Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
19685z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Rozbudowa i odbudowa obwałowań rzeki wraz z rekultywacją terenu przylegającego do...

Przedmiot:

Rozbudowa i odbudowa obwałowań rzeki wraz z rekultywacją terenu przylegającego do obwałowań rzeki

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Zakład Wsparcia Produkcji JSW S.A
ul. Towarowa 1
44-330 Jastrzębie-Zdrój
powiat: Jastrzębie-Zdrój
tel.: 32 756 4261, tel. 32 756 2838, tel. 32 756 2838, tel. 32 756 2538
uslugi@zwp.jsw.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Wadium: 652 000,00 PLN
Nr telefonu: tel.: 32 756 4261, t
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rozbudowa i odbudowa obwałowań rzeki Pszczynki w km 40+906 - 41+900 w m. Krzyżowice wraz z rekultywacją terenu przylegającego do obwałowań rzeki
Lp. Nazwa zadania Ilość Jednostka miary
1.
Rozbudowa i odbudowa obwałowań
rzeki Pszczynki w km 40+906 -
41+900 w m. Krzyżowice wraz z
rekultywacją terenu przylegającego
do obwałowań rzeki Pszczynki na
tym odcinku
1 pakiet

Dokument nr: 103/R/22, 4998

Otwarcie ofert: Termin rozpoczęcia licytacji: 2022-06-29 10:00

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-06-22 23:59

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania całości zadania:
1. 36 miesięcy od daty przekazania placu budowy.
2. Przekazanie placu budowy nastąpi do 30 dni od daty zawarcia umowy.

