Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5075z ostatnich 7 dni
21754z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych oraz remont wewnętrznych stref...

Przedmiot:

Remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych oraz remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centrum Usług Wspólnych w Katowicach XIV Liceum Ogólnokształcące im. mjr Henryka Sucharskiego
ul. Graniczna 27
40-017 Katowice
powiat: Katowice
32 258 23 50, 32 606 13 01, faks: 32 606 13 02, tel. 32 357 08 22
cuw@cuw.katowice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: 32 258 23 50, 32 606
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych oraz remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. mjr Henryka Sucharskiego przy Ul. Józefowskiej 32 w Katowicach"
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) odnowienie powłok malarskich, wykonanie tynków renowacyjnych;
2) wykonanie tynków żywicznych i mineralnych, odnowienie powłok malarskich, wymiana drzwi metalowych, wymiana wykładziny PCV.
Zestawienie planowanych do wykonania robót zawierają: przedmiar robót oraz opis przedmiotu zamówienia (w załączeniu).

Dokument nr: ZP/378/2022

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego w dniu 22.06.2022 r., o godz. 1045, w pokoju 2.9.

Składanie ofert:
16. Ofertę w zamkniętej kopercie, opatrzonej numerem sprawy, nazwą i adresem Wykonawcy, należy złożyć w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego, w kancelarii pok. 0.43 lub 0.44, do dnia 22.06.2022 r. do godz. 1000.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: do 27.08.2022 r.

Wymagania:
o wartości nie przekraczającej 130 000,00 zł, przeprowadzane z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 tj.) w oparciu o art. 2, ust. 1, pkt. 1
Wszelką korespondencję w sprawie zamówienia należy kierować na adres Pełnomocnika Zamawiającego.
Uwaga! Przedmiar robót Pełnomocnik Zamawiającego przekazuje wyłącznie w celach pomocniczych dla skalkulowania ceny oferty.
2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
2.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia i nie spełniają żadnej z przesłanek zapisanych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 tj.) oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w przedmiocie zamówienia. Pełnomocnik Zamawiającego nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ani ofert wariantowych.
5. Składając ofertę należy wypełnić jej formularz (załącznik nr 1), dołączając:
5.1. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (załącznik nr 2).
6. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru (ewidencji) lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
7. Wykonawca rozszerzy uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi o gwarancję na wykonane roboty na okres minimum 36 miesięcy.
8. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zamówienia przyjmuje się jako ryczałtowe, a wysokość wynagrodzenia ustala się na podstawie złożonej przez niego oferty.
9. Wykonawca zobowiązany będzie:
a. zapewnić, aby każda z osób działająca w jego imieniu dla wykonania umowy, w tym podwykonawcy, posiadała identyfikator osobisty, z nazwą Wykonawcy;
b. dostarczyć Zamawiającemu - przed przystąpieniem do wykonywania umowy - listy wszystkich osób, które działać będą w imieniu Wykonawcy na terenie jednostki oświatowej, jako osób uprawnionych;
c. do odnotowywania obecności na terenie jednostki oświatowej osób działających w imieniu Wykonawcy - wpisem na imiennej liście;
d. Zamawiający zastrzega, że niezastosowanie się do wyżej określonych reguł porządkowych może skutkować tym, że Wykonawca, jego lub podwykonawcy pracownicy, doznają ograniczeń wstępu na teren jednostki oświatowej, jako osoby nieuprawnione, lub wstęp ten w ogóle nie będzie możliwy.
10. Dokumenty obce, nie wystawiane przez Wykonawcę, powinny być złożone w formie kopii kserograficznej, podpisanej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
11. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, trwałą, czytelną techniką.
12. Oferty będą oceniane za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:
? Cena oferty - 100 %
Ocena porównawcza. Liczbę punktów P wg kryterium ceny oferty oblicza się zgodnie z poniższym wzorem:
Cn (najniższa cena)
P1 = ---------------------------------- x 100
Cob (cena oferty badanej)
Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.
13. O wyborze oferty najkorzystniejszej decydować będzie suma punktów uzyskanych w powyższym kryterium oraz ocena wymaganych dokumentów wymienionych w pkt. 5. Ocena ich spełnienia dokonywana będzie w systemie 0-1 (zero-jedynkowym, tj. ,,spełnia-nie spełnia"); niespełnienie chociażby jednego z postawionych warunków (brak wymaganych dokumentów lub ich niezgodność z opisanymi wymaganiami Pełnomocnika Zamawiającego), spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.
14. Pełnomocnik Zamawiającego zastrzega, że w przypadku braków formalnych badanej oferty najkorzystniejszej, niejasności lub wątpliwości co do jej treści może wezwać Wykonawcę do jej uzupełnienia lub wyjaśnienia w wyznaczonym przez siebie terminie, chyba że oferta z innych przesłanek podlegałaby odrzuceniu.
15. Pełnomocnik Zamawiającego zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród oferty najkorzystniejszej, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako jedna z najkorzystniejszych, uchyli się od zawarcia umowy dotyczącej realizacji niniejszego zamówienia.
17. O wyborze oferty Pełnomocnik Zamawiającego powiadomi niezwłocznie uczestników postępowania za pomocą e-maila lub telefonicznie. Informacja o wynikach przetargu dostępna również będzie na stronie internetowej Pełnomocnika Zamawiającego.
18. W uzasadnionych przypadkach Pełnomocnik Zamawiającego może zmienić treść ,,Zapytania ofertowego" w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej Pełnomocnika Zamawiającego.
19. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Pełnomocnika Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa.
20. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu do składania ofert.

Uwagi:
21. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
20.1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
20.1.1. Administratorem danych osobowych jest XIV Liceum Ogólnokształcące im. mjr Henryka Sucharskiego z siedzibą w Katowicach przy ul. Józefowskiej 32, 40 - 144 Katowice, e-mail: xivlosucharski@wp.pl, tel. 32 258 23 50.
20.1.2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
a. pod numer telefonu 32 606 13 23 lub 32 606 13 28 w godzinach 800 - 1500;
b. pisemnie na adres siedziby Administratora.
20.1.3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o numerze referencyjnym ZP/378/2022, pn.: ,,Remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych oraz remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. mjr Henryka Sucharskiego przy ul. Józefowskiej 32 w Katowicach".
20.1.4. Odbiorcą danych osobowych będzie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach, ul. Graniczna 27, które w imieniu administratora prowadzi postępowanie i obsługę finansowo-księgową oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
20.1.5. Dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia chyba, że przepisy prawa lub uzasadniony interes administratora przewidują dłuższe terminy przechowywania danych.
20.2. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
20.3. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO zgodnie z art. 77 na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.
20.4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, a ich niepodanie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
Katowice, dn. 14.06.2022 r. Ryszard Jaworski - Dyrektor CUW

Kontakt:
4. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawie zamówienia jest Jan Jadwiszczok, tel. 32 357 08 22 w dni robocze od 730 do 1500.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.