Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
530z dziś
5431z ostatnich 7 dni
20212z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remont cząstkowy dróg

Przedmiot:

Remont cząstkowy dróg

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Nowa Ruda
ul. Niepodległości 2
57-400 Nowa Ruda
powiat: kłodzki
tel.74 872 09 41, 74 872 09 40
sekretariat@gmina.nowaruda.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Nowa Ruda
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.74 872 09 41, 74
Termin składania ofert: 2022-06-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PN.:
1. ,,Remont cząstkowy dróg o nawierzchni mineralno - asfaltowej"

1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu prac związanych z remontem cząstkowym dróg o nawierzchni mineralno - asfaltowej. Zakres prac obejmuje:
1) wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów,
2) oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem i utylizacją rumoszu,
3) wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym,
4) ogrzanie bitumu i skropienie naprawionego miejsca,
5) rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej lub w dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzeń,
6) zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki, skropienie bitumem krawędzi i zasypanie kruszywem)
Przedmiot zamówienia będzie realizowany na podstawie wskazań przekazywanych przez zamawiającego. W związku z brakiem możliwości jednoznacznego określenia przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym, Zamawiający przewiduje wykorzystanie prawa opcji. Przewidując prawo opcji Zamawiającemu przysługuje prawo do zwiększenia lub zmniejszenia zamówienia, na podstawie formularza rzeczowo - cenowego, po cenach w nim podanych. Zamawiający będzie mógł korzystać z prawa opcji przez cały okres trwania umowy.

Dokument nr: ITOŚ.271.1.19.2022

Otwarcie ofert: 10. Miejsce i termin otwarcia oferty:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 21.06.2022r., o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego (57-400 Nowa Ruda, Ul. Niepodległości 4).

Składanie ofert:
9. Miejsce i termin złożenia oferty:
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.06.2022r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego (57-400 Nowa Ruda, Ul. Niepodległości 2)

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 16.12.2022r.

Wymagania:
Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania przez Gminę Nowa Ruda zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130.000 złotych
2. Informacja czy zamówienie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej*: TAK/NIE
3. Przy wyborze oferty do realizacji, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Cena - 100 %
4. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
1. formularz oferty wg załączonego wzoru,
2. oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu,
3. zaparafowany wzór umowy,
6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
Cena powinna zawierać:
1. wartość dostawy* /usługi*/roboty budowlanej* określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
2. obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.
7. Zamawiający wybierze ofertę z najkorzystniejszą ceną oraz spełniającą wszystkie wymagane warunki.
8. Opis sposobu przygotowania oferty:
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Remont cząstkowy dróg o nawierzchni mineralno-asfaltowej" bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego
Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz składany drogą pocztową należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.
2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym w zaproszeniu nie będzie brana pod uwagę, a dodatkowo - oferta złożona drogą pocztową zostanie Wykonawcy zwrócona bez otwierania.
12. Informacje dotyczące zawierania umowy.
Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej. *

Kontakt:
11. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Paweł Rogóż, 74 872 09 41, progoz@gmina.nowaruda.pl
Tomasz Zieliński, 74 872 09 40, tomek.zielinski@gmina.nowaruda.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.