Wymagania:
Pszczynki na tym odcinku
1. Języki
Język polski
Dokument wydrukowano przez Julia Paśnik w systemie Logintrade.NET z platformy jsw.logintrade.net: 2022-06-14 13:06
Strona 1 z 11
2. Opis
Podczas licytacji elektronicznej japońskiej zniżkowej wyświetlane są
automatycznie następujące po sobie malejące poziomy cenowe. Złożenie oferty
przez Wykonawcę oznacza akceptację danego poziomu cenowego, widocznego
podczas licytacji. Wykonawca posiada określoną ilość czasu na każdorazowe
podjęcie decyzji o akceptacji danego poziomu cenowego. Brak akceptacji
pierwszego lub kolejnych postąpień w wyznaczonym czasie, powoduje
wykluczenie Wykonawcy z dalszego udziału w licytacji.
O wyborze oferty i podjętej decyzji Wykonawca zostanie poinformowany po
zatwierdzeniu wyników postępowania.
Ceny podczas licytacji należy podawać za jednostkę miary w PLN bez VAT
(NETTO).
Prosimy o zalogowanie się do aukcji z odpowiednim wyprzedzeniem
uwzględniając ewentualne problemy sprzętowe oraz techniczne (np. problemy z
logowaniem). UWAGA!!! Czas trwania sesji na platformie Operatora aukcji wynosi
5 minut. Zalogowanie się na więcej niż 5 minut przed rozpoczęciem aukcji bez
wykonywania jakichkolwiek akcji (stan bezczynności) wymaga odświeżenia strony
i ponownego zalogowania się.
Dokument wydrukowano przez Julia Paśnik w systemie Logintrade.NET z platformy jsw.logintrade.net: 2022-06-14 13:06
Strona 2 z 11
3. Informacje dodatkowe
Aukcja elektroniczna prowadzona jest na podstawie ,,Regulaminu określającego
sposób przygotowania i prowadzenia w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A.
postępowań przetargowych nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych" -
Załącznik do Uchwały Zarządu JSW S.A. nr 760/X/2021 z dnia 30.11.2021 r. dalej:
Regulamin.
Uwaga !
Na jeden dzień przed terminem licytacji elektronicznej do godz. 13:00 Wykonawca
powinien uzyskać informację o dopuszczeniu do licytacji lub o ewentualnym
przesunięciu terminu licytacji.
Informację w tym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu +48 32 756
4261.
Ogłoszenie o aukcji elektronicznej oraz wszelkie informacje i dokumenty
publikowane są na platformie zakupowej dostępnej na stronie internetowej o
adresie: https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/aktualneaukcje.html oraz na stronie
Zamawiającego pod poniższym linkiem: https://www.jsw.pl/dlakontrahentow/
przetargi/
Wnioski o wyjaśnienie treści ogłoszenia należy przesyłać na skrzynkę mailową o
adresie: uslugi@zwp.jsw.pl
Łączna objętość plików, które Wykonawcy przesyłają każdorazowo do
zamawiającego pocztą elektroniczną na skrzynkę mailową o adresie:
uslugi@zwp.jsw.pl (załączają do wiadomości mailowej) nie może przekroczyć 50
MB. Jeśli objętość przesyłanych plików wyniesie 50 MB, pozostałe pliki Wykonawca
zobowiązany jest przesłać w następnej wiadomości mailowej.
Postanowienia wzoru umowy/IPU znajdują zastosowanie w zakresie, w jakim nie
są modyfikowane lub uchylane przez postanowienia Ogłoszenia o aukcji oraz
Specyfikacji technicznej w niniejszym postępowaniu.
4. Waluta
PLN
7. Kryteria oceny
Lp. Nazwa kryterium
1. Cena
8. Reguły
Licytacja otwarta
Aukcja japońska
Aukcja zniżkowa
Cena dotyczy całego kontraktu
Czas na decyzję: 60 sekund
10. Widok
Oferent nie widzi nazw pozostałych oferentów
11. Informacje o ofertach
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia całości lub części
przedmiotu zamówienia podwykonawcom/osobom trzecim.
5. Oferta musi zawierać propozycję ceny według formuły określonej przez
prowadzącego postępowanie w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr
1.
6. Kryterium oceny- najniższa cena: 100 %. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie
uznana oferta z najniższą ceną.
7. Jeżeli przedmiotem licytacji jest pakiet nie jest dopuszczalne złożenie oferty
częściowej. Po przeprowadzeniu licytacji Wykonawcy zostaną wezwani do
rozpisania pakietu na poszczególne pozycje, suma wartości pozycji nie może
przekraczać kwoty wskazanej w toku licytacji.
14. Warunki płatności
1. Zapłata wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia regulowana
będzie na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT, przelewem w
terminie do 90 dni od daty dostarczenia faktury do CUW - jednostki
