Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
19685z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej

Przedmiot:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasta Jaworzna Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33
43-600 Jaworzno
powiat: Jaworzno
tel. 32 61-81-500, tel. 032/ 61 81 576, tel. 032/ 61 81 668, tel. 32/ 61 81 651
zamowienia@um.jaworzno.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Jaworzno
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 32 61-81-500, t
Termin składania ofert: 2022-06-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej (w tym pakietowej transmisji danych), dostawa 100 szt. telefonów komórkowych oraz 120 szt. kart SIM
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 1 do wzoru umowy.

CPV: 64200000-8

Dokument nr: ZPU.271.2.5.2022

Składanie ofert:
2. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa 21 czerwca 2022r. o godz. 11.00.
Wykonawca może złożyć ofertę za pośrednictwem:
a) ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal - adres skrzynki: /UMJAWORZNO/Skrytka-ESP
b) poczty elektronicznej - adres skrzynki mailowej: zamowienia@um.jaworzno.pl Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia oferty wynosi 150 MB (dotyczy ePUAP) oraz 70MB (poczta elektroniczna zamawiającego).

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia: 24 pełne miesięczne cykle rozliczeniowe

Wymagania:
4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania
Na podstawie art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022r., poz. 835), do przedmiotowego postępowania ma zastosowanie art. 7 ust 1 tejże ustawy, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej ,,rozporządzeniem 765/2006" i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), zwanego dalej ,,rozporządzeniem 269/2014", albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 powyższej ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca ta-
kim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 powyższej ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 powyższej ustawy.
- wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności, określonych w ust. 2.
Zamawiający dokona oceny spełniania braku podstaw wykluczenia z postępowania (zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia) na podstawie oświadczenia wykonawcy złożonego na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.
Kryteria oceny ofert
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: CENA (brutto) za realizacje całości zamówienia - 100%
Maksymalną ilość punktów (tj. 100) otrzyma wykonawca z najniższą ceną. Każdej następnej ofercie przyporządkowuje się ilość punktów proporcjonalnie mniejszą - stosując wzór:
X= -cena najniższa -x 100x 100%
cena badanej oferty
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną.
6. Forma, miejsce i termin składania ofert
1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia formularza ofertowego sporządzonego w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 1 .do zaproszenia.
Oferty złożone po terminie wyznaczonym na składanie ofert nie będą rozpatrywane.
3. Oferty w postaci papierowej (z własnoręcznym podpisem) należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33, punkt informacyjny.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert w postaci elektronicznej na następujących zasadach:
Oferta może być sporządzona z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych zgodnym z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów informatycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017, poz.2247), (przy czym ze względów technicznych zaleca się stosowanie formatów .pdf., doc, .docx lub .odt).
4. Oferta składana w postaci elektronicznej musi być podpisana przez osobę upoważnioną do
reprezentacji wykonawcy w jeden z następujących sposobów:
o kwalifikowanym podpisem elektronicznym (zaawansowany podpis elektroniczny, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego - podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE));
o podpisem zaufanym (podpis elektroniczny, którego autentyczność i integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji; podpis zaufany jest integralną częścią Profilu Zaufanego - podstawa prawna: ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst. jedn. Dz,U. z 2020, poz.346 ze zm.));
o podpisem osobistym (zaawansowany podpis elektroniczny; prawdziwość danych posiadacza podpisu potwierdza certyfikat podpisu osobistego, znajdujący się w e-dowodzie -podstawa prawna: ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (tekst. jedn. Dz,U. z 2020, poz.322 ze zm.)).
5. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert w postaci papierowej ma data i godzina wpływu oferty do zamawiającego (punkt informacyjny). Za datę złożenia oferty w formie elektronicznej przyjmuje się datę i godzinę jej wpływu na skrzynkę e-PUAP lub odpowiednio na skrzynkę poczty elektronicznej zamawiającego.
6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści zaproszenia.
7. Oferta powinna być sporządzona w sposób czytelny, w języku polskim. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.
8. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu wykonawcy. Oferta składana w formie elektronicznej musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Oferty, które nie zostaną podpisane nie będą rozpatrywane.
9. Oferta powinna być oznaczona w sposób umożliwiający identyfikację zadania, na które jest składana, np.:
Oferta na zadanie pod nazwą: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej (w tym pakietowej transmisji danych), dostawa 100 szt. telefonów komórkowych oraz 120 szt. kart SIM.
Nr sprawy: ZPU.271.2.5.2022 Termin składania: 21.06.2022r.
Uwagi
1. Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym. Informacja ta będzie zawierać opis dokonanych zmian. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli będzie to jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych
zmian. Treść pytań dotyczących zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami zamawiającego, publikowana będzie na takich samych zasadach jak zapytanie ofertowe.
2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jej treść nie będzie odpowiadała treści zapytania ofertowego lub wykonawca nie wykaże spełniania warunku udziału w postępowaniu, jeżeli został on postawiony.
3. W przypadku, gdy zamawiający nie może wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert zwierają taką samą cenę za realizację przedmiotu zamówienia, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Oferta dodatkowa nie może zawierać ceny wyższej niż zaoferowana w złożonej pierwotnie ofercie.
4. Informacja o złożonych ofertach, udzieleniu zamówienia lub unieważnieniu postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego.
6. Do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) - podstawa prawna: art. 2 ust. 1 pkt 1) cytowanej ustawy Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyłonienia wykonawcy bez podania przyczyn. Z tego tytułu wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec zamawiającego.
7. Zamawiający wyłącza możliwość stosowania formy rozliczeń za pomocą ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych dokumentów ustrukturyzowanych niż faktura.

Uwagi:
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z zawarciem oraz realizacją umów jest dostępna na stronie internetowej https://www.bip.jaworzno.pl/rn, 19983,ochrona-danych-osobowych. html

Kontakt:
5. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami ze strony zamawiającego są: Sebastian Merta- pracownik Wydziału Informatyki tel. 032/ 61 81 576 (przedmiot zamówienia)
Miłosz Dąbrowski- kierownik w Wydziale Informatyki tel. 032/ 61 81 668 (przedmiot zamówienia)
Gabriela Jeleń - pracownik Wydziału Zamówień Publicznych i Umów, tel. 32/ 61 81 651 (procedura)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.