Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
636z dziś
5537z ostatnich 7 dni
20318z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Budowa gminnego przedszkola publicznego wraz z oddziałem żłobkowym

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowa gminnego przedszkola publicznego wraz z oddziałem żłobkowym

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: MIASTO I GMINA GÓRZNO
ul. Rynek 1
87-320 Górzno
powiat: brodnicki
564989249, faks 566448363
urzad@gorzno.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Górzno
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 564989249, faks 5664
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa gminnego przedszkola publicznego wraz z oddziałem żłobkowym.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na budowie gminnego przedszkola publicznego z oddziałem żłobowym zlokalizowanym w obrębie ewidencyjnym 0001 Górzno Miasto 1, na działkach nr 223/5, 278/1, 278/2, 279/1, 279/2, 279/3. 280. 281/1. Zamówienie dotyczy także dostawy i montażu wyposażenia technologicznego.
1.1 Zakres robót
Zakres robót obejmuje w szczególności roboty budowlane polegające na budowie przedszkola wraz z robotami towarzyszącymi oraz dostawą i montażem elementów technologicznych. Szczegóły zakresu i rozwiązań znajdują się w załączonej dokumentacji technicznej. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej, w tym zgodnie z Specyfikacją Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz warunkami wynikającymi z obowiązujących norm, przepisów technicznych i prawa budowlanego.

CPV: 45000000-7, 39141000-2, 39221000-7, 39150000-8

Dokument nr: 2022/BZP 00178350, ZP.271.6.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-06-15 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://mst-gorzno.rbip.mojregion.info/typy-tresci/zamowienia-publiczne/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://josephine.proebiz.com/pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę (wyłącznie poprzez Platformę zakupową) - zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników Platformy zakupowej - dostępnymi pod adresem https://josephine.proebiz.com/pl/ , znajdującymi się w prawym górnym rogu strony, oznaczonymi symbolem w postaci książki (Skrócona instrukcja dla Wykonawcy).
2. Złożenie oferty poprzez Platformę zakupową oznacza akceptację regulaminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ.
3. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej - wskazane są na stronie internetowej Platformy zakupowej - pod adresem: https://josephine.proebiz.com/pl/ znajdującymi się w prawym górnym rogu strony, oznaczonymi symbolem w postaci książki, w zakładce inne.
4.Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy zakupowej udziela jej dostawca, tj. PROEBIZ s.r.o., Masarykovo náměstí 52/33, CZ - 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, C.9176, nr tel. +48 222 139 900, e-mail: houston@proebiz.com od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 8.00 - 16.00.
5. Opis złożenia oferty za pośrednictwem Platformy zakupowej oraz potwierdzenia złożenia oferty, zostały opisane w Instrukcjach użytkowników Platformy zakupowej w skróconej instrukcji dla Wykonawcy.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto i Gmina Górzno, REGON: 871118419, NIP: 874-168-36-11 ,87-320 Górzno, Ul. Rynek 1 woj. kujawsko-pomorskie tel. 56/ 644-83-51, fax: 56/ 644-83-63;
? inspektorem ochrony danych osobowych w Mieście i Gminie Górzno jest Pan Michał Zieliński, z którym ma Pan/Pani prawo skontaktować się pod adresem email:iod@gorzno.pl ;
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Budowa gminnego przedszkola publicznego z oddziałem żłobkowym wraz z wyposażeniem".
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) dalej ,,ustawa Pzp";
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-06-15 09:00
Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia ,zmiany ,wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