organizacyjnej Zamawiającego, chyba że Wykonawca jest mikroprzedsiębiorcą,
małym przedsiębiorcą lub średnim przedsiębiorcą w stosunku do którego termin
zapłaty wynosi do 60 dni od daty dostarczenia zamawiającemu faktury VAT.
Strony uznają, że za datę zapłaty zobowiązania uznaje się dzień obciążenia
rachunku Zamawiającego.
2. Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych
polskich.
3. Fakturę za realizację przedmiotu zamówienia należy wystawić na adres:
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK ,,Pniówek", ul. Krucza 18, 43-251
Pawłowice.
4. Fakturę za realizację przedmiotu zamówienia należy dostarczyć ich na adres:
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., ul. Armii Krajowej 56, 44-330 Jastrzębie Zdrój.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania częściowego (nie częściej niż
raz w miesiącu) w oparciu o harmonogram wykonania prac i faktyczne wykonane
roboty, potwierdzone i zaakceptowane przez wykonawcę jak i nadzór ze strony
zamawiającego. W tym celu wykonawca przedstawi harmonogram robót który
musi być zaakceptowany przez zamawiającego.
6. Podstawą do wystawiania faktury będą pozytywne protokoły odbioru robót
podpisane przez upoważnione osoby ze strony zamawiającego oraz wykonawcy
zaakceptowane przez nadzór zamawiającego.
7. Nie dopuszcza się stosowania zaliczek i przedpłat bez zgody Zarządu JSW S.A.
8. Wartość umowy (w tym wartości jednostkowe) nie będzie waloryzowana w
czasie jej trwania.
16. Sposób dostawy/wykonania
Zgodnie z zał. nr 2 - Specyfikacja techniczna
17. Warunki udziału
I. Wykonawca, który zamierza wziąć udział w Aukcji elektronicznej musi posiadać
profil (konto) na platformie zakupowej o adresie: https://zakupy.jsw.pl oraz zgłosić
udział w aukcji najpóźniej do godz. 23:59 w dniu, w którym upływa termin
składania ofert.
Wykonawca nieposiadający profilu (konta) zobowiązany jest dokonać rejestracji
na platformie pod adresem internetowym:
https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/rejestracja.html
Rejestracja oraz udział w aukcji są bezpłatne.
II. Wniesienie wadium zgodnie z wyznaczonym terminem składania ofert.
Wysokość wadium: 652 000,00 PLN
Termin w jakim wadium zabezpiecza obowiązki Wykonawcy wynikające z udziału
w niniejszym postępowaniu wynosi: 22.06.2022 r. do 19.09.2022 r.
Wadium należy wnieść w jednej lub kilku z następujących form:
1. Pieniądzu w formie przelewu na rachunek bankowy (nie może być wpłacone
przekazem pocztowym): Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Zakład Wsparcia
Produkcji ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, PKO BP S.A. nr konta 49 1020
2498 0000 8702 0443 8792 z dopiskiem "wadium do aukcji nr 103/R/22".
Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu
składania ofert na rachunku bankowym Zamawiającego nastąpi uznanie przelewu
środków pieniężnych odpowiadających kwotowo oznaczonemu wadium.
2. Gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.
Wadium uznaje się za skutecznie wniesione (w jednym z poniższych sposobów),
jeżeli przed upływem terminu składania ofert:
- w kasie Zakładu Wsparcia Produkcji JSW S.A. zostanie złożony oryginał gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej,
- oryginał gwarancji bankowej sporządzony w postaci elektronicznej opatrzony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym gwaranta zostanie przesłany na adres
skrzynki mailowej wskazany w punkcie 12.
- oryginał bądź kopia gwarancji ubezpieczeniowej sporządzonej w postaci
elektronicznej lub kopia gwarancji ubezpieczeniowej, sporządzonej w postaci
papierowej (formie pisemnej lub dokumentowej) zostanie przesłana na adres
skrzynki mailowej wskazany w punkcie 12.
W szczególności treść gwarancji powinna zawierać:
a) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłaty wadium na
pierwsze żądanie Organizatora aukcji (Beneficjenta) w sytuacjach określonych w §
15 ,,Regulaminu ... nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych" - Załącznik
do Uchwały Zarządu JSW S.A. nr 760/X/2021 z dnia 30.11.2021 r. ,
Dokument wydrukowano przez Julia Paśnik w systemie Logintrade.NET z platformy jsw.logintrade.net: 2022-06-14 13:06
Strona 7 z 11
b) wskazanie sumy gwarancyjnej,
c) wskazanie Organizatora aukcji, jako Beneficjenta gwarancji,
d) określenie terminu ważności gwarancji.
