Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1041z dziś
6112z ostatnich 7 dni
22791z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miejska Kłodzko
pl. Bolesława Chrobrego 1
57-300 Kłodzko
powiat: kłodzki
74 865 46 98
d.piwowar@um.klodzko.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/113950
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Kłodzko
Wadium: ---
Nr telefonu: 74 865 46 98
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
RPDS.03.04.01-02-0003/20 - Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej

Część 1
Nadzór inwestorski

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania związanego z modernizacją oświetlenia na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko.
Do obowiązków nadzoru inwestorskiego w trakcie trwania realizacji inwestycji należeć będzie w szczególności:
a. reprezentowanie Inwestora na budowie, poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania z projektem budowlano-wykonawczym, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
b. prowadzenie wszelkich spraw formalno-prawnych związanych z wykonywaniem, odbiorami i zakończeniem robót,
c. organizowanie prac związanych z nadzorem w sposób niepowodujący zbędnych przerw w realizacji robót przez Wykonawcę,
d. sprawdzanie jakości robót, zatwierdzanie materiałów do wbudowania między innymi opraw i słupów na zgodność z dokumentacją techniczną, a także zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
e. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, odbiorach częściowych,
f. wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
g. żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także żądanie wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem.
h. uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,
i. udzielanie Wykonawcy informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących realizacji zamówienia,
j. udział w prowadzeniu ewentualnych negocjacji w konfliktach z władzami samorządowymi i mieszkańcami oraz w organizowanych przez Inwestora radach budowy,
k. dokonywanie analizy i opiniowanie przedstawionych przez Wykonawcę robót harmonogramów w celu ich akceptacji przez Inwestora,
l. sprawdzanie zestawień Wykonawcy, wartości zakończonych i odebranych robót, potwierdzenie kwot do wypłaty,
m. kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego,
n. kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad BHP,
o. żądanie wstrzymywania robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z zamówieniem i przepisami BHP,
p. żądanie usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych lub innych osób zatrudnionych przez Wykonawcę realizującego przedmiotową inwestycję,
q. ustalanie metod obmiaru robót oraz uczestniczenia przy dokonywaniu obmiarów robót przez Wykonawcę,
r. akceptowanie urządzeń i sprzętu pomiarowego stosowanego w czasie prowadzenia robót i ich obmiaru,
s. sprawdzanie pomiarów i badań materiałów w miejscach wyprodukowania i na placu budowy bez względu na to, czy od Wykonawcy wymaga się prowadzenia badań w ramach zamówienia oraz żądanie wykonania badań dodatkowych,
t. sprawdzanie wykonanych robót i powiadamianie Wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczenie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalenia rodzaju
i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych,
u. inne zadania wynikające z przepisów prawa.
v. Uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji.
w. Organizacja spotkań na terenie robót 2 razy w tygodniu.
Dokumentacja techniczna robót objętych nadzorem dostępna jest pod adresem: https://um-klodzko.ezamawiajacy.pl/pn/um-klodzko/demand/notice/public/58707/details
Czas trwania nadzoru do odbioru końcowego zadania, terminem realizacji zadania to 28.04.2023 r.

CPV: 71247000-1, 71520000-9, 71540000-5

Dokument nr: 2022-40080-113950, WI.7021.29.2021.DP

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-06-22

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2022-06

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
dolnośląskie
Powiat
kłodzki
Gmina
Kłodzko
Miejscowość
Kłodzko

Wymagania:
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Osoba sprawująca nadzór inwestorski powinna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1278). Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w w/w specjalności.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Wymagane jest wykazanie wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, nadzorów technicznych w tym minimum jednego nadzoru inwestorskiego przy realizacji modernizacji, remontu lub przebudowy oświetlenia ulicznego o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 3 500 000,00 zł/brutto, realizowanych na drogach gminnych, powiatowych i krajowych, gdzie w zakresie robót przewidziano montaż systemu sterowania oświetleniem dla każdej oprawy osobno.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-06-15
Data ostatniej zmiany
2022-06-15 10:42:45

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
cena 100%

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Dawid Piwowar
tel.: 74 865 46 98
e-mail: d.piwowar@um.klodzko.pl

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.