Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
19685z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie montażu rusztowania elewacyjnego wraz z częściowym osiatkowaniem

Przedmiot:

Wykonanie montażu rusztowania elewacyjnego wraz z częściowym osiatkowaniem

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górnik" w Katowicach
Mikołowska 125a
40-592 Katowice
powiat: Katowice
tel. 32 251 96 72, tel. (32) 25-19-671 do 3 wew. 357, tel. 733 - 559 - 918
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 32 251 96 72, t
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonanie montażu rusztowania elewacyjnego wraz z częściowym osiatkowaniem w celu zabezpieczenia terenu od strony południowej i zachodniej budynku przy Ul. Fliegera 14 w Katowicach przed zagrożeniem spowodowanym odspojonym dociepleniem.
Termin najmu rusztowania: do czasu wydania przez Sad Okręgowy w Katowicach postanowienia o zabezpieczeniu dowodu.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 23.06.2022 r. o godz. 710 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik", Ul. Mikołowska 125a w Katowicach.

Składanie ofert:
Oferty wg. wzoru Zamawiającego należy składać w terminie do dnia 22.06.2022 r. do godz. 14°° w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Górnik", Ul. Mikołowska 125 a w Katowicach.

Miejsce i termin realizacji:
Termin montażu kompletnego rusztowania budynku wraz z osiatkowaniem: do 5 września 2022 r.

Wymagania:
Przed złożeniem oferty wymagana jest wizja w terenie / na budynku.
W zgłoszonej ofercie wg. wzoru Zamawiającego /którą można uzyskać wysyłając zapytanie na adres e-mail tu2@smgornik.katowice.pl - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00 /należy określić:
W zgłoszonej ofercie wg. wzoru Zamawiającego należy określić:
1) Wartości brutto - tabela / w tym obowiązujący podatek VAT/.
2) Potwierdzenie wymaganego przez Zamawiającego terminu realizacji ww. zadania.
Do oferty należy dołączyć:
1) Oferta Wykonawcy - na druku Zamawiającego.
2) Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej lub rejestru firm ( z datą nie późniejszą niż 1 miesiąc od daty otwarcia ofert).
3) Stwierdzenie przygotowania zawodowego kierownika robót do pełnienia samodzielnych funkcji w specjalności ogólnobudowlanej oraz przynależność do Izby).
4) Udokumentowane doświadczenie przy montażu rusztowań.
5) Charakterystykę firmy.
6) Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia oferty.
7) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert.
8) Podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu 5 oświadczeń dołączonych do materiałów przetargowych.
9) Aktualną polisę ubezpieczeniową obejmującą okres realizacji robót od odpowiedzialności cywilnej deliktowej związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiadanym mieniem a także kontraktową obejmującą niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, która zapewnia pokrycie szkód wyrządzonych: osobom trzecim i w majątku osób trzecich z rozszerzeniem o klauzule: szkód w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą ubezpieczonego lub innych czynności w ramach usług wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem. Ubezpieczenie musi obejmować okres realizacji robót wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia określającymi zakres wyłączeń lub pisemne oświadczenie Wykonawcy o braku takich wyłączeń.
10) Parafowany przez osoby uprawnione do reprezentowania - projekt umowy.
11) Raport z weryfikacji kontrahenta VAT (z datą nie starszą niż 5 dni od daty złożenia oferty).
Każda strona oferty powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, który ją składa. Kryteria oceny oferty:
1) Kompletność złożonych i wymaganych dokumentów.
2) Cena.
3) Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji ww. zadania.
Zgodnie z ,,Regulaminem dotyczącym zasad postępowania przy przeprowadzaniu konkursów ofert i udzielania zamówień na roboty remontowo - budowlane i konserwacyjne w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Górnik" w Katowicach" oferty cenowe zawierające rażąco niską cenę i różniącą się o więcej niż 30% od ceny wynikającej z kosztorysu inwestorskiego lub różniącego się o więcej niż 20% od średniej oferowanej ceny ze wszystkich pozostałych ważnych ofert mogą zostać przez Komisie przetargowa odrzucone.
Na kopercie ma znajdować się tylko odcięty zaznaczony poniżej i naklejony tytuł przetargu z niniejszego zawiadomienia, koperta nie może być w inny sposób oznaczona ani zawierać innych znaków (w tym pieczątek firmowych).
KONKURS OFERT NA:
Wykonanie montażu rusztowania elewacyjnego wraz z częściowym osiatkowaniem w celu zabezpieczenia terenu od strony południowej i zachodniej budynku przy ul. Fliegera 14 w Katowicach przed zagrożeniem spowodowanym odspojonym dociepleniem.
Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego postępowanie przetargowe będzie procedowane zdalnie bez osobistego udziału oferentów. Kontakt z komisją odbywał się będzie za pomocą elektronicznych środków łączności.
Oferty złożone po terminie wskazanym w niniejszym zawiadomieniu decyzją Komisji mogą zostać odrzucone.
W trakcie przetargu zostanie odczytana treść złożonych w terminie ofert. Drogą elektroniczną (telefonicznie lub mailowo) Wykonawcy biorący udział w przetargu zostaną poinformowani o ilości złożonych ofert i wysokości oferowanych cen i ewentualnie wniesionych uwagach. Zostaną sprawdzone oferty pod kątem ich kompletności i zgodności z wymaganiami zawartymi w zawiadomieniu o przetargu.
W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający telefonicznie w dniu 22.06.2022 r. po otwarciu ofert może żądać:
- udzjelenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,
- uzupełnienia oświadczeń, wymaganych dokumentów /zaświadczenia z ZUS, US, polisy ubezpieczeniowej/ lub pełnomocnictw.
W związku z powyższym Zamawiający w terminie otwarcia ofert i procedowania postępowania przetargowego prosi o dostępność pod wskazanym numerem telefonu upoważnionego do składania oświadczeń woli przedstawiciela Oferenta / w godzinach od 725 do 800/.
Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Górnik" w Katowicach zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, dodatkowych rokowań, zmiany zakresu oraz ilości zleconych prac, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
O wynikach z wyboru, firmy w drodze przetargu zostaną poinformowani drogą elektroniczną, po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Górnik" stosowną Uchwałą.
Rozpoczęcie robót może nastąpić po podpisaniu umowy na warunkach określonych ofertą.
UWAGA:
- Ceny ofertowe traktuje się jako maksymalne, roboty rozliczone zostaną w oparciu o kwotę ryczałtową i płatne:
- fakturą końcową za montaż rusztowania wraz z osiatkowaniem,
- fakturami częściowymi ( wystawianymi w cyklach miesięcznych) i fakturą końcową (wystawioną na koniec miesiąca) za najem rusztowań i siatek osłonowych,
- fakturą końcową za demontaż rusztowania z siatkami po okresie najmu.
- Wykonawca może zwrócić się drogą elektroniczną /na adres: tu2@smqornik.katowice.pl / najpóźniej na trzy dni przed datą złożenia ofert o wyjaśnienie treści zapisów ,,Zawiadomienia" oraz udostępnionych materiałów przetargowych.
SM ,,Górnik" w Katowicach jest podmiotem zwolnionym ze stosowania procedur zawartych w Ustawie PZP.

