Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
21780z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Przedmiot:

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Nowa Sól
ul. Moniuszki 3A
67-100 Nowa Sól
powiat: nowosolski
Tel. 68 387 20 16, fax 68 387 32 77, tel. 68 3887210
srodowisko@gminanowasol.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Nowa Sól
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 68 387 20 16, f
Termin składania ofert: 2022-06-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowa Sól w 2022 r."
I. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są czynności polegające na przygotowaniu, odbiorze, załadunku, transporcie oraz przekazaniu na składowisko odpadów niebezpiecznych wyrobów zawierających azbest, zgromadzonych na nieruchomościach z terenu gminy Nowa Sól.
2. Zakres prac:
1) Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest, będąca przedmiotem zamówienia, wynosi 19,51 Mg, w tym:
a) Zadanie I: demontaż, zabezpieczenie, załadunek i transport na składowisko odpadów wyrobów zawierających azbest, w przewidywanej ilości: 2 Mg
b) Zadanie 2: zabezpieczenie, załadunek i transport na składowisko odpadów zalegających na nieruchomościach wyrobów zawierających azbest, w przewidywanej ilości: 17,51 Mg
2) Wskazane w ustępie 2 ilości mogą ulec zmianie, na skutek dokonania faktycznego pomiaru powierzchni oraz masy usuwanych wyrobów, podczas realizacji zamówienia. Szczegółowy wykaz nieruchomości, wraz z danymi kontaktowymi ich właścicieli oraz zadeklarowaną ilością wyrobów, Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy.
3) Ostateczna ilość wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do usunięcia w ramach niniejszej umowy zależy od ilości deklaracji złożonych przez wykorzystujących wyroby zawierające azbest i środków przewidzianych na to zadanie w budżecie Gminy Nowa Sól w 2022 r.
4) Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest realizowane będą w porozumieniu Wykonawcy z właścicielami nieruchomości w zakresie terminu ich realizacji. Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 7 dni od podpisania umowy do ustalenia
z właścicielami poszczególnych nieruchomości terminu wykonania usługi na ich posesjach.
5) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ww. usług zgodnie z niniejszą umową oraz z obowiązującymi przepisami, w tym:
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. nr 71 poz. 649 ze zm.)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. nr 216 poz. 1824 ze zm.)
w tym m.in. zgłosi zamiar przeprowadzenia prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego, wiaściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac.
6) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody spowodowane swoim działaniem lub zaniechaniem związanym z realizacją niniejszego zadania. Wykonawca nie jest uprawniony do zlecania prac w ramach niniejszej umowy podwykonawcom.
7) Przed przystąpieniem do wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia planu pracy i planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
8) Wykonawca zapewnia organizację i zabezpieczenie placu robót oraz uporządkowanie nieruchomości po zakończeniu prac.
9) Przy realizacji umowy Wykonawca prac zobowiązany jest do zachowania wszelkich przepisów prawa budowlanego, bhp oraz przepisów regulujących postępowanie z wyrobami zawierającymi azbest. Wykonawca świadczący usługi polegające na transporcie odpadów obowiązany jest posiadać zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, wydane przez starostę właściwego ze względu na miejsce siedziby Wykonawcy.
10) Z czynności usuwania wyrobów zawierających azbest należy spisać protokół odbioru prac pomiędzy właścicielem nieruchomości i Wykonawcą -- wzór stanowi załącznik nr 2 do umowy.
II. Szczegółowy zakres prac, oraz obowiązki Wykonawcy wskazano w umowie będącej załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania.

Dokument nr: RG.3153.15.2022

Składanie ofert:
VII. Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać pisemnie w terminie do dnia 20 czerwca 2022 r. do godz. 9:00, w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Sól, Ul. Moniuszki 3A, 67-100 Nowa Sól (sekretariat) w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
Oferta cenowa na zadanie pn. ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowa Sól w 2022 r."

Miejsce i termin realizacji:
IH. Termin wykonania zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 19.08.2022 r.

Wymagania:
IV. Wynagrodzenie.
Płatność jednorazowa po zakończeniu zadania. Termin płatności - 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
Wynagrodzenie za przedmiot umowy w zakresie podanych stawek (cena jednostkowa netto) nie podlega zmianie do czasu zakończenia zadania.
V. Wymagania wobec Wykonawców oraz opis sposobu przygotowania oferty.
Dokumenty wymagane w ofercie: 1) Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,
2) Kserokopię aktualnego zezwolenia na transport odpadów niebezpiecznych lub kserokopię aktualnej umowy z firmą transportową posiadającą takie zezwolenie
3) Umowę z zarządzającym składowiskiem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest lub inny dokument potwierdzający gotowość przyjęcia odpadów na stałe do unieszkodliwienia (nie do magazynowania) w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia
VI. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi w oparciu o następujące kryterium:
Cena-100%
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcą w formie elektronicznej na adres podany w formularzu ofertowym oraz telefonicznie.
IX. Po dokonanym wyborze. Zamawiający zawrze z wybranym oferentem umowę w formie pisemnej -- projekt umowy wg załącznika nr 2 do niniejszego zapytania.
X. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego postępowania w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Kontakt:
VIII. Sposób kontaktu.
Informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Agnieszka Kolińska -podinspektor ds. ochrony środowiska, tel. 68 3887210; e-mail: srodowisko@gminanowasol.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.