Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
42z dziś
5113z ostatnich 7 dni
21792z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Sułoszowa
ul. Krakowska 139
32-045 Sułoszowa
powiat: krakowski
123896028 w. 24, Faks: 123896028 w. 29
gmina@suloszowa.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Sułoszowa
Wadium: ---
Nr telefonu: 123896028 w. 24, Fak
Termin składania ofert: 2022-06-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zapytania (nazwa):
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu dróg gminnych, Gmina
Sułoszowa.
II. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienia został podzielony na pięć części:
1. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu drogi gminnej nr 601955K (ul. Kasztanowa) w m. Sułoszowa, Gmina Sułoszowa, na długości ok. 280 mb (mapka zał. nr 1).
2. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu drogi gminnej nr 601322K (ul. Wąwozowa) w m. Sułoszowa, Gmina Sułoszowa, na długości ok. 1960 mb wraz z sięgaczem bocznym o długości 270 mb (mapka zał. nr 2).
3. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu drogi gminnej - łącznika drogi powiatowej nr 1154K z drogą gminną 601965K, w m. Sułoszowa, Gmina Sułoszowa, na długości ok. 90 mb (mapka zał. nr 3).
4. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu drogi gminnej w ciągu ulicy Dworskiej oraz Leśnej, w m. Wola Kalinowska, Gmina Sułoszowa, na długości ok. 1230 mb (mapka zał. nr 4).
5. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Parkowej, w miejscowości Wola Kalinowska, Gmina Sułoszowa, na długości ok. 270 mb (mapka zał. nr 5).
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wszystkie części zamówienia lub na wybraną część zamówienia. W przypadku złożenia na daną część zamówienia więcej niż jednej oferty przez tego samego Wykonawcę, wszystkie jego oferty zostaną odrzucone.
W ramach opracowania Wykonawca zobowiązuję się:
a) przygotować projekt budowlany wraz z wnioskiem o wydanie niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację zadania,
b) dokonania uzgodnień, uzyskania niezbędnych decyzji, map, opinii, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami szczegółowymi ustawy o ochronie przyrody, środowiska, prawa wodnego i prawa budowlanego.
c) wszelkie rozwiązania techniczne oraz zakres projektowanych robót należy ustalić z Zamawiającym.
d) opracować przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski,
e) dostarczyć zamawiającemu ww. materiały w wersji elektronicznej.
Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje (np.: dokonał wizji lokalnej w terenie), które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

CPV: 71.32.00.00-7

Dokument nr: 271.WR.3.2022

Otwarcie ofert: IX. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:
Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 21.06.2021 r. o godz. 1310 w siedzibie Urzędu Gminy Sułoszowa w pokoju nr 3.

Składanie ofert:
VIII. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 21.06.2022 r. do godz. 13.00 w zaklejonej kopercie w Urzędzie Gminy Sułoszowa; 32-045 Sułoszowa Ul. Krakowska 139. Ofertę można przesłać również elektronicznie w formie podpisanych i zeskanowanych dokumentów na adres: gmina@suloszowa.pl.

Miejsce i termin realizacji:
IV. Wymagany termin realizacji: nie później niż do 26.08.2022 r. Datą wykonania zadania jest data uzyskania pozwolenia na budowę bądź przyjęcia zgłoszenia robót.

Wymagania:
Zapytanie ofertowe
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych
o Adres strony internetowej: www.suloszowa.pl
o korespondencja z Wykonawcami będzie prowadzona: gmina@suloszowa.pl; szymanski@suloszowa.pl
III. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
a) Należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
b) Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: ,,Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu dróg gminnych, Gmina Sułoszowa".
c) Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
d) Ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką,
e) Ma obejmować całość zamówienia.
V. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium: CENA-100%
VI. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:
a) Formularz propozycji wg załączonego wzoru (załącznik Nr 1),
b) Kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcę do występowania w obrocie prawnym potwierdzoną przez wykonawcę za zgodność z oryginałem,
c) Należy przedstawić oświadczenie, że osoba/osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (załącznik Nr 2).
VII. Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej:
W cenę propozycji należy wliczyć:
o Wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
o Obowiązujący podatek od towarów i usług.
Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.
Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona wykonawcy bez jej otwarcia. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.
XI. Informacje dotyczące zawierania umowy:
W terminie do 5 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany wykonawca ma podpisać umowę. Umowa musi zawierać wszystkie postanowienia złożonej propozycji cenowej.

Uwagi:
o Godziny urzędowania: poniedziałek 915-1715
wtorek - piątek 7.30 - 15.30

Kontakt:
X. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego są: Marek Szymański, tel. 123896028 w. 24. fax 123896028 w. 29 e-mail szymanski@suloszowa.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.