Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
21780z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest

Przedmiot:

Wykonanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Zławieś Wielka
ul. Handlowa 7
87-134 Zławieś Wielka
powiat: toruński
tel. (56) 674 13 11
ug@zlawies.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Zławieś Wielka
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (56) 674 13 11
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zławieś Wielka, tj.:
a. dokonywanie ich demontażu, odbioru, pakowania, transportu i unieszkodliwiania z dachów w szczególności: budynków mieszkalnych; budynków gospodarczych; budynków mieszkalno - gospodarczych, budynków użyteczności publicznej w ilości około 12,204 Mg (678 m2) - 5 nieruchomości (przyjęto przelicznik 18kg/m2).
b. odbiór, pakowanie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest uprzednio zdjętych z dachów i składowanych na terenie nieruchomości, w ilości około 39,982 Mg (2221,25 m2)- 14 nieruchomości (przyjęto przelicznik 18kg/m2).
Wyroby zawierające azbest, odebrane z poszczególnych nieruchomości mają być odpowiednio zabezpieczone i przetransportowane do miejsca ich unieszkodliwienia, tj. na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenia zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699)
Zarówno demontaż, odbiór, pakowanie, transport i utylizacja powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi;
1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
2) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
3) Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
4) Ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.
5) Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych
6) Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.
7) Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.
8) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów
9) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.
10) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów.
11) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest:
12) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.
13) Rozporządzenie Ministra Klimatu 1 z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania prac terminowo, z należytą jakością i starannością, przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów i norm, w szczególności warunków i wymagań określonych w przepisach z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami i azbeście, bhp, ppoż. oraz prawno - budowlanych.
Po zakończeniu usługi Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu nieruchomości wraz z terenem jej przyległym.
Transport odpadów zawierających azbest należy wykonać z zachowaniem przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska. Odebrane z terenu gminy odpady zawierające azbest powinny być przekazane do unieszkodliwienia odbiorcy posiadającemu stosowne zezwolenia. Składowisko należy wskazać w załączniku Nr 1 do SIWZ (oferta).
Po realizacji usługi Wykonawca przedstawi protokół odbioru końcowego potwierdzający wykonanie przez Wykonawcę zakresu rzeczowego określonego w harmonogramie rzeczowo - finansowym z rubryką określającą ilość faktycznie unieszkodliwionego azbestu (sporządzone w 4 egzemplarzach -dwa dla gminy, jeden dla właściciela posesji i jeden dla wykonawcy) z wykonania przedmiotu zamówienia, osobno dla każdej posesji wraz z załącznikiem określającym szczegóły usuniętych
wyrobów zawierających azbest. Rozliczenie będzie zawierać następujące dane: Karta przekazania odpadów z podpisami właściciela posesji, z której były usuwane i Wykonawcy, który świadczy usługę usuwania azbestu (w przypadku przekazywania odpadów do unieszkodliwienia innemu podmiotowi karta przekazania odpadów powinna zostać podpisana również przez ten podmiot), informacje o ilości wyrobów zawierających azbest z podziałem na Mg i m2, których wykorzystywanie zostało zakończone, oświadczenia o prawidłowości wykonanych prac związanych z usunięciem odpadów zawierających azbest zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649).
Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego przedstawionych przez Wykonawcę ww. dokumentów, Wykonawca wystawi fakturę za wykonane prace w oparciu o:
- Iloczyn stanowiący stawkę jednostkową demontażu 1 Mg pokrycia dachowego z ilością wyrobów azbestowych faktycznie zdemontowanych;
- Iloczyn stawki jednostkowej załadunku i transportu z wagową ilością odpadów.
Faktura będzie płatna w terminie 30 dni od dnia jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego.
Zamawiający przekaże w dniu podpisania umowy wykaz osób z adresami nieruchomości, na których Wykonawca będzie realizował usługę.
W ciągu 7 dni od podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu do zaakceptowania harmonogram, określający terminy realizacji usług na poszczególnych nieruchomościach. Wykonawca zrealizuje usługę zgodnie z harmonogramem i w porozumieniu z właścicielami nieruchomości i Zamawiającym.
Wykonawca realizując usługę zgodnie z harmonogramem, musi wziąć pod uwagę aktualne warunki pogodowe. W przypadku wystąpienia warunków atm o sferycznych uniemożliwiających zdjęcie pokrycia, w szczególności zagrażających zalaniem budynku, Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio zmodyfikować harmonogram, w porozumieniu z zamawiającym i właścicielami nieruchomości, których zmiana terminu realizacji usługi będzie dotyczyć (forma pisemna uzgodnień).
Do obowiązku Wykonawcy należeć będzie sporządzenie dokumentacji fotograficznej (napłycie CD lub DVD) z każdego miejsca, z którego usuwane będą odpady zawierające azbest (łącznie 3 lub 4 fotografie na każdej posesji - na dachu, przed pakowaniem, po pakowaniu i w trakcie załadunku).
Wyłoniony w drodze zapytania ofertowego Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie uzgodni z każdym z właścicieli posesji termin demontażu, odbioru wyrobów zawierających azbest. Termin demontażu i odebrania wyrobów zawierających azbest powinien byćdo godny dla właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do końca terminu realizacji całości zamówienia.
Wykonawca zapewni organizację i zabezpieczenie placu robót.
Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy uporządkowanie nieruchomości po zakończeniu robót i przedstawienie dokumentu stwierdzającego rzetelność wykonania prac i oczyszczenia terenu z azbestu.
Wykonawca zamówienia staje się posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów niebezpiecznych powstałych w wyniku prowadzenia prac. Ponadto Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za
szkody spowodowane swoim działaniem lub zaniechaniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb, warunków dofinansowania programu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nie będzie to leżało w interesie zamawiającego. W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
Wszelkie uwagi do zamówienia, które były do przewidzenia na etapie przygotowania oferty, a nie zostały zgłoszone Zamawiającemu (wynikające z przepisów Prawa Budowlanego, Polskich Norm lub norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, sztuki budowlanej), nie będą wchodziły w zakres robót dodatkowych i będą musiały być wykonane przez oferenta.
Odbiór prac związanych z demontażem, transportem i utylizacją azbestu nastąpi na podstawie protokołu odbioru, podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę. Do protokołu odbioru Wykonawca zobowiązuje się załączyć listę z podpisami właścicieli/współwłaścicieli nieruchomości, na których została zrealizowana inwestycja.
Przewiduje się odbiory częściowe, które mogą odbywać się na podstawie zgłoszeń Wykonawcy nie częściej niż raz w miesiącu oraz odbiór końcowy po zakończeniu wykonywania umowy
Dzień podpisania protokołu odbioru stanowi datę wykonania przedmiotu umowy lub jej części.
Na podstawie protokołu odbioru zostanie wystawiona faktura VAT będąca podstawą do wypłacenia wynagrodzenia dla Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie odbioru częściowego lub końcowego, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
Zamawiający odmówi odbioru częściowego lub końcowego z winy Wykonawcy, jeżeli przedmiot odbioru nie jest gotowy do odbioru z powodu nie zakończenia realizacji usługi.