Złożenie lub przesłanie gwarancji, których treść nie będzie spełniać ww.
wymogów skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania zgodnie z § 21
ust. 2 lit. b Regulaminu.
Kasa ZWP JSW S.A. jest czynna w dniach: poniedziałek, wtorek, środę i piątek w
godzinach od 08:00 do 09:00 oraz 12:30 do 13:30.
3. Wstrzymaniu przez Zamawiającego zapłaty należności Wykonawcy w wysokości
odpowiadającej wartości wadium jest możliwe:
- w kwocie brutto dla faktur, których wartość nie przekracza 15 000,00 zł brutto,
- w kwocie netto dla faktur, których wartość przekracza 15 000,00 zł brutto.
Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu
składania ofert do Prowadzącego postępowanie wpłynie od Wykonawcy
oświadczenie (potwierdzone przez CUW) o przeznaczeniu kwot z należności
Wykonawcy na pokrycie wadium w postępowaniu (wzór oświadczenie stanowi
załącznik do ogłoszenia).
Blokadzie podlegają w pierwszej kolejności wierzytelności wymagalne, a w
przypadku ich braku wierzytelności niewymagalne, z terminem płatności
najwcześniej przypadającym. Wskazane należności powinny być istniejące i
bezsporne co do zasady, jak i wysokości. W tym celu Wykonawca składa do CUW
JSW S.A. (Sekcja Obsługi Zobowiązań) stosowne oświadczenie (w 2
egzemplarzach). CUW JSW S.A. (Sekcja Obsługi Zobowiązań) potwierdza
oświadczenie zgodnie z zasadami reprezentacji i dokonuje odpowiednich
księgowań (jeden egzemplarz oświadczenia Wykonawca dołącza do składanej
oferty, drugi pozostaje w CUW JSW S.A. - Sekcja Obsługi Zobowiązań).
W przypadku złożenia oświadczenia w postaci elektronicznej Wykonawca wysyła
elektroniczną kopię podpisanego oświadczenia na wskazany adres e-mail:
blokady-wadium@jsw.pl
Osobami zajmującymi się blokadą wierzytelności z ramienia CUW JSW S.A. są:
Pani Dorota Siedlaczek nr tel. 32 756 4882, Pani Bożena Temich nr tel. 32 756
4716 oraz Pani Barbara Wolak nr tel. 32 756 4739.
Wraz z ofertą należy przedłożyć egzemplarz oświadczenia potwierdzony przez
pracownika CUW.
III. Złożenie przez Wykonawcę oferty zawierającej:
1. Wypełniony formularz ofertowy będący załącznikiem nr 1.
2. Potwierdzenie dokonania ustanowienia wadium.
3. Dodatkowe wymagane od wykonawcy dokumenty: dokumenty wskazane w
Specyfikacji Technicznej, będącej załącznikiem nr 2 do Ogłoszenia o aukcji tj.:
Dokument wydrukowano przez Julia Paśnik w systemie Logintrade.NET z platformy jsw.logintrade.net: 2022-06-14 13:06
Strona 8 z 11
3.1. Wykaz co najmniej 1 usługi wskazującej, że w okresie ostatnich siedmiu lat
przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy - w
tym okresie) wykonawca (w przypadku oferty złożonej przez konsorcjum firm,
lider bądź jeden z uczestników/członków konsorcjum) zrealizował zamówienie
związane z budową, przebudową lub remontem w branży hydrotechnicznej lub
melioracyjnej obejmujące między innymi wykonanie budowy, przebudowy lub
nadbudowy wałów przeciwpowodziowych w ilości co najmniej 100 tys. ton na
wartość co najmniej 7.000.000,00 zł netto. Ww. wykaz winien zawierać wartość
wykonanej usługi, przedmiot, datę wykonania i dane podmiotu, na rzecz którego
usługa została wykonana.
3.2. Referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
wskazane w wykazie usługi były wykonane, potwierdzające, że przedmiot
zamówienia został wykonany należycie.
3.3. Oświadczenie o dysponowaniu osobami posiadającymi aktualne uprawnienia
i świadectwa kwalifikacji. Osoby niezbędne do realizacji zamówienia określone są
szczegółowo w pkt VI. ppkt 2. Specyfikacji technicznej, stanowiącej Załącznik nr 2
do Ogłoszenia o aukcji.
3.4. Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej i zapoznaniu się z miejscem
planowanych robót przed opracowaniem i złożeniem oferty, z panującymi
warunkami wykonywania robót oraz z zakresem prac do wykonania. Zapoznanie
się przez wykonawcę z obiektem będzie możliwe w dni robocze (od poniedziałku
do piątku) w godz. 8:00 - 12:00 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się
(tel. 32 756 2838). Wykonawca na potwierdzenie powyższego dołączy do oferty
wypełniony i podpisany Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o aukcji.
4. Jeśli wykonawca działa przez pełnomocnika - oryginał pełnomocnictwa lub
kopię notarialnie poświadczoną za zgodność z oryginałem.
5. W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który nie podlega rejestracji w KRS