UWAGA. Poprawny TERMIN SKŁADANIA ofert
Po zmianie:
2022-06-22 09:00

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

Wymagania:
Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: wartość zamówienia - 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.
3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp. 4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku Bank Spółdzielczy Brodnica/Oddział Górzno, nr rachunku: 78 9484 1150 2213 1300 1007 0005. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).
5) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy: - nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Miasto i Gmina Górzno, - określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, - kwotę gwarancji/poręczenia, - termin ważności gwarancji/poręczenia, - zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6) W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14) ustawy Pzp.
7) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp. 8) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.6.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na budowie gminnego przedszkola publicznego z oddziałem żłobowym zlokalizowanym w obrębie ewidencyjnym 0001 Górzno Miasto 1, na działkach nr 223/5, 278/1, 278/2, 279/1, 279/2, 279/3. 280. 281/1. Zamówienie dotyczy także dostawy i montażu wyposażenia technologicznego.
1.1 Zakres robót
Zakres robót obejmuje w szczególności roboty budowlane polegające na budowie przedszkola wraz z robotami towarzyszącymi oraz dostawą i montażem elementów technologicznych. Szczegóły zakresu i rozwiązań znajdują się w załączonej dokumentacji technicznej. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej, w tym zgodnie z Specyfikacją Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz warunkami wynikającymi z obowiązujących norm, przepisów technicznych i prawa budowlanego.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39141000-2 - Meble i wyposażenie kuchni

39221000-7 - Sprzęt kuchenny

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów przyznanych przez
Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 (100 % = 100 pkt).
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie ;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. budowie nowego budynku o wartości min 2 500 000,00 zł brutto poparte dokumentem, że robota ta została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończona, lub
Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał dwie roboty budowlane odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. budowie nowych budynków o sumarycznej wartości min 2 600 000,00 zł brutto poparte dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone,
b) dysponuje lub będzie dysponować przynajmniej jedną osoba, której zostanie powierzona funkcja kierownika budowy, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności,
-dysponuje lub będzie dysponować przynajmniej jedną osoba, której zostanie powierzona funkcja kierownika robót, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności ,
-dysponuje lub będzie dysponować przynajmniej jedną osoba, której zostanie powierzona funkcja kierownika robót, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności,

