Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
928z dziś
5592z ostatnich 7 dni
22816z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usługa sprzątania posesji

Przedmiot:

Usługa sprzątania posesji

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
ul. Szarych Szeregów 7
10-072 Olsztyn
powiat: Olsztyn
tel.: (089) 524 14 50
wiwolsztyn@olsztyn.wiw.gov.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: (089) 524 14 5
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Usługa sprzątania posesji Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sprzątania posesji Wojewódzkiego
Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie przez 12 miesięcy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji przedmiotu
zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
3. Zamawiający nie podzielił zamówienia na części i nie dopuszcza składania ofert
częściowych. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić wszystkie pozycje tabeli
formularza oferty.
5. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej w terminie składania ofert,
po wcześniejszymi przesłaniu wniosku zainteresowanego na adres:
wiwolsztyn@olsztyn.wiw.gov.pl
6. Wykonawca wykona usługę samodzielnie lub zobowiązuje się, że min. 1 pracownik
wykonujący usługi sprzątania posesji, będą w okresie realizacji umowy zatrudniony na
1/8 etatu na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 655).
7. Koszty pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od
minimalnej stawki godzinowej ustalonej na podstawie ustawy z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 2021 poz. 1690).

CPV: 90610000-6

Dokument nr: WIW-A-AGZ.2600.1.114.2022.DB.LC

Otwarcie ofert: 3. Otwarcia ofert dokonuje się w dniu, w którym upływa termin składania ofert
w danym postępowaniu lub dnia następnego, gdy termin składania ofert został
wyznaczony do końca dnia.
4. Oferta złożona po upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu nie podlega
badaniu i ocenie. O fakcie tym powiadamia się Wykonawcę, który złożył ofertę po
terminie składania ofert (e-mailowo).

Składanie ofert:
1. Oferty składa się:
1) w formie pisemnej na adres Zamawiającego - Ul. Szarych Szeregów 7, 10-072
Olsztyn lub
2) za pośrednictwem faksu - nr faksu (089) 524 14 77 lub
3) poczty elektronicznej - e-mail wiwolsztyn@olsztyn.wiw.gov.pl
2. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 22 czerwca 2022 r. o godz. 10.00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: od 1 lipca 2022 r. przez 12 miesięcy.

