Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
19685z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji automatycznego nawadniania wraz z wertykulacją trawnika

Przedmiot:

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji automatycznego nawadniania wraz z wertykulacją trawnika

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Ochotnicza Straż Pożarna w Krasocinie
ul. Macierzy Szkolnej 2
29-105 Krasocin
powiat: włoszczowski
tel.: 608 579 796;
bartlomiej.robak@wp.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Krasocin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 608 579 796;
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE

,,Zaprojektowanie i wykonanie instalacji automatycznego nawadniania
wraz z wertykulacją trawnika na działce o nr ew. 496/3 w Krasocinie"
Zamówienie stanowi element operacji pn. Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego wiatraka w Krasocinie
realizowanej w zakresie działania ,,Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność"
w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej', objętego Programem Operacyjnym
"Rybactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji automatycznego
nawadniania wraz z wertykulacją trawnika na działce o nr ew. 496/3 w Krasocinie, na terenie której
znajduje się Wiatrak holenderski.
2.
Zamawiający wyznacza następujące minimalne cechy systemu nawadniania:
a) zaprojektowanie i wykonanie instalacji automatycznego nawadniania do równomiernego
nawadniania trawnika i roślin (1400m 2 );
b) system wielokanałowy równomiernie nawadniający różne obszary terenu trawnika;
c) elementy systemu powinny pozostać niewidoczne i nawadniać każdy element trawnika, a ich
zasięg nie może naruszać (oblewać) wiatraka;
d) dostawa i montaż:
o zaworu elektronicznego do dopuszczania/odcinania dostępu do wody;
o zegara sterującego;
o przyłączenia z istniejącej studzienki;o
sterowników bateryjnych, elektrozaworów, skrzyń zaworowych, zraszaczy wynurzanych
turbinowych;
o czujnik opadów;
o linii kroplujących w klombach z krzewami (koło wiatraka);
o systemu nawadniania drzew już posadzonych z gat. grab pospolity (bezpośrednio do
systemów korzeniowych drzew);
e) wykonanie wykopów oraz ułożeniu rur w wykopach;
f) zaprogramowanie sterowników i uruchomienie instalacji.
g) teren po zamontowaniu nawadniania powinien zostać doprowadzony do stanu pierwotnego,
po czym Wykonawca przeprowadzi wertykulację krzyżową trawnika wraz z dosiewką trawy
(konieczne dopasowanie odpowiedniego rodzaju bądź mieszanek trawy) i nawożenie trawnika
w celach regeneracyjnych
h) Wykonawca zobowiązuje się bez dodatkowego wynagrodzenia, w ramach gwarancji, do
przeprowadzenia czynności serwisowych związanych do przygotowania instalacji na zimę -
opróżnienie rur z wody oraz pierwsze uruchomienie instalacji w sezonie wiosna 2023.
3.
Pozostałe obowiązki wynikające z realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy
stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 22.06.2022r. godz. 10:05

Składanie ofert:
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem e-mail na adres: bartlomiej.robak@wp.pl
TERMIN SKŁADANIA i otwarcia ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 22.06.2022r. godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin realizacji umowy - 40 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

Wymagania:
WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW
1. Udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
d) zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Zamawiający uzna warunki wymienione w pkt 1 - 4 za spełnione, jeżeli wykonawca złoży
oświadczenie o ich spełnianiu (oświadczenie w swojej treści zawiera formularz ofertowy).
3. Zamawiający wykluczy z postępowania:
a) Wykonawcę, o którym mowa w art. 7 ust. 1 wymienionego w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę (Dz. U. poz. 835);
b) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest
osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014
albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile
została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (Dz. U. poz. 835);
c) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący
taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzjiw sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę (Dz. U. poz. 835)
4. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia w swojej treści zawiera formularz ofertowy.
VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.
Ofertę stanowi prawidłowo wypełniony Formularz Ofertowy.
2.
Formularz Ofertowy należy sporządzić na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego
zapytania.
3.
Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnioną do składania oświadczeń woli
w imieniu wykonawcy.
4.
Oferta zostanie odrzucona w następujących przypadkach:
a) Treść oferty jest niezgodna z zapytaniem ofertowym
b) Została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu
c) Oferta została złożona przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym
(oświadczenie do wypełnienia stanowi zał. nr 3)
d) Oferta została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄWykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni.
IX.
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI
1.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami,
przekazywane są elektronicznie za pośrednictwem skrzynki e-mail bartlomiej.robak@wp.pl
X.
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
1.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi
wszystkich wykonawców.
2.
Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest:
a)
wskazać osobę/osoby, która będzie podpisywać umowę;
b)
przedłożyć dokument uprawniający osobę/osoby wskazaną do podpisania umowy, o ile nie wynika
to ze złożonych wraz z ofertą dokumentów.
XI.
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający przewiduje unieważnienia postępowania w przypadkach:
a) złożono mniej niż dwie oferty zgodne z zapytaniem;
b) wszystkie złożone oferty podlegają odrzuceniu;
c) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może
zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty;
d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
e) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uwagi:
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY KRYTERIUM OCENY OFERT
1.
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium najniższej ceny: cena oferty -
100%.
2.
Sposób obliczania kryterium:
cena =
3.
ofert.
VI.
1.
2.
najniższa cena oferowana (brutto)
cena ocenianej oferty (brutto)
x 100%
Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy w oparciu o bilans wszystkich kryteriów oceny

Kontakt:
Wskazanie osób i numeru telefonu osoby uprawnionej do komunikowania się z Wykonawcami:
l.p. imię i nazwisko nr telefonu kontakty w sprawie
1 Bartłomiej Robak 608 579 796 sprawy proceduralne
2 Katarzyna Śliwińska (41) 388 29 24 sprawy merytoryczne

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.