lub CEIDG (wystawiony zgodnie z obowiązującymi przepisami) oryginał lub kopia
odpisu z innego odpowiedniego rejestru handlowego obejmujący informację o
zasadach reprezentacji razem z tłumaczeniem na język polski potwierdzonym
przez wykonawcę.
Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w języku polskim.
Ofertę można złożyć w jednej z następujących form:
- w formie pisemnej - przez przesłanie oferty w zaklejonej kopercie z dopisanym
numerem aukcji. Wykonawca przesyła ofertę wraz ze wskazanymi powyżej
załącznikami na adres: JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-
330 Jastrzębie-Zdrój.
- w formie wiadomości e-mail, jest składana jako skan (pdf) oferty sporządzonej
uprzednio w formie pisemnej ze wszystkimi koniecznymi elementami. Wykonawca
przesyła ofertę na adres skrzynki mailowej wskazanej w punkcie 12 Ogłoszenia o
aukcji. W tytule wiadomości e-mail Wykonawca podaje numer aukcji.
- w formie elektronicznej, składana jest w formie plików pdf obejmujących treść
oferty i została podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca
przesyła ofertę na adres skrzynki mailowej wskazanej w punkcie 12 Ogłoszenia o
aukcji. W tytule wiadomości e-mail Wykonawca podaje numer aukcji.
Dokument wydrukowano przez Julia Paśnik w systemie Logintrade.NET z platformy jsw.logintrade.net: 2022-06-14 13:06
18. Prawa i obowiązki zamawiającego
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania aukcji lub zmiany jej warunków.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do swobodnego wyboru ofert lub
unieważnienia Postępowania w całości lub części (w zakresie poszczególnych
zadań) bez podania przyczyn na każdym etapie Postępowania.
3. Oferty złożone w toku Aukcji elektronicznej przestają wiązać, gdy Wykonawca
złoży kolejną, korzystniejszą ofertę, zawarto umowę albo Aukcję unieważniono.
4. Zawarcie umowy następuje w formie pisemnej.
5. Reklamacje związane z przebiegiem licytacji należy składać na adres e-mail:
uslugi@zwp.jsw.pl do godz. 12:00 następnego dnia roboczego po dniu, gdy
zakończono licytację.
6. Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym
Wykonawcą stosownie do postanowień Regulaminu.
19. Dokumenty wymagane od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą
ofertę w aukcji elektronicznej
1. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Ogłoszenia o aukcji tj. Specyfikacja Techniczna
oraz załącznikiem nr 3 do Ogłoszenia o aukcji tj. Istotne Postanowienia Umowy.
2. Celem zawarcia umowy oraz wypełnienia obowiązków wynikających z
przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym
opóźnieniom w transakcjach handlowych, Wykonawca, który złożył
najkorzystniejszą ofertę zostanie wezwany do złożenia oświadczenia wraz ze
stosownymi dokumentami potwierdzającymi status przedsiębiorstwa. Wykonawcy
składający ofertę wspólną przesyłają oświadczenie oraz stosowne dokumenty w
odniesieniu do występującego w ich imieniu pełnomocnika. Informację i
dokumenty Wykonawca przesyła na adres email: usługi@zwp.jsw.pl. W tytule
wiadomości e-mail Wykonawca podaje numer postępowania.
20. Dokumenty wymagane przy pierwszej i kolejnych dostawach
Zgodnie z zał. nr 2 - Specyfikacja techniczna
21. Wymagane warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia
Zgodnie z zał. nr 2 - Specyfikacja techniczna
Dokument wydrukowano przez Julia Paśnik w systemie Logintrade.NET z platformy jsw.logintrade.net: 2022-06-14 13:06
Strona 10 z 11
22. Dodatkowe warunki i wymagania techniczne
Zgodnie z zał. nr 2 - Specyfikacja techniczna
Dokument wydrukowano przez Julia Paśnik w systemie Logintrade.NET z platformy jsw.logintrade.net: 2022-06-14 13:06

Uwagi:
Operator aukcji:
JSW IT SYSTEMS Spółka z o.o.
ul. Armii Krajowej 56
44-330 Jastrzębie-Zdrój
NIP: 633-19-81-130 www.jswits.pl
Pomoc techniczna dla uczestników aukcji:
(+48) 71 787 35 34 helpdesk@logintrade.net

Kontakt:
12. Kontakt w sprawach formalnych
Dział Zamówień Niepublicznych Usługi, Julia Paśnik nr tel.: 32 756 4261; email:
uslugi@zwp.jsw.pl
13. Kontakt w sprawach przedmiotu zamówienia
Osoba kontaktowa w sprawach technicznych: Ryszard Tobiczyk nr tel. 32 756
2838, Joanna Spyra nr tel. 32 756 2838 , Dorota Sulska nr tel. 32 756 2538

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.