdzenia zgodności oferowanego asortymentu z deklarowanymi w ofercie parametrami technicznymi.

e) Organizator przetargu może poprawić w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe lub inne omyłki w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. Oferent winien wyrazić zgodę na daną poprawę. W przypadku odmowy Organizator przetargu odrzuca ofertę.
f) Organizator przetargu odrzuci ofertę, jeżeli:
i) jej treść nie odpowiada treści Warunków, z zastrzeżeniem ust. 5) lit. h) i ust. 13) lit. c);
ii) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
iii) zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
iv) została złożona przez Oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu;
v) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
vi) Oferent w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia sprzeciwił się
vii) poprawieniu przez Organizatora przetargu omyłki, o której mowa w ust. 13) lit. e);
viii) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

g) Organizator przetargu wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert złożonych przez Oferentów niepodlegających wykluczeniu i ofert niepodlegających odrzuceniu zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w Warunkach Przetargu.

h) Zamawiający dokonuje oceny ofert w zakresie poszczególnych zadań/pakietów.

i) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny.

j) Należy podawać tylko jedną cenę, w tym także tylko jedną cenę jednostkową
na daną pozycję i pakiet, bez przedstawiania opcji, wariantów czy alternatyw. Cena powinna obejmować pełny koszt realizacji zamówienia w szczególności koszt transportu, opakowań, załadunku i rozładunku, montażu, szkoleń personelu, itp.

k) Kwoty powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Trzecią (dostosować) liczbę po przecinku należy zaokrąglić od 5 w górę.

l) O ile Organizator zorganizuje II etap przetargu - negocjacje - do II etapu zaproszeni zostaną wszyscy niewykluczeniu Oferenci, których oferty nie podlegają odrzuceniu.

m) W toku negocjacji Oferenci poproszeni zostaną o złożenie w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych modyfikujących pierwotnie złożoną ofertę. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać warunków gorszych niż oferty złożone pierwotnie.

n) W przypadku zorganizowania II etapu przetargu w ramach oceny ofert Organizator przeprowadzał będzie ocenę ofert dodatkowych.

o) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Organizator przetargu zawiadomi Oferentów, którzy złożyli oferty o:
i) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres tego Oferenta, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru;
ii) Oferentach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie;
iii) Oferentach, którzy zostali wykluczeni z postępowania podając uzasadnienie.

p) O ile Oferent, którego oferta wybrana została, jako najkorzystniejsza odmówi podpisania umowy Zamawiający będzie uprawniony do zaproponowania podpisania umowy Oferentowi, którego oferta została sklasyfikowana na następnym miejscu.

14) Informacje o umowie:
a) Postanowienia umowne zostały przedstawione w załączonym projekcie umowy stanowiącym załącznik do niniejszych Warunków.

b) Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w niniejszym projekcie.

c) Termin zawarcia umowy zostanie podany w treści informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.
16) Terminy płatności:
a) W ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury VAT.
18) Adres strony internetowej, na której znajduje się informacja o przetargu:
a) www.nowyszpital.pl
19) Zastrzeżenia przetargowe Zamawiającego:
a) Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty na każdym etapie jego postępowania.
b)
20) Data zamieszczenia ogłoszenia na:
a) Stronie www - 13.06.2022 r.

Kontakt:
9) Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest:
a) w zakresie formalnym postępowania zakupowego: Ewa Januszaniec tel.: 41 240 30 03; tel. kom.: 661 959 185; e-mail: ejanuszaniec@nowyszpital.pl ;
b) w zakresie merytorycznym: Maria Duda, tel.: 512 085 568; e- mail: mduda@nowyszpital.pl;
c) w zakresie umożliwienia przeprowadzenia wizji lokalnej: Klaudia Marciuk, tel. kom.: 501 429 748; e- mail: kmarciuk@nowyszpital.pl

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.