Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
21780z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remont korytarza i siłowni w segmencie pracownianym

Przedmiot:

Remont korytarza i siłowni w segmencie pracownianym

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: XXV Liceum Ogólnokształcące
ul. Telimeny 9
30-838 Kraków
powiat: Kraków
Telefon: 12 658-50-70, Faks: 12 658-50-70, tel.608 777 584
sekretariat@xxvlo.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 12 658-50-7
Termin składania ofert: 2022-06-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI
PONIŻEJ 130 000 PLN
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Remont korytarza i siłowni w segmencie pracownianym w XXV Liceum Ogólnokształcącego
w Krakowie, ul.Telimeny 9 .
III.SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1.Remont korytarza i siłowni w segmencie pracownianym
Lp Rodzaj prac:
Korytarz
1 Przygotowanie ścian do malowania (gruntowanie, szpachlowanie)
2 Malowanie ścian i sufitu dwukrotnie
3 Wymiana oświetlenia
4 Wymiana gniazd wtyczkowych
5 Malowanie stalowych krat szatni obustronnie -dwukrotnie
6 Utylizacja materiałów z rozbiórki
Siłownia
7 Przygotowanie ścian do malowania (gruntowanie, szpachlowanie)
8 Malowanie ścian i sufitu 2 krotnie
9 Wymiana oświetlenia
10 Wymiana posadzki
11 Wywóz gruzu i utylizacja materiałów z rozbiórki
2. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zamówieniem oraz obowiązującymi przepisami technicznobudowlanymi
i normami, oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
3. Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych zgodnych z obowiązującymi normami
posiadających stosowne atesty.
4. Wymagania szczegółowe:
wizja lokalna w budynku szkoły: Kraków, ul.Telimeny 9.

Otwarcie ofert: 2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.
Wybór złożonych ofert nastąpi dnia 20 czerwca 2022r.. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego:
XXV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, Ul. Telimeny 9.

Składanie ofert:
Oferty należy składać, nie później niż do dnia 17 czerwca 2022 r.. do godz. 09:30 w siedzibie
Zamawiającego: XXV liceum Ogólnokształcące w Krakowie, ul.Telimeny 9 lub pocztą elektroniczną na
adres: sekretariat@xxvlo.pl

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: DO 10 SIERPNIA 2022 r.

Wymagania:
VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
2
1. Oferta cenowa musi zawierać cenę netto i brutto całości zamówienia, z podziałem na koszt
remontu siłowni i koszt malowania korytarza.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej i umieścić w zabezpieczonej
kopercie, opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres
wykonawcy z adnotacją:
Oferta na remont korytarza i siłowni w XXVLO w Krakowie.
3. Kryteria wyboru ofert
Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert:
Lp. Kryterium Waga w %
1 Cena brutto oferty 70%
2 Czas wykonania remontu 30%
100%
VIII. INFORMACJE DODATKOWE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny
w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzenia
niniejszego zapytania ofertowego.
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich wykonawców
biorących udział w postępowaniu.
3. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, oświadczenia i informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują sobie drogą pisemną, faksem lub pocztą elektroniczną
IX. UWAGI KOŃCOWE:
1. Wykonawca odpowiada finansowo za nieprawidłowe (niezgodne z kosztorysem) wykonanie
prac.
2. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że
uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty
wymagają zachowania formy pisemnej.
3. Ze względu na założenia budżetowe i ograniczenia finansowe, w przypadku, gdy
kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych
w budżecie Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą,
który złoży najkorzystniejszą ofertę i nie podlegał wykluczeniu.
4. Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.
5. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 k.c. 9. Wykonawcy
uczestniczą w postępowaniu na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne
roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.

Uwagi:
X. KLAUZULA INFORMACYJNA DOT.PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) informuję że:
3
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest XXV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie,
im. Stefana Żeromskiego, ul. Telimeny 9, 30-838 Kraków, numer telefonu: 126585070, adres
e-mail: dyrektor@xxvlo.pl
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Agnieszka Sowa, adres pocztowy - ul.
Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: inspektor5@mjo.krakow.pl
3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty upoważnione na podstawie
stosownych przepisów prawa oraz na podstawie udzielonych upoważnień i zawartych umów.
4. Celem gromadzenia danych osobowych jest realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 9t.j.Dz.U.2019r.poz.1843)tj. prowadzenie
postępowań o udzielenie zamówień publicznych, podawanie danych ma charakter obligatoryjny.
5. Obowiązujące przepisy prawa wskazują w jakich przypadkach konieczne jest podawanie
danych osobowych. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter
dobrowolny
6. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez okres niezbędny do zrealizowania zadania
wynikającego z ustawy wskazanej w pkt9d) oraz przez okres wskazany w przepisach
o archiwizowaniu danych; po tym okresie dane osobowe mogą być usuwane - na podstawie
przepisów prawa.
7. Przewidywani odbiorcy danych: osoby uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów
prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 stycznie 2004 roku Prawo zamówień publicznych
( tj.Dz.U.z 2019 r. poz.1843) i aktów wykonawczych do niej
8. Każda osoba ma prawo:
? żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich
sprostowania,
? prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych chyba, że przepisy prawa sprzeciwiają
się temu,
? wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

Kontakt:
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
dyrektor szkoły Marta Bernadzikiewicz-Stępień tel.608 777 584
i specjalista ds. ekonom.kadr. Halina Kostrzewa tel.12 658 50 70 w.24.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.