Wymagania:
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OCENA ICH SPEŁNIENIA
1. Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.
2. Oferty Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, nie zostaną rozpatrzone
przez Zamawiającego na dalszym etapie badania ofert. Zamawiający zweryfikuje
powyższe na podstawie informacji zawartych w Centralnej Informacji Krajowego
Rejestru Sądowego dostępnych na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości
https://ems.ms.gov.pl (Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru
przedsiębiorców pobranej na podstawie ust. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997
r. o Krajowym Rejestrze Sądowym lub na podstawie informacji zawartych
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dostępnych na stronie
internetowej https://prod.cedig.gov.pl.
V. DOKUMENTY ORAZ OŚWIADCZENIA, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
1. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty, zgodnie z formą przyjętą przez
Wykonawcę:
1) wypełnioną i podpisaną ofertę,
2) pełnomocnictwo (jeżeli przewiduje).
2. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy wraz z ofertą nie złożyli pełnomocnictw lub
złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że
mimo ich złożenia oferta Wykonawcy nie będzie podlegała rozpatrzeniu.
3. Zamawiający jednokrotnie wzywa do uzupełnienia dokumentu.
4. Pełnomocnictwa uzupełniane na wezwanie Zamawiającego na podstawie ust. 2,
muszą zostać złożone w wyznaczonym terminie i w formie wskazanej przez
Zamawiającego.
5. Oferta nie podlega uzupełnieniu. Niezłożenie oferty lub złożenie w formie innej niż
wskazana w rozdziale IX ust. 3 skutkować będzie nierozpatrzeniem Oferty
Wykonawcy na dalszym etapie badania.
VI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
1. Korespondencję dotyczącą zamówienia Wykonawca i Zamawiający mogą przekazywać
w formie pisemnej, faksem na nr: (089) 524 14 77 lub drogą elektroniczną:
wiwolsztyn@olsztyn.wiw.gov.pl
2. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Katarzyna Białek (sprawy
merytoryczne), Luiza Cytarska (sprawy formalne), od poniedziałku do piątku w godz.
8.00 - 15.00.
3. Zamawiający zamiennie dopuszcza porozumiewanie się drogą mailową na adres:
wiwolsztyn@olsztyn.wiw.gov.pl , adm@olsztyn.wiw.gov.pl lub
adm.zamowienia@olsztyn.wiw.gov.pl (sprawy proceduralne, wysyłanie zawiadomień
itp.).
4. Korespondencja powinna być opatrzona znakiem sprawy.
VII. ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA DO SKŁADANIA OFERT
1. Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmienić
treść niniejszego zapytania. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się
integralną częścią zapytania. Jednocześnie dokonana zmiana zostanie zamieszczona
na stronie internetowej Zamawiającego.
2. Jeżeli w przypadku zmiany treści zapytania niezbędny jest dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert
i informuje o tym wykonawców zamieszczając informację na stronie internetowej.
VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni, począwszy od dnia upływu terminu
składania ofert.
IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, w przypadku złożenia przez
Wykonawcę więcej niż jednej oferty, żadna z ofert nie zostanie rozpatrzona w dalszym
badaniu.
3. Oferty składa się w języku polskim, w formie pisemnej (złożonej w siedzibie
Zamawiającego) lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub zaufanym/ osobistym lub w postaci elektronicznej
(jako skan oferty).
4. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do
reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Wykonawca
wykaże Zamawiającemu umocowanie do złożenia oferty, art. w przypadku spółki
cywilnej może to być umowa spółki cywilnej a jeżeli z treści umowy spółki nie wynika
stosowne umocowanie danego wspólnika lub wspólników, dla ważności oferty
konieczne jest jej podpisanie przez wszystkich wspólników albo wspólnika
umocowanego w drodze odrębnej uchwały wspólników, stanowiącej załącznik do
umowy spółki cywilnej, bądź też przez pełnomocnika.
