Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
21780z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Oczyszczenia stawu parkowego

Przedmiot:

Oczyszczenia stawu parkowego

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Muzeum-Zamek w Łańcucie
ul. Zamkowa 1
37-100 Łańcut
powiat: łańcucki
tel.+48 17 2252008; fax:+48 17 2252012, tel. +48 17749 38 79
muzeum@zamek-lancut.pl
https://zamek-lancut.ezamawiajacy.pl/pn/zamek-lancut/demand/notice/public/63797/details
Województwo: podkarpackie
Miasto: Łańcut
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.+48 17 2252008;
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Muzeum - Zamek w Łańcucie;
zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. Usługa oczyszczenia stawu parkowego Muzeum-Zamek w Łańcucie.
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest biologiczna remediacja polegająca na zaszczepieniu odpowiednich stref zbiornika preparatami mikrobiologicznymi, zgodnie z warunkami środowiskowymi oraz budową dwóch roślinnych stref ektonowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Szczegóły realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
2. Rodzaj zamówienia
Usługa
3. Warunki udziału w postępowaniu
1) Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia skieruje do realizacji zamówienia publicznego co najmniej: 1 osobę, która posiada tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu wyższych studiów na kierunku ichtiologia i akwakultura.
2) Wykonawca ubiegający się o realizację zadania Wykaże wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie i prawidłowo ukończyli co najmniej jedno zamówienie, które obejmowało swoim zakresem biologiczną remediację polegającą na zaszczepieniu odpowiednich stref zbiornika preparatami mikrobiologicznymi w zbiorniku wodnym o powierzchni min. 0,3 ha.
4. Lokalizacja i opis stawu Muzeum-Zamek w Łańcucie
Staw parkowy Muzeum-Zamek w Łańcucie, zlokalizowany jest w północno-wschodniej części Parku Krajobrazowego Muzeum-Zamek w Łańcucie (50°04'10.6"N 22°14'28.3"E). Szczegółowe położenie stawu określa mapa stanowiąca załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego. Staw otoczony jest terenami parkowymi, z dużą ilością drzew i krzewów. Zbiornik ma dopływ i odpływ (mnich przelewowy), jednak nie występuje wymiana wody. Brzegi zbiornika są naturalne i odpowiednio porośnięte roślinnością. Zdarzają się fragmenty brzegu całkowicie pozbawione roślin wodnych. Przyczyną powstania zanieczyszczeń w zbiorniku jest jego lokalizacja oraz budowa. Woda jest bardzo mętna, ze sporymi zakwitami fitoplanktonu. Na dnie zbiornika nagromadziło się sporo mułu. Ponadto wyczuwalne są odory gnilne z samego osadu. Staw zaczyna się wypłycać.
5. Dojazd
Wykonanie usługi biologicznej remediacji odbędzie się w Parku Krajobrazowym (tj. Muzeum-Zamek w Łańcucie, Ul. Zamkowa 1, 37-100 Łańcut). Wjazd na teren Parku możliwy będzie od poniedziałku do piątku w godz.ch 8:00 - 14:00 po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. Wjazd na miejsce wykonania usługi odbywać będzie się alejkami parkowymi od strony Ul. Tadeusza Kościuszki (tzw. ,,brama przy Zameczku Romantycznym" o wymiarach szer. 345 cm, wysokość 355 cm). Po alejkach mogą poruszać się lekkie samochody ciężarowe (o masie całkowitej do 3,5 t), przemieszczanie sprzętu ciężkiego jest zabronione. Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje o dacie wjazdu na teren parku, marce i modelu pojazdu oraz jego numerze rejestracyjnym. Ze względu na natężenie ruchu turystycznego Wykonawca jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność podczas przejazdu na miejsce wykonania usługi. Przeprowadzenie aplikacji oraz prace przy zbiorniku wodnym nie mogą w żadnym stopniu utrudniać przepływu ruchu turystycznego.

CPV: 90700000-4, 71313000-5, 77310000-6, 90733900-3

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zamek-lancut.ezamawiajacy.pl/pn/zamek-lancut/demand/notice/public/63797/details
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 22 czerwca 2022 r o godz. 09:00