Uwagi:
RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej ,,RODO", informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Górnik" z siedzibą w Katowicach, ul. Mikołowska 125a, zwana dalej jako AD.
2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem: iod@smqornik.katowice.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B oraz art. 6 ust. 1 lit. F RODO w celu związanym z zapytaniem ofertowym (poza ustawą Prawi Zamówień Publicznych) / w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione z tytułu przepisów prawa oraz podmioty realizujące wsparcie techniczne lub organizacyjne dla Administratora na podstawie zawartych umów.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku.
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia ewentualnej umowy;
7. Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych w związku ze szczególną sytuacją.
8. nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
9. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać w formie pisemnej na podany adres Administratora danych lub e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej rodo@smgornik.katowice.pl
10. Oferent zobowiązany jest do przekazania powyższych informacji także pozostałym osobom, których dane znajdują się w przedłożonej ofercie.

Kontakt:
Osobami upoważnionymi do kontaktu są:
- Inspektor Nadzoru Pan Piotr Widenka - od poniedziałku do czwartku w godz. od 730 do 1500, w piątek w godz. od 730 do 1300 tel. (32) 25-19-671 do 3 wew. 357, e-mail: sekretariat@smgornik.katowice.pl
- Kierownik Administracji Centrum - ul. W. Pola 10 w Katowicach, od poniedziałku do czwartku w godz. od 730 do 1500, w piątek w godz. od 730 do 1230, tel. 733 - 559 - 918, adres e-mail: tc@smgornik.katowice.pl.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.