Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
705z dziś
5606z ostatnich 7 dni
20387z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Przedmiot:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
ul. Reymonta 20
30-059 Kraków
powiat: Kraków
tel. +48 12 20 10 240
zamowienia@zzm.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 12 20 10 24
Termin składania ofert: 2022-06-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie zaprasza do złożenia oferty w trybie
zapytania ofertowego na wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania
kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Parku Bronowickiego
przy Ul. Rydla/Bronowickiej w ramach zadania ,,Park Bronowicki przy ul.
Rydla/Bronowicka.", dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, zgodnie z
załączonym zakresem rzeczowym i załącznikiem graficznym (lokalizacją), na
podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego. Wymagania i warunki
związane z realizacją zamówienia określa również załączony wzór umowy.

Dokument nr: NP.26.1.210.22.KG1

Składanie ofert:
Termin i miejsce złożenia oferty: do dnia 21.06.2022r. do godz. 10:00, na adres
e-mail: zamowienia@zzm.krakow.pl

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zadania: do dnia 30.11.2022r., a Zamawiający zakłada, iż
podpisanie umowy nastąpi w terminie do dnia 28.06.2022r., a w przypadku
podpisania umowy w terminie późniejszym termin realizacji może zostać
przesunięty o stosowną liczbę dni opóźnienia.

