Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1041z dziś
6112z ostatnich 7 dni
22791z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remonty oraz naprawy budynków

Przedmiot:

Remonty oraz naprawy budynków

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski Gminy Stęszew Oddział: Referat Inwestycji
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
powiat: poznański
tel 61 8 19-71-41
https://platformazakupowa.pl/transakcja/627709
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Stęszew
Wadium: ---
Nr telefonu: tel 61 8 19-71-41
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
IN.271.3.8.2022 Remonty oraz naprawy budynków
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 REMONT GARAŻU I POMIESZCZEŃ POGOTOWIA RATUNKOWEGO REMONT GARAŻU I POMIESZCZEŃ POGOTOWIA RATUNKOWEGO ZGODNIE Z PRZEDMIAREM
Przedmiar część 1.do [...].docx
1 robota budowlana 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
2 REMONT POSADZKI ZEWNĘTRZNEJ PRZED WEJŚCIEM DO UMG STĘSZEW REMONT POSADZKI ZEWNĘTRZNEJ PRZED WEJŚCIEM DO UMG STĘSZEW ZGODNIE Z PRZEDMIAREM
Przedmiar część 2.pd [...].pdf
1 robota budowlana 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
3 NAPRAWA OPIERZENIA ŚWIETLICY W TOMICZKACH NAPRAWA OPIERZENIA ŚWIETLICY W TOMICZKACH ZGODNIE Z PRZEDMIAREM
Przedmiar część 3.do [...].docx
1 robota budowlana 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
4 NAPRAWA ELEWACJI ŚWIETLICY W JEZIORKACH NAPRAWA ELEWACJI ŚWIETLICY W JEZIORKACH ZGODNIE Z PRZEDMIAREM
Przedmiar część 4.do [...].docx
1 robota budowlana 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
5 PRZYGOTOWANIE ORAZ OGRODZENIE TERENU PRZY PLACU ZABAW W TRZEBAWIU. PRZYGOTOWANIE ORAZ OGRODZENIE TERENU PRZY PLACU ZABAW W TRZEBAWIU ZGODNIE Z PRZEDMIAREM
Przedmiar część 5.do [...].docx
1 robota budowlana 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -

Dokument nr: ID 627709, IN.271.3.8.2022

Otwarcie ofert: Otwarcia : 22-06-2022 09:05:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/627709
Składania : 22-06-2022 09:00:00

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
W imieniu Gminy Stęszew informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na Remonty oraz naprawy budynków:
Część 1: REMONT GARAŻU I POMIESZCZEŃ POGOTOWIA RATUNKOWEGO
Część 2: REMONT POSADZKI ZEWNĘTRZNEJ PRZED WEJŚCIEM DO UMG STĘSZEW
Część 3: NAPRAWA OPIERZENIA ŚWIETLICY W TOMICZKACH
Część 4: NAPRAWA ELEWACJI ŚWIETLICY W JEZIORKACH
Część 5: PRZYGOTOWANIE ORAZ OGRODZENIE TERENU PRZY PLACU ZABAW W TRZEBAWIU.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.
Zamawiający wymaga:
- warunki płatności: 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;
- termin realizacji:
Część 1: 3 miesiące od dnia zawarcia umowy
Część 2: 2 miesiące od dnia zawarcia umowy
Część 3: 2 miesiące od dnia zawarcia umowy
Część 4: 2 miesiące od dnia zawarcia umowy
Część 5: 2 miesiące od dnia zawarcia umowy
- dodatkowe koszty: po stronie Wykonawcy;
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel 61 8 19-71-41
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.
Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Ochrona danych osobowych
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Stęszew z siedzibą w Urzędzie Gminy Stęszew ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, reprezentowana przez Burmistrza.
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@comp-net.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach
Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (lub konkursu) wykluczony zostanie wykonawca o jakim mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Warunki płatności - przelew 14 dni, proszę potwierdzić
3 Koszty dodatkowe - Po stronie wykonawcy, proszę potwierdzić
4 Oświadczenie o zaleganiu/niezaleganiu w podatkach oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - Proszę załączyć wypełniony i podpisany skan oświadczenia o zaleganiu/niezaleganiu w podatkach na rzecz Gminy Stęszew, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Oświadczenie o zaleg [...].pdf
Oświadczenie o niepo [...].docx
5 Kosztorys ofertowy - Proszę załączyć wypełniony i podpisany skan kosztorysu ofertowego zgodnie z załączonymi wzorami (proszę wypełnić i załączyć tylko te kosztorysy które są przedmiotem oferty). (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Przedmiar część 4.do [...].docx
Przedmiar część 5.do [...].docx
Przedmiar część 1.do [...].docx
Przedmiar część 2.pd [...].pdf
Przedmiar część 3.do [...].docx

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Urząd Miejski Gminy Stęszew Oddział: Referat Inwestycji
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=2022

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.