Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1041z dziś
6112z ostatnich 7 dni
22791z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Poprawa infrastruktury kulturalnej

Przedmiot:

Poprawa infrastruktury kulturalnej

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Jabłonna Lacka
ul. Targowa 4
08-304 Jabłonna Lacka
powiat: sokołowski
257871023, fax: 257871149
przetargi@jablonnalacka.com.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Jabłonna Lacka
Wadium: ---
Nr telefonu: 257871023, fax: 2578
Termin składania ofert: 2022-06-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaprasza do złożenia ofert cenowych na zadanie pn.:
,,Poprawa infrastruktury kulturalnej przy świetlicy wiejskiej w Jabłonnie Lackiej"
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana nawierzchni schodów wejściowych, podjazdu dla niepełnosprawnych oraz remont tarasu przy świetlicy wiejskiej w Jabłonnie Lackiej (działka nr ew.378/63).
Zakres prac należy wykonać zgodnie z załączonymi przedmiarami robót - załącznik nr 2 (schody) i załącznik nr 3(taras).

Dokument nr: IZP.271.2.13.2022

Składanie ofert:
VI. Miejsce składania ofert Ofertę cenową należy:
- złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Jabłonna Lacka, Ul. Targowa 4, 08-304 Jabłonna Lacka w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
,,Poprawa infrastruktury kulturalnej przy świetlicy wiejskiej w Jabłonnie Lackiej" NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 21.06.2022r. godz.12:00 - przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail przetargi@jablonnalacka.com.pl w terminie do dnia 21.06.2022r., godz. 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: do 15 listopada 2022r.
VII. Termin realizacji zamówienia: do 15 listopada 2022 r.

Wymagania:
Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o wewnętrzną procedurę zamawiającego o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 zł
3. Kryteria oceny ofert: Cena 100 %
4. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.
6. Inne istotne warunki zamówienia:
a. Obowiązującą formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie kosztorysowe.
b. Roboty powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz z obowiązującymi normami, wymogami prawnymi w tym zakresie.
c. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
d. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
e. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz - wg. załączonego wzoru formularza ofertowego wraz z kosztorysami ofertowymi. 2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących zakresu zamówienia jest Grażyna Tokarska. 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy urzędu tj.: 08:00-
16:00
VIII. Opis sposobu obliczania ceny 1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia. 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie. 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. 5. Opis kryterium:
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie kryterium : ,,cena brutto" - 100% IX. Informacje o formalnościach 1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą. 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 3. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga. 4. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uwagi:
X. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Jabłonna Lacka reprezentowana przez Wójta Gminy, ul. Targowa 4, 08-304 Jabłonna Lacka, e-mail: gmina@jablonnalacka.com.pl, tel. 25 787 10 23 .
2) Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, który jest dostępny pod adresem e-mail: inspektor.rodo@naticom.pl
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej kwoty obligującej do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego. Dane osobowe osoby upoważnionej do reprezentowania będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu ułatwienia kontaktu w sprawach związanych ze złożoną ofertą.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy administratora danych, osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy o dostępie do informacji publicznej, a także podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa oraz administratorzy systemów informatycznych i sieci komputerowych.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa, w tym przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia. Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne.
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8) Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody - zgodę można cofnąć osobiście lub wysyłając pisemne oświadczenie na adres korespondencyjny administratora danych.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.