Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
603z dziś
5504z ostatnich 7 dni
20284z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Utworzenie punktów wypoczynkowo-widokowych na trasach turystycznych

Przedmiot:

Utworzenie punktów wypoczynkowo-widokowych na trasach turystycznych

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Spiczyn
Spiczyn 10c
21-077 Spiczyn
powiat: łęczyński
telefon +48 (81) 75-77-069, faks +48 (81) 75-77-048
gmina@spiczyn.pl
https://spiczyn.ezamawiajacy.pl/pn/spiczyn/demand/notice/public/63628/details
Województwo: lubelskie
Miasto: Spiczyn
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: telefon +48 (81) 75-
Termin składania ofert: 2022-06-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Utworzenie punktów wypoczynkowo-widokowych na trasach turystycznych w Gminie Spiczyn

Dokument nr: IE.7313.3.2022

Otwarcie ofert: 11.3. Termin otwarcia ofert: 21 czerwca 2022 r., godz. 11:30.
11.4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać
ofertę za pośrednictwem Platformy zakupowej w sposób wskazany w rozdziale 9.15 SWZ.
11.5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
11.6. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach
11.7. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona po terminie składania ofert,
którym mowa w pkt. 11.2 SWZ.
Rozdział 12 TERMIN ZWIĄZANIA OFERT
12.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia (30 dni łącznie z dniem składania ofert] 20 lipca 2022 r.
12.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 12.1 SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
12.3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 12.2 SWZ, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
12.4. W przypadku, gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa pkt. 15.2 SWZ, następuje wraz z przedłużeniem
okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
Rozdział 13
OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
13.1. Wykonawca w ofercie określi cenę oferty brutto w zł (PLN), która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu zamówienia. Cenę podaną w formularzu oferty Wykonawca wylicza w oparciu o Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami.
13.2. Dla porównania i oceny ofert Zamawiający przyjmie całkowitą cenę brutto jaką poniesie na realizację przedmiotu zamówienia
13.3.W Formularzu oferty Wykonawca podaje cenę brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r., poz. 178) za którą podejmuje się zrealizować przedmiot zamówienia.
13.4 Wynagrodzenie będzie płatne zgodnie z projektem umowy (Załącznik Nr 2 ).
Rozdział 14
BADANIE OFERT
14.1.W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
14.2.Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydadzą się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i wzbudzą wątpliwości zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, a w szczególności, gdy cena całkowita oferty jest niższa, o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust 1 i 2 Prawo zamówień publicznych lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
14.3. Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytania Ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Rozdział 15
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
15.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
15.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria
L. p. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1 Oferowana cena [C] 70% 70 pkt
2 Okres gwarancji 30% 30 pkt
15.3 Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych
kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt 15.4.Punkty za kryterium ,,Cena" zostaną obliczone według wzoru:
C = (Cn:Cb)x70
Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych. C - liczba punktów przyznanych za cenę,
Cn - najniższa cenowo oferta za wykonanie przedmiotu zamówienia, Cb - cena badanej oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia, 70 - waga kryterium cena oferty.
15.5. Punkty za kryterium ,,Okres gwarancji wykonanych robót i zamontowanych urządzeń"
(D) zostaną obliczone wg wzoru:
G = (G bad: G max) x 30
G - liczba punktów za okres gwarancji
G max - najdłuższy okres gwarancji
G bad - okres gwarancji oferty badanej Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji, w przedziale od 36 miesięcy do 60 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji krótszego niż 36 miesięcy, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje gwarancji, i ofertę odrzuci. Wykonawca może zaproponować długość okresu gwarancji dłuższy niż wyznaczony
maksymalny 60 miesięcy, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 60 miesięcy - najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert ,,Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane elementy i urządzenia". Wykonawcy oferują długości okresu gwarancji w pełnych miesiącach [w przedziale od 36 do 60 miesięcy).
15.6. Za najkorzystniejszą ofertę w danej części zamówienia zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów (0) obliczoną na podstawie wzoru:
0 = C + G
gdzie:
0- łączna ilość punktów oferty ocenianej,
C- liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Cena"
D- liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Okresgwarancji".
Rozdział 16
OCENA OFERT, OGŁOSZENIA WYNIKÓW, UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
16.1. Zamawiający wykluczy wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 6 Zapytania Ofertowego.
16.2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) będzie złożona w niewłaściwej formie;
b) jej treść nie będzie odpowiadała treści zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem pkt.
14.3;
c) nie będzie spełniała wymogów brzegowych umożliwiających dofinansowanie
realizacji projektu określonych w dokumentach programowych dla PROW;
d) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
16.3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 14.3;
g) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w pkt 12.2, na przedłużenie terminu
związania ofertą;
h) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes
bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.
i) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
zamieści taką informację w miejscach publikacji zapytania. 20.5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Zapytania Ofertowego a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie zamawiającego.
Rozdział 20
ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Integralną częścią SIWZ są załączniki:
Załącznik Nr 1 - Wzór Formularza ofertowego.
Załącznik Nr 2 - Projekt umowy
Załącznik Nr 3 - Wzór wykazu usług.
Załącznik Nr 4 Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 5 Szkic sytuacyjny rozmieszczenia urządzeń
Załącznik Nr 6 Klauzula RODO
11.3. Termin otwarcia ofert: 21 czerwca 2022 r., godz. 11:30.
11.4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać
ofertę za pośrednictwem Platformy zakupowej w sposób wskazany w rozdziale 9.15 SWZ.
11.5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
11.6. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach
11.7. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona po terminie składania ofert,
którym mowa w pkt. 11.2 SWZ.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://spiczyn.ezamawiajacy.pl/pn/spiczyn/demand/notice/public/63628/details