CPV: 45262660-5, 90650000-8, 90512000-9

Składanie ofert:
15 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
15.1.Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną do Zamawiającego na adres e-mail: ug@zlawies.pl w terminie do dnia 22.06.2022 roku, godz. 15:15.

Miejsce i termin realizacji:
4. Miejsce wykonania inwestycji:
Tereny gminy Zławieś Wielka - województwo kujawsko-pomorskie
7. Termin wykonania zamówienia
Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia uzależniony jest od podpisania umowy z Wykonawcą.
Zakończenie świadczenia usług - maksymalnie 90 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do 30.09.2021 r.

Wymagania:
6. Podane w pkt a i b wyrobów zawierających azbest mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu -podana ilość jest szacunkowa, na podstawie złożonych wniosków przez poszczególnych właścicieli nieruchomości, którzy zakwalifikowali się do programu pn. Unieszkodliwianie odpadów zawierający azbest z terenu Gminy Zławieś Wielka".
Zamawiający zastrzega, iż zapłaci za rzeczywistą ilość zdemontowanych, usuniętych i przekazanych do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.
Koszty ważenia wyrobów zawierających azbest ponosi Wykonawca. Ważenie zdemontowanych i odbieranych odpadów powinno odbywać się w obecności właściciela nieruchomości.