5. W przypadku, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, do Oferty należy załączyć
pełnomocnictwo rodzajowe do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu.
Pełnomocnictwo musi być przedstawione w oryginale lub notarialnie potwierdzonej
kopii (dopuszcza się skan). Wymagane, a nie złożone lub wadliwe pełnomocnictwa
skutkować będą nierozpatrzeniem oferty w dalszym badaniu.
6. Oferta musi zawierać:
1) oznaczenie Wykonawcy (nazwa i siedziba),
2) cenę wraz z podatkiem VAT, podaną cyfrowo i słownie,
3) inne informacje niezbędne do oceny oferty.
7. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać
ofertę.
8. Zamawiający informuje, iż oferty składane w postępowaniu są jawne.
9. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) naniesione przez
Wykonawcę po sporządzeniu oferty powinny być podpisane lub parafowane przez
osobę podpisującą ofertę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
10. Wielkość i układ załączonego do niniejszego zapytania wzoru oferty może zostać przez
Wykonawcę zmieniony, jednak treść oferty winna odpowiadać treści zapytania.
11. W trakcie prowadzonego postępowania nie podlegają ujawnieniu informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913),
jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł oraz wykazał,
że nie mogą być one udostępniane, za wyjątkiem zawartych w ofertach informacji
dotyczących: nazwy (firmy) Wykonawcy i jego adresu, ceny, terminu wykonania
zamówienia publicznego, okresu gwarancji i warunków płatności.
XI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
1. Cena brutto oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie
musiał ponieść przy realizacji zamówienia, z uwzględnieniem podatku od towarów
i usług VAT, kosztów transportu do siedziby Zamawiającego, innych opłat i podatków
- z uwzględnieniem ewentualnych upustów i rabatów.
2. Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane z zaokrągleniem do dwóch
miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania, tj.:
1) ułamek kończący się cyfrą od 0 do 4 zaokrąglić należy w dół,
2) ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 zaokrąglić należy w górę.
3. Cena powinna być wyrażona w złotych polskich, nie dopuszcza się prowadzenia
rozliczeń w walutach obcych.
4. Cena oferty i ceny jednostkowe muszą obejmować wszystkie koszty związane
z realizacją przedmiotu zamówienia, wszystkie inne koszty oraz ewentualne upusty
i rabaty a także wszystkie potencjalne ryzyka ekonomiczne, jakie mogą wystąpić przy
realizacji przedmiotu umowy, wynikające z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawierania umowy. Wykonawca jest zobowiązany skalkulować
cenę na podstawie wszelkich wymogów związanych z realizacją zamówienia,
w szczególności:
a) koszty pracy - przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego
wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych na
podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę (Dz. U z 2018, poz. 2177 z późn. zm.);
b) koszty eksploatacji wykorzystywanego sprzętu i urządzeń do prac porządkowych,
koszty użytych materiałów, transportu, koszty ubezpieczenia, amortyzacji itp.;
c) podatek od towarów i usług obowiązujący na dzień składania ofert oraz podatek
akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi)
podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług;
d) inne opłaty (jeżeli Wykonawca takie przewiduje).
5. Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi
przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
6. Wykonawca wskazuje w formularzu oferty:
a) cenę jednostkową brutto za 1 metr kwadratowy świadczenia usługi sprzątania
posesji (średnia cena bez względu na porę roku),
b) ryczałtowa wartość miesięczną za sprzątanie posesji,
c) łączną wartość brutto i netto za 12 miesięcy za realizację zamówienia obliczoną
na podstawie cen jednostkowych, ilości metrów oraz ilość miesięcy;
d) W ten sposób obliczona cena brutto podana w złotych jest uważana za cenę
ofertową i będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.
XII. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERTY

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie
następującymi kryteriami i ich wagami:
1) Cena oferty brutto - 100 %,
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
3. Zamawiający dokona obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Zamawiający dokona poprawy oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych lub
innych omyłek niepowodujących istotnych zmian w treści ofert.
5. Zamawiający może żądać od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert i dokumentów.
6. Zamawiający ma możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, jeśli:
1) cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia (przez
rażąco niską cenę należy rozumieć sytuację, gdy cena oferty jest niższa o co
najmniej 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert lub cena
oferty jest niższa o co najmniej 30% od szacunkowej wartości zamówienia), i/lub
2) treść oferty jest niespójna lub budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez
Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów.
7. W takiej sytuacji Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy w formie mailowej
o udzielenie wyjaśnień lub złożenie dowodów wyceny elementów oferty mających
wpływ na wysokość ostatecznej ceny oferty.
8. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może wezwać Wykonawców,
którzy nie złożyli wymaganych dokumentów albo złożyli dokumenty zawierające
błędy, do ich złożenia w wyznaczonym terminie.
9. Dopuszcza się negocjowanie z Wykonawcami (pisemne) cen i pozostałych elementów
ofert złożonych w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku w przypadku, gdy:
1) najniższa zaoferowana cena przekracza wysokość środków przeznaczonych na
realizację zamówienia;
2) w zamówieniu uzyskano oferty z tymi samymi cenami;
3) bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia jest
taki sam.
10. Z przeprowadzonych negocjacji sporządza się protokół z negocjacji.
11. Nie jest dopuszczalne by w efekcie negocjacji uzyskano cenę mniej korzystną niż
złożona pierwotnie.
XIII. ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - WYBÓR OFERTY
NAJKORZYSTNIEJSZEJ, ZAMKNIĘCIE LUB UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeżeli:
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego (np. jest niepodpisana),
2) jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia lub zawiera zmianę opisu
przedmiotu zamówienia,
3) złożoną przez Wykonawcę w liczbie większej niż jedna oferta,
4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
5) Wykonawca wykonał nienależycie na rzecz Zamawiającego zamówienia publiczne,
w szczególności:
? nie wykonał zamówienia w umówionym terminie,
? nie dostarczył przedmiotu zamówienia o właściwej jakości i parametrach,
? nie wywiązywał się w terminie z warunków gwarancji lub rękojmi,
? wykonał zamówienie, które było obarczone wadami powodującymi konieczność
poniesienia dodatkowych nakładów finansowych lub prac przez
Zamawiającego.
6) zawiera rażąco niską cenę lub gdy Wykonawca nie złożył wystarczających
wyjaśnień lub złożone wyjaśnienia są niewystarczające i cena nadal budzi
wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia
zgodnie z wymaganiami sformułowanymi w zapytaniu ofertowym.
2. Zamawiający dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnej z opisem
przedmiotu zamówienia, złożonej przez Wykonawcę spełniającego warunki udziału
w postępowaniu, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu
ofertowym.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania
wyboru najkorzystniejszej oferty, na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
4. Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku:
1) gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający
przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający zwiększy tę
kwotę,
2) braku ofert, w tym odrzuconych.
5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie
zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
1) wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko,
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano,
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację;
2) Wykonawcach, których oferty nie zostały rozpatrzone wraz z uzasadnieniem
faktycznym i prawnym;
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone wraz z uzasadnieniem
faktycznym i prawnym.
6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty / odrzuceniu oferty lub
w przypadku unieważnienia/ zamknięcia postępowania Zamawiający zamieści o tym
fakcie informację na swojej stronie - jeżeli rozeznanie rynku zostało wszczęte poprzez
umieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej Zamawiającego
w Biuletynie Informacji Publicznej lub prześle do Wykonawców, którzy otrzymali
zapytanie. Zamawiający poinformuje Wykonawców o dokonaniu wyboru oferty
najkorzystniejszej, przesyłając informację na adres e-mailowy Wykonawców podany
w ofercie.
XIV. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
Projektowane postanowienia umowy zawiera załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą, przekaże Zamawiającemu następujące informacje dotyczące:
1) osób, które będą podpisywać umowę,
2) osób do kierowania pracami Wykonawcy i kontaktowania się z Zamawiającym, do
kontroli przebiegu realizacji umowy (e-mail, telefon),
2. Wykonawca przed podpisaniem umowy prześle Zamawiającemu:
1) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia,
2) aktualny dokument ubezpieczeniowy (polisa OC) potwierdzony za zgodność przez
Wykonawcę.
3. Zamawiający może, po uzgodnieniu, przesłać jednostronnie podpisane egzemplarze
umowy drogą korespondencyjną (w formie pisemnej - pocztą) lub (w formie
elektronicznej - jako pdf).
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może dokonać wyboru oferty
najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego
badania i oceny.
XVI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.0.2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r. str. 2)
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Olsztynie informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Inspektorat
Weterynarii z siedzibą w Olsztynie ul. Szarych Szeregów 7, 10-072 Olsztyn.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii
w Olsztynie następuje za pomocą adresu e-mail: rodo@olsztyn.wiw.gov.pl lub
korespondencyjnie na w/w adres.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia. Podstawą
przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur
udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym jako jednostce
sektora finansów publicznych.
4. Dane Pani/Pana mogą być udostępniane przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
w Olsztynie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie
przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji
wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania oraz wypełnienia obowiązku
archiwizacyjnego, wynikającego z obowiązujących przepisów prawa.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Pani/Pana
dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
XVII. POSTANOWNIENIA KOŃCOWE
1. Zamawiający nie przewiduje zaliczek.
2. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.
4. Od czynności dokonanych przez Zamawiającego w toku niniejszego postępowania,
w tym czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zamknięcia postępowania,
Wykonawcom nie przysługuje odwołanie.
5. W sprawach nieuregulowanych w zapytaniu mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
Zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień
publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.