Uwaga:
1. Osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi (kierownik budowy oraz kierownicy robót) muszą posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające wymogom określonym w ustawie o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117 z późn. zm.). W przypadku uprawnień budowlanych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - uprawnienia muszą obejmować zakres zamówienia.
2. W przypadku, gdy Wykonawca wykazuje osoby, które nabyły kwalifikacje wymagane do wykonywania działalności w budownictwie poza terytorium RP, osoby te muszą posiadać decyzje o uznaniu kwalifikacji zawodowych w danej branży budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zawodach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2272) lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2019 r., poz. 1117 z późn. zm.)
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) Odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
b) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, wskazanych w art. 108 ust.1 i art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp - załącznik do SWZ nr 3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, podmiotowe środki dowodowe składa każdy z Wykonawców odrębnie. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy przedstawienia podmiotowych środków dowodowych dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
c) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty
i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - wypełniony załącznik do SWZ nr
d) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - oświadczenie wykonawcy, zgodnie z warunkiem określonym przez Zamawiającego w pkt. 4 b rozdz. XIII SWZ ( załącznik do SWZ nr 5) . Wykaz należy złożyć w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
Zamawiający, na podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra Transportu, Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, żąda od wykonawcy złożenia oświadczenia o aktualności informacji zawartych w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 14.1 b SWZ. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.
Wykazy należy złożyć w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. budowie nowego budynku o wartości min 2 500 000,00 zł brutto poparte dokumentem, że robota ta została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończona, lub
Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał dwie roboty budowlane odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. budowie nowych budynków o sumarycznej wartości min 2 600 000,00 zł brutto poparte dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone,
b) dysponuje lub będzie dysponować przynajmniej jedną osoba, której zostanie powierzona funkcja kierownika budowy, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności,
-dysponuje lub będzie dysponować przynajmniej jedną osoba, której zostanie powierzona funkcja kierownika robót, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności ,
-dysponuje lub będzie dysponować przynajmniej jedną osoba, której zostanie powierzona funkcja kierownika robót, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności,
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- zał. nr 2 do SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w
zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, wskazanych w art. 108 ust.1 i art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp - załącznik
do SWZ nr 3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, podmiotowe środki dowodowe składa
każdy z Wykonawców odrębnie. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub
zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy przedstawienia
podmiotowych środków dowodowych dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych
podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:
1. dowód wniesienia wadium ( w oryginale),
2. pełnomocnictwo- gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który
składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym
zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy,
3. oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ( o ile dotyczy),
4. zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa ( o ile dotyczy),
5..wykaz rozwiązań równoważnych ( o ile dotyczy),
6. zobowiązanie podmiotu trzeciego ( o ile dotycz)
7. kosztorys ofertowy
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: wartość zamówienia - 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.
3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp. 4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku Bank Spółdzielczy Brodnica/Oddział Górzno, nr rachunku: 78 9484 1150 2213 1300 1007 0005. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).
5) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy: - nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Miasto i Gmina Górzno, - określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, - kwotę gwarancji/poręczenia, - termin ważności gwarancji/poręczenia, - zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6) W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14) ustawy Pzp.
7) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp. 8) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z
dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający są o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne
pełnomocnictwo - zgodnie z ust. 3.2. rozdz. XXIII SWZ - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do
występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Uwaga : Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie
(przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art.
125 ustawy (ust. 3.3. rozdziału XXIII SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw
wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z
postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia.
6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1) w zakresie przedmiotu umowy, terminu realizacji zamówienia i wysokości wynagrodzenia, jeżeli zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego i dotyczyć będzie:
a) zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji projektowej;
b) zamiany materiałów przewidzianych do wykonania robót w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej;
c) możliwości powierzenia wykonania części robót podwykonawcy robót, których zakres nie został wskazany w ofercie przez Wykonawcę jako przeznaczony do wykonania przez podwykonawców;
2) w zakresie przedmiotu umowy, terminu realizacji zamówienia i wysokości wynagrodzenia, jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie materiałów, urządzeń, rozwiązań lub technologii wskazanych w opisie przedmiotu umowy, w tym w dokumentacji projektowej i polegać będzie na zastąpieniu ich materiałami, urządzeniami, rozwiązaniami lub technologiami równoważnymi w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających, znacznie utrudniających lub oczywiście świadczących o niecelowości nieracjonalności pozyskania materiałów, urządzeń, rozwiązań lub technologii wskazanych w opisie przedmiotu umowy w tym w dokumentacji projektowej, w szczególności takich jak zaprzestanie produkcji, zaprzestanie importu, wykrycie wad istotnych;
3) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia, która spowodowana będzie:
a) wystąpieniem warunków atmosferycznych, geologicznych, archeologicznych, terenowych,
b) wystąpieniem następstw działania organów administracji, które w szczególności dotyczyć będą:
-przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;
-odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej;
c) zaistnieniem uwarunkowań organizacyjno-technicznych,
d) zaistnieniem uwarunkowań formalno-prawnych, w szczególności dotyczących wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu Stron;
e) wystąpieniem innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz od Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności: brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych, protesty mieszkańców, przerwy w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu, przerwy lub opóźnienia w dostawie materiałów lub urządzeń dedykowanych do wykonania przedmiotu umowy;
f) wystąpieniem innych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, które w szczególności dotyczyć będą:
- nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiającego;
- wstrzymania robót przez Zamawiającego;
- konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej.
9) Jeżeli zmiana dotyczyć będzie zmiany wysokości wynagrodzenia dla Wykonawcy, a spowodowana będzie:
- zmianą stawki podatku od towarów i usług,
- zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,
- zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
- zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342).
10) Umowa może ulec zmianie także na podstawie waloryzacji, na zasadach opisanych w § 15 umowy.
Szczegóły w projekcie umowy - załącznik nr 7
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów przyznanych przez
Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 (100 % = 100 pkt).
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-07-14

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.