Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
603z dziś
5504z ostatnich 7 dni
20284z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usługa pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru

Przedmiot:

Usługa pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto i Gmina Kańczuga
ul. M. Konopnickiej 2
37-220 Kańczuga
powiat: przeworski
sekretariat@kanczuqa.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Kańczuga
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
na sprawowanie usługi pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru nad zadaniem inwestycyjnym pn. ,,Rozwój instalacji OZE na terenie Miasta i Gminy Kańczuga", obejmującego montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach prywatnych mieszkańców w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Rozwój OZE - projekty ,,parasolowe"- nabór nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16 [RPPK. 11.2.00-18-0046/22-00] oraz osi priorytetowej XI REACT-EU działanie 11.2 Rozwój OZE- REACT-EU.
3. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru nad zadaniem inwestycyjnym pn. ,,Rozwój instalacji OZE na terenie Miasta i Gminy Kańczuga", obejmującego montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach prywatnych mieszkańców w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Rozwój OZE - projekty ,,parasolowe"- nabór nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16 [RPPK. 11.2.00-18-0046/22-00] oraz osi priorytetowej XI REACT-EU działanie 11.2 Rozwój OZE- REACT-EU.
Zadanie inwestycyjne będzie realizowane na terenie miasta i gminy Kańczuga i będzie polegało na dostawie i montażu 429 szt. zestawów fotowoltaicznych, 106 szt. kolektorów słonecznych oraz 12 szt. kotłów na biomasę na obiektach mieszkalnych. Ilość poszczególnych instalacji są wstępnie określone i mogą ulec zmianie.
Do zadań Wykonawcy przedmiotu zamówienia będzie należało zapewnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w branżach:
a) instalacyjnej w zakresie, instalacji i urządzeń cieplnych,
b) instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
c) konstrukcyjno-budowlanej.
w szczególności:
1) prowadzenie inspekcji na miejscu montażu każdej instalacji realizowanej w ramach
Projektu w celu sprawdzenie jakości wykonywanych prac oraz montowanych instalacji (Inspektor będzie nadzorował prace montażowo - instalacyjne w trakcie realizacji w takich odstępach czasowych aby była zapewniona skuteczność nadzoru, nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu oraz na wezwanie wykonawcy dostaw i prac montażowo - instalacyjnych lub Zamawiającego. Wykonawca zapewni ponadto, że w sprawach pilnych, zobowiązany będzie do stawienia się na budowę niezwłocznie, licząc od chwili otrzymania wiadomości
0 potrzebie jego obecności i podjęcia czynności objętych umową. Każda inspekcja w terenie (w tym odbiór techniczny instalacji) powinna być udokumentowana w formie pisemnej przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z określeniem zakresu inspekcji oraz czytelnym podpisem dysponenta nieruchomości celem poświadczenia jej odbycia. Dokumenty w przedmiotowym zakresie dołącza się do protokołu odbioru usługi pełnienia inspektora nadzoru.
2) kontrolowanie poprzez stały nadzór sprawowany w godz.ch wykonywania robót
1 rozliczanie budowy od strony kosztowej, potwierdzanie wykonanych przez Wykonawcę robót oraz ich zakresu finansowego;
3) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, kontrolowanie rozliczeń budowy;
4) uczestniczenie w spotkaniach i naradach budowy organizowanych przez Zamawiającego w trakcie trwania inwestycji;
5) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy (o ile dotyczy) i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonywania robót oraz innych dokumentów budowy;
6) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
7) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
8) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych;
9) ujawnianie występujących na nadzorowanej budowie nieprawidłowości i im przeciwdziałanie. W razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót z dokumentacją projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu robót lub w prowadzeniu robót w sposób mogący narazić Zamawiającego na straty, inspektor nadzoru zwraca na to uwagę kierownikowi budowy i w porozumieniu z Zamawiającym podejmuje odpowiednie decyzje, które wpisuje do dziennika budowy i zawiadamia o nich na piśmie Zamawiającego, Wykonawcę robót;
10) potwierdzanie aktualnego stanu robót w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadkach, gdy zajdzie potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczenia Wykonawcy robót z Zamawiającym,
11) przygotowanie danych rzeczowych i finansowych niezbędnych do częściowych i końcowego rozliczenia inwestycji;
12) uczestniczenie w ,,rozruchu" poszczególnych instalacji,
13) nadzór i wyegzekwowanie usunięcia wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbiorów częściowych i końcowego robót;
14) weryfikacja dokumentacji powykonawczej wraz z jej akceptacją i zatwierdzeniem;
15) weryfikacja kwalifikacji osób zatrudnionych przez wykonawców prac montażowo -instalacyjnych,
2
16) kontrolowanie przestrzegania przez wykonawców zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy, p.poż, i ochrony środowiska,
17) opracowanie opinii dotyczących wad przedmiotu odbioru uznanych za nie nadające się do usunięcia;
18) uczestniczenie w kontrolach prowadzonych przez właściwe organy nadzoru oraz inne instytucje kontrolujące projekt i współudział przy realizacji ewentualnych zaleceń pokontrolnych;
19) egzekwowanie od Wykonawcy robót usunięcia usterek zgłaszanych przez użytkownika w trakcie trwania gwarancji i ich odbiór;
20) udział w pracach komisji powołanych do dokonania przeglądów gwarancyjnych dla zrealizowanej inwestycji, objętej pełnionym nadzorem inwestorskim i o ile zajdzie taka potrzeba w pracach komisji powołanych do ustalenia przyczyn stwierdzonych wad i usterek na realizowanym zadaniu inwestycyjnym;
21) zapewnienie wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wytycznymi RPO WP 2014-2020,
22) wykonywanie wszelkich czynności inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotu zamówienia, a przed wszystkim pełnienie czynności określonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowalne
23) wykonywanie innych czynności wynikających z zapewnienia prawidłowego wykonania zadania.

Składanie ofert:
5. Sposób i termin składania przygotowania Oferty
Oferty prosimy przesłać zgodnie z załączonym drukiem na adres mailowy na adres sekretariat@kanczuqa.pl w terminie do 22.06.2022 do godz. 10.00

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin wykonania zamówienia
Wykonawca będzie pełnił swoje obowiązki od dnia podpisania umowy do 31.12.2023 r. tj. do czasu zakończenia realizacji projektu oraz sporządzenia wszelkiej dokumentacji rozliczeniowej zgodnie z wymogami przewidzianymi dla projektu. W przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy realizacji.

Wymagania:
2. Tryb udzjelenia zamówienia
- Rodzaj zamówienia: usługa,
- Cel zapytania: szacowanie wartości zamówienia,
- Niniejsze zapytanie nie stanowi podstawy do podpisania umowy,

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.