UWAGA-Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia podpisanej umowy w przypadku nie otrzymania dofinansowania z WFOŚiGW.
8. Informacja o podwykonawcach
Wykonawca nie może powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcy.
9. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych polskich [ PLN ].
10. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:
9.1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności
9.1.1. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach o odpadach lub inny obowiązujący na rok 2017 dokument, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.
9.1.2. Umowę na odbiór odpadów zawierających azbest bądź inny równoważny dokument potwierdzający, że Wykonawca na czas trwania umowy na wykonanie niniejszego zadania będzie posiadał stosowną umowę z podmiotem uprawnionym do prowadzenia działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia tych odpadów lub posiadającym zezwolenie na prowadzenie takiej działalności.
9.1.3. Oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
9.1.4. Inne uprawnienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. warunek. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonych dokumentów. Jeżeli wykonawca wykaże dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa lub innych dokumentów7 niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzjelenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
9.2. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
9.2.1. Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat minimum 2 usług przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem usługom, stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 30.000 zł brutto na jedną usługę.
9.2.2 Oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
W wykazie tym należy podać wartości, podmioty, daty wykonania i podmioty, na rzecz których usługi zostały wykonane. Podać wartości, przedmiot, daty wykonania (Zal Nr.3).Do wykazu należy dołączyć dowody, potwierdzające, że wskazane usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. warunek. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonych dokumentów. Jeżeli wykonawca wykaże dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym.
chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzjelenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
9.3. W celu potwierdzenia opisanego warunku znajdowania się wykonawcy w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
9.3.1 Oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. warunek. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonych dokumentów. Jeżeli wykonawca wykaże dokumentów łub oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzjelenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
10. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, przedstawić należy:
10.1. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, którego wzór zawarto w treści formularza oferty;
10.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
10.3. Wszystkie dokumenty są składane w oryginale, bądź w poświadczonych za zgodność z oryginałem kopiach, podpisanych przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, przy czym w oryginale należy złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informacje o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
10.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Każdy oddzielnie z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
10.5. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składa w ofercie dokumenty potwierdzające spełnienie warunku nie podlegania wykluczeniu z postępowania.
11. Termin związania ofertą
11.1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem wskazanym jako termin składania ofert.
11.2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą. Zamawiający może jednokrotnie zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nic dłuższy jednak niż 30 dni.
11.3. Wykonawca samodzielnie może przedłużyć termin związania ofertą.
12. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami.
12.1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie:
12.2. drogą elektroniczną na adres e-mail: ug@zlawies.pl.
12.3.Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub elektronicznie - każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzy mania Zamawiając) informuje, iż może dokonać unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn.
13. Opis sposobu przygotowania ofert
13.1 .Podpisy.
Skany Oferty i oświadczeń musza być podpisane przez:
1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS - rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika,
2) w przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców przez osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo.
13.2. Forma dokumentów i oświadczeń.
1) Dokument) i ośw iadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Pełnomocnika, przy czym w oryginale należy złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informacje o tym. że Wykonawca nic należy do grupy kapitałowej.
2) W przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę.
14. Informacje pozostałe:
1) Wykonawca ponosi Wszelkie koszty związane z przy gotowaniem i złożeniem oferty.
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
3) Oferta musi być sporządzona:
a) w języku polskim.
b) w formie pisemnej.
15.2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
15.3. Informacje o wyborze Wykonawcy zostaną przesłane do zainteresowanych, którzy złożyli oferty
15.4. UWAGA - za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.
16. Opis sposobu obliczenia ceny.
16.1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN.
16.2. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
16.3. Ceną oferty jest cena brutto wymieniona w formularzu oferty.
17. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Zamawiający wybierze ofertę kierując się kryterium wyboru:
CENA-100%
Punkty uzyskane przez ofertę za poszczególne kryteria wyboru zostaną zsumowane. Wybrana zostanie oferta, która otrzymała największą liczbę punktów. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to. że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę z najniższa ceną. Przyznanie ilości punktów poszczególnym wykonawcom będzie odbywać się wg następujących zasad: Punkty zostaną przy znane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku CENA - 100 % Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty w formularzu oferty.
Liczba punktów, jaka można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona zgodnie ze wzorem:
oferta z najniższą ceną
liczba punktów oferty badanej = .............................. x 100 pkt x 100%
cena oferty badanej
W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który maiłby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi - 100 pkt.
18. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
19. Zamawiający żąda podpisania umowy z wybranym wykonawca wg wzoru określonego w załączniku do niniejszej S.I.W.Z.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.