określony w rozdziale 9.15 SIWZ. 11.2.TERMIN SKŁADANIA ofert: 21 czerwca 2022 r., godz. 11:00.
Rozdział 11 SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 11.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy zakupowej w sposób
określony w rozdziale 9.15 SIWZ. 11.2.TERMIN SKŁADANIA ofert: 21 czerwca 2022 r., godz. 11:00.

Wymagania:
Strona internetowa: https://ugspiczyn.bip.lubelskie.pl
1.2. Miejsce oraz sposób upublicznienia zapytania ofertowego: Strona internetowa Zamawiającego: https://ugspiczyn.bip.lubelskie.pl. https://spiczyn.ezamawiajacy.pl - platforma zakupowa
1.3. Słownik.
Użyte w niniejszym Zapytaniu Ofertowym (oraz w załącznikach) terminy mają następujące znaczenie:
1) ,,zamówienie" - zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w Rozdziale 4 niniejszego Zapytania Ofertowego,
2) ,,postępowanie" - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsze Zapytanie Ofertowe,
3) ,,Zamawiający" - Gmina Spiczyn.
1.4. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą Zapytania Ofertowego i złożyć ofertę zgodnie z jego wymaganiami.
Rozdział 2
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I RODZAJ ZAMÓWIENIA
2.1. Tryb udzjelenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi o wartości poniżej kwoty określonej w art 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategu rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 772 z poźn. zm.) oraz zgodnie z zapisami niniejszego zapytania ofertowego.
2.2. Rodzaj zamówienia: dostawa

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -inne dokumenty.
7.2. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o których mowa w pkt 7.1 i lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie 3 dni, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzjelenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Rozdział 8 WADIUM
8.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Rozdział 9
INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIAKORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ
Wymagania ogólne
9.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy zakupowej.
9.3.0świadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanym na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę zapisu wiadomości na serwerze odbiorczym. W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich rejestracji na Platformie.
9.4. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Gminy Spiczyn: https://spiczyn.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanetpl.
9.5. Wykonawca po wybraniu opcji ,,przystąp do postępowania" zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta.
Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres

e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie ,,zarejestruj się".
9.6. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
9.7. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki ,,Korespondencja".
9.8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej Przez opcję ,,zadaj pytanie lub przy użyciu zakładki ,,Korespondencja": w celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAj PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy "pytanie wysłane".
9.9. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu modyfikacji SWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
9.10. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platformą zakupową Gminy Spiczyn tel. +48 22 576 87 90 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanetLpl
9.11. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
- podłączenie do Internetu: min 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe);
- komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
- wybrana przeglądarka wpierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;
9.12. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

