Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
21780z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup i montaż powietrznej pompy ciepła wraz z osprzętem

Przedmiot:

Zakup i montaż powietrznej pompy ciepła wraz z osprzętem

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Janusz Denis Firma "SKAŁA"
Skalna 44
58-540 Karpacz
powiat: karkonoski
722337000
jdenis@interia.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/113960
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Karpacz
Wadium: ---
Nr telefonu: 722337000
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup i montaż powietrznej pompy ciepła wraz z osprzętem
Powstaje w kontekście projektu
RPDS.01.05.01-02-0796/21 - Rozszerzenie zakresu działalności Janusz Denis Firma "SKAŁA", celem walki z COVID-19

Część 1
Zakup i montaż powietrznej pompy ciepła wraz z osprzętem

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Zamówienie obejmuje zakup i montaż powietrznej pompy ciepła wraz z osprzętem
Parametry techniczne minimalne:
POMPA NR 1:
- zasobnik na CWU 500l,
- bufor do 300l
- zawór trójdrogowy,
- Grupa bezpieczeństwa do CO 3 bar,
- Grupa bezpieczeństwa do CWU 6 bar,
- Naczynie 25l do CWU,
- Naczynie 25l do CO,
- Separator zanieczyszczeń
- Maks. moc grzewcza: 12,0 kW.
- Cyfrowy regulator do pomp ciepła,
- Regulacja temperatury zasobnika,
- Funkcja chłodzenia aktywnego
- Armatura pomocnicza
- Rury,kształtki, otuliny podłączeniowe Pompy ciepła do instalacji CO i zasobnika CWU
- DOSTAWA i montaż
POMPA NR 2:
- zasobnik na CWU 300l,
- bufor do 300l
- zawór trójdrogowy,
- Grupa bezpieczeństwa do CO 3 bar,
- Grupa bezpieczeństwa do CWU 6 bar,
- Naczynie 25l do CWU,
- Naczynie 25l do CO,
- Separator zanieczyszczeń
- Maks. moc grzewcza: 12,0 kW.
- Cyfrowy regulator do pomp ciepła,
- Regulacja temperatury zasobnika,
- Funkcja chłodzenia aktywnego
- Armatura pomocnicza
- Rury,kształtki, otuliny podłączeniowe Pompy ciepła do instalacji CO i zasobnika CWU
- DOSTAWA i montaż

Okres gwarancji
12

CPV: 42511110-5, 42533000-1, 45331000-6

Dokument nr: 2022-11641-113960

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-06-22

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2022-06

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
dolnośląskie
Powiat
jeleniogórski
Gmina
Karpacz
Miejscowość
Karpacz
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2022-06-27
Koniec realizacji
2022-09-30
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
Zakup i montaż powietrznej pompy ciepła wraz z osprzętem

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty oraz treści zapytania:
- zmiana terminu realizacji umowy:
a. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy,
na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona;
b. Wystąpienia okoliczności, których obiektywnie nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
c. Gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna, techniczna, inna podobnego typu lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zamówieniem
- zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy,
- wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, oraz powodujących niezgodność zapisów umowy z treścią złożonej oferty.
- zmiana nr konta wykonawcy lub innych danych podmiotowych,
- zmiany w dokumentacji projektowej,
- zmiany osób reprezentujących strony,
- zmiany terminów i podziału transz płatności,
- zmiany formy prawnej którejkolwiek ze stron umowy,
- zmiany adresowe którejkolwiek ze stron umowy,
- zmiana miejsca realizacji zamówienia.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń:
1. Wypełniony i podpisany formularz oferty - zał. nr 1 do zapytania
2. Specyfikacja techniczna
Zamawiający ma prawo wezwać oferentów do wyjaśnień w zakresie uzupełnienia/wyjaśnienia treści załączników.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
Nie są powiązani osobowo ani kapitało w Zamawiającym. Przez powiązania osobowe
lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania.
Dokonanie oceny braku przeciwwskazań do udziału w postępowaniu, następowało będzie na podstawie oświadczenia oferenta (zawarte w formularzu ofertowym).
Z postępowania wyklucza się następujące podmioty:
a) obywateli rosyjskich lub osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy z siedzibą w Rosji;
b) osoby prawne, podmioty lub organy, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
c) osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy działające w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Zamawiający ma prawo do anulowania postępowania w każdym momencie bez podania przyczyny.
Zamawiający ma prawo do weryfikacji podanych parametrów technicznych.
Zamawiający zastrzega, że udzieli odpowiedzi na pytania zadane nie później niż w dniu poprzedzającym termin kończący składanie ofert.
Sposób składania ofert:
- mailowo na adres osoby do kontaktu
- drogą pocztową/kurierem na adres firmy
- poprzez Bazę Konkurencyjności
- osobiście w siedzibie firmy

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-06-15
Data ostatniej zmiany
2022-06-15 11:18:49

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
1. Cena brutto (w pln) - 90 pkt
Obliczona za pomocą wzoru:
(wartość oferty najniższej/ wartość oferty badanej) x 90
Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (m.in. podatki - w tym VAT, akcyza, itp.).
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cd. do kryterium 1.
Ceny należy podawać w PLN lub EUR w rozbiciu na: brutto, netto, VAT (kwota oraz stawka podatku). W
przypadku ceny w EUR na etapie porównania ofert kwota przeliczona zostanie na PLN wg kursu sprzedaży NBP EUR/PLN z dnia poprzedzającego wystawienie oferty.
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Analogicznie do treści art. 225 ustawy PZP, w przypadku oferty zagranicznej na etapie porównania ofert do ceny łącznej zostanie doliczony VAT 23%.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
2. Długość gwarancji (w miesiącach) - 10 pkt
(oferta badana/oferta najkorzystniejsza) x 10
Wymagana jest min. 12-miesięczna gwarancja.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Janusz Denis
tel.: 722337000
e-mail: jdenis@interia.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.