Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1041z dziś
6112z ostatnich 7 dni
22791z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Budowa pomostów wędkarskich

Przedmiot:

Budowa pomostów wędkarskich

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Stowarzyszenie Wędkarskie ,,Kaniowski Karp Królewski"
Czechowicka 18 A
43-512 Bestwina
powiat: bielski
tel. 501309859
danielek2002@o2.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Bestwina
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 501309859
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa pomostów wędkarskich jako obiektów promujących turystyczno - rekreacyjne walory wędkarstwa na obszarze LSR w miejscowości Kaniów, gmina Bestwina
Pomosty będą mieć wymiary 3,66 m x 3,08 m - 4 sztuki. Miejscem realizacji projektu będzie gmina Bestwina, sołectwo Kaniów, Ul. Czechowicka - linia brzegowa zbiornika wodnego powstałego po eksploatacji żwiru, który jest użytkowany przez Stowarzyszenie na cele wędkarskie.
Konstrukcja pomostów zostanie wykonana z elementów stalowych ocynkowanych i wsparta będzie na zbrojonych słupach fundamentowych (Słupy fundamentowe żelbetowe okrągłe i owalne, wysokość do 4m, obwód do 1.5˙m). Na konstrukcjach stalowych położone zostaną legary dedykowane dla deski tarasowej kompozytowej i pokryte deskami kompozytowymi. Mocowanie elementów do podłoży z betonu zbrojonego i żelbetowych odbywać się będzie za pomocą kotew chemicznych iniekcyjnych z żywic i prętów ocynkowanych gwintowanych.

Dokument nr: 01/15/06/2022

Składanie ofert:
Koniec terminu składania ofert
2022-06-22

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia
2022-09-30

Wymagania:
Warunki udziału w postępowaniu
W postępowaniu mogą brać udział jedynie potencjalni wykonawcy, którzy w ostatnich latach wykonali prace tożsame lub podobne co do rodzaju z przedmiotem zamówienia, określonym w punkcie a).
Odrzucenie oferty
Odrzuceniu podlegają oferty:
- których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
-- złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu ofertowym,
- - które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert,
- złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych.
Z udziału w postępowaniu wyklucza się Oferentów powiązanych kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
2) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
3) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności tych osób.
Dodatkowe informacje
Zapytanie ofertowe oraz Przedmiar robót zamieszczone są do pobrania na stronie internetowej Stowarzyszenia Wędkarskiego "Kaniowski Karp Królewski" pod adresem: http://kaniowski-karp-krolewski.pl/index.php/36-rok-2022/501-drugie-zapytanie-ofertowe
Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
- dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),
- - opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym (opis przedmiotu zamówienia),
- wartość oferty netto oraz brutto, wartość podatku VAT,
- termin realizacji zamówienia,
- okres gwarancji (wyrażony w miesiącach),
- warunki płatności,
- termin ważności oferty.
Oferty powinny zawierać dane identyfikujące oferenta, tj. zawierać pełną nazwę wystawcy oferty (np. zostać opatrzone pieczęcią imienną/nagłówkową, zostać sporządzone na papierze firmowym, itp.). Oferty muszą również zawierać datę sporządzenia dokumentu oraz podpis oferenta lub osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu. W przypadku wersji elektronicznej za wystarczające uważa się podanie imienia i nazwiska osoby występującej w imieniu oferenta (sporządzającej ofertę). Za datę sporządzenia dokumentu -- uznaje się datę wysłania oferty drogą elektroniczną.
Przedkładane oferty muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego. Ponadto oferta powinna zawierać kosztorys ofertowy z wyceną każdej pozycji załączonego przedmiaru, wskazane jest, aby oferta zawierała inne dodatkowe informacje, np. możliwe do uzyskania upusty, wymagania dotyczące konserwacji, itp.
Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych
1) W przypadku konieczności wykonania innych prac wykraczających poza zakres zamówienia podstawowego, których konieczność wykonania pojawiła się w trakcie realizacji robót, a ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego inwestor przewiduje możliwość zawarcia stosownego aneksu do umowy z wykonawcą.
W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych czynników np. złych warunków atmosferycznych, awarii lub innych okoliczności, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania przedmiotu umowy, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć na etapie jej podpisywania, Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia stosowanego aneksu lub porozumienia do umowy z wykonawcą.

Uwagi:
Kryteria
Kryterium Waga
Cena 80
Gwarancja 20
Opis sposobu przyznania punktacji
Najmniejsza możliwa liczba punktów do zdobycia dla każdego z kryterium to 1, a największa to 3.
Punkty są przyznawane zgodnie z rankingiem dla danego kryterium.
Liczba zdobytych punktów to suma iloczynów punktów zdobytych dla danego kryterium i wskaźnika procentowego tego kryterium.
Wygrywa oferta, która zdobędzie największą ilość punktów.
W przypadku, kiedy dwie lub więcej ofert uzyskają tę samą liczbę punktów, wyżej w rankingu będzie ten podmiot, który wskazał niższą cenę, następnie ten, który wskazał dłuższy okres gwarancji.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.