- zainstalowaną bezpłatną wersję oprogramowania Oracle JAVA w wersji co najmniej 1.8.0.202 lub użycie JAVA w wersji oprogramowania OpenjDK wydanej na licencji GPL Rekomendowaną wersją jest AdoptOpenJDK, dostępną na stronie https://adoptopenidk.net:
- podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę;
- certyfikat kwalifikowany zainstalowany na komputerze, na którym Wykonawca będzie się logował do konta (certyfikat musi być widoczny w magazynie logicznym certyfikatów systemu Windows o nazwie ,,Osobisty").
9.13. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
9.14. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
- plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany - format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
- znaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
Składanie ofert.
9.15. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy zakupowej. Ofertę należy złożyć w następujący sposób:
a) Wykonawca składa Ofertę poprzez wypełnienie Formularza Oferty (informacje zawarte w SWZ) oraz dodanie w zakładce ,,OFERTY" formularza i dokumentów (załączników) określonych w niniejszej SWZ;
b) Czynności określone w lit a) realizowane są poprzez wybranie polecenia ,,dodaj dokument" i wybranie docelowego pliku, który ma zostać wczytany.
c) Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację.
d) Wykonawca załączając dokument oznacza czy jest on: ,,Tajny" - dokument stanowi ,,tajemnice przedsiębiorstwa" lub opcję ,,Jawny" - niestanowiący tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
e) Złożenie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie ,,Złóż ofertę".
f) Potwierdzeniem prawidłowo złożonej Oferty jest komunikat systemowy ,,Oferta złożona poprawie" oraz wygenerowany raport ofert z zakładki ,,Oferty"

g) O terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.
h) Po zapisaniu, plik jest w Systemie zaszyfrowany. Jeśli Wykonawca zamieścił niewłaściwy plik, może go usunąć zaznaczając plik i klikając polecenie ,,usuń".
i) Wykonawca składa ofertę w formie zaszyfrowanej, dlatego też Oferty nie są widoczne do momentu odszyfrowania ich przez Zamawiającego. Ich treść jest dostępna w raporcie oferty generowanym z zakładki ,,oferty" j) Wykonawca może samodzielnie wycofać złożoną przez siebie ofertę. W tym celu w zakładce ,,OFERTY" należy zaznaczyć ofertę, a następnie wybrać polecenie ,,wycofaj ofertę".
k) Po upływie terminu składania ofert, złożenie Oferty (załączników) nie będzie możliwe
9.16. Ofertę należy sporządzić w języku polskim
9.17. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
9.18. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia ,,Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa" a następnie wraz z plikami
stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.
9.19. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym w pkt 8.1 SWZ, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę
9.20. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
9.21. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem Platformy zakupowej
9.22. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
Składanie dokumentów innych niż oferty oraz oświadczenia, o których mowa w rozdziale 8.1 SWZ.
9.23. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcami w zakresie składania dokumentów, oświadczeń, wniosków (innych niż ofert i oświadczeń wskazanych w pkt 8.1 SWZ - które mogą być przekazywane jedynie w sposób wskazany w pkt 9.15) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem: a) Platformy zakupowej
9.24. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r..
Rozdział 10 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
10.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej
oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
10.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
10.3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 670), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
10.4. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią ww. Instrukcji przed złożeniem oferty. Składając ofertę Wykonawca akceptuje treść ww. Instrukcji.
10.5. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Formularz ofertowy - do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ (przy czym Wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla oferty w SWZ i załącznikach).
2) Zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 9.4 SWZ (jeżeli dotyczy).

3) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby:
a) Zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
b) Wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do łych dokumentów.
c) jeżeli w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika dokumentów, o których mowa w lit a], Zamawiający żąda od Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy].
10.6. Pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdziale 10.5 pkt 3) lit c) i pkt 4) SWZ składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub w formie elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność notarialnie - w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 670), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
10.7. Wykonawca w ofercie może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 1913). Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
10.8. Wykonawca nie może zastrzec w ofercie informacji o których mowa w art 222 ust 5 ustawy Pzp.
10.9. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. z 2020 r. poz. 1913 ), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w odpowiednio wydzielonym i oznaczonym pliku.
Rozdział 12 TERMIN ZWIĄZANIA OFERT
12.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia (30 dni łącznie z dniem składania ofert] 20 lipca 2022 r.
12.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 12.1 SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
12.3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 12.2 SWZ, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
12.4. W przypadku, gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa pkt. 15.2 SWZ, następuje wraz z przedłużeniem

okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
Rozdział 13
OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
13.1. Wykonawca w ofercie określi cenę oferty brutto w zł (PLN), która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu zamówienia. Cenę podaną w formularzu oferty Wykonawca wylicza w oparciu o Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami.
13.2. Dla porównania i oceny ofert Zamawiający przyjmie całkowitą cenę brutto jaką poniesie na realizację przedmiotu zamówienia
13.3.W Formularzu oferty Wykonawca podaje cenę brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r., poz. 178) za którą podejmuje się zrealizować przedmiot zamówienia.
13.4 Wynagrodzenie będzie płatne zgodnie z projektem umowy (Załącznik Nr 2 ).
Rozdział 14
BADANIE OFERT
14.1.W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
14.2.Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydadzą się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i wzbudzą wątpliwości zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, a w szczególności, gdy cena całkowita oferty jest niższa, o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust 1 i 2 Prawo zamówień publicznych lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
14.3. Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytania Ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Rozdział 15
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
15.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
15.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria
L. p. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1 Oferowana cena [C] 70% 70 pkt
2 Okres gwarancji 30% 30 pkt
15.3 Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych
kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt 15.4.Punkty za kryterium ,,Cena" zostaną obliczone według wzoru:
C = (Cn:Cb)x70
Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych. C - liczba punktów przyznanych za cenę,
Cn - najniższa cenowo oferta za wykonanie przedmiotu zamówienia, Cb - cena badanej oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia, 70 - waga kryterium cena oferty.
15.5. Punkty za kryterium ,,Okres gwarancji wykonanych robót i zamontowanych urządzeń"
(D) zostaną obliczone wg wzoru:
G = (G bad: G max) x 30
G - liczba punktów za okres gwarancji
G max - najdłuższy okres gwarancji
G bad - okres gwarancji oferty badanej Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji, w przedziale od 36 miesięcy do 60 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji krótszego niż 36 miesięcy, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje gwarancji, i ofertę odrzuci. Wykonawca może zaproponować długość okresu gwarancji dłuższy niż wyznaczony
maksymalny 60 miesięcy, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 60 miesięcy - najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert ,,Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane elementy i urządzenia". Wykonawcy oferują długości okresu gwarancji w pełnych miesiącach [w przedziale od 36 do 60 miesięcy).
15.6. Za najkorzystniejszą ofertę w danej części zamówienia zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów (0) obliczoną na podstawie wzoru:
0 = C + G
gdzie:
0- łączna ilość punktów oferty ocenianej,
C- liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Cena"
D- liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Okresgwarancji".
Rozdział 16
OCENA OFERT, OGŁOSZENIA WYNIKÓW, UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
16.1. Zamawiający wykluczy wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 6 Zapytania Ofertowego.
16.2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) będzie złożona w niewłaściwej formie;
b) jej treść nie będzie odpowiadała treści zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem pkt.
14.3;
c) nie będzie spełniała wymogów brzegowych umożliwiających dofinansowanie
realizacji projektu określonych w dokumentach programowych dla PROW;
d) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
16.3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 14.3;
g) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w pkt 12.2, na przedłużenie terminu
związania ofertą;
h) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes
bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.
i) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
zamieści taką informację w miejscach publikacji zapytania. 20.5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Zapytania Ofertowego a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie zamawiającego.

Kontakt:
9.2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Pan Zdzisław Niedźwiadek, tel. 81 531 7125 email: z.niedzwiadek@spiczyn.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.