Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1041z dziś
6112z ostatnich 7 dni
22791z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie dokumentacji technicznej

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji technicznej

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
ul. Jana Pawła II 2
41-100 Siemianowice Śląskie
powiat: Siemianowice Śląskie
tel.: 32 735-76-31
beata.materna@clo.com.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Siemianowice Śląskie
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 32 735-76-31
Termin składania ofert: 2022-06-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej (Programu Funkcjonalno-
Użytkowego) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 września 2021 r.
(Dz.U. z 2031, poz. 2454) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego, dla zadania ,,Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Pracowni RTG".
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr
4 do Zapytania ofertowego.

CPV: 71 24 00 00-2

Dokument nr: 24/DTT/2022

Składanie ofert:
9. Miejsce i termin złożenia ofert - oferty należy złożyć do dnia 20.06.2022 r., do godz. 10:00 w zaklejonej
kopercie w Biurze Dyrektora Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela, Ul. Jana Pawła II 2,
41-100 Siemianowice Śląskie.
Dopuszcza się składanie ofert w formie elektronicznej w rozumieniu art. 78 1 kc lub w postaci
elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na adres e-mail:
beata.materna@clo.com.pl.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia / termin obowiązywania umowy:
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przekazania przedmiotu umowy w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy.

Wymagania:
3. Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Waga
Sposób obliczenia
najniższa zaoferowana cena
1.
A - Cena
100 pkt
A = --------------------------------- x 100 pkt
cena oferty badanej
Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona
wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia:
Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonania dokumentacji technicznej,
tj. Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla obiektu użyteczności publicznej. Warunek zdolności
technicznej lub zawodowej wykonawcy zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże że wykonał
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej jedną dokumentację techniczną, tj. Program
Funkcjonalno-Użytkowy lub pełną dokumentację budowlaną dla obiektu użyteczności publicznej
w zakresie Pracowni RTG lub zawierającą Pracownię RTG.
W celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia wykonawca składa wraz z ofertą wypełniony Załącznik nr 2
- Wykaz wykonanych dokumentacji technicznych. Do wykazu muszą zostać załączone dowody określające
nazwę i adres Zamawiającego, na rzecz którego dokumentacje te zostały wykonane, nazwę opracowania
1z podaniem nazwy i lokalizacji obiektu, oraz terminy wykonania usług. Z dowodów musi wynikać,
że dokumentacje zostały wykonane należycie, w szczególności czy zostały wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dokumentacje były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
5. Projekt umowy: stanowi Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.
6. Inne istotne informacje dotyczące zamówienia: zgodnie z projektem umowy stanowiącym
Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.
7. Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 18.07.2022 r.
W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą,
zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, może zwrócić się jednokrotnie do wykonawców
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
8. Sposób przygotowania oferty - ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej,
na komputerze lub odręcznie (zgodnie z wzorem - Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego),
nieścieralnym atramentem i przekazać na adres Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela,
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 2, z adnotacją "Zapytanie ofertowe nr sprawy 24/DTT/2022
do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji technicznej (PFU)
Pracownia RTG".
Oferta wymaga podpisu osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku
podpisywania oferty przez osobę/y niewskazaną/e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
Wykonawcy, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
10.Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.
Prosimy by wnioski o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego przekazywać drogą elektroniczną
(w formie edytowalnej) na adres e-mail: beata.materna@clo.com.pl.
Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie
treści zapytania ofertowego wpłynął do zamawiającego nie później niż na dwa dni przed upływem terminu
składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu
składania wniosku, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania.
Treść pytań oraz wyjaśnienia zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w części
przewidzianej dla zamówień publicznych, bez ujawniania źródła zapytania.
211.Cena oferty uwzględnia wszystkie wymogi i zobowiązania, o których mowa w niniejszej zapytaniu
ofertowym i projekcie umowy.
Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia.
Ceny w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe wydają się rażąco niskie w stosunku
do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi
z odrębnych przepisów, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów,
dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy.
Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień
wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku
do przedmiotu zamówienia.
12.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy - Prawo pocztowe, osobiście,
za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Korespondencja
wymaga podpisu osoby/osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku komunikacji
elektronicznej dokumenty lub oświadczenia powinny zostać złożone w formie elektronicznej
w rozumieniu art. 78 1 kc lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
13.Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się na podstawie art. 7 ust. 9 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835):
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzenia
Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku
z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134
z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej ,,rozporządzeniem 765/2006" i rozporządzeniu Rady
(UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu
do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im
zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), zwanego dalej ,,rozporządzeniem
269/2014" albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy
z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U.
z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym
od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych
3rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt
37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest
podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu
269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile
został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji.
Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz. U. poz. 835). Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

Kontakt:
14.Osoba do kontaktu - Beata Materna, e-mail: beata.materna@clo.com.pl, nr tel.: 32 735-76-31

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.