Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
16z dziś
4919z ostatnich 7 dni
19700z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remont dróg

Przedmiot:

Remont dróg

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Krzęcin
ul. Tylna 7
73-231 Krzęcin
powiat: choszczeński
tel./fax. 95 765 52 13, wew. 12
inwestycje@krzecin.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Krzęcin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel./fax. 95 765 52
Termin składania ofert: 2022-06-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Remontu dróg gminnych w 2022 r. na terenie Gminy Krzęcin"
3) Przedmiot zamówienia
a. Remont drogi dz. 411/5 w miejscowości Granowo na odcinku 50.00 mb. szerokość drogi 3,5 m, poprzez uzupełnienie ubytków drogi poprzez wbudowanie frezy asfaltowego (8 ton) wraz z zastosowaniem wału drogowego;
b. Remont drogi dz. 267 w miejscowości Żeńsko na odcinku 625 mb, szerokość drogi 3,5 m -profilowanie istniejącej nawierzchni ze spadem dwustronnym równiarką wraz z zastosowaniem wału drogowego oraz wbudowanie frezu asfaltowego (12 ton) poprzez wypełnienie ubytków na wraz z zagęszczeniem.
c. Remont drogi Krzęcin - Prokolno na odcinku 2,36 km, szerokość drogi 3,5 mb, profilowanie istniejącej nawierzchni ze spadem dwustronnym równiarką wraz z zastosowaniem wału drogowego oraz wbudowaniem kruszywa typu recykling - frakcja 0,31 mm (50 ton) poprzez uzupełnienie ubytków;
d. Remont drogi Kolonia IV Chłopowo (dz. 346) na odcinku 435 mb, szerokość drogi 3,5 m, poprzez profilowanie istniejącej nawierzchni ze spadem dwustronnym równiarką wraz z zastosowaniem wału drogowego;
e. Remont drogi dz. 191/16 w miejscowości Krzęcin na odcinku 51,00 mb, szerokość drogi 3,5 m, poprzez uzupełnienie ubytków drogi poprzez wbudowanie frezu asfaltowego (8 ton) wraz z zastosowaniem wału drogowego;
f. Remont drogi dz. 365 i 360 w miejscowości Sobolewo, Boguszyce na odcinku 806,00 mb, szerokość drogi 3,5 m, poprzez uzupełnienie ubytków drogi poprzez wbudowanie frezu asfaltowego (24 tony) i kruszywa typu recykling, frakcja 0,3lmm (12 ton) wraz z zastosowaniem wału drogowego;
g. Remont drogi dz. 65 i 52 w miejscowości Rakowo na odcinku 3,29 km profilowanie istniejącej nawierzchni ze spadem dwustronnym równiarką wraz z zastosowaniem wału drogowego oraz wbudowanie kruszywa typu recykling (60 ton) poprzez wypełnienie ubytków wraz z zagęszczeniem.

CPV: 45000000-7

Dokument nr: IR-RDGN-ZP-III_ZP.ZO.24.06.2022

Otwarcie ofert: 7. Termin otwarcia ofert;
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.06.2022 r. godz. 10.30 w Urzędzie Gminy Krzęcin pok. 17

Składanie ofert:
5. Miejsce i termin składania ofert
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem proszę o złożenie ofert na piśmie do dnia 20.06.2022 r. godz. 10° w jeden z następujących sposobów:
a) poprzez złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy Krzęcin, Ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin , lub
b) przesłanie pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Krzęcin, Ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin, lub
c) przesłanie elektronicznie na skrzynkę ePUAP: /el0pyb58qu/skrytka

Miejsce i termin realizacji:
11. Termin realizacji zamówienia
1) Termin realizacji zamówienia do 30 lipca 2022 r.

Wymagania:
Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Krzęcin których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto.
2. Warunki udziału w postępowaniu,
1) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki w zakresie:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie przedmiotu zamówienia. Ocena spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
3. Kryteria oceny oferty oraz informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty,
o Cena brutto - waga 100 %,
4. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty,
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium Szczegółowy opis, wzór Uwagi, objaśnienia
1. cena brutto 100% Najniższa oferowana cena brutto naliczanie z dokładnością do dziesiątych części
6. Sposób przygotowania oferty:
1) ofertę należy sporządzić w formie pisemnej/elektronicznej - w języku polskim według wzoru oferty stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
2) oferta winna być opatrzona pieczątka firmową, podpisem oferenta, datą sporządzenia
3) W ofercie należy podać:
a) koszt całości (netto, brutto/ryczałt,).
b) termin realizacji.
8. Warunki płatności:
1) Termin płatności 30 dni po protokolarnym odebraniu zadań remontowych.
9. Odrzuceniu podlegają oferty gdy:
1) ich treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
2) została złożona przez podmiot:
a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu ofertowym,
b) powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym,
3) złożona została po terminie składania ofert.
10. 1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania:
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 tej ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 tej ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 tej ustawy.
10.2. Z zamówienia wyklucza się także podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym tj.:
1) Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji w spółce kapitałowej;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz niezwiązany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępca prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawcy;
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący braku powiązań osobowych i kapitałowych oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, jeżeli Wykonawca złoży w tym zakresie odpowiednio oświadczenie zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik 3 do niniejszego zapytania ofertowego oraz oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
12. Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
14. W przypadku podania nieprawdziwych danych lub uchylania się od podpisania umowy Wykonawca nie będzie brany po uwagę przy kolejnych zapytaniach ofertowych. Informacja z wyboru zostanie podana do publicznej wiadomości tylko na stronie internetowej www.bip.krzecin.pl, a z wybranym zostanie zawarta umowa na wykonanie zadania.

Kontakt:
15. Osoby do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania jest Pani Anna Jańczak - pomoc administracyjna tel. 95 765 52 13 wew. 28, e-mail: fundusze@krzecin.pl, w sprawie inwestycji Pan Maciej Radomiak - Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju, Gospodarki Nieruchomościami, Utrzymania Dróg, Rolnictwa i Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy w Krzęcinie, tel. 95 765 52 13 wew. 12, e-mail: inwestycje@krzecin.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.