Wymagania:
2. Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i nie stosuje
się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dziennik Ustaw z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), gdyż wartość zamówienia
jest poniżej wartości wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1) tej ustawy, tj. 130 tys. zł netto.
3. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia Nr 37/2020
Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie
wprowadzenia regulaminu określającego zasady i formy udzielania zamówień
publicznych w ZZM w Krakowie.
4. Pytania i wnioski do treści zapytania i załączników można składać w
zalecanym terminie na co najmniej na dwa dni przed upływem terminu składania
ofert,
za
pośrednictwem
poczty
elektronicznej
na
adres
e-mail:
zamowienia@zzm.krakow.pl
5. Ofertę sporządzoną w języku polskim, odpowiednio do treści wzoru formularza
oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania, należy złożyć w wymaganym
czasie i terminie w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, bądź kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, albo jako skan podpisanych dokumentów, za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@zzm.krakow.pl
7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
8. Oferta najkorzystniejsza, tj. oferta z najniższą ceną, spełniająca wymagania
opisane w zapytaniu i jego załącznikach zostanie wybrana do realizacji zamówienia.
9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
9.1 posiadał zdolność do występowania w obrocie gospodarczym,
9.2 posiadał uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
9.3 znajdował się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na realizację
zamówienia,
9.4 posiadał zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do realizacji zamówienia,
czyli:
9.4.1 dysponował osobą przeznaczoną na funkcję głównego projektanta
posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej w
zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, a także posiadającą co najmniej
trzyletnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień oraz
doświadczenie w opracowaniu co najmniej dwóch projektów zagospodarowania
terenu w przestrzeni publicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z
2018r. poz. 1945z późn. zm.), objętych decyzją pozwolenia na budowę lub decyzją
WZiZT lub ULiCP lub zaświadczeniem o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru
wykonania robót budowlanych dla wykazanych dwóch projektów w zakresie
odpowiadającym posiadanym uprawnieniom,
9.4.2 dysponował osobą pełniącą funkcję projektanta w branży konstrukcyjnej,
posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, a także posiadającą co
najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień
w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom,
9.4.3 dysponował osobą pełniącą funkcję projektanta branży drogowej, posiadającą
uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej w zakresie niezbędnym do
realizacji zamówienia, a także posiadającą co najmniej trzyletnie doświadczenie
zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień w zakresie odpowiadającym
posiadanym uprawnieniom,
9.4.4 dysponował osobą pełniącą funkcję projektanta branży sanitarnej, posiadającą
uprawnienia do projektowania w specjalności sieci, instalacji i urządzeń
sanitarnych, wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie niezbędnym do realizacji
zamówienia, a także posiadającą co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe
liczone od dnia uzyskania uprawnień w zakresie odpowiadającym posiadanym
uprawnieniom,
9.4.5 dysponował osobą przeznaczoną na funkcję projektanta branży elektrycznej,
posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, a także posiadającą
co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania
uprawnień w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom,
9.4.6 dysponował osobą przeznaczoną na funkcję architekta krajobrazu,
posiadającą tytuł mgr. inż. lub inż. architektury krajobrazu lub inne równoważne
wykształcenie, a także posiadającą co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe
oraz doświadczenie przy opracowaniu co najmniej dwóch projektów
zagospodarowania terenu w przestrzeni publicznej wraz z projektem zieleni, w
zakresie odpowiadającym posiadanej specjalności, które zakresem obejmowały
również inwentaryzację oraz projekt zieleni, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
9.4.7 w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał trzy kompletne
dokumentacje projektowo-kosztorysowe w zakresie zagospodarowania dla terenu
w przestrzeni publicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym i uzyskał decyzję pozwolenia na budowę lub
decyzję WZiZT lub ULiCP lub zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu wobec
zamiaru wykonania robót budowlanych dla wykazanych trzech projektów w tym
jedna z trzech wykazanych dokumentacji obejmującej między innymi wykonanie
dokumentacji dotyczącej budowy/przebudowy/remontu obiektu kubaturowego
wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji itp., zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa,
9.5. nie podlegał wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
tj.:
9.5.1 w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządził szkody
poprzez niewykonanie zamówienia lub nienależyte jego wykonanie, bądź też
wyrządzona szkoda została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia niniejszego
postępowania,
9.5.2 nie zalegał z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne,
9.5.3 nie został wobec niego złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub nie została
podjęta przez Wykonawcę uchwała o likwidacji,
9.5.4 sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
9.5.1 zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dziennik Ustaw z 2022r. poz.
835), zwanej poniżej ustawą z postępowania wyklucza się:
9.5.1.1 Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w
art. 1 pkt 3 ustawy,
9.5.1.2 Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z
dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2022r., poz. 593 z późn. zm.) jest
osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile została wpisana na listę na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy,
9.5.1.3 Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt
37 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dziennik
Ustaw z 2021r., poz. 217 z późn. zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany
na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022r., o ile został
wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy,
- przy czym Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału
w postępowaniu, w zakresie pkt. 9 ppkt 9.1 - 9.3, a ocena spełniania warunków
opisanych w pkt. 9 ppkt 9.4 i braku podstaw do wykluczenia dokonana zostanie na
podstawie oświadczeń zawartych w treści oferty.
10. Zamawiający zastrzega sobie w toku badania i oceny ofert możliwość weryfikacji
treści ofert oświadczeń i dokumentów, ewentualnie wzywać do ich poprawienia lub
uzupełnienia oraz możliwość żądania od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień
dotyczących ich treści, uzupełnień, prezentacji itp., w zakresie oferowanego
przedmiotu zamówienia, zaoferowanej ceny itp. oraz w aspekcie posiadanej wiedzy i
doświadczenia, osób przewidzianych do realizacji zamówienia, sytuacji
ekonomicznej i finansowej, zdolności technicznej lub zawodowej, etc.
11. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste
omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z wymaganiami
zapytania, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
12. Zamawiający może odrzucić ofertę Wykonawcy jeżeli została złożona po
upływie terminu składania ofert oraz jeżeli uzna w szczególności, iż oferta nie
spełnia warunków i wymagań zapytania w zakresie oferowanego przedmiotu
zamówienia, albo jej treść nie odpowiada treści zapytania, bądź jest ona niezgodna z
przepisami prawa, a także jeżeli istnieją uzasadnione wątpliwości co do jakości
oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia lub Wykonawca nie
gwarantuje należytego wykonania umowy, albo nie wykaże spełnienia warunków
udziału w postępowaniu, bądź zachodzą w stosunku do niego podstawy wykluczenia
z postępowania.
13. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może również negocjować treść
ofert, w szczególności w aspektach dotyczących oferowanego przedmiotu
zamówienia, zaoferowanej ceny, ulepszania ofert oraz dotyczących innych kryteriów
oceny i porównania ofert z zachowaniem zasad przejrzystości postępowania,
równego traktowania Wykonawców oraz uczciwej konkurencji.
14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania lub
odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podawania uzasadnienia.

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.