Miejsce i termin realizacji:
6. Termin realizacji/wykonania zamówienia
24 miesiące od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
7. Warunki płatności
Płatność przelewem, po zrealizowaniu aplikacji środka biologicznego, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie do 21 dni, licząc od dnia jej otrzymania na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w umowie.
8. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się kryterium:
Cena - 100 pkt.
Wyliczana według następującego wzoru
C= Cn / Co x 100
Muzeum-Zamek w Łańcucie, ul. Zamkowa 1, 37 -100 Łańcut; tel.+48 17 2252008; fax:+48 17 2252012 www.zamek-lancut.pl; muzeum@zamek-lancut.pl
Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum-Zamek w Łańcucie, 37-100 Łańcut, ul. Zamkowa 1, e-mail: muzeum@zamek-lancut.pl
tel.+48 17 225 20 08. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@zamek-lancut.pl
Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej Muzeum
gdzie:
C = przyznane punkty
Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert
Co = cena oferty ocenianej
Maksymalna liczba punktów: 100
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie. Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych w określonym terminie.
9. Opis sposobu obliczenia ceny
Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia w Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego. Cena brutto zawarta w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty Wykonawcy. Cena musi być podana w złotych polskich (PLN), cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności Umowy i nie będzie podlegała zmianom.
10. Sposób przygotowania oferty. Wykonawca sporządza ofertę dla całości przedmiotu zamówienia. Ofertę należy sporządzić: w języku polskim w postaci elektronicznej jako skan podpisanych dokumentów - Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 4 do zapytania ofertowego w formie pliku ,,.pdf"
Oferta (formularz ofertowy) powinna być podpisana czytelnie przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty opatrzonej podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym.
11. Termin, miejsce składania ofert oraz elementy składowe oferty.
Ofertę należy przesłać za pośrednictwem platformy, na której prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia tj. https://oneplace.marketplanet.pl/ - instrukcję sporządzania i wysyłania ofert stanowi załącznik nr 6 do Zapytania Ofertowego. Na ofertę Wykonawcy składa się: ? Oferta sporządzona na formularzu ofertowy określonym przez Zamawiającego tj. załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. ? Oświadczenie dotyczące spełniana warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego.
Uwaga! Oferta Wykonawcy niezawierająca oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu będzie podlegać odrzuceniu.
Termin zostanie dotrzymany, jeśli oferta dotrze do siedziby Zamawiającego przed jego upływem.
12. Termin związania ofertą
21 dni od upływu terminu składania ofert
13. Informacje uzupełniające
? Muzeum-Zamek w Łańcucie zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
? Przewiduje się możliwość negocjacji z Wykonawcami po złożeniu ofert w celu ich ulepszenia.
? Zawarcie umowy nastąpi w terminie późniejszym po poinformowaniu o wyniku.

Uwagi:
Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum-Zamek w Łańcucie, 37-100 Łańcut, ul. Zamkowa 1, e-mail: muzeum@zamek-lancut.pl
tel.+48 17 225 20 08. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@zamek-lancut.pl
Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej Muzeum
14. Informacje dotyczące RODO Muzeum-Zamek w Łańcucie informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach, dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty. Przetwarzanie danych osobowych przez Muzeum-Zamek w Łańcucie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Muzeum-Zamek w Łańcucie i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W związku z tym, wykonawca przystępując do postępowania jest obowiązany do wykonania działań wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: ,,RODO" wobec każdej osoby, której dane osobowe będą podane w ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu. Na tę okoliczność Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, zawarte w formularzu oferty. 15. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę: 1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano
Muzeum-Zamek w Łańcucie, ul. Zamkowa 1, 37 -100 Łańcut; tel.+48 17 2252008; fax:+48 17 2252012 www.zamek-lancut.pl; muzeum@zamek-lancut.pl
Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum-Zamek w Łańcucie, 37-100 Łańcut, ul. Zamkowa 1, e-mail: muzeum@zamek-lancut.pl
tel.+48 17 225 20 08. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@zamek-lancut.pl
Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej Muzeum
za przestępstwo: a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
Muzeum-Zamek w Łańcucie, ul. Zamkowa 1, 37 -100 Łańcut; tel.+48 17 2252008; fax:+48 17 2252012 www.zamek-lancut.pl; muzeum@zamek-lancut.pl
Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum-Zamek w Łańcucie, 37-100 Łańcut, ul. Zamkowa 1, e-mail: muzeum@zamek-lancut.pl
tel.+48 17 225 20 08. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@zamek-lancut.pl
Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej Muzeum
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Art. 85 ust.1 ustawy Pzp Jeżeli wykonawca lub podmiot, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 1571 i 1667), doradzał lub w inny sposób był zaangażowany w przygotowanie postępowania o udzielenie tego zamówienia, zamawiający podejmuje odpowiednie środki w celu zagwarantowania, że udział tego wykonawcy w postępowaniu nie zakłóci konkurencji, w szczególności przekazuje pozostałym wykonawcom istotne informacje, które przekazał lub uzyskał w związku z zaangażowaniem wykonawcy lub tego podmiotu w przygotowanie postępowania, oraz wyznacza odpowiedni termin na złożenie ofert. Zamawiający wskazuje w protokole postępowania środki mające na celu zapobieżenie zakłóceniu konkurencji. 2. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835) w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ww. ustawy, stosuje się wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp. 3. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy, 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Kontakt:
Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Pan Wiesław Koza w godzinach od 8.00 do 14.00, tel. +48 17749 38 79, e-mail: wieslaw.koza@zamek-